สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงณิศรา  กระนีจิตร
 
1. นางสาวเรณุกา  ทองวงษ์เพ็ชร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 18 1. นางสาววีรยา  ปัญญามีเสมอ
 
1. นายสุรศักดิ์  เจิมพันธ์นิตย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เลิสกิตติพาพร
 
1. นายคณพล  สายงาม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงคณิศรา  รัตนผกา
2. เด็กหญิงญาณิศา  ลครวงษ์
 
1. นางสาวเพ็ญพิพร  ทรัพย์สุวรรณ์
2. นางสาวอารยาภัสร์  เดชมา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงปัณชญา  พรอภิพงศ์ชัย
 
1. นางสาวรำไพร  สุตนนท์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54.65 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงนงนภัส  ประเสริฐโกศลกุล
2. เด็กหญิงนภสร  เปี่ยมพุก
3. เด็กหญิงวิชญาพร  ทรัพย์เกิด
 
1. นายเด่นพงศ์  ฉัตรสุวรรณ
2. นางสาวอาภรณ์  เพลินพนา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 13 1. นางสาวกาญจนา  ทรัพย์แสนอุดม
2. นางสาวปาณิสรา  อนันต์วัฒนาวิทย์
3. นางสาววีรยา  ปัญญามีเสมอ
 
1. นางสาวนลินรัตน์  งามเชื้อชิต
2. นางรุ่งนภา  วิสิฐจิรากร
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 14 1. นางสาวณัฐวศา  นาคขาว
 
1. นางรินทร์วดี  นาคเจียม
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ห่างกลาง
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  งามสอาด
3. เด็กหญิงอรัญญา  โพธิบัลลัง
 
1. นางสาวลีลาวดี  ทองอร่าม
2. นางสาววาสินี  ศรีเคลือบ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 59.33 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงบุณยาพร  จันทรวัต
2. เด็กหญิงวรรณกร  แก้วประสงค์
 
1. นายสมเจต  หวังทอง
2. นายสราวุฒ  ซำเผือก