สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  ศรีดาราสกุล
 
1. นางสาวยุพาวรรณ  มีพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นางสาวนภัสสร  กิจวัฒนาบูลย์
 
1. นางสาวยุพาวรรณ  มีพันธ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงณิศรา  กระนีจิตร
 
1. นางสาวเรณุกา  ทองวงษ์เพ็ชร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 18 1. นางสาววีรยา  ปัญญามีเสมอ
 
1. นายสุรศักดิ์  เจิมพันธ์นิตย์
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกชมน  กุลมาลา
2. นางสาวญาณศรณ์  ปัญญามีเสมอ
3. นางสาวภารดี  สินสมบูรณ์โชค
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  รำพึงจิตต์
2. นางสาวรำไพร  สุตนนท์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เลิสกิตติพาพร
 
1. นายคณพล  สายงาม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นางสาวปาณิสรา  อนันต์วัฒนาวิทย์
 
1. นายคณพล  สายงาม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงคณิศรา  รัตนผกา
2. เด็กหญิงญาณิศา  ลครวงษ์
 
1. นางสาวเพ็ญพิพร  ทรัพย์สุวรรณ์
2. นางสาวอารยาภัสร์  เดชมา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวณมน  พรวิชิตรา
 
1. นางสาวเพ็ญพิพร  ทรัพย์สุวรรณ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงปัณชญา  พรอภิพงศ์ชัย
 
1. นางสาวรำไพร  สุตนนท์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54.65 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงนงนภัส  ประเสริฐโกศลกุล
2. เด็กหญิงนภสร  เปี่ยมพุก
3. เด็กหญิงวิชญาพร  ทรัพย์เกิด
 
1. นายเด่นพงศ์  ฉัตรสุวรรณ
2. นางสาวอาภรณ์  เพลินพนา
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 13 1. นางสาวกาญจนา  ทรัพย์แสนอุดม
2. นางสาวปาณิสรา  อนันต์วัฒนาวิทย์
3. นางสาววีรยา  ปัญญามีเสมอ
 
1. นางสาวนลินรัตน์  งามเชื้อชิต
2. นางรุ่งนภา  วิสิฐจิรากร
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง 11 1. นางสาวกนกอร  ภาแกดำ
2. นางสาวชัญญาภัค  ศรีมาลา
3. นางสาวทัศนันท์  มั่นความดี
 
1. นายนิธิกร  ดีรัมย์
2. นางสาวจารุณี  เอนกนวล
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงญาดา  แซ่โง้ว
2. เด็กหญิงเอื้อการย์  จันทร์ไทย
 
1. นางสาวอาภรณ์  เพลินพนา
2. นางสาวนลินรัตน์  งามเชื้อชิต
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นางสาวฐิติมา  รักศรี
2. นางสาวแพรวา  พิณสุวรรณ
 
1. นางสาวคัทลียา  แก้วแจ้ง
2. นางสาวดวงแข  ชัยรถ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.32 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กันฉลาด
2. เด็กหญิงฐิยารัตน์  เดชพันธุ์
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  อานนท์
4. เด็กหญิงวิลาสินี  นาคนิล
5. เด็กหญิงศศิธร  โยยรัมย์
 
1. นางสาวนภัสรพี  เขมาชีวะ
2. นางสาวสิริวิมล  ตันติถนอมวงศ์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.98 ทอง 7 1. นางสาวกาญจนา  ไกรสร
2. นางสาวพีรดา  สารผล
3. นางสาวรุธิรา  ครุธคำรพ
4. นางสาวศนีปรีย์  ปลาโพธิ์
5. นางสาวสรินญา  อินทรนูขา
 
1. นายวสวัตติ์  สุริยันต์
2. นายคมสันต์  จันนคร
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 79.35 เงิน 8 1. นางสาวชมพู่  ทุมนอก
2. นางสาวชาลิสา  จึงประเสริฐศรี
3. นางสาวณัฐกานต์  ศรีเพชรพันธ์
4. นางสาวณิชารีย์  ชีวจิตต์วรกุล
5. นางสาววรอร  จิตภณพงศ์
 
1. นายภาณุพงษ์  ไชยคง
2. นายพลวัฒน์  พงษ์สำราญ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.97 ทอง 9 1. นางสาวธัญมน  ชาญชญานนท์
 
1. นางสุกัลย์  ฟูกำเหนิด
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริมน  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงสุปรียา  ปัญจะมะ
 
1. นางสาวนฤมล  ประสิทธิศักดิ์
2. นางสาวนภัสรพี  เขมาชีวะ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.33 ทอง 5 1. นางสาวณัฏฐยา  เลิศเลอพงศ์
2. นางสาวพัชรินทร์  อินชูกุล
 
1. นางสาวพจนีย์  ทองบุญ
2. นางสาวจินต์พิมล  นพเทาว์
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ทองสุขดี
2. เด็กหญิงอาทิตยา  สุขบัว
 
1. นายวัลลภ   มาลาพันธุ์
2. นายอรุณ  จันทบุตร
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐวรรณ  แย้มมั่งมี
2. นางสาวแพรวา  พิณสุวรรณ
 
1. นางชญาณ์นิจ  เปี่ยมจันทร์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนฤทัย  ชำนาญยา
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราพร  โชติสนธ์
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพฤกษา  ประเสริฐผล
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเนรัญชลา  สุวรรณวาล
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบุศรินทร์  ใจบุญ
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบุษยาดา  คัมภิรานนท์
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราพร  โชติสนธ์
2. นางสาวณัฐริณีย์  โอฬารดิลก
3. นางสาวนฤทัย  ชำนาญยา
4. นางสาวบุศรินทร์  ใจบุญ
5. นางสาวบุษยาดา  คัมภิรานนท์
6. นางสาวพฤกษา  ประเสริฐผล
7. นางสาวสุภิญญา  อ่อนส้มกิจ
8. เด็กหญิงเนรัญชลา  สุวรรณวาล
9. นางสาวแพรวา  โภคมณี
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
2. นายภมรศักดิ์  เกื้อหนองขุ่น
3. นางสาวนารีนาถ  เอี่ยมเสน
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราพร  โชติสนธ์
2. เด็กหญิงณัฐกนก  ตรีสูนย์
3. นางสาวณัฐริณีย์  โอฬารดิลก
4. เด็กหญิงณิชชิศา  เมืองสถิตกุล
5. เด็กหญิงนทีกานต์  เม่นทองคำ
6. นางสาวนฤทัย  ชำนาญยา
7. นางสาวบุศรินทร์  ใจบุญ
8. นางสาวบุษยาดา  คัมภิรานนท์
9. นางสาวพฤกษา  ประเสริฐผล
10. เด็กหญิงมนัสนันท์  เอมพิณ
11. เด็กหญิงวราลัย  เพ็ชรนิล
12. นางสาวสุภิญญา  อ่อนส้มกิจ
13. เด็กหญิงสุวรรณา  จอกแก้ว
14. เด็กหญิงเนรัญชลา  สุวรรณวาล
15. นางสาวแพรวา  โภคมณี
 
1. นางสาวปทิตตา  อ้วนล่ำ
2. นายพงศธร  ทิพนาค
3. นางสาวนารีนาถ  เอี่ยมเสน
4. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัลยกร  ตั้งเงินตรา
2. เด็กหญิงจาณิสตา  ทองจันทร์
3. เด็กหญิงดาริษา  บุญสมพงษ์
4. เด็กหญิงปุณณภา  เสภา
5. เด็กหญิงภาณุมาศ  แก้วใส
6. เด็กหญิงมานิตา  จิตภูธโรจน์
7. เด็กหญิงวันวิสาข์  คชบรรดิษฐ์
8. เด็กหญิงศรัญญา  เจริญยนต์วัฒนา
9. เด็กหญิงศศิกาญจน์  แสงเดช
10. เด็กหญิงสรีรัตน์  สถาผล
 
1. นางธนิตา   รัตนพันธ์
2. นางสาวธิดารัตน์  ช้างแก้วมณี
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามาศ  ลี
2. นางสาวชนิตสิรี  อนันทสุข
3. นางสาวณิชกมล  จงเจริญ
4. นางสาวธิศวรรณ  นุ่มน้อย
5. นางสาวภานิดา  สีมะลุน
6. นางสาวยลนภา  ชื่นทองคำ
7. นางสาวรัชนก  ต่างสกุล
8. นางสาวอริศรา  เผ่าคำ
 
1. นางธนิตา  รัตนพันธ์
2. นางสาวธิดารัตน์  ช้างแก้วมณี
3. นางสาวสินีเนตร  หล้าจันทรา
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกันตา  สุวรรณวงษ์
2. นางสาวจุฑามาศ  ลี
3. นางสาวชนิตสิรี  อนันทสุข
4. นางสาวณิชกมล  จงเจริญ
5. นางสาวธิศวรรณ  นุ่มน้อย
6. นางสาวประวินนา  ประดิษฐ์
7. นางสาวภานิดา  สีมะลุน
8. นางสาวยลนภา  ชื่นทองคำ
9. นางสาวรัชนก  ต่างสกุล
10. นางสาวสรัญญา  ใบยา
11. นางสาวอริศรา  เผ่าคำ
12. นางสาวไอริณ  สุขเจริญ
 
1. นางธนิตา  รัตนพันธ์
2. นางสาวธิดารัตน์  ช้างแก้วมณี
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 79.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเอิ้อการย์  จันทร์ไทย
 
1. นางลัดดา  แหวนทอง
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 14 1. นางสาวณัฐวศา  นาคขาว
 
1. นางรินทร์วดี  นาคเจียม
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง 15 1. เด็กหญิงพร้อมพร  คำสุข
 
1. นางสาวกิตติกุล  ชมสรรเสริญ
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.8 ทอง 7 1. นางสาวธัญมน  ชาญชญานนท์
 
1. นางสาวกิตติกุล  ชมสรรเสริญ
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72.5 เงิน 9 1. เด็กหญิงปัณณรัตน์  โรจน์อรุณสิริ
 
1. นางสาวเพชรินทร์  แทนคำ
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 62 ทองแดง 13 1. นางสาววิชญาภรณ์  ตุ้ยตระกูล
 
1. นางสาวอภิพร  คงขวัญยงค์
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงพร้อมพร  คำสุข
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เลิศกิตติพาพร
 
1. นายธนานันท์  แซ่เล้า
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 72.05 เงิน 8 1. เด็กหญิงฌฏาภรณ์  ประไพมณี
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  กะลำ
3. เด็กหญิงนุชธิดา กุกอง  สุขบัว
4. เด็กหญิงปนัญญา  ฉิมสุวรรณ์
5. เด็กหญิงปิยธิดา  บุญเพ็ชร
6. เด็กหญิงพรอุมา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
7. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วรรัชต์ชญานันท์
8. เด็กหญิงสุนิสา  อารมย์เย็น
 
1. นายภาณุพงษ์  ไชยคง
2. นางสาวหทัยรัตน์  รำพึงจิตต์
3. นางสาวนลินรัตน์  งามเชื้อชิต
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชนิดา  จำปีขาว
2. เด็กหญิงชลิตา   ศรีทวีกูล
3. เด็กหญิงอาภาภรณ์  ยะไม
 
1. นางสาววาสินี  ศรีเคลือบ
2. นางสาวยุพาวรรณ  มีพันธ์
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79.67 เงิน 10 1. นางสาวนภัสกร  พงษ์รักไทย
2. นางสาวอารยา  ว่องปรัชญา
3. นางสาวแพรวา  พิณสุวรรณ
 
1. นางสาววาสินี  ศรีเคลือบ
2. นางละออง  อ่อนเกตุพล
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ห่างกลาง
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  งามสอาด
3. เด็กหญิงอรัญญา  โพธิบัลลัง
 
1. นางสาวลีลาวดี  ทองอร่าม
2. นางสาววาสินี  ศรีเคลือบ
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาพัชร  วิศิษฎ์ทองสริต
2. นางสาวณัฏธินันท์  ตระกูลรัมย์
3. นางสาวพีรดา  ลาดสิน
 
1. นางสาวลีลาวดี  ทองอร่าม
2. นางสาววาสินี  ศรีเคลือบ
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิยดา  ศิริพัฒนสัมพันธ์
2. เด็กหญิงสมนึก  โพธิ์อ่อน
 
1. นายสมเจต  หวังทอง
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 14 1. นางสาวทิพรดา  อิ่มแด
2. นางสาววรดา  ประดิษฐ
 
1. นายสมเจต  หวังทอง
2. นายสถาพร  บัวกอง
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70.5 เงิน 14 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์โต
2. เด็กหญิงปริยากร  รัตนบริบูรณ์ลาภ
 
1. นางสาวจินดาเพ็ญ  ทองวัฒนานนท์
2. นางสาวเกศราภรณ์  พูนผล
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 59.33 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงบุณยาพร  จันทรวัต
2. เด็กหญิงวรรณกร  แก้วประสงค์
 
1. นายสมเจต  หวังทอง
2. นายสราวุฒ  ซำเผือก
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 77.67 เงิน 8 1. นางสาวรัตนา  โกศินานนท์
2. นางสาววรรณรัตน์  ศักดิ์สุริยา
 
1. นายสมเจต  หวังทอง
2. นายสถาพร  บัวกอง
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรณิศ  พิพัฒน์ประเสริฐ
2. นางสาวจิราพร  สิงห์โตทอง
 
1. นางสาวเกศราภรณ์  พูนผล
2. นางสาวจินดาเพ็ญ  ทองวัฒนานนท์
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  น้อยเกิด
2. เด็กหญิงจินนิยตา  สวัสดิ์ศรี
3. เด็กหญิงนภลักษณ์  เนืองคำอินทร์
4. เด็กหญิงนิศาชล  แตงทอง
5. เด็กหญิงสุจิรา   บุญสง่า
6. เด็กหญิงอัญญญารัตน์  มั่นศักดิ์
 
1. นางปราณ๊  เขียวฉลัว
2. นางสาวสิริรัตน์  ช่อฉาย
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ป้องเรือ
2. เด็กหญิงศิรินภา  ทองแพง
3. เด็กหญิงสกุลทิพย์  จริยนิติสกุล
 
1. นางสาวสิริรัตน์  ช่อฉาย
2. นางสาวฐานิกา  ผมรี
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 9 1. นางสาวกรพินธ์ุ  มาลัยเจริญพร
2. นางสาวกวินนาถ   เริ่มกฤษ์
3. นางสาวอภิชญา  สองแกะ
 
1. นางสาวฐานิกา   ผมรี
2. นางบังอร  เทพช่วย
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทรัพย์ทวีคูณ
2. เด็กหญิงสุภัคพร   สรรค์วิทยากุล
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ชะนิวงศ์
 
1. นางบังอร  เทพช่วย
2. นางปราณี  เขียวฉลัว