สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ปุริเส
 
1. นางสาวปรตี  ประทุมสุวรรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นางสาวอรพรรณ  ธนารักษ์พงศกร
 
1. นางใบศรี  เนตรสืบสาย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วรรณจินดา
 
1. นางพัชรา  เศรษฐี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวเบญญทิพย์  แสงศรี
 
1. นางสาวบุญมี  พิมพบุตร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงภัทรลภา  ศรีทรัพย์แสง
2. เด็กหญิงศิรประภา  มีศรี
3. เด็กหญิงอภิสรา  ถาวรนิละ
 
1. นางสาวศุภาณกุล  สุขสมศรี
2. นางพัชรา  เศรษฐี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงธีรนาฏ  อาษานอก
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  แถมเจริญ
 
1. นางสาววิมลรัตน์  โสดาธาตุ
2. นางสาวขวัญกมล  เศรษฐรุจิ
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกฤษณา  วงค์ป้อ
2. นางสาวฐิตินันท์  ชูเมือง
3. นางสาวสรัลรัตน์  อมรรติรัตน์
 
1. นางสาวสิรินทร์พร  วงศ์พีรกุล
2. นางสาววรวรรณ  เจติยวรรณ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวนุชนาถ  วังยพงศ์สถาพร
 
1. นายกิตติภัฏ  รัตตนุสสรณ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง 4 1. นางสาวทิพย์สุมนต์  ยุทธทองหลาง
 
1. นางสาวพรสุดา  รัตนกุล
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปรียาภรณ์  งามสิมะ
2. นางสาวพรพิมล  เกิดชูชื่น
3. นางสาวภัคสุภา  โลเด
 
1. นางสาวระพีร์พัชญ์  สอนเครือ
2. นางสาวภคพร  สุวรรณหงษ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ปรางทอง
2. เด็กหญิงเจสสิกา  จงประสงค์
 
1. นางสาวระพีร์พัชญ์  สอนเครือ
2. นางสาวนัฎฐา  มิ่งสุข
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.31 ทอง 6 1. เด็กหญิงนัสนันท์  บุญยิ้ม
2. เด็กหญิงพิชญาภา  สงแก้ว
3. เด็กหญิงศกลรัตน์  พัฒโท
4. เด็กหญิงสุทธินาดา  เฟื่องฟู
5. เด็กหญิงโชติรส  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวอัมภาพันธ์  ไชยวัฒนานนท์
2. นางสาวบุตรียา  รัตนมณี
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญจิราพร  บุญผล
2. นางสาวจันทิมา  ดวงจินดา
3. นางสาวณัฐพร  จวนอาจ
4. นางสาวเบญจวรรณ  ขยายศรี
5. นางสาวเบญญทิพย์  แสงศรี
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  ละอองแก้ว
2. นางสาวภัทราพร  เตชวาณิชย์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชีรีน  ทิศสุนทร
2. นางสาวนพกนก  กุสโลผลพลกิจ
3. นางสาวนพภัสสร  สินธุวานนท์
4. นางสาวพรพรรณ  วรรณภูงา
5. นางสาวศลิษา  มาเสถียรวงศ์
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  ละอองแก้ว
2. นางสาวภัทราพร  เตชวาณิชย์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.98 ทอง 17 1. นางสาวรัตติยากร  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวบุตรียา  รัตนมณี
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงศุภิสรา  จิระอรุณ
2. เด็กหญิงแพรพลอย  เชื่อมกลาง
 
1. นางสาวศิรินภา  ธนโชติธรานนท์
2. นางสาวศุภนุช  พระบุ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.16 ทอง 5 1. นางสาวณัฐฏิยากร  ทองโสม
2. นางสาวอาทิตยา  อิ่มสำราญ
 
1. นางสาวพรลดา  มลิทอง
2. นางสาวปุญชรัสมิ์  เอื้อวสุรมย์
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงชาลิสา  ยิ่งถาวรสุข
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  สดสวย
3. เด็กหญิงณัฐลดา  ญาตินิยม
4. เด็กหญิงธนัญญกาญจน์  หลงมัจฉา
5. เด็กหญิงธัญรดี  จั่นแก้ว
6. เด็กหญิงปาณิสรา  โพธิกุล
7. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  ธัมมาภิรักษ์กุล
8. เด็กหญิงภัทรภร  ปิยภัณฑ์
9. เด็กหญิงวิราวรรณ  อ่อนละมุูล
10. เด็กหญิงเพชราวรรณ์  เหมือนสมหวัง
 
1. นางสาวกฤดาภร  ทรัพย์พาลี
2. นางสาวอารีรัตน์  ทองมูล
3. นายภาณุพงศ์  ชุ่มนาเสียว
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกบ  เจริญสุข
2. นางสาวฐิติพร  ทองประมูล
3. นางสาวณิชา  ลัคนาภิเศรษฐ์
4. นางสาวทิพย์อาภา  ปิติสิทธิ์
5. นางสาวปัญญาพร  โกศลานันท์
6. นางสาวยุพารัตน์  ทองอินลา
7. นางสาวรัตติยากร  หมั่นบ่อแก
8. นางสาวศศิธร  ประทีปพรณรงค์
9. นางสาวสุดารัตน์  แจ่มกมล
10. นางสาวไอลดา  เจริญถิ่น
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  บุญสวัสดิ์
2. นางสาวอารีรัตน์  ทองมูล
3. นายฤทธิพงษ์  ประทุมสุวรรณ์
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติยา  บวรสิทธิโชค
2. เด็กหญิงกุลธิดา  พุ่มวงษ์
3. เด็กหญิงจณิตา  จันทวงษ์
4. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แก้วอารีย์
5. เด็กหญิงนพรัตน์  ก้อนด้วง
6. เด็กหญิงนันทิกานต์  บุญยฤทธิ์
7. เด็กหญิงปรายฟ้า  แก้วเกิด
8. เด็กหญิงภนิตา  รวยสันเทียะ
9. เด็กหญิงอลิสา  พานิชย์
10. เด็กหญิงอักษราภัค  พุ่มทองสุข
 
1. นายสอาด  วรรณศิริ
2. นายภาณุพงศ์  ชุ่มนาเสียว
3. นางสาวสุภาวรรณ  บุญสวัสดิ์
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิดาภา  ประชุมวงศ์
2. นางสาวชลธิชา  สายเชื้อสกุลวงศ์
3. นางสาวชลธิชา  วรเวชพิพัฒน์
4. นางสาวณัฏฐา  วรุณพันธุลักษณ์
5. นางสาวนันทชนก  ยอดสิงห์
6. นางสาวนุชนาถ  อ่อนชาติ
7. นางสาวปวีณา  แก้วเคน
8. นางสาวรัตน์ติยา  ทวีอมรรัตน์
9. นางสาวลลิตา  เมฆะวิภาต
10. นางสาวสุกัญญา  สีระพิด
 
1. นายจรุง  สังข์ด้วงยา
2. นายฤทธิพงษ์  ประทุมสุวรรณ์
3. นางสาวกฤดาภร  ทรัพย์พาลี
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวภัทรวดี  แก้วปีลา
 
1. นางสาวปิยะนุช  อนุมาต
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนันท์กานต์  พลัดเชื้อนิล
 
1. นางสาวปิยวรรณ  แสงวิเศษ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  แสงรัตน์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  แสงวิเศษ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงนัสนันท์  บุญยิ้ม
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง 4 1. นางสาวเบญจวรรณ  ขยายศรี
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิชญาภา  สงแก้ว
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเบญจวรรณ  ขยายศรี
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.67 ทอง 5 1. นางสาวศิรภัสสร  เจริญสุข
 
1. นายบดินทร์เดชา  รัตนเจียเจริญ
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติยา  แจ่มดวง
2. เด็กหญิงธันยพร  กิจวสมบัติ
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  รังสิตวัธน์
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  ดอกไธสง
5. เด็กหญิงสิริพร  คุณานนท์ศิริกุล
6. เด็กหญิงอินทิรา  สิงห์มีศรี
7. เด็กหญิงเขมิกา  แซ่เนิน
8. เด็กหญิงโสภิตนภา  บุษราคัม
 
1. นางสาวนุสรา  เชียงทอง
2. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
3. นางสาวปิยวรรณ  แสงวิเศษ
4. นางสาวปิยะนุช  อนุมาต
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤติยา  สุภารักษเมธา
2. นางสาวทิพากร  แก้วสีขาว
3. นางสาวพิณรัตน์  ตราชู
4. นางสาวภานุมาศ  สนธิมาศ
5. นางสาววาริษา  วาจาดี
6. นางสาวสุสินี  ทองสุทธิ
7. นางสาวอดิศา  พุกกะรัตน์
8. นางสาวอิศราภรณ์  เลิศวัฒนมงคล
 
1. นางสาวนุสรา  เชียงทอง
2. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
3. นางสาวปิยวรรณ  แสงวิเศษ
4. นางสาวปิยะนุช  อนุมาต
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงพราวรวี  แปะทา
 
1. นางสาวขนิษฐา  บุญคง
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรนงค์  นิ่มนุช
 
1. นางสาวอัจฉรา  พิทักษ์เสรีธรรม
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ประภามณฑล
2. เด็กหญิงพรพรรณษา  โกฎิค้างพลู
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุทธิแพทย์
4. เด็กหญิงยอดมงกุฎ  เกตุแก้ว
5. เด็กหญิงศกลรัตน์  พัฒโท
 
1. นางสาวรัฐติกาล  สุขแก้ว
2. นางสาวขนิษฐา  บุญคง
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณรัญญา  สามัญประเสริฐ
2. นางสาวอลิศรา  ประชามาตย์
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  สุวัฒนาวาณิชย์
2. นางสาววรรณนิสา  สายญาติ
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปณิวรินทร์  คล้ายพร้อม
2. นางสาวอภิญญา  หมั่นคง
 
1. นางสาวอโนทัย  สมส่วน
2. นางสาวรุจิรัตน์  สุวัฒนาวาณิชย์
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปพิชญา  ศรีธนรักษ์วงศ์
2. นางสาวไอลดา  บงแก้ว
 
1. นายธรรมนูญ  ลพรวี
2. นางสาวอัจฉรา  พิทักษ์เสรีธรรม
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 89.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุพัฒนี  ธีรพรเศรษฐ์
 
1. นางสาววรรณนิสา  สายญาติ
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 89.99 ทอง 5 1. นางสาวกุลภรณ์  ประดิษฐากร
2. นางสาวนงนภัส  อภิชิตวิทยา
3. นางสาวนนทมณ  เปรมฤทัย
4. นางสาวปนัดดา  สุยโพธิ์น้อย
5. นางสาวพรพิมล  วงศ์สายสุวรรณ์
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  สุวัฒนาวาณิชย์
2. นางสาวอโนทัย  สมส่วน
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปณิตา  เทียนคำ
2. นางสาวปิยะธิดา  เจริญวรรณยิ่ง
3. นางสาวพรพรรณ  วรรณภูงา
4. นางสาวพานิพัค  ด่วนดี
5. นางสาวสมใจ  ศิริบูรณ์
 
1. นายธรรมนูญ  ลพรวี
2. นางสาวอัจฉรา  พิทักษ์เสรีธรรม
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนงนภัทย์  บุปผาชาติ
2. นางสาววรรัตน์  วรเวชพิพัฒน์
 
1. นางสาวอโนทัย  สมส่วน
2. นางสาววรรณนิสา  สายญาติ
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณิชาภัทร  พฤทธิศาลิกร
2. นางสาวหทัยภัทร  ประคองวงศา
 
1. นายธรรมนูญ  ลพรวี
2. นางสาวอัจฉรา  พิทักษ์เสรีธรรม
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนัชญา  เลิศกสิกิจ
 
1. นางสาววราลักษณ์  สุขอาษา
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  แสงวงษ์
2. เด็กหญิงสิริสุธีร์  กกสูงเนิน
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  ทองคลัง
 
1. นางสาวชณัญธิดา  เสสตะญาติ
2. นางสาวกิติวัลย์  ศิริรักษ์
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐา  ปิดตังถาเน
2. เด็กหญิงภัคนันท์  รักสอาด
3. เด็กหญิงสวรส  ดนัยวิทวัส
 
1. นางสาวกิติวัลย์  ศิริรักษ์
2. นางสาวชณัญธิดา  เสสตะญาติ
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา  คงสินเฮง
2. นางสาวสมิตานัน  เทียนศิริ
3. นางสาวสุจิตรา  ประดับพลอย
 
1. นางสาวกิติวัลย์  ศิริรักษ์
2. นางสาวชณัญธิดา  เสสตะญาติ
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 17 1. นางสาวพัชรพร  บัวเดิม
2. นางสาววันทพร  ชาญด้วยกิจ
 
1. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ
2. นายบรรเจิด  เผ่าอินทร์จันทร์
 
48 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  จิตรทอง
2. เด็กหญิงบุษยมาศ  ซู
3. เด็กหญิงพรนภา  สวนชัง
 
1. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
2. นางสาววรภร  ดวงแสง
 
49 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนริศรา  คาอามาตย์
2. นางสาวมณฑิชา  นามกันยา
3. นางสาวอรณิชา  ภัทรกิจนิธิกุล
 
1. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เนื่องมัจฉา
2. เด็กหญิงพัชดา  มุสิทธิ์
3. เด็กหญิงศลุตา  เสาหงษ์
 
1. นางสาวศิรินันท์  สุรสันติวรการ
2. นางสาวพิราวรรณ  หมู่ดี
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤพร  คอวนิช
2. เด็กหญิงพิชานันท์  พละสุขสมบัติ
3. เด็กหญิงอาภาสิริ  วรรณสุข
 
1. นางสาวอังคณา  สุทธิโพธิ์
2. นางจินตนา  ใจตรง
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยกร  อุ่นผาง
2. เด็กหญิงดลยา  กล้าหาญ
3. เด็กหญิงสุปราณี  กาฬภักดี
 
1. นายลักษณ์  กลั่นสุคนธ์
2. นางสาวชณัญธิดา  เสสตะญาติ
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจินต์จุฑา  กิจพัฒน์
2. นางสาวตีรณา  กรีมหา
3. นางสาววาริษา  วาจาดี
 
1. นายลักษณ์  กลั่นสุคนธ์
2. นางอาจรีย์  จูจรูญ
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นางสาวกรกนก  สุขรุ่งเรือง
2. นางสาวภัคนันท์  ธนชวาลวงศ์
3. นางสาวรสรินทร์  พาสุข
 
1. นายลักษณ์  กลั่นสุคนธ์
2. นางสาวชณัญธิดา  เสสตะญาติ