สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงเปมนีย์  รุ่งวลีรัตน์
 
1. นางสาวปัณฑิตา  เข็มกลัด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงญดาวรรณ  พืชพิสุทธิ์
 
1. นางสาวศุภาณกุล  สุขสมศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาวจันทิมา  ดวงจินดา
2. นางสาวพัชรี  พัดเปลี่ยน
3. นางสาวอัญธิมาศ  ทองเต่าหมก
 
1. นางสาวศุภาณกุล  สุขสมศรี
2. นางพัชรา  เศรษฐี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  วงษ์ไชยา
2. เด็กหญิงสุมินญา  ปาสาตัง
 
1. นางสาวณฐพรรณ  เจนปัญญากุล
2. นางสาวมยุรี  เสืออบ
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงกุลนิดา  พิสิฐดำรง
2. เด็กหญิงฐิติญา  พละศักดิ์
3. เด็กหญิงณัชชา  น้อยหิรัญ
 
1. นางสาวจริยา  เขตนิมิตร
2. นางสาวศุภาวรรณ  ผลสง่า
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงธนพร  เกรียงไกรธนวัต
2. เด็กหญิงนวพร  พิริยะกูลธร
 
1. นายกิตติภัฏ  รัตตนุสสรณ์
2. นางสาวกาญจนา  บุญมาลี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงวิมุดากร  กิจเตชะพานิช
 
1. นางสาวศุภาวรรณ  ผลสง่า
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงบุหงา  หาญณรงค์
2. เด็กหญิงอารดา  จันทร์คำ
3. เด็กหญิงโชครัชนี  ณัฐวสุธา
 
1. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงกนิษฐนาฎ  คุณานนท์ศิริกุล
2. เด็กหญิงปทุมวัน  รามัญจิตต์
3. เด็กหญิงสุชานันท์  อยู่สุข
 
1. นายภานุมาต  พงษ์เส็ง
2. นางสาวสุธาสินี  ด้วงโต้ด
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรกนก  พรหมภูน้อย
2. เด็กหญิงอรพรรณ  กวานห้อง
 
1. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิติยา  งามโสม
2. นางสาวพรทิพย์  เนียมนาก
 
1. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
2. นายภานุมาต  พงษ์เส็ง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวศศิวิมล  มีหินกอง
 
1. นางสาวปิยะนุช  อนุมาต
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงพิญดา  ลี้เจริญงาม
 
1. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงพูลทรัพย์  เขตประทุม
2. เด็กหญิงมัทรี  ศรีโพธิ์งาม
 
1. นางสาวปิยะนุช  อนุมาต
2. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงณภัค  ญาณชีวาตม์
 
1. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 73.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุนิตา  กริชทิณวงศ์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  แสงวิเศษ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงทักษพร  โชติช่วง
 
1. นางสาวปิยวรรณ  แสงวิเศษ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แซ่แต้
2. เด็กหญิงณภัค  ญาณชีวาตม์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  นามเรือง
4. เด็กหญิงพาธินธิดา  อาจหาญ
5. เด็กหญิงภัณฑิรา  หุตะเมขลิน
6. เด็กหญิงเหมือนฝัน  เข็มหนู
 
1. นายบดินทร์เดชา  รัตนเจียเจริญ
2. นายศรัณย์  ตั้งวงศ์ศุภางค์
3. นายนวพล  พลเดช
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78.67 เงิน 12 1. นางสาวกชกร  พุฒิรุ่งโรจน์
2. นางสาวกุลนิดา  ทิมเกตุ
3. นางสาวนนธมลษนน  หลิมประเสริฐ
4. นางสาวรัศรินทร์  เฉลิมพรพัฒน์
5. นางสาวริณรดา  ทวียศศักดิ์
6. นางสาววาริน  ป้านสกุล
 
1. นายบดินทร์เดชา  รัตนเจียเจริญ
2. นายนวพล  พลเดช
3. นายศรัณย์  ตั้งวงศ์ศุภางค์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.67 เงิน 11 1. เด็กหญิงขจีพรรณ  ปัญญาทรัพย์สิน
 
1. นายบดินทร์เดชา  รัตนเจียเจริญ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวณฐอร  ทองหุล
 
1. นายบดินทร์เดชา  รัตนเจียเจริญ
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 70.8 เงิน 8 1. นางสาวสุปรียา  บุญประสม
 
1. นางสาววราลักษณ์  สุขอาษา
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นางสาวจุฑาทิพ  พันธุ์ประเสริฐ
2. นางสาวจุฑาภรณ์  อินทอน
3. นางสาวพีระฉัตร  วงศ์แก้ว
4. นางสาวอัญธิมาศ  ทองเต่าหมก
5. นางสาวเบญจทรัพย์  งามธรรมคุณ
 
1. นางสาวพิชญาภัค  มัยวงศ์
2. นางสาววราลักษณ์  สุขอาษา
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 72.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤติยา  สุภารักษเมธา
2. นางสาวสุทธิดา  แก้วรักษา
 
1. นางสาวอังคณา  เป่าแตรสังข์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงภัทรภร  วัจนะวณิปประภา
2. เด็กหญิงภัทรลภา  ศรีทรัพย์แสง
 
1. นางสาวรัฐติกาล  สุขแก้ว
2. นางสาววราลักษณ์  สุขอาษา
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวชนาพร  วิไลรัตนโชติกุล
2. นางสาวธันยพร  ชื่นตา
3. นางสาวนัฐวรรณ  พุ่มพันธ์
4. นางสาวบุษบา  ศรีบุญจันทร์
5. นางสาวบุษยา  สุทุม
6. นางสาวภัคจิรา  คำภา
7. นางสาวรัศมี  ฉันทานันท์นิมิต
8. นางสาวศศิธร  ตั๋งบุญชู
9. นางสาวศุภรัตน์  สมสุข
10. นางสาวอัจจิมา  ไทยนิรันประเสริฐ
 
1. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
2. นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด
3. นางสาวปิยวรรณ  แสงวิเศษ
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75.67 เงิน 15 1. นางสาวณัฐพัชร์  เสถียรทวีสิน
2. นางสาวสุกัญญา  เนื่องบุรี
3. นางสาวอัญมณี  สุทวีทรัพย์
 
1. นางสาวชณัญธิดา  เสสตะญาติ
2. นางสาวปิยะนุช  อนุมาต
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงนลพรรณ  ฉัตรวิริยะธรรม
2. เด็กหญิงศิริยากร  เชื้ออ่อน
 
1. นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด
2. นางสาวชมภู่  นุ่มนวล