สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 26 1. นางสาวบุษยมาศ  พะนิจรัมย์
 
1. นายวัศพล  โอมพรนุวัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 65 ทองแดง 24 1. นางสาวนันทิดา  วิวาห์สุข
 
1. นางสาวปรตี  ประทุมสุวรรณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 10 1. นางสาวสุณิสา  สุพรรณโมกข์
 
1. นางสาวขวัญกมล  เศรษฐรุจิ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัคจิรา  พิทักษ์ญาณ
2. นางสาวมูนา  แจ่มจันทร์
 
1. นายถิรนิษฐ์  ฉัตรธนโชติ
2. นายสมภาค  หวังทอง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวณัฐธิดา  ชินอิสระยศ
 
1. นางอนงค์  ตรีมังคลายน
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงทิพพาวดี  อินทนน
2. เด็กหญิงภัชราพร  พันธ์บุตร
3. เด็กหญิงลักษณ์นารา  จันทร์เปล่งแสง
 
1. นางสาวสุธาสินี  ด้วงโต้ด
2. นายภานุมาต  พงษ์เส็ง
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นางสาวรุจิภา  เหลืองบารมี
2. นางสาวสุพิชชา  บัญญัติเลิศถาวร
3. นางสาวอภิชา  ศรีคชา
 
1. นางสาวเมธ์วดี  กาญจนสรวง
2. นางสาวสุธาสินี  ด้วงโต้ด
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14 1. นางสาวกัลยรัตน์  ทานะ
2. นางสาวกิตติมา  เหล็กเกตุ
3. นางสาวภครสร  เชื้อทอง
 
1. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 67.65 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงวัฒนวดี  ประกอบกิจ
 
1. นางสาวอัมภาพันธ์  ไชยวัฒนานนท์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงวรรณวิศา  วาสุกี
 
1. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 60 ทองแดง 19 1. นางสาววิลาสินี  ผิวเหลือง
 
1. นางสาวปิยะนุช  อนุมาต
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงจิราภา  ผาติเสนะ
 
1. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 1. นางสาวพลอยพรรณ  แซ่พัว
 
1. นางสาวปิยะนุช  อนุมาต
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกมลชนก  ลิ่ววิทยาคม
 
1. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นางสาวชนันท์ธิดา  ธีรศักดิ์ศรี
 
1. นางสาวปิยะนุช  อนุมาต
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 61 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงสุทธินาดา  เฟื่องฟู
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 1. นางสาวธัญชนก  คฤหโยธิน
2. นางสาวพัชรา  แก้วคำ
3. นางสาวศศินา  บุญโสภาคย์
4. นางสาวอาทิตยา  เครือวัลย์
5. นางสาวเสฏฐิศร  ปิยะยาภรณ์
 
1. นางสาวนวาระ  โสมประภัศร์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 62.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธิดารัตน์  พละศักดิ์
2. นางสาวหทัยภัทร  วัฒนมงคล
 
1. นางสาวนวาระ  โสมประภัศร์
 
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญานันท์  บุญสอาด
2. นางสาววรัญชา  เทพวงษ์
3. นางสาวอติกานต์  สุขเจริญ
 
1. นายปวีณวัชร  ศรีสุข
2. นางสาวชญานิศ  ทองมาก