สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวสมสิริ  ขวัญส่ง
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ยุทธโกวิทย์
 
1. นางสาวณฐพรรณ  เจนปัญญากุล
2. นางสาวมยุรี  เสืออบ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงธันยพร  ลาภประชา
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญมาลี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 12 1. นางสาวปณิชา  ประวาลวรรณะ
 
1. นางอัญชลี  เศรษฐทรัพย์ทวี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทร
2. เด็กหญิงพัชราภา  สอนคำมี
 
1. นายถิรนิษฐ์  ฉัตรธนโชติ
2. นายสมภาค  หวังทอง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกรชนก  ขุนดี
 
1. นางสาวสุพพัตรา  คุณาเทพ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนิชาภา  สีดาวงษ์
2. เด็กหญิงมุกระวี  ทองโชติ
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  อัศวะธิดากร
 
1. นางสาวเมธ์วดี  กาญจนสรวง
2. นางสาวนัฎฐา  มิ่งสุข
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกุศลา  ตั้งตรัสธรรม
2. นางสาวชลลดา  กันบัว
3. นางสาวสุพิชชา  บัญญัติเลิศถาวร
 
1. นางสาวระพีร์พัชญ์  สอนเครือ
2. นางสาวภคพร  สุวรรณหงษ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชาลิสา  พูนุพา
2. เด็กหญิงภาวิณี  กองทิพย์
 
1. นางสาวนัฎฐา  มิ่งสุข
2. นางสาวระพีร์พัชญ์  สอนเครือ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงจิรนันท์  วิมลเจริญ
2. เด็กหญิงสิปปการ  เศวตมาลย์
 
1. นางกัญจนา  เหลี่ยมสมบัติ
2. นางสาวอารีรัตน์  ทองมูล
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 30 1. นางสาวจุฑาทิพ  พันธุ์ประเสริฐ
2. นางสาวนุชนาถ  วังยพงศ์สถาพร
 
1. นางกัญจนา  เหลี่ยมสมบัติ
2. นางสาวกฤดาภร  ทรัพย์พาลี
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 56.4 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ถาโคตร
 
1. นางสาววิราณี  โพธิพงศา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 19 1. นางสาวสิรินภา  ครีบผา
 
1. นางสาวขนิษฐา  บุญคง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 15 1. นางสาวอรณิชา  ภัทรกิจนิธิกุล
 
1. นางสาววิราณี  โพธิพงศา
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 7 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  บัวงาม
2. นางสาวสุนิตย์  เรืองทอง
 
1. นางสาวนวาระ  โสมประภัศร์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 53.67 เข้าร่วม 4 1. นางสาวกานต์ธิดา  พงศ์เสน่ห์วิทยา
 
1. นายธรรมนูญ  ลพรวี
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 25 1. นางสาวพิมพ์มาดา  อยู่ป้อม
2. นางสาวรดามณี  จำนงรักษ์
 
1. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ
2. นายปวีณวัชร  ศรีสุข
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 57.33 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงรัฐภรณ์  สันต์ธนะวานิช
2. เด็กหญิงหทัยกานต์  ศรีธร
 
1. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ
2. นายสุวัชชัย  เครือตราชู
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 57.33 เข้าร่วม 17 1. นางสาวทาริกา  อนุมาตย์
2. นางสาวพรทิพย์  กล่อมกิ่ง
 
1. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ
2. นางกรองแก้ว  มหากุศลพาณิชย์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 4 1. นางสาววราภรณ์  พิมล
2. นางสาววริษฐา  พึ่งเสมา
 
1. นางสาวชมภู่  นุ่มนวล
2. นางสาวเพ็ญศรี  มุกดาหาร