สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงเปมนีย์  รุ่งวลีรัตน์
 
1. นางสาวปัณฑิตา  เข็มกลัด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 26 1. นางสาวบุษยมาศ  พะนิจรัมย์
 
1. นายวัศพล  โอมพรนุวัฒน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงญดาวรรณ  พืชพิสุทธิ์
 
1. นางสาวศุภาณกุล  สุขสมศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 65 ทองแดง 24 1. นางสาวนันทิดา  วิวาห์สุข
 
1. นางสาวปรตี  ประทุมสุวรรณ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ปุริเส
 
1. นางสาวปรตี  ประทุมสุวรรณ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นางสาวอรพรรณ  ธนารักษ์พงศกร
 
1. นางใบศรี  เนตรสืบสาย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วรรณจินดา
 
1. นางพัชรา  เศรษฐี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวเบญญทิพย์  แสงศรี
 
1. นางสาวบุญมี  พิมพบุตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงภัทรลภา  ศรีทรัพย์แสง
2. เด็กหญิงศิรประภา  มีศรี
3. เด็กหญิงอภิสรา  ถาวรนิละ
 
1. นางสาวศุภาณกุล  สุขสมศรี
2. นางพัชรา  เศรษฐี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาวจันทิมา  ดวงจินดา
2. นางสาวพัชรี  พัดเปลี่ยน
3. นางสาวอัญธิมาศ  ทองเต่าหมก
 
1. นางสาวศุภาณกุล  สุขสมศรี
2. นางพัชรา  เศรษฐี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  วงษ์ไชยา
2. เด็กหญิงสุมินญา  ปาสาตัง
 
1. นางสาวณฐพรรณ  เจนปัญญากุล
2. นางสาวมยุรี  เสืออบ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวสมสิริ  ขวัญส่ง
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ยุทธโกวิทย์
 
1. นางสาวณฐพรรณ  เจนปัญญากุล
2. นางสาวมยุรี  เสืออบ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงธีรนาฏ  อาษานอก
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  แถมเจริญ
 
1. นางสาววิมลรัตน์  โสดาธาตุ
2. นางสาวขวัญกมล  เศรษฐรุจิ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 10 1. นางสาวสุณิสา  สุพรรณโมกข์
 
1. นางสาวขวัญกมล  เศรษฐรุจิ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงธันยพร  ลาภประชา
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญมาลี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 12 1. นางสาวปณิชา  ประวาลวรรณะ
 
1. นางอัญชลี  เศรษฐทรัพย์ทวี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงกุลนิดา  พิสิฐดำรง
2. เด็กหญิงฐิติญา  พละศักดิ์
3. เด็กหญิงณัชชา  น้อยหิรัญ
 
1. นางสาวจริยา  เขตนิมิตร
2. นางสาวศุภาวรรณ  ผลสง่า
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกฤษณา  วงค์ป้อ
2. นางสาวฐิตินันท์  ชูเมือง
3. นางสาวสรัลรัตน์  อมรรติรัตน์
 
1. นางสาวสิรินทร์พร  วงศ์พีรกุล
2. นางสาววรวรรณ  เจติยวรรณ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทร
2. เด็กหญิงพัชราภา  สอนคำมี
 
1. นายถิรนิษฐ์  ฉัตรธนโชติ
2. นายสมภาค  หวังทอง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัคจิรา  พิทักษ์ญาณ
2. นางสาวมูนา  แจ่มจันทร์
 
1. นายถิรนิษฐ์  ฉัตรธนโชติ
2. นายสมภาค  หวังทอง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกรชนก  ขุนดี
 
1. นางสาวสุพพัตรา  คุณาเทพ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวณัฐธิดา  ชินอิสระยศ
 
1. นางอนงค์  ตรีมังคลายน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงธนพร  เกรียงไกรธนวัต
2. เด็กหญิงนวพร  พิริยะกูลธร
 
1. นายกิตติภัฏ  รัตตนุสสรณ์
2. นางสาวกาญจนา  บุญมาลี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวนุชนาถ  วังยพงศ์สถาพร
 
1. นายกิตติภัฏ  รัตตนุสสรณ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงวิมุดากร  กิจเตชะพานิช
 
1. นางสาวศุภาวรรณ  ผลสง่า
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง 4 1. นางสาวทิพย์สุมนต์  ยุทธทองหลาง
 
1. นางสาวพรสุดา  รัตนกุล
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนิชาภา  สีดาวงษ์
2. เด็กหญิงมุกระวี  ทองโชติ
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  อัศวะธิดากร
 
1. นางสาวเมธ์วดี  กาญจนสรวง
2. นางสาวนัฎฐา  มิ่งสุข
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกุศลา  ตั้งตรัสธรรม
2. นางสาวชลลดา  กันบัว
3. นางสาวสุพิชชา  บัญญัติเลิศถาวร
 
1. นางสาวระพีร์พัชญ์  สอนเครือ
2. นางสาวภคพร  สุวรรณหงษ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงทิพพาวดี  อินทนน
2. เด็กหญิงภัชราพร  พันธ์บุตร
3. เด็กหญิงลักษณ์นารา  จันทร์เปล่งแสง
 
1. นางสาวสุธาสินี  ด้วงโต้ด
2. นายภานุมาต  พงษ์เส็ง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นางสาวรุจิภา  เหลืองบารมี
2. นางสาวสุพิชชา  บัญญัติเลิศถาวร
3. นางสาวอภิชา  ศรีคชา
 
1. นางสาวเมธ์วดี  กาญจนสรวง
2. นางสาวสุธาสินี  ด้วงโต้ด
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงบุหงา  หาญณรงค์
2. เด็กหญิงอารดา  จันทร์คำ
3. เด็กหญิงโชครัชนี  ณัฐวสุธา
 
1. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14 1. นางสาวกัลยรัตน์  ทานะ
2. นางสาวกิตติมา  เหล็กเกตุ
3. นางสาวภครสร  เชื้อทอง
 
1. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงกนิษฐนาฎ  คุณานนท์ศิริกุล
2. เด็กหญิงปทุมวัน  รามัญจิตต์
3. เด็กหญิงสุชานันท์  อยู่สุข
 
1. นายภานุมาต  พงษ์เส็ง
2. นางสาวสุธาสินี  ด้วงโต้ด
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปรียาภรณ์  งามสิมะ
2. นางสาวพรพิมล  เกิดชูชื่น
3. นางสาวภัคสุภา  โลเด
 
1. นางสาวระพีร์พัชญ์  สอนเครือ
2. นางสาวภคพร  สุวรรณหงษ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรกนก  พรหมภูน้อย
2. เด็กหญิงอรพรรณ  กวานห้อง
 
1. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิติยา  งามโสม
2. นางสาวพรทิพย์  เนียมนาก
 
1. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
2. นายภานุมาต  พงษ์เส็ง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชาลิสา  พูนุพา
2. เด็กหญิงภาวิณี  กองทิพย์
 
1. นางสาวนัฎฐา  มิ่งสุข
2. นางสาวระพีร์พัชญ์  สอนเครือ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ปรางทอง
2. เด็กหญิงเจสสิกา  จงประสงค์
 
1. นางสาวระพีร์พัชญ์  สอนเครือ
2. นางสาวนัฎฐา  มิ่งสุข
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.31 ทอง 6 1. เด็กหญิงนัสนันท์  บุญยิ้ม
2. เด็กหญิงพิชญาภา  สงแก้ว
3. เด็กหญิงศกลรัตน์  พัฒโท
4. เด็กหญิงสุทธินาดา  เฟื่องฟู
5. เด็กหญิงโชติรส  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวอัมภาพันธ์  ไชยวัฒนานนท์
2. นางสาวบุตรียา  รัตนมณี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญจิราพร  บุญผล
2. นางสาวจันทิมา  ดวงจินดา
3. นางสาวณัฐพร  จวนอาจ
4. นางสาวเบญจวรรณ  ขยายศรี
5. นางสาวเบญญทิพย์  แสงศรี
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  ละอองแก้ว
2. นางสาวภัทราพร  เตชวาณิชย์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชีรีน  ทิศสุนทร
2. นางสาวนพกนก  กุสโลผลพลกิจ
3. นางสาวนพภัสสร  สินธุวานนท์
4. นางสาวพรพรรณ  วรรณภูงา
5. นางสาวศลิษา  มาเสถียรวงศ์
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  ละอองแก้ว
2. นางสาวภัทราพร  เตชวาณิชย์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 67.65 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงวัฒนวดี  ประกอบกิจ
 
1. นางสาวอัมภาพันธ์  ไชยวัฒนานนท์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.98 ทอง 17 1. นางสาวรัตติยากร  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวบุตรียา  รัตนมณี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงศุภิสรา  จิระอรุณ
2. เด็กหญิงแพรพลอย  เชื่อมกลาง
 
1. นางสาวศิรินภา  ธนโชติธรานนท์
2. นางสาวศุภนุช  พระบุ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.16 ทอง 5 1. นางสาวณัฐฏิยากร  ทองโสม
2. นางสาวอาทิตยา  อิ่มสำราญ
 
1. นางสาวพรลดา  มลิทอง
2. นางสาวปุญชรัสมิ์  เอื้อวสุรมย์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงชาลิสา  ยิ่งถาวรสุข
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  สดสวย
3. เด็กหญิงณัฐลดา  ญาตินิยม
4. เด็กหญิงธนัญญกาญจน์  หลงมัจฉา
5. เด็กหญิงธัญรดี  จั่นแก้ว
6. เด็กหญิงปาณิสรา  โพธิกุล
7. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  ธัมมาภิรักษ์กุล
8. เด็กหญิงภัทรภร  ปิยภัณฑ์
9. เด็กหญิงวิราวรรณ  อ่อนละมุูล
10. เด็กหญิงเพชราวรรณ์  เหมือนสมหวัง
 
1. นางสาวกฤดาภร  ทรัพย์พาลี
2. นางสาวอารีรัตน์  ทองมูล
3. นายภาณุพงศ์  ชุ่มนาเสียว
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกบ  เจริญสุข
2. นางสาวฐิติพร  ทองประมูล
3. นางสาวณิชา  ลัคนาภิเศรษฐ์
4. นางสาวทิพย์อาภา  ปิติสิทธิ์
5. นางสาวปัญญาพร  โกศลานันท์
6. นางสาวยุพารัตน์  ทองอินลา
7. นางสาวรัตติยากร  หมั่นบ่อแก
8. นางสาวศศิธร  ประทีปพรณรงค์
9. นางสาวสุดารัตน์  แจ่มกมล
10. นางสาวไอลดา  เจริญถิ่น
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  บุญสวัสดิ์
2. นางสาวอารีรัตน์  ทองมูล
3. นายฤทธิพงษ์  ประทุมสุวรรณ์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติยา  บวรสิทธิโชค
2. เด็กหญิงกุลธิดา  พุ่มวงษ์
3. เด็กหญิงจณิตา  จันทวงษ์
4. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แก้วอารีย์
5. เด็กหญิงนพรัตน์  ก้อนด้วง
6. เด็กหญิงนันทิกานต์  บุญยฤทธิ์
7. เด็กหญิงปรายฟ้า  แก้วเกิด
8. เด็กหญิงภนิตา  รวยสันเทียะ
9. เด็กหญิงอลิสา  พานิชย์
10. เด็กหญิงอักษราภัค  พุ่มทองสุข
 
1. นายสอาด  วรรณศิริ
2. นายภาณุพงศ์  ชุ่มนาเสียว
3. นางสาวสุภาวรรณ  บุญสวัสดิ์
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิดาภา  ประชุมวงศ์
2. นางสาวชลธิชา  สายเชื้อสกุลวงศ์
3. นางสาวชลธิชา  วรเวชพิพัฒน์
4. นางสาวณัฏฐา  วรุณพันธุลักษณ์
5. นางสาวนันทชนก  ยอดสิงห์
6. นางสาวนุชนาถ  อ่อนชาติ
7. นางสาวปวีณา  แก้วเคน
8. นางสาวรัตน์ติยา  ทวีอมรรัตน์
9. นางสาวลลิตา  เมฆะวิภาต
10. นางสาวสุกัญญา  สีระพิด
 
1. นายจรุง  สังข์ด้วงยา
2. นายฤทธิพงษ์  ประทุมสุวรรณ์
3. นางสาวกฤดาภร  ทรัพย์พาลี
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงจิรนันท์  วิมลเจริญ
2. เด็กหญิงสิปปการ  เศวตมาลย์
 
1. นางกัญจนา  เหลี่ยมสมบัติ
2. นางสาวอารีรัตน์  ทองมูล
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 30 1. นางสาวจุฑาทิพ  พันธุ์ประเสริฐ
2. นางสาวนุชนาถ  วังยพงศ์สถาพร
 
1. นางกัญจนา  เหลี่ยมสมบัติ
2. นางสาวกฤดาภร  ทรัพย์พาลี
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงวรรณวิศา  วาสุกี
 
1. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 60 ทองแดง 19 1. นางสาววิลาสินี  ผิวเหลือง
 
1. นางสาวปิยะนุช  อนุมาต
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงจิราภา  ผาติเสนะ
 
1. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 1. นางสาวพลอยพรรณ  แซ่พัว
 
1. นางสาวปิยะนุช  อนุมาต
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกมลชนก  ลิ่ววิทยาคม
 
1. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวศศิวิมล  มีหินกอง
 
1. นางสาวปิยะนุช  อนุมาต
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงพิญดา  ลี้เจริญงาม
 
1. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวภัทรวดี  แก้วปีลา
 
1. นางสาวปิยะนุช  อนุมาต
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงพูลทรัพย์  เขตประทุม
2. เด็กหญิงมัทรี  ศรีโพธิ์งาม
 
1. นางสาวปิยะนุช  อนุมาต
2. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงณภัค  ญาณชีวาตม์
 
1. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นางสาวชนันท์ธิดา  ธีรศักดิ์ศรี
 
1. นางสาวปิยะนุช  อนุมาต
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนันท์กานต์  พลัดเชื้อนิล
 
1. นางสาวปิยวรรณ  แสงวิเศษ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  แสงรัตน์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  แสงวิเศษ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 73.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุนิตา  กริชทิณวงศ์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  แสงวิเศษ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงทักษพร  โชติช่วง
 
1. นางสาวปิยวรรณ  แสงวิเศษ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แซ่แต้
2. เด็กหญิงณภัค  ญาณชีวาตม์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  นามเรือง
4. เด็กหญิงพาธินธิดา  อาจหาญ
5. เด็กหญิงภัณฑิรา  หุตะเมขลิน
6. เด็กหญิงเหมือนฝัน  เข็มหนู
 
1. นายบดินทร์เดชา  รัตนเจียเจริญ
2. นายศรัณย์  ตั้งวงศ์ศุภางค์
3. นายนวพล  พลเดช
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78.67 เงิน 12 1. นางสาวกชกร  พุฒิรุ่งโรจน์
2. นางสาวกุลนิดา  ทิมเกตุ
3. นางสาวนนธมลษนน  หลิมประเสริฐ
4. นางสาวรัศรินทร์  เฉลิมพรพัฒน์
5. นางสาวริณรดา  ทวียศศักดิ์
6. นางสาววาริน  ป้านสกุล
 
1. นายบดินทร์เดชา  รัตนเจียเจริญ
2. นายนวพล  พลเดช
3. นายศรัณย์  ตั้งวงศ์ศุภางค์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงนัสนันท์  บุญยิ้ม
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง 4 1. นางสาวเบญจวรรณ  ขยายศรี
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิชญาภา  สงแก้ว
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเบญจวรรณ  ขยายศรี
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 61 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงสุทธินาดา  เฟื่องฟู
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.67 ทอง 5 1. นางสาวศิรภัสสร  เจริญสุข
 
1. นายบดินทร์เดชา  รัตนเจียเจริญ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.67 เงิน 11 1. เด็กหญิงขจีพรรณ  ปัญญาทรัพย์สิน
 
1. นายบดินทร์เดชา  รัตนเจียเจริญ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวณฐอร  ทองหุล
 
1. นายบดินทร์เดชา  รัตนเจียเจริญ
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติยา  แจ่มดวง
2. เด็กหญิงธันยพร  กิจวสมบัติ
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  รังสิตวัธน์
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  ดอกไธสง
5. เด็กหญิงสิริพร  คุณานนท์ศิริกุล
6. เด็กหญิงอินทิรา  สิงห์มีศรี
7. เด็กหญิงเขมิกา  แซ่เนิน
8. เด็กหญิงโสภิตนภา  บุษราคัม
 
1. นางสาวนุสรา  เชียงทอง
2. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
3. นางสาวปิยวรรณ  แสงวิเศษ
4. นางสาวปิยะนุช  อนุมาต
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤติยา  สุภารักษเมธา
2. นางสาวทิพากร  แก้วสีขาว
3. นางสาวพิณรัตน์  ตราชู
4. นางสาวภานุมาศ  สนธิมาศ
5. นางสาววาริษา  วาจาดี
6. นางสาวสุสินี  ทองสุทธิ
7. นางสาวอดิศา  พุกกะรัตน์
8. นางสาวอิศราภรณ์  เลิศวัฒนมงคล
 
1. นางสาวนุสรา  เชียงทอง
2. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
3. นางสาวปิยวรรณ  แสงวิเศษ
4. นางสาวปิยะนุช  อนุมาต
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 56.4 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ถาโคตร
 
1. นางสาววิราณี  โพธิพงศา
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 70.8 เงิน 8 1. นางสาวสุปรียา  บุญประสม
 
1. นางสาววราลักษณ์  สุขอาษา
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงพราวรวี  แปะทา
 
1. นางสาวขนิษฐา  บุญคง
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรนงค์  นิ่มนุช
 
1. นางสาวอัจฉรา  พิทักษ์เสรีธรรม
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 19 1. นางสาวสิรินภา  ครีบผา
 
1. นางสาวขนิษฐา  บุญคง
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 15 1. นางสาวอรณิชา  ภัทรกิจนิธิกุล
 
1. นางสาววิราณี  โพธิพงศา
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ประภามณฑล
2. เด็กหญิงพรพรรณษา  โกฎิค้างพลู
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุทธิแพทย์
4. เด็กหญิงยอดมงกุฎ  เกตุแก้ว
5. เด็กหญิงศกลรัตน์  พัฒโท
 
1. นางสาวรัฐติกาล  สุขแก้ว
2. นางสาวขนิษฐา  บุญคง
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นางสาวจุฑาทิพ  พันธุ์ประเสริฐ
2. นางสาวจุฑาภรณ์  อินทอน
3. นางสาวพีระฉัตร  วงศ์แก้ว
4. นางสาวอัญธิมาศ  ทองเต่าหมก
5. นางสาวเบญจทรัพย์  งามธรรมคุณ
 
1. นางสาวพิชญาภัค  มัยวงศ์
2. นางสาววราลักษณ์  สุขอาษา
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณรัญญา  สามัญประเสริฐ
2. นางสาวอลิศรา  ประชามาตย์
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  สุวัฒนาวาณิชย์
2. นางสาววรรณนิสา  สายญาติ
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปณิวรินทร์  คล้ายพร้อม
2. นางสาวอภิญญา  หมั่นคง
 
1. นางสาวอโนทัย  สมส่วน
2. นางสาวรุจิรัตน์  สุวัฒนาวาณิชย์
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปพิชญา  ศรีธนรักษ์วงศ์
2. นางสาวไอลดา  บงแก้ว
 
1. นายธรรมนูญ  ลพรวี
2. นางสาวอัจฉรา  พิทักษ์เสรีธรรม
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 72.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤติยา  สุภารักษเมธา
2. นางสาวสุทธิดา  แก้วรักษา
 
1. นางสาวอังคณา  เป่าแตรสังข์
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 7 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  บัวงาม
2. นางสาวสุนิตย์  เรืองทอง
 
1. นางสาวนวาระ  โสมประภัศร์
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 89.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุพัฒนี  ธีรพรเศรษฐ์
 
1. นางสาววรรณนิสา  สายญาติ
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 53.67 เข้าร่วม 4 1. นางสาวกานต์ธิดา  พงศ์เสน่ห์วิทยา
 
1. นายธรรมนูญ  ลพรวี
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 89.99 ทอง 5 1. นางสาวกุลภรณ์  ประดิษฐากร
2. นางสาวนงนภัส  อภิชิตวิทยา
3. นางสาวนนทมณ  เปรมฤทัย
4. นางสาวปนัดดา  สุยโพธิ์น้อย
5. นางสาวพรพิมล  วงศ์สายสุวรรณ์
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  สุวัฒนาวาณิชย์
2. นางสาวอโนทัย  สมส่วน
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปณิตา  เทียนคำ
2. นางสาวปิยะธิดา  เจริญวรรณยิ่ง
3. นางสาวพรพรรณ  วรรณภูงา
4. นางสาวพานิพัค  ด่วนดี
5. นางสาวสมใจ  ศิริบูรณ์
 
1. นายธรรมนูญ  ลพรวี
2. นางสาวอัจฉรา  พิทักษ์เสรีธรรม
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 1. นางสาวธัญชนก  คฤหโยธิน
2. นางสาวพัชรา  แก้วคำ
3. นางสาวศศินา  บุญโสภาคย์
4. นางสาวอาทิตยา  เครือวัลย์
5. นางสาวเสฏฐิศร  ปิยะยาภรณ์
 
1. นางสาวนวาระ  โสมประภัศร์
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนงนภัทย์  บุปผาชาติ
2. นางสาววรรัตน์  วรเวชพิพัฒน์
 
1. นางสาวอโนทัย  สมส่วน
2. นางสาววรรณนิสา  สายญาติ
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณิชาภัทร  พฤทธิศาลิกร
2. นางสาวหทัยภัทร  ประคองวงศา
 
1. นายธรรมนูญ  ลพรวี
2. นางสาวอัจฉรา  พิทักษ์เสรีธรรม
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 62.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธิดารัตน์  พละศักดิ์
2. นางสาวหทัยภัทร  วัฒนมงคล
 
1. นางสาวนวาระ  โสมประภัศร์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงภัทรภร  วัจนะวณิปประภา
2. เด็กหญิงภัทรลภา  ศรีทรัพย์แสง
 
1. นางสาวรัฐติกาล  สุขแก้ว
2. นางสาววราลักษณ์  สุขอาษา
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนัชญา  เลิศกสิกิจ
 
1. นางสาววราลักษณ์  สุขอาษา
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวชนาพร  วิไลรัตนโชติกุล
2. นางสาวธันยพร  ชื่นตา
3. นางสาวนัฐวรรณ  พุ่มพันธ์
4. นางสาวบุษบา  ศรีบุญจันทร์
5. นางสาวบุษยา  สุทุม
6. นางสาวภัคจิรา  คำภา
7. นางสาวรัศมี  ฉันทานันท์นิมิต
8. นางสาวศศิธร  ตั๋งบุญชู
9. นางสาวศุภรัตน์  สมสุข
10. นางสาวอัจจิมา  ไทยนิรันประเสริฐ
 
1. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
2. นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด
3. นางสาวปิยวรรณ  แสงวิเศษ
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  แสงวงษ์
2. เด็กหญิงสิริสุธีร์  กกสูงเนิน
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  ทองคลัง
 
1. นางสาวชณัญธิดา  เสสตะญาติ
2. นางสาวกิติวัลย์  ศิริรักษ์
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75.67 เงิน 15 1. นางสาวณัฐพัชร์  เสถียรทวีสิน
2. นางสาวสุกัญญา  เนื่องบุรี
3. นางสาวอัญมณี  สุทวีทรัพย์
 
1. นางสาวชณัญธิดา  เสสตะญาติ
2. นางสาวปิยะนุช  อนุมาต
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐา  ปิดตังถาเน
2. เด็กหญิงภัคนันท์  รักสอาด
3. เด็กหญิงสวรส  ดนัยวิทวัส
 
1. นางสาวกิติวัลย์  ศิริรักษ์
2. นางสาวชณัญธิดา  เสสตะญาติ
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา  คงสินเฮง
2. นางสาวสมิตานัน  เทียนศิริ
3. นางสาวสุจิตรา  ประดับพลอย
 
1. นางสาวกิติวัลย์  ศิริรักษ์
2. นางสาวชณัญธิดา  เสสตะญาติ
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 25 1. นางสาวพิมพ์มาดา  อยู่ป้อม
2. นางสาวรดามณี  จำนงรักษ์
 
1. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ
2. นายปวีณวัชร  ศรีสุข
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงนลพรรณ  ฉัตรวิริยะธรรม
2. เด็กหญิงศิริยากร  เชื้ออ่อน
 
1. นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด
2. นางสาวชมภู่  นุ่มนวล
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 57.33 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงรัฐภรณ์  สันต์ธนะวานิช
2. เด็กหญิงหทัยกานต์  ศรีธร
 
1. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ
2. นายสุวัชชัย  เครือตราชู
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 57.33 เข้าร่วม 17 1. นางสาวทาริกา  อนุมาตย์
2. นางสาวพรทิพย์  กล่อมกิ่ง
 
1. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ
2. นางกรองแก้ว  มหากุศลพาณิชย์
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 4 1. นางสาววราภรณ์  พิมล
2. นางสาววริษฐา  พึ่งเสมา
 
1. นางสาวชมภู่  นุ่มนวล
2. นางสาวเพ็ญศรี  มุกดาหาร
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 17 1. นางสาวพัชรพร  บัวเดิม
2. นางสาววันทพร  ชาญด้วยกิจ
 
1. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ
2. นายบรรเจิด  เผ่าอินทร์จันทร์
 
113 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญานันท์  บุญสอาด
2. นางสาววรัญชา  เทพวงษ์
3. นางสาวอติกานต์  สุขเจริญ
 
1. นายปวีณวัชร  ศรีสุข
2. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
 
114 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  จิตรทอง
2. เด็กหญิงบุษยมาศ  ซู
3. เด็กหญิงพรนภา  สวนชัง
 
1. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
2. นางสาววรภร  ดวงแสง
 
115 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนริศรา  คาอามาตย์
2. นางสาวมณฑิชา  นามกันยา
3. นางสาวอรณิชา  ภัทรกิจนิธิกุล
 
1. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เนื่องมัจฉา
2. เด็กหญิงพัชดา  มุสิทธิ์
3. เด็กหญิงศลุตา  เสาหงษ์
 
1. นางสาวศิรินันท์  สุรสันติวรการ
2. นางสาวพิราวรรณ  หมู่ดี
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤพร  คอวนิช
2. เด็กหญิงพิชานันท์  พละสุขสมบัติ
3. เด็กหญิงอาภาสิริ  วรรณสุข
 
1. นางสาวอังคณา  สุทธิโพธิ์
2. นางจินตนา  ใจตรง
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยกร  อุ่นผาง
2. เด็กหญิงดลยา  กล้าหาญ
3. เด็กหญิงสุปราณี  กาฬภักดี
 
1. นายลักษณ์  กลั่นสุคนธ์
2. นางสาวชณัญธิดา  เสสตะญาติ
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจินต์จุฑา  กิจพัฒน์
2. นางสาวตีรณา  กรีมหา
3. นางสาววาริษา  วาจาดี
 
1. นายลักษณ์  กลั่นสุคนธ์
2. นางอาจรีย์  จูจรูญ
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นางสาวกรกนก  สุขรุ่งเรือง
2. นางสาวภัคนันท์  ธนชวาลวงศ์
3. นางสาวรสรินทร์  พาสุข
 
1. นายลักษณ์  กลั่นสุคนธ์
2. นางสาวชณัญธิดา  เสสตะญาติ