สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชาลิสา  อุดมปัญญาวิทย์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เฉกเพลงพิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงรฐา  พุทธชัยกุล
 
1. นางธัญจิตรา  หงษ์พญา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 83 ทอง 14 1. นางสาวบุญสิตา  เก่งโสภณ
 
1. นางเพ็ญนภา  พรมสุริยวงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 14 1. เด็กหญิงณัฐรดา  นิลายน
 
1. นางกนกพรรณ  ศิริเลิศ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงภัทรภร  เจริญผล
3. เด็กหญิงมนรดา  วราโห
 
1. นางสาวภรภัทร  คงธนชุณหพร
2. นางอรทัย  งามสม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วัฒนสิริกุลภัค
 
1. นางกรรณิการ์  อุทธา
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาติโช  บูรณศิลป์
2. นางสาวจิดาภา  เฉลิมกิจ
 
1. นายประจิต  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
2. นางสาวนภาภรณ์  โล่ห์วัฒนา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัทมพร  จุลเสนีย์ชร
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  โรจน์บัณฑิต
 
1. นางสาวสุนิสา  ชาวขมิ้น
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกาญจน์พัช   รัตนาภิรตานนท์
2. เด็กหญิงณัทธมนต์   เมฆธน
3. เด็กหญิงพิมพ์ชยา   ฉายเพิ่มศักดิ์
 
1. นางสาวศุกลรัตน์  เบ้าทอง
2. นางสาวชมธิษา  ภัทรกุลธนิน
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณภัทร  วารีเศวตสุวรรณ
2. เด็กหญิงธนัชชนก  มั่นคงดี
3. เด็กหญิงรสิตา  เตชะมหพันธ์
 
1. นายโกเมน  ปาปะโถ
2. นางสาวรัตนวดี  โมรากุล
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวปาลีรัตน์  ชีวะสาธน์
2. นางสาวภัทราภรณ์  เกื้อกูลโกเมน
3. นางสาวอภิชญา  กาญจนภูพิงค์
 
1. นางสาวรัตนวดี  โมรากุล
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลชนก  สุพรรณวิวัฒน์
2. นางสาวชุติกาญจน์  พุ่มทับทิม
3. นางสาวฑิตยา  อภิชัยดิษฐ์
4. นางสาวณัฐชยา  ทิมคล้าย
5. นางสาวนรกมล  ตรีตรง
 
1. นางสาวณัฐกมล  ลิมปนะชัย
2. นางสาววิภาจรีย์  โฆษิตกิตติวงศ์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.66 ทอง 5 1. นางสาวปริญญ์ลภัส  ณัฏฐวณิช
2. นางสาวพรรณษา  ตรีจันทร์
3. นางสาวพัชรพร  ศรีวรพรรณ์
 
1. นายชาญวุฒิ  ทองจันทร์
2. นายวชิระ  สามกองาม
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาณิศา  วัฒโน
2. เด็กหญิงธัญพร  พิศาลชนะกุล
 
1. นางสาวศิริกร  เทาศิริ
2. นางสาววิภาจรีย์  โฆษิตกิตติวงศ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.16 ทอง 5 1. นางสาวณัฐวดี  คำเวียงจันทร์
2. นางสาวตวงทอง  วรเศรษฐเมธี
 
1. นางสาวศิริกร  เทาศิริ
2. นางสาววิภาจรีย์  โฆษิตกิตติวงศ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติมา  อึ้งตระกูล
 
1. นายกิตติศักดิ์   อร่ามเรือง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบุณยวีร์  จรัสจารุมนต์
 
1. นางสาวศิริวัฒน์    นารีเลิศ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ขุมพลกรัง
 
1. นางนวรัตน์  กล้ายประยงค์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันทนภัส  แสงแก้ว
 
1. นางนวรัตน์  กล้ายประยงค์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุลรภัส  พัฒนบำรุงรส
 
1. นางนวรัตน์  กล้ายประยงค์
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญชพร  เตชจรูญจิตร
2. เด็กหญิงญาดา  จิโรปการ
3. เด็กหญิงณัชชา  เจนวิทย์วิชัยกุล
4. เด็กหญิงธนวรรณ  ปัญญามิตร
5. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  สุพัฒน์อาภรณ์
6. เด็กหญิงลัลน์รัตน์  พิศาลก่อสกุล
7. เด็กหญิงศศกรณ์  ลิ้มชุณหนุกูล
8. เด็กหญิงอัญชสา  เหลืองอุไร
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวมนัสนันท์  เหมชาติลือชัย
3. นางนวรัตน์  กล้ายประยงค์
4. นายพงศ์วิทย์  เสาวรส
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญชพร  เตชจรูญจิตร
2. เด็กหญิงญาดา  จิโรปการ
3. เด็กหญิงณัชชา  เจนวิทย์วิชัยกุล
4. เด็กหญิงธนวรรณ  ปัญญามิตร
5. เด็กหญิงพัทธนันท์  กิติเจริญศักดิ์
6. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  สุพัฒน์อาภรณ์
7. เด็กหญิงลัลน์รัตน์  พิศาลก่อสกุล
8. เด็กหญิงศศกรณ์  ลิ้มชุณหนุกูล
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวมนัสนันท์  เหมชาติลือชัย
3. นางสาวกฤติยา  กาลแก้ว
4. นางสาวชนิตา  แซ่ลิ้ม
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญชพร  เตชจรูญจิตร
2. เด็กหญิงญาดา  จิโรปการ
3. เด็กหญิงฑิตฐิตา  แซ่เตียว
4. เด็กหญิงณัชชา  เจนวิทย์วิชัยกุล
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ถนัดกิจ
6. เด็กหญิงธนวรรณ  ปัญญามิตร
7. เด็กหญิงพัทธนันท์  กิติเจริญศักดิ์
8. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  สุพัฒน์อาภรณ์
9. เด็กหญิงลัลน์รัตน์  พิศาลก่อสกุล
10. เด็กหญิงศศกรณ์  ลิ้มชุณหนุกูล
11. เด็กหญิงอัญชสา  เหลืองอุไร
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวมนัสนันท์  เหมชาติลือชัย
3. นางสาวกฤติยา  กาลแก้ว
4. นางสาวชนิตา  แซ่ลิ้ม
5. นายสันติ  บุญพร้อม
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชวรรณ  กาญจนพิบูลย์
2. นางสาวกนกนภัส  ภัทรมนันต์
3. นางสาวณัฐฤทัย  ราชแผ้ว
4. นางสาวทัศนีย์  อริยไพศาลกุล
5. นางสาวปารดา  รัชพันธุ์
6. นางสาวพรพรรณ  วัชชวัลคุ
7. นางสาวพิชญา  พรหมนิยม
8. นางสาวมณฑ์สิริ  ชมภูนุช
9. นางสาววศินี  อินทรีย์ทอง
10. นางสาววีรินทร์  ภัทรพิทักษ์
11. นางสาวแก้วกัลยา  ทัศนวิสุทธิ์
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวมนัสนันท์  เหมชาติลือชัย
3. นางสาวศิริวัฒน์  นารีเลิศ
4. นายกิตติศักดิ์  อร่ามเรือง
5. นายชนธิศักดิ์  เวชประพันธ์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.8 ทอง 14 1. เด็กหญิงพิชญ์ญาดา  พาลึก
 
1. นางสุภาริณีย์  กิจชัยสกุลฤทธิ์
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอินทุอร  พึ่งสมวงศ์
 
1. นางสุภาริณีย์  กิจชัยสกุลฤทธิ์
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวหยาดทิพย์  ไทยธัญญพานิช
 
1. นางสุภาริณีย์  กิจชัยสกุลฤทธิ์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลย์วาณี  รักเรียน
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ฉันทอธิพงศ์
3. เด็กหญิงพรณภัทร  ภูมิพฤกษ์
4. เด็กหญิงพิชญา  ปรมาเวศ
5. เด็กหญิงรินรดา  บวรธรรมรัตน์
 
1. นางสาวสุพัตรา  ชัยมณี
2. Mr.Renato  Lantacon
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวกชวรรณ  กาญจนพิบูลย์
2. นางสาวณัฐวดี  คำเวียงจันทร์
3. นางสาวตวงทอง  วรเศรษฐเมธี
4. นางสาวปิยพร  จารุประกร
5. นางสาวสุชานาถ  สุขสุจริตพร
 
1. MissKathryn Joy  Zaportiza
2. Mr.Edrin Jay  Morta
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิดาภา  วิชัยประเสริฐศรี
2. นางสาววศินี  อินทรีย์ทอง
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  เชื้อมโนชาญ
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัสนันท์  บวรไกรเลิศ
2. เด็กหญิงศศิภา  นีรพัฒนกุล
 
1. นางสุภาริณีย์  กิจชัยสกุลฤทธิ์
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  สิริประภาพรรณ
2. เด็กหญิงพุฒิมาต  พูลพิทยาธร
 
1. นางสาวรุ่งฟ้า  สุขใส
2. นางสาวทิพย์อนันต์  โพธะกัน
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวนันท์นภัส  แสงแก้ว
2. นางสาวพาทิศา  เอี่ยมสอาด
 
1. นายวีรกิตติ์  ดิษฎาวีระวัฒน์
2. นางสาวนฤมล  อัมรินทร์รัตน์
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฆนนัท  วัชรตั้งไตรรงค์
2. นางสาวมณีรัตน์  เหลืองปฐมอร่าม
 
1. นางสาวรุ่งฟ้า  สุขใส
2. นางสาวนฤมล  อัมรินทร์รัตน์
 
35 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 4 1. นางสาวทรรศศร  เจียรนัยขจร
2. นางสาวทิพย์นารี  ปัตทวีคงคา
 
1. นางสาวทิพย์อนันต์  โพธะกัน
2. นางสาวนฤมล  อัมรินทร์รัตน์
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรปวีณ์  อนรรฆมณีกุล
2. นางสาวพีรยา  สุขสวัสดิ์
3. นางสาววิภาพร  ประสมทอง
 
1. นางสายหยุด  ขุนทิพย์ทอง
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.75 ทอง 8 1. เด็กหญิงฑิตยา  วรวงศ์ทัต
2. เด็กหญิงนิศาชล  ศิลปวงษา
3. เด็กหญิงอรอมล  คำทา
 
1. นางสาววนิดา  ชมมาลี
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80.25 ทอง 6 1. นางสาวจณิสตา  สันติกชกร
2. นางสาวธัญสิริ  สิงคะปะ
3. นางสาวภรสุภา  สมบัติศิริ
 
1. นางสาววนิดา  ชมมาลี
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  กิติเจริญศักดิ์
2. เด็กหญิงมริษฎดา  ปัตพี
3. เด็กหญิงศรัณยา  นวรัตนไพบูลย์
 
1. นางสาวพันธุ์ทิพย์  นิลพันธ์
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงกันตินันท์  พูลโภคัยกุล
2. เด็กหญิงพรรษชล  เสถียรฤทัย
3. เด็กหญิงพิรญาณ์  วงศ์เบี้ยสัจจ์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ผิวสะอาด