สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงภูษชญา  อุ่นเรือน
 
1. นางสาวสมฤทัย  ศรีงาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวชวัลญา  ภวังคนันท์
 
1. นางสาวอนุรักษ์  ทิพย์มณี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 76 เงิน 19 1. นางสาวพธูรัฐ  อยู่พร้อม
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  เฉลิมภาค
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาวจินตนาการ  โสพิกุล
2. นางสาวภาวินี  ประมงค์
3. นางสาวสิริญา  วงษ์กอบศิลป์
 
1. นางอรทัย  งามสม
2. นางสาวภรภัทร  คงธนชุณหพร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 71 เงิน 11 1. เด็กหญิงกนกรดา  แซ่โซว
2. เด็กหญิงข้าวสวย  หัตถกิจเจริญ
 
1. นางกนิษฐา  สุภักดี
2. นางสาวสรชา  โชติเจริญพัฒนกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวอธิชา  ชนประทาน
2. นางสาวอภิชญา  เผือกอ่ำ
 
1. นายภรัณยู  วุฒินันท์
2. นางกนิษฐา  สุภักดี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวนภัสรา  กวีไตรภพ
 
1. นางพนิดา  พลสุธรรม์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงภคพร  หิรัญอัศว์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ลาวัณย์วิสุทธิ์
 
1. นางสาวพรลภัส  กุลวงศ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวสุธิณี  เลิศธนาภรณ์
2. นางสาวอภิชยาลักษณ์  ชนะชัยธรรม
 
1. นายปราโมทย์  น้ำยาง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัชชา  โมฬีชาติ
2. เด็กหญิงณิชาภัทร   อารีย์ราษฎร
3. เด็กหญิงรุ่งรวี  ไวยาวัจกร
4. เด็กหญิงวริศรา  หงษ์ประสงค์
5. เด็กหญิงไอดิน  ไปดง
 
1. นางสาวพนิดา  จงใจรักษ์
2. นางสาวพัชรินทร์พรรณ  จันทร์ห้วย
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 72.97 เงิน 5 1. นางสาวกานต์สินี  อนุรักษ์
2. นางสาวคุณัญญา  ขุนทิพย์ทอง
3. นางสาวนันท์นภัส  พรรคกลิน
4. นางสาวปิลันธ์ลักษณ์  สุกกล่ำ
5. นางสาวพิชญามณฑ์  เศวตทิพาภิรมย์
 
1. นางสาวเกวลิน  อังคณากร
2. นางสาววราภา  ทองพาศน์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.65 เงิน 21 1. เด็กหญิงสิรภัทร  ทับสูงเนิน
 
1. นางกัลยา  วัฒนสารวิชช์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัฏฏินีย์  จันตราชู
2. เด็กหญิงวรรณกร  อึ้งวิริยะสกุล
 
1. นางสาวปรางพร  พงษ์ประเสริฐ
2. นางสาวนันทพร  บำรุงผล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงอัญชิสา  คณานุกูล
 
1. นายกิตติศักดิ์   อร่ามเรือง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาววิชิตา  โรจน์วัฒนาศิริ
 
1. นางสาวศิริวัฒน์    นารีเลิศ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุภาวิตา  สุขสมปราถนา
 
1. นางสาวนวรัตน์  กล้ายประยงค์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.2 เงิน 9 1. เด็กหญิงพันธ์ทิวา  ลี้จากภัย
 
1. นางนวรัตน์  กล้ายประยงค์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงเจตนิพิฐ  สืบมา
 
1. นางนวรัตน์  กล้ายประยงค์
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นางสาวอภิชญา  เผือกอ่ำ
 
1. นางสุภาริณีย์  กิจชัยสกุลฤทธิ์
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74.67 เงิน 8 1. เด็กหญิงกฤษทร  ประทับสิงห์
2. เด็กหญิงศตพร  เกิดกรรณ์
 
1. นางสาวฐิติภัทร  ทองมา
2. นางสาวนฤมล  อัมรินทร์รัตน์