สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ศิริกุล
 
1. นางวัชรีภรณ์  ใจดีเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นางสาวเวธินี  พูลเพิ่มพันธ์
 
1. นางภาวดี  ผสมทรัพย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงภคพร  พิทักษ์เศวตไชย
 
1. นางสาวสมใจ  ธนเกียรติมงคล
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงภวิษย์พร  อภิสิทธิวาสนา
2. เด็กหญิงภูริชญา  ลิ่้มมัทวาภิรัติ์
 
1. นางสาวเยาวรี  หน่อนาคำ
2. นายปราโมทย์  น้ำยาง
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 10 1. นางสาวภัททิรา  อนุศาสน์อมรกุล
2. นางสาวอภิชญา  กาญจนภูพิงค์
 
1. นางสาวนันทพร  บำรุงผล
2. นางสาวปรางพร  พงษ์ประเสริฐ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนภัสสร  ศิระวงศ์ประเสริฐ
 
1. นายชนธิศักดิ์  เวชประพันธ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ชาญชัย
 
1. นายชนธิศักดิ์  เวชประพันธ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 19 1. นางสาวณัฐปวีณ์  คุปตถิรวัฒน์
 
1. นางสาวศิริวัฒน์    นารีเลิศ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงเมธาวี  เจริญวิบูลย์พันธ์
 
1. นายชนธิศักดิ์  เวชประพันธ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นางสาวชาลิสา  อุดมปัญญาวิทย์
 
1. นางสุภาริณีย์  กิจชัยสกุลฤทธิ์