สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงภูษชญา  อุ่นเรือน
 
1. นางสาวสมฤทัย  ศรีงาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชาลิสา  อุดมปัญญาวิทย์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เฉกเพลงพิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงรฐา  พุทธชัยกุล
 
1. นางธัญจิตรา  หงษ์พญา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวชวัลญา  ภวังคนันท์
 
1. นางสาวอนุรักษ์  ทิพย์มณี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ศิริกุล
 
1. นางวัชรีภรณ์  ใจดีเจริญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 83 ทอง 14 1. นางสาวบุญสิตา  เก่งโสภณ
 
1. นางเพ็ญนภา  พรมสุริยวงศ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 14 1. เด็กหญิงณัฐรดา  นิลายน
 
1. นางกนกพรรณ  ศิริเลิศ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 76 เงิน 19 1. นางสาวพธูรัฐ  อยู่พร้อม
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  เฉลิมภาค
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงภัทรภร  เจริญผล
3. เด็กหญิงมนรดา  วราโห
 
1. นางสาวภรภัทร  คงธนชุณหพร
2. นางอรทัย  งามสม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาวจินตนาการ  โสพิกุล
2. นางสาวภาวินี  ประมงค์
3. นางสาวสิริญา  วงษ์กอบศิลป์
 
1. นางอรทัย  งามสม
2. นางสาวภรภัทร  คงธนชุณหพร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 71 เงิน 11 1. เด็กหญิงกนกรดา  แซ่โซว
2. เด็กหญิงข้าวสวย  หัตถกิจเจริญ
 
1. นางกนิษฐา  สุภักดี
2. นางสาวสรชา  โชติเจริญพัฒนกุล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวอธิชา  ชนประทาน
2. นางสาวอภิชญา  เผือกอ่ำ
 
1. นายภรัณยู  วุฒินันท์
2. นางกนิษฐา  สุภักดี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงฑิตยา  วรวงศ์ทัต
 
1. นางพิมพา  ศิริวงศ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นางสาวเวธินี  พูลเพิ่มพันธ์
 
1. นางภาวดี  ผสมทรัพย์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วัฒนสิริกุลภัค
 
1. นางกรรณิการ์  อุทธา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวนภัสรา  กวีไตรภพ
 
1. นางพนิดา  พลสุธรรม์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาติโช  บูรณศิลป์
2. นางสาวจิดาภา  เฉลิมกิจ
 
1. นายประจิต  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
2. นางสาวนภาภรณ์  โล่ห์วัฒนา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัทมพร  จุลเสนีย์ชร
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  โรจน์บัณฑิต
 
1. นางสาวสุนิสา  ชาวขมิ้น
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงภคพร  พิทักษ์เศวตไชย
 
1. นางสาวสมใจ  ธนเกียรติมงคล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงภคพร  หิรัญอัศว์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ลาวัณย์วิสุทธิ์
 
1. นางสาวพรลภัส  กุลวงศ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกาญจน์พัช   รัตนาภิรตานนท์
2. เด็กหญิงณัทธมนต์   เมฆธน
3. เด็กหญิงพิมพ์ชยา   ฉายเพิ่มศักดิ์
 
1. นางสาวศุกลรัตน์  เบ้าทอง
2. นางสาวชมธิษา  ภัทรกุลธนิน
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงภวิษย์พร  อภิสิทธิวาสนา
2. เด็กหญิงภูริชญา  ลิ่้มมัทวาภิรัติ์
 
1. นางสาวเยาวรี  หน่อนาคำ
2. นายปราโมทย์  น้ำยาง
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวสุธิณี  เลิศธนาภรณ์
2. นางสาวอภิชยาลักษณ์  ชนะชัยธรรม
 
1. นายปราโมทย์  น้ำยาง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณภัทร  วารีเศวตสุวรรณ
2. เด็กหญิงธนัชชนก  มั่นคงดี
3. เด็กหญิงรสิตา  เตชะมหพันธ์
 
1. นายโกเมน  ปาปะโถ
2. นางสาวรัตนวดี  โมรากุล
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวปาลีรัตน์  ชีวะสาธน์
2. นางสาวภัทราภรณ์  เกื้อกูลโกเมน
3. นางสาวอภิชญา  กาญจนภูพิงค์
 
1. นางสาวรัตนวดี  โมรากุล
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวขวัญปีใหม่  อินทศร
2. นางสาวพัทธนันท์  อินทอง
 
1. นางสาวรัตนวดี  โมรากุล
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงญานิศา  ขุมพลกรัง
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ฉายแหลมหลัก
3. เด็กหญิงพันธุทิวา  ลี้จากภัย
4. เด็กหญิงศศิชา   คงเจริญสุขสันติ
5. เด็กหญิงอภิษดา  นิมิตรชัย
 
1. นางสาวณัฐกมล  ลิมปนะชัย
2. นางสาววิภาจรีย์  โฆษิตกิตติวงศ์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลชนก  สุพรรณวิวัฒน์
2. นางสาวชุติกาญจน์  พุ่มทับทิม
3. นางสาวฑิตยา  อภิชัยดิษฐ์
4. นางสาวณัฐชยา  ทิมคล้าย
5. นางสาวนรกมล  ตรีตรง
 
1. นางสาวณัฐกมล  ลิมปนะชัย
2. นางสาววิภาจรีย์  โฆษิตกิตติวงศ์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัชชา  โมฬีชาติ
2. เด็กหญิงณิชาภัทร   อารีย์ราษฎร
3. เด็กหญิงรุ่งรวี  ไวยาวัจกร
4. เด็กหญิงวริศรา  หงษ์ประสงค์
5. เด็กหญิงไอดิน  ไปดง
 
1. นางสาวพนิดา  จงใจรักษ์
2. นางสาวพัชรินทร์พรรณ  จันทร์ห้วย
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 72.97 เงิน 5 1. นางสาวกานต์สินี  อนุรักษ์
2. นางสาวคุณัญญา  ขุนทิพย์ทอง
3. นางสาวนันท์นภัส  พรรคกลิน
4. นางสาวปิลันธ์ลักษณ์  สุกกล่ำ
5. นางสาวพิชญามณฑ์  เศวตทิพาภิรมย์
 
1. นางสาวเกวลิน  อังคณากร
2. นางสาววราภา  ทองพาศน์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.66 ทอง 5 1. นางสาวปริญญ์ลภัส  ณัฏฐวณิช
2. นางสาวพรรณษา  ตรีจันทร์
3. นางสาวพัชรพร  ศรีวรพรรณ์
 
1. นายชาญวุฒิ  ทองจันทร์
2. นายวชิระ  สามกองาม
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.65 เงิน 21 1. เด็กหญิงสิรภัทร  ทับสูงเนิน
 
1. นางกัลยา  วัฒนสารวิชช์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปิยพร  จารุประกร
 
1. นายวชิระ  สามกองาม
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาณิศา  วัฒโน
2. เด็กหญิงธัญพร  พิศาลชนะกุล
 
1. นางสาวศิริกร  เทาศิริ
2. นางสาววิภาจรีย์  โฆษิตกิตติวงศ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.16 ทอง 5 1. นางสาวณัฐวดี  คำเวียงจันทร์
2. นางสาวตวงทอง  วรเศรษฐเมธี
 
1. นางสาวศิริกร  เทาศิริ
2. นางสาววิภาจรีย์  โฆษิตกิตติวงศ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 -1 -    
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัฏฏินีย์  จันตราชู
2. เด็กหญิงวรรณกร  อึ้งวิริยะสกุล
 
1. นางสาวปรางพร  พงษ์ประเสริฐ
2. นางสาวนันทพร  บำรุงผล
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 10 1. นางสาวภัททิรา  อนุศาสน์อมรกุล
2. นางสาวอภิชญา  กาญจนภูพิงค์
 
1. นางสาวนันทพร  บำรุงผล
2. นางสาวปรางพร  พงษ์ประเสริฐ
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนภัสสร  ศิระวงศ์ประเสริฐ
 
1. นายชนธิศักดิ์  เวชประพันธ์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ชาญชัย
 
1. นายชนธิศักดิ์  เวชประพันธ์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 19 1. นางสาวณัฐปวีณ์  คุปตถิรวัฒน์
 
1. นางสาวศิริวัฒน์    นารีเลิศ
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติมา  อึ้งตระกูล
 
1. นายกิตติศักดิ์   อร่ามเรือง
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงอัญชิสา  คณานุกูล
 
1. นายกิตติศักดิ์   อร่ามเรือง
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบุณยวีร์  จรัสจารุมนต์
 
1. นางสาวศิริวัฒน์    นารีเลิศ
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงเมธาวี  เจริญวิบูลย์พันธ์
 
1. นายชนธิศักดิ์  เวชประพันธ์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาววิชิตา  โรจน์วัฒนาศิริ
 
1. นางสาวศิริวัฒน์    นารีเลิศ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณพิชญา  เหลืองอร่ามพานิช
 
1. นางสาวนวรัตน์  กล้ายประยงค์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุภาวิตา  สุขสมปราถนา
 
1. นางสาวนวรัตน์  กล้ายประยงค์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ขุมพลกรัง
 
1. นางนวรัตน์  กล้ายประยงค์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.2 เงิน 9 1. เด็กหญิงพันธ์ทิวา  ลี้จากภัย
 
1. นางนวรัตน์  กล้ายประยงค์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงเจตนิพิฐ  สืบมา
 
1. นางนวรัตน์  กล้ายประยงค์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันทนภัส  แสงแก้ว
 
1. นางนวรัตน์  กล้ายประยงค์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุลรภัส  พัฒนบำรุงรส
 
1. นางนวรัตน์  กล้ายประยงค์
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญชพร  เตชจรูญจิตร
2. เด็กหญิงญาดา  จิโรปการ
3. เด็กหญิงณัชชา  เจนวิทย์วิชัยกุล
4. เด็กหญิงธนวรรณ  ปัญญามิตร
5. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  สุพัฒน์อาภรณ์
6. เด็กหญิงลัลน์รัตน์  พิศาลก่อสกุล
7. เด็กหญิงศศกรณ์  ลิ้มชุณหนุกูล
8. เด็กหญิงอัญชสา  เหลืองอุไร
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวมนัสนันท์  เหมชาติลือชัย
3. นางนวรัตน์  กล้ายประยงค์
4. นายพงศ์วิทย์  เสาวรส
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญชพร  เตชจรูญจิตร
2. เด็กหญิงญาดา  จิโรปการ
3. เด็กหญิงณัชชา  เจนวิทย์วิชัยกุล
4. เด็กหญิงธนวรรณ  ปัญญามิตร
5. เด็กหญิงพัทธนันท์  กิติเจริญศักดิ์
6. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  สุพัฒน์อาภรณ์
7. เด็กหญิงลัลน์รัตน์  พิศาลก่อสกุล
8. เด็กหญิงศศกรณ์  ลิ้มชุณหนุกูล
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวมนัสนันท์  เหมชาติลือชัย
3. นางสาวกฤติยา  กาลแก้ว
4. นางสาวชนิตา  แซ่ลิ้ม
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกชวรรณ  กาญจนพิบูลย์
2. นางสาวกนกนภัส  ภัทรมนันต์
3. นางสาวชญานิศ  สุระคาย
4. นางสาวชนัญชิดา  รักพงษ์
5. นางสาวชวัลญา  ภวังคนันท์
6. นางสาวณัฐฤทัย  ราชแผ้ว
7. นางสาวปารดา  รัชพันธุ์
8. นางสาวมณฑ์สิริ  ชมภูนุช
9. นางสาววศินี  อินทรีย์ทอง
10. นางสาววีรินทร์  ภัทรพิทักษ์
11. นางสาวแก้วกัลยา  ทัศนวิสุทธิ์
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวมนัสนันท์  เหมชาติลือชัย
3. นางสาวกฤติยา  กาลแก้ว
4. นางสาวชนิตา  แซ่ลิ้ม
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญชพร  เตชจรูญจิตร
2. เด็กหญิงญาดา  จิโรปการ
3. เด็กหญิงฑิตฐิตา  แซ่เตียว
4. เด็กหญิงณัชชา  เจนวิทย์วิชัยกุล
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ถนัดกิจ
6. เด็กหญิงธนวรรณ  ปัญญามิตร
7. เด็กหญิงพัทธนันท์  กิติเจริญศักดิ์
8. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  สุพัฒน์อาภรณ์
9. เด็กหญิงลัลน์รัตน์  พิศาลก่อสกุล
10. เด็กหญิงศศกรณ์  ลิ้มชุณหนุกูล
11. เด็กหญิงอัญชสา  เหลืองอุไร
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวมนัสนันท์  เหมชาติลือชัย
3. นางสาวกฤติยา  กาลแก้ว
4. นางสาวชนิตา  แซ่ลิ้ม
5. นายสันติ  บุญพร้อม
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชวรรณ  กาญจนพิบูลย์
2. นางสาวกนกนภัส  ภัทรมนันต์
3. นางสาวณัฐฤทัย  ราชแผ้ว
4. นางสาวทัศนีย์  อริยไพศาลกุล
5. นางสาวปารดา  รัชพันธุ์
6. นางสาวพรพรรณ  วัชชวัลคุ
7. นางสาวพิชญา  พรหมนิยม
8. นางสาวมณฑ์สิริ  ชมภูนุช
9. นางสาววศินี  อินทรีย์ทอง
10. นางสาววีรินทร์  ภัทรพิทักษ์
11. นางสาวแก้วกัลยา  ทัศนวิสุทธิ์
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวมนัสนันท์  เหมชาติลือชัย
3. นางสาวศิริวัฒน์  นารีเลิศ
4. นายกิตติศักดิ์  อร่ามเรือง
5. นายชนธิศักดิ์  เวชประพันธ์
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพริบพันดาว  เหล่าเจริญพรกุล
 
1. Mr.Joseph  Stahura
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นางสาวชาลิสา  อุดมปัญญาวิทย์
 
1. นางสุภาริณีย์  กิจชัยสกุลฤทธิ์
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.8 ทอง 14 1. เด็กหญิงพิชญ์ญาดา  พาลึก
 
1. นางสุภาริณีย์  กิจชัยสกุลฤทธิ์
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นางสาวอภิชญา  เผือกอ่ำ
 
1. นางสุภาริณีย์  กิจชัยสกุลฤทธิ์
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอินทุอร  พึ่งสมวงศ์
 
1. นางสุภาริณีย์  กิจชัยสกุลฤทธิ์
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวหยาดทิพย์  ไทยธัญญพานิช
 
1. นางสุภาริณีย์  กิจชัยสกุลฤทธิ์
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลย์วาณี  รักเรียน
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ฉันทอธิพงศ์
3. เด็กหญิงพรณภัทร  ภูมิพฤกษ์
4. เด็กหญิงพิชญา  ปรมาเวศ
5. เด็กหญิงรินรดา  บวรธรรมรัตน์
 
1. นางสาวสุพัตรา  ชัยมณี
2. Mr.Renato  Lantacon
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวกชวรรณ  กาญจนพิบูลย์
2. นางสาวณัฐวดี  คำเวียงจันทร์
3. นางสาวตวงทอง  วรเศรษฐเมธี
4. นางสาวปิยพร  จารุประกร
5. นางสาวสุชานาถ  สุขสุจริตพร
 
1. MissKathryn Joy  Zaportiza
2. Mr.Edrin Jay  Morta
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิดาภา  วิชัยประเสริฐศรี
2. นางสาววศินี  อินทรีย์ทอง
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  เชื้อมโนชาญ
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัสนันท์  บวรไกรเลิศ
2. เด็กหญิงศศิภา  นีรพัฒนกุล
 
1. นางสุภาริณีย์  กิจชัยสกุลฤทธิ์
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 20 1. นางสาวน้ำทิพย์  ขวัญเมือง
 
1. นางสุภาริณีย์  กิจชัยสกุลฤทธิ์
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  สิริประภาพรรณ
2. เด็กหญิงพุฒิมาต  พูลพิทยาธร
 
1. นางสาวรุ่งฟ้า  สุขใส
2. นางสาวทิพย์อนันต์  โพธะกัน
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ชาญชัย
2. เด็กหญิงสุทัตตา  บุศยพลากร
 
1. นางสาวทิพย์อนันต์  โพธะกัน
2. นางสาวรุ่งฟ้า  สุขใส
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวนันท์นภัส  แสงแก้ว
2. นางสาวพาทิศา  เอี่ยมสอาด
 
1. นายวีรกิตติ์  ดิษฎาวีระวัฒน์
2. นางสาวนฤมล  อัมรินทร์รัตน์
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญมาศ  พัฒนกุล
2. เด็กหญิงธนพร  อมรวิกัยกุล
 
1. นางสาวฐิติภัทร  ทองมา
2. นางสาวนฤมล  อัมรินทร์รัตน์
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74.67 เงิน 8 1. เด็กหญิงกฤษทร  ประทับสิงห์
2. เด็กหญิงศตพร  เกิดกรรณ์
 
1. นางสาวฐิติภัทร  ทองมา
2. นางสาวนฤมล  อัมรินทร์รัตน์
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฆนนัท  วัชรตั้งไตรรงค์
2. นางสาวมณีรัตน์  เหลืองปฐมอร่าม
 
1. นางสาวรุ่งฟ้า  สุขใส
2. นางสาวนฤมล  อัมรินทร์รัตน์
 
76 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 4 1. นางสาวทรรศศร  เจียรนัยขจร
2. นางสาวทิพย์นารี  ปัตทวีคงคา
 
1. นางสาวทิพย์อนันต์  โพธะกัน
2. นางสาวนฤมล  อัมรินทร์รัตน์
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรปวีณ์  อนรรฆมณีกุล
2. นางสาวพีรยา  สุขสวัสดิ์
3. นางสาววิภาพร  ประสมทอง
 
1. นางสายหยุด  ขุนทิพย์ทอง
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.75 ทอง 8 1. เด็กหญิงฑิตยา  วรวงศ์ทัต
2. เด็กหญิงนิศาชล  ศิลปวงษา
3. เด็กหญิงอรอมล  คำทา
 
1. นางสาววนิดา  ชมมาลี
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80.25 ทอง 6 1. นางสาวจณิสตา  สันติกชกร
2. นางสาวธัญสิริ  สิงคะปะ
3. นางสาวภรสุภา  สมบัติศิริ
 
1. นางสาววนิดา  ชมมาลี
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  กิติเจริญศักดิ์
2. เด็กหญิงมริษฎดา  ปัตพี
3. เด็กหญิงศรัณยา  นวรัตนไพบูลย์
 
1. นางสาวพันธุ์ทิพย์  นิลพันธ์
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงกันตินันท์  พูลโภคัยกุล
2. เด็กหญิงพรรษชล  เสถียรฤทัย
3. เด็กหญิงพิรญาณ์  วงศ์เบี้ยสัจจ์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ผิวสะอาด