สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายตระการ  จิโรปการ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ทักษิณากุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นายสหัสวรรษ  เพ็ชร์ชะ
 
1. นายโกญจนาท  คูณพูล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายนิติธร  สุขเกษม
 
1. นายยุทธพงษ์  หอมขจร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกรธวัช  จักษุดี
2. นายชัยพฤกษ์  วิถีเจริญกุล
3. นายนนทพัทธ์  พงศ์บูรณะนันทน์
 
1. นายนัฐพงศ์  สีนวล
2. นางสาวอุมาพร  พิมพ์สุตะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายณัฐดนย์  วุฒิมงคลชัย
2. นายธนดล  เหรียญจื้อ
 
1. นายโกญจนาท  คูณพูล
2. นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญสุวรรณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายกฤชรัช  ปิ่นกร
2. เด็กชายสิริวุฒิ  ศิริพรหมสมบัติ
 
1. นางสาวหทัยชนก  ปกป้อง
2. นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญสุวรรณ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภคพล  จงกลสิริกุลพร
2. นายศรีธวัฒน์  สุทธิสม
 
1. นายกฤษณะ  เกษมี
2. นายสุพัฒน์  พลสุธรรม์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายรชต  พิริยวิรุตม์
 
1. นางภรณ์ชภัสร์  โสตถยาคม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.32 เงิน 17 1. เด็กชายอภิภู  รวมธารทอง
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  สมจิตร
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กชายชวิน  เหล่าอนันต์ชัย
 
1. นางสาวรัชนู  พิมพิทักษ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 75.33 เงิน 4 1. เด็กชายอิทธิพล  ศรีประพันธุ์
 
1. นางสาวดาเรศ  เทวโรทร
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายกฤชนันท์  กันทะมา
2. เด็กชายกันตฤทธิ์  แสงประชาธนารักษ์
 
1. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
2. นายพุทธพล  ภาคสุวรรณ์