สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนันทภพ  แจ่มทรัพย์ถาวร
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ทักษิณากุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายตระการ  จิโรปการ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ทักษิณากุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปราชญา  อินทรา
 
1. นายโกญจนาท  คูณพูล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นายสหัสวรรษ  เพ็ชร์ชะ
 
1. นายโกญจนาท  คูณพูล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายนิติธร  สุขเกษม
 
1. นายยุทธพงษ์  หอมขจร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81 ทอง 11 1. นายกวีวัฒน์  จาตุรพิศานุกูล
 
1. นายยุทธพงษ์  หอมขจร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กชายพิชเญศ  พงษ์สุวรรณ
 
1. นางบุญนะ  บุญประเทือง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภานุพงศ์  พุ่มพวง
 
1. นางบุญนะ  บุญประเทือง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศิวกร  เพ็ชรสันทัด
2. เด็กชายศุภกรณ์  ภู่ขาว
3. เด็กชายสรรค์ชัย  อัศวทวีโชค
 
1. นางสาวอุมาพร  พิมพ์สุตะ
2. นายนัฐพงศ์  สีนวล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกรธวัช  จักษุดี
2. นายชัยพฤกษ์  วิถีเจริญกุล
3. นายนนทพัทธ์  พงศ์บูรณะนันทน์
 
1. นายนัฐพงศ์  สีนวล
2. นางสาวอุมาพร  พิมพ์สุตะ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรัฐธีร์  เรวัตร์คุณานนท์
2. เด็กชายอิทฐิวัฒน์  จงประดิษฐ์
 
1. นายโกญจนาท  คูณพูล
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ทักษิณากุล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายณัฐดนย์  วุฒิมงคลชัย
2. นายธนดล  เหรียญจื้อ
 
1. นายโกญจนาท  คูณพูล
2. นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญสุวรรณ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายกฤชรัช  ปิ่นกร
2. เด็กชายสิริวุฒิ  ศิริพรหมสมบัติ
 
1. นางสาวหทัยชนก  ปกป้อง
2. นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญสุวรรณ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปรานต์  กิตติวรภัทร
 
1. นางสาวหทัยชนก  ปกป้อง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิเชษฐ  พ่วงรอด
 
1. นายปรีชา  เพิ่มผล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนา  สมศิริวัฒนา
 
1. นายธนดล  ยิ้มถนอม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนิปุณ  รัชวรพงศ์
2. นายภัทรเวทย์  พิริยะปัญญาพร
3. นายอรชุน  เรืองเดช
 
1. นายกฤษณะ  เกษมี
2. นายเกริกเกียรติ  แสงวิทยาประทีป
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นายณัฐภัทร  อุบลศิริ
2. นายปวริศ  เจริญทวีแก้ว
3. นายพันเทพ  ดาราอัมพรนิธิ
 
1. นายโสภณ  ไทยจีน
2. นายธีรเดช  จั่นกระแสร์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภคพล  จงกลสิริกุลพร
2. นายศรีธวัฒน์  สุทธิสม
 
1. นายกฤษณะ  เกษมี
2. นายสุพัฒน์  พลสุธรรม์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธิติพัทธ์  อินทสุวรรณ
 
1. นางสาวภาภัสสร  พัฒนรักษ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายออมสิน  อึงไพเราะ
 
1. นางอาภาพร  สินธุเสก
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายบุณยกร  ธารพานิช
2. เด็กชายพงศกร  จองวิจิตรกุล
 
1. นางสาวจรรยานุช  ยอดสุรินทร์
2. นายถาวร  กิตติวรนารถ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอนล  ตันตยานนท์
 
1. นางพรรณี  เจริญกัลป์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายรชต  พิริยวิรุตม์
 
1. นางภรณ์ชภัสร์  โสตถยาคม
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 16 1. นายกฤษฎ์  คล่องวิถี
 
1. นายชนานุช  ดอกประทุม
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรภัทร  รุจิรายุกต์
2. เด็กชายญาณภัทร  พินิจพิชิตกุล
3. เด็กชายสุพัฒน์พงษ์  จันทรวัฒน์
 
1. นางสาวขวัญฤดี  ฐิตาปุรเชษฐ์
2. นางสาวสุภาภรณ์  ตาปนานนท์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  เดชตระกูลวงศ์
2. นายภรัณยู  ชวาลไพบูลย์
3. นายวรวิทย์  ตั้งอมรชัยพัฒนา
 
1. นางสาวชมพูนุช  เพ็ญจันทร์
2. นางสาวปิยาภรณ์  หอมจันทร์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤติเดช  วารีชัย
2. นายธรรพ์ณธร  นามีผล
3. นายบวร  เตียละวณิชย์
4. นายปรัชญา  ภิภพสุขาวดี
5. นายพงศกร  มูลกลาง
 
1. นายสุทธิพงษ์  คงสว่าง
2. ว่าที่ร้อยตรีอัษฎาวุฒิ  ปัดมะลิด
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.32 เงิน 17 1. เด็กชายอภิภู  รวมธารทอง
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  สมจิตร
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.32 ทอง 8 1. นายคณาทัช  อินทรขาว
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  สมจิตร
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีธัช  ปราชญ์นคร
2. เด็กชายเบญจพล  โคสิตานนท์
 
1. นายสุทธิพงษ์  คงสว่าง
2. ว่าที่ร้อยตรีอัษฎาวุฒิ  ปัดมะลิด
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤติน  รันตนาสมจิตร
2. นายสิรภพ  พงษ์สุภาพ
 
1. นายสุทธิพงษ์  คงสว่าง
2. ว่าที่ร้อยตรีอัษฎาวุฒิ  ปัดมะลิด
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายพีรพงษ์  บุญมาเมือง
 
1. นางสาวรัชนู  พิมพิทักษ์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กชายชวิน  เหล่าอนันต์ชัย
 
1. นางสาวรัชนู  พิมพิทักษ์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณพวิทย์  รัตนวารินทร์ชัย
 
1. นางสาวรัชนู  พิมพิทักษ์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธนรรณธนรรถ  สวัสดี
 
1. นางสาวจารุณี  พาระมี
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กชายณัฐวัสส์  บุรพลพิมาน
2. เด็กชายไชยกร  มีสัจจะธรรม
 
1. นายนักสิทธิ์  แสงประสิทธิ์
2. นางสาวจารุณี  พาระมี
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายธรรม์กมล  ปริญญากุล
2. เด็กชายพุทธิพงศ์  แขกเมฆ
3. เด็กชายภูวดล  ลิขิตฤกษ์วิทย์
 
1. นายนักสิทธิ์  แสงประสิทธิ์
2. นางอรทัย  สวัสดิ์แดง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 75.33 เงิน 4 1. เด็กชายอิทธิพล  ศรีประพันธุ์
 
1. นางสาวดาเรศ  เทวโรทร
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนัช  ศิลาพัชรนันท์
 
1. นางสาวปานจันทร์  ปล้องทอง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอิทธิวัฒน์  นิมิตหลิวพานิชย์
 
1. นางสาวดาเรศ  เทวโรทร
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวรินทร  ห้อยโกศล
 
1. นางสาวปานจันทร์  ปล้องทอง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายกานต์ศิวัฒน์  วรรณอรุณ
 
1. นางสาวดาเรศ  เทวโรทร
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภานุพงศ์  พุ่มพวง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอธิวัฒน์  ไพโรจน์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอรัญญ์  อัศวสืบสกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอธิวัฒน์  ไพโรจน์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภูมิ  แก้วฟ้าเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอธิวัฒน์  ไพโรจน์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศรัณยภัทร  พุ่มพวง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอธิวัฒน์  ไพโรจน์
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปพน  เวศม์บริสุทธิ์
 
1. นางสาวอาทิตตยา  พุ่มพิบูลย์
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายภูริณัฐ  ตรัยศิริมงคล
 
1. นางสาววิมลรัตน์  สุดสังข์
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.2 ทอง 8 1. เด็กชายพลกฤต  สาตสิน
 
1. นายณัฐวุฒิ  บัวระพันธ์
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวริศ  วัฒนวงศ์วรรณ
 
1. นางสาวอาทิตตยา  พุ่มพิบูลย์
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเอกณัฐ  บรรณประดิษฐ์
 
1. นายอติพล  สุกฤษฎานนท์
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกวิน  นัยพงศ์ประสิทธิ์
 
1. นายอติพล  สุกฤษฎานนท์
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87.01 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปกรณ์  ลิ้มพรจิตรวิไล
2. เด็กชายภูมิ  ประยูรเกียรติ
 
1. นางสาวจุฎาภรณ์  อินเถิง
2. นางสาวธัญญภัสร์  เจริญพร
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนุตม์  ตรองจิตต์
2. นายวสุพล  สันติยานนท์
 
1. นางสาวธัญญภัสร์  เจริญพร
2. Mr.Xu  Yi
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกันต์กวี  จิตรประทักษ์
2. เด็กชายกิจณัฏฐ์  เกื้อกูลเกียรติ
 
1. นางณัฐชมนต์  วสุโฆษิตภิรมย์
2. นายณัฐสิทธิ์  โคศิลา
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นายปรานต์  กิตติวรภัทร
 
1. นางณัฐชมนต์  วสุโฆษิตภิรมย์
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณวัฒน์  เงินฉ่ำ
2. เด็กชายโภคิน  ตุลาประพฤทธิ์
 
1. นางสาวนิภารัตน์  รูปไข่
2. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคณวัฒน์   กลิ่นสุคนธ
2. เด็กชายพิริยศักดิ์  ประเสริฐศิริโรจน์
 
1. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
2. นายพุทธพล  ภาคสุวรรณ์
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรณ์  กรวยกิตานนท์
2. นายธนธรณ์  วรรณจีรวิไล
 
1. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
2. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายกฤชนันท์  กันทะมา
2. เด็กชายกันตฤทธิ์  แสงประชาธนารักษ์
 
1. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
2. นายพุทธพล  ภาคสุวรรณ์
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสิปปกร  อรวิเชียร
2. นายอธิษฐาน  บัวเทพ
 
1. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
2. นางสาวสุพรรณี  สุภีรัตน์
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกันตพงศ์   โหราเรือง
2. นายธนภัทร  ศรีพยุงฉันท์
 
1. นางสาวนิภารัตน์  รูปไข่
2. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภคิน   พุทธนุกูลชัย
2. เด็กชายวสุนธรา   เผ่าลินจง
 
1. นายพุทธพล  ภาคสุวรรณ์
2. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายณนนท์   คงสวัสดิ์วรกุล
2. เด็กชายธนภูมิ   โรจน์ชีวิน
 
1. นายพุทธพล  ภาคสุวรรณ์
2. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคณาธิป  ภัทรกุลทวี
2. นายสุภณ  ธนกรภคพงศ์
 
1. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
2. นางสาวนิภารัตน์  รูปไข่
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปฏิพล  เลิศสุธากุล
2. นายพงศ์วิวัฒน์  ลิมปสุธรรม
 
1. นางสาวสุพรรณี  สุภีรัตน์
2. นางสาวนิภารัตน์  รูปไข่
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 19 1. นายธิติสรรค์  สีหะเนิน
2. นายปรมะ  สวรรค์ปัญญาเลิศ
 
1. นางสาวนิภารัตน์  รูปไข่
2. นายภพณิพิฐ  สิงห์ปรุ
 
69 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นายจิรกิตต์  กิตติรัตนดุลย์
2. นายรวิชญ์  บุตรดี
3. นายวิทวัส  สุดทวี
 
1. นางสาวสุพรรณี  สุภีรัตน์
2. นายพุทธพล  ภาคสุวรรณ์