สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติรัตน์  จิตรอบอารีย์
 
1. นางสาวมณฑกาญจน์  ทองคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพันธิตรา  ทองภู
 
1. นางสาวมณฑกาญจน์  ทองคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงนลินนิภา  ปานประไพ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  แป้นทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวณิณทร์ลดา  กระต่ายทอง
 
1. นางสาวฉัตรธิกา  รัดชำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงดาวฟ้า  สายบัว
2. เด็กหญิงพฤกษา  สุขรักษ์
3. เด็กหญิงพิชญา  อักษรพันธ์
 
1. นายสัจวุฒิ  บุญสรรค์
2. นางสาวบุญสิตา  ธำรงวีระชาติ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลภัทร  แก่นเพิ่ม
2. นางสาวอริสรา  สาโรวาท
3. นางสาวเมริสา  กังวรรัตน์
 
1. นางสาวมณฑกาญจน์  ทองคำ
2. นางสาวสุดาพิชญ์  ยมจินดา
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหมวรรณานุกูล
2. เด็กชายวิศรุต  ธนกิจโกศล
3. เด็กชายสุรเดช  ประดับเขตร
 
1. นายสิทธิชัย  สระตอมูฮัมหมัด
2. นางสาวเจริญขวัญ  โรจนพงศ์สถาพร
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวสุพิชชา  จานประเสริฐ
2. นายหฤษฏ์  บุญเกิด
3. นายอาชวิน  ชัยตรีกาล
 
1. ดร.ชนธิชา  เศตะพราหมณ์
2. นางสาวอารีรัตน์  ขวัญทะเล
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96 ทอง 4 1. นายพันธุ์ธัช  เธียรพจีกุล
 
1. นางสาววารุณี  ใจดี
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนภัทร  ขุมรามัญ
2. นายปรเมศ  เฉิดมนูเสถียร
3. นายภาสวัฒน์  เฟื่องขจรศักดิ์
 
1. นายอิทธิภพ  ทิมวิภาค
2. นายธนวัฒน์  ทองดี
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัณฑ์ฑิรา  เก่งการช่าง
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  เมธีภัทรกุล
3. เด็กหญิงสิริรัชญ์  สิริสมภพชัย
 
1. นางสาวสุจินดา  สีตาแสน
2. นางสาวจีราพร  เหมือนประสาท
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  อินทร์แก้ว
2. เด็กชายธนวรพันธุ์  ณพิชญ์สิษฐ์
3. เด็กหญิงอัญญิกา  ใจตรง
 
1. นางสาววษมล  ศรีวิรัญ
2. นางสาวปัทมา  ถินสูงเนิน
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  มุ่งเบียดกลาง
2. นางสาวปาลิดา  ประยูรไทย
3. นางสาววริยา  จันทร์เจียวใช้
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  คงพารา
2. นางสาวณัฐธนพร  เหมวิจิตร
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิฏิรัตน์  วงษ์ทองทิว
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  ทวีชัยพฤกษ์
3. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เลี้ยงเจริญทรัพย์
4. เด็กหญิงภัทรวดี  หวังสุนทรภักดี
5. เด็กหญิงสุจิมา  ใจอ่อน
 
1. นายวิศิษฏ์  มาแย้ม
2. นางสาวตะวันฉาน  ศิริวัฒนาลิขิต
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.64 ทอง 9 1. นางสาวชนุตร์   พรธนาภูมิพัฒน์
2. นางสาวญาณิศา   ฉับพลัน
3. นายทิชานนท์  แค้วนไธสง
4. นางสาวธัญสินี  เตรียมอุดมสุข
5. นางสาวสิริกร  เลิศสาครประเสริฐ
 
1. นายศิริวรรณ  สุทธิวงษ์
2. นางสาวตะวันฉาน  ศิริวัฒนาลิขิต
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  วงศ์เกษมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  อุ่มเจริญ
3. เด็กหญิงปัณณิกา  วิบูลยศรินทร์
4. เด็กหญิงภากมล  จิรรัตนะชัย
5. เด็กหญิงโชติรส  ษาเทศ
 
1. นายประวิทย์  ปานทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  ชัยสิทธิ์สงวน
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81.33 ทอง 5 1. นางสาวชนัญญา  เกษมปิยารมณ์
2. นายธนพล   กลิ่นเจริญ
3. นายนนทวัติ   วัชราเรืองวิทย์
4. นายประกฤษฎิ์  วงศ์นันทนานนท์
5. นายอาชวิน  ชัยตรีกาล
 
1. นายนฤเบศ  พานิชย์
2. นางสาวตะวันฉาน  ศิริวัฒนาลิขิต
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.32 ทอง 12 1. เด็กหญิงนพรัตน์   เอี่ยมอยู่
 
1. นางสาวรุ่งเจริญ  วงษา
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.32 ทอง 12 1. นายธนวัฒน์   เนียมนิล
 
1. นางสาวศิริวรรณ  สุทธิวงษ์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.33 ทอง 9 1. นางสาวจริยา  ทั่งทอง
2. นายวรกร   ศิลป์วิไลเลิศ
 
1. นางสาวพิชญาภัคร์  เสาวดี
2. นายวันชนะ  ด้วงโยธา
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81.31 ทอง 4 1. นายณัฐอนันต์   เลิศนานาวงศ์
2. นายถมัด   นิยมอำนวยกุล
3. นายธนกฤต   ชัยวิริยะกิจ
4. เด็กหญิงพนิตนันท์  แก้วอุทัยเสถียร
5. เด็กหญิงรัตนมณี  ทองใบบัว
6. เด็กหญิงรัตนาวดี  สัตยวินิจ
7. เด็กหญิงวีรินทร์  ปาทา
8. นายหฤษฎ์   บุญเกิด
9. เด็กหญิงหัสต์กมล  เศรษฐิลาโภทัย
10. เด็กหญิงอรทัย  งามสวัสดิ์
 
1. นายประวิทย์  ปานทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  ชัยสิทธิ์สงวน
3. นายศุภกร   กาญจนาอภิบาล
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวกชกร  พรมวรรณ์
2. นางสาวกานต์สุดา  ชงขุนทด
3. นางสาวจงรักษ์  แสงสุริยวงษ์
4. นายจิรายุทธ  เจริญเนตร
5. นายปฏืพล  สุขเกษม
6. นางสาวพรหมพร  แซ่เซียว
7. นางสาวพัทธ์ธีรา  วงษ์คำนา
8. นางสาวภณิดา  วงศ์วิทยากูล
9. นายวุฒิวัฒน์  อภิรัฐชัยวงษ์
10. เด็กหญิงศศิภา  นิลนามะ
 
1. นางสาวสุนิษา  ทองมาก
2. นายวัลลภ  โพธิ์อบ
3. นางสาววัชรี  นกแก้ว
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนิกานต์  วิวัฒน์สกุลเจริญ
2. นางสาวชนเนตร  ลี้สุวรรณ
3. นางสาวณัฐฎาวรรณ  ชุมอับภัย
4. นางสาวธัญญลักษณ์  ใจอารีย์
5. นางสาวนาตาชา  ดามันซาบีดีน
6. เด็กหญิงพรรณวษา  กิตติสารธรรม
7. นางสาววรณัน  ปิยะกุล
8. นางสาววิภาภรณ์  อ่อนเกตุ
9. นางสาวสุกฤตา  เอื้อนพคุณ
10. นางสาวอารยา  ขุนเดช
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุรุษเกิด
2. นายชวลิต  โล่ห์รักษา
3. นายอดิศร  โตดิลกเวชช์
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกษมา  กลั่นน้ำทิพย์
2. เด็กชายธนกร  วโรชาทนินท์
3. เด็กชายธีธัช  ภูสังข์
4. เด็กชายปัฐณ์กวิน  ชุ่มแจ่ม
5. เด็กชายภควัค  ชวพัฒนากุล
6. เด็กหญิงรัชรินทร์  บุญนาค
7. เด็กชายรัณภพ  มรรคหิรัญ
8. เด็กชายศิวกร  ยืนยิ่ง
9. เด็กชายศุภฤกษ์  บุญมา
10. เด็กหญิงสิรภัทร  จันทรธีรพจน์
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุรุษเกิด
2. นายชวลิต  โล่ห์รักษา
3. นายอดิศร  โตดิลกเวชช์
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรชัย  คุณวุฒิรักษ์
2. นางสาวกัลยทรรศน์  น้ำจันทร์
3. นายธนบดี  ตระการรุ่งโรจน์
4. นางสาวนฤมล  โทนะหงษา
5. นางสาวบุษราคัม  แซ่ตั้ง
6. นางสาวพลอยชมพู  นิลละออ
7. นายวีรยุทธ  เล็กคำ
8. นายศุภกร  สุริยะคุปต์
9. นางสาวอัจฉรา  มาแดง
10. นายไพศาล  ศิริวงษ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุรุษเกิด
2. นายชวลิต  โล่ห์รักษา
3. นายอดิศร  โตดิลกเวชช์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตพิสิฐ  ทำนุรัฐ
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุชานาถ  วัฒนวิจิตร
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาววรรณรท  ยงทางเรือ
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นายนวพล  ธรรมราช
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนุชา  กนกพีระวุฒิ
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.7 ทอง 4 1. เด็กชายจิรเมธ  เทพณรงค์
2. เด็กชายธนทัต  แซ่โค้ว
3. เด็กชายวรรธณะ  แซ่ลี้
4. เด็กชายสรพัฒน์  พรหมณี
5. เด็กชายสิทธิธร  ศุภสังข์
6. เด็กชายเกริกฤทธิ์  ศิริพลนาวรรณ
 
1. นายอภิสิทธิ์  มาเนตร
2. นายปรเมศร์  ชะโลธร
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายจารุทัศน์  สีสด
2. นายทชากร  จารุสุทธิรักษ์
3. นายรัฐศาสตร์  แย้มพงษ์
4. นายวรภัทร  กลิ่นหวาน
5. นายศรัณย์  ใจคำแหง
 
1. นายอภิสิทธิ์  มาเนตร
2. นายปรเมศร์  ชะโลธร
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกนุช  ชินเจริญธรรม
2. นางสาวกมลภัทร  แก่นเพิ่ม
3. เด็กหญิงกฤติยา  วงศ์สอน
4. นางสาวกวินนาฏ  จาละ
5. นางสาวกษมา  ปฤษฏางค์กูล
6. นางสาวจิรประภา  แสงสว่าง
7. เด็กหญิงชญานันท์  พึ่งสาย
8. นางสาวณชารีญา  แท้เที่ยงสกุล
9. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไวยลาภา
10. นางสาวณัฐรดา  เชียรศรี
11. นายทชากร  จารุสุทธิรักษ์
12. นายทักษ์ดนัย  ถิรคุณาพันธ์
13. นางสาวธนัญญา  ราชบัวฤาษี
14. เด็กหญิงนงนภัส   วัฒนวิจิตร
15. นายนราวิชญ์  เกษแก้ว
16. เด็กหญิงปนัดดา  จงกลาง
17. เด็กหญิงพรพรหม  เจริญรัตน์
18. นางสาวพรรนนิตา  ภู่มาลัย
19. เด็กหญิงพลอยพรรณ  ตั้งธาราสันติ
20. เด็กหญิงพลอยพรรณ  ตั้งธาราสันติ
21. นางสาวพลอยสวย  มากทรัพย์ศรี
22. เด็กหญิงพัชราภา  ด้วงปั้น
23. เด็กชายภูรินทร์  คนบำรุง
24. นายรัฐศาสตร์  แย้มพงษ์
25. เด็กหญิงวนัชพร  มากทรัพย์
26. นายวรภัทร  กลิ่นหวาน
27. เด็กหญิงวรัทยา  ศรีน้อย
28. นางสาววราภรณ์  คำปุก
29. นายศรัณย์  ใจคำแหง
30. นางสาวสกนธวรรณ  จันทร์หอม
31. เด็กชายสรพัฒน์  พรหมณี
32. เด็กหญิงสิริรัตน์  เมฆสุวรรณ
33. นางสาวสุกฤตา  เอื้อนพคุณ
34. เด็กหญิงสุพิินิตา  เสน่ห์ดี
35. เด็กหญิงสุลิสรา   วงศ์ไพศาล
36. เด็กหญิงหทัยภัทร  สุวรรณโณ
 
1. นายอภิสิทธิ์  มาเนตร
2. นางสาวปิยดา  ทับประเทือง
3. นางสาวจลินรักษ์  บริบูรณ์
4. นายชยางกูร  ศิริวัตร
5. นายธเนศ  ดิ้นสกุล
6. นายปรเมศร์  ชะโลธร
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายชยพัฒน์  จรกรรณ
 
1. นายอภิสิทธิ์  มาเนตร
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงดาริกา  เถาว์พันธ์
 
1. นายอภิสิทธิ์  มาเนตร
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.6 ทอง 7 1. นางสาวสกนธวรรณ  จันทร์หอม
 
1. นายอภิสิทธิ์  มาเนตร
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภิรมย์ปักษา
2. เด็กชายณัฐชาสิทธิ์  ปัญญาวรสกุล
3. เด็กหญิงพรพรหม  เจริญรัตน์
4. เด็กชายภูรินทร์  คนบำรุง
5. เด็กชายรชต ฮาเล่ย์  เรืองรอง
6. เด็กหญิงวรรณศิลป์  เอี่ยมสำอางค์
7. เด็กชายสรพัฒน์  พรหมณี
8. เด็กชายอภิชาติ  พ่วงสกุล
9. เด็กชายอัทธเมศร์  รุจิหิรัญธนณัฐ
 
1. นายอภิสิทธิ์  มาเนตร
2. นายปรเมศร์  ชะโลธร
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 80.67 ทอง 5 1. นางสาวกนกนุช  ชินเจริญธรรม
2. นางสาวจิรประภา  แสงสว่าง
3. นายทักษ์ดนัย  ถิรคุณาพันธ์
4. นายนราวิชญ์  เกษแก้ว
5. นางสาวพรรนนิตา  ภู่มาลัย
6. นางสาวพลอยสวย  มากทรัพย์ศรี
7. นายรัฐศาสตร์  แย้มพงษ์
8. นางสาววราภรณ์  คำปุก
9. นางสาวสกนธวรรณ  จันทร์หอม
10. นางสาวสุกฤตา  เอื้อนพคุณ
 
1. นายอภิสิทธิ์  มาเนตร
2. นายปรเมศร์  ชะโลธร
 
39 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายชนสรณ์  โครงทอง
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ธรรมชุตินันท์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไวยลาภา
4. เด็กหญิงณัฐษยา  อินเทพ
5. เด็กชายดนุภัทร  วงษ์ทองดี
6. เด็กชายทิว  โถวสกุล
7. เด็กหญิงนงนภัส  อยู่ยืน
8. เด็กหญิงบุญญิสา   โพธิ์เงิน
9. เด็กชายวิชัยวัฒน์  อิ่มสุขศิลป์
10. เด็กชายวิวัฒน์  จันทวัฒน์
 
1. นางสาวปิยดา  ทับประเทือง
2. นางสาวจลินรักษ์  บริบูรณ์
3. นายชยางกูร  ศิริวัตร
 
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐณิชา  จำปาจีน
2. นายพรรณบุตร  ใบบุตร
3. นายภาณุพงศ์  จุงาม
4. นายสิทธิกร  บุญเรืองขาว
5. นายอภิสิทธิ์  ชัยวัฒน์ไพชยนต์
 
1. นายจตุพล  บุญภิญโญ
2. นายชาตรี  ตราชู
 
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพิชญ์   ฮาเซกาว่า
2. เด็กชายรัตนกาญจน์  ฮาเซกาว่า
 
1. นายจตุพล  บุญภิญโญ
2. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.8 ทอง 13 1. เด็กชายภัทรพล  อธิปัญญากุล
 
1. Mrs.Aisher Antwi  Boasuako
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82.6 ทอง 5 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ชวลี
2. เด็กชายวีรภัทร  จารุเฉลิมรัตน์
3. เด็กหญิงอิสรีย์  สุวรรณรักษ์
4. เด็กหญิงเอญ่า  ศรีธนกฤช
5. เด็กชายโชติธนพัฒน์  วรชาติเมธากุล
 
1. นางสาวอัญชนา  บุญหนุน
2. Mrs.Aisher Antwi  Boasiako
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกีรติ  ต่อดำรงค์
2. นางสาวกุลภัสสร์  ไชยวรรณ์
3. นางสาวณัจยา  คงพูลเพิ่ม
4. นางสาวธนภรณ์  ดำรงกิจกุลชัย
5. นางสาวปราถนา  เตรียมสกุล
 
1. นางกนกเราขา  เทพเทียน
2. MissJennelyn L.  Presado
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิศวรา  พาดี
2. เด็กหญิงรมิดา  กิตติฤดีกุล
 
1. นายกุลวัฒน์  อภัยจิรวัฒน์
2. นางสาวรมณียา  อมาตยคง
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84.33 ทอง 6 1. นางสาวฐิตารีย์  ภูจอมแก้ว
2. นางสาววาทินี  สุขเกษม
 
1. นางสาวรมณียา  อมาตยคง
2. นายกุลวัฒน์  อภัยจิรรัตน์
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัณฑิภา  คล้ายบุญนาค
 
1. นางสาวพรสุดา  ภู่พงษา
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83.99 ทอง 5 1. นางสาวกุลปริยา  ศรีภัทรโชติ
2. นางสาวฐิตารีย์  สุวรรณธัมบุญ
3. นายทัศน์พล  บริรักษ์วรากร
4. นางสาวพลอยชมพู  โสภณสิริรักษา
5. นายวุฒิวัฒน์  อภิรัฐชัยวงษ์
 
1. นางสาวภัทลภา  ปั้นทอง
2. นางสาวสุภาพร  ช้างพลาย
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนภณ  เขม่นกิจ
 
1. นางสาวรัศมี  มงคล
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกมล  ขจร
2. เด็กหญิงฐิติพร  วัดตาล
3. เด็กหญิงปรียาวัฒน์  หลิน
4. เด็กหญิงอภิญญา  เจริญพร
5. เด็กหญิงเปมิกา  ศุภกนิษฐถวิล
 
1. นายชาญวุฒิ  รำไพ
2. นางสาวกุมารี  ไชยยะ
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญณัฎฐ์  เต็มประเสริฐ
2. เด็กหญิงพรสวัสดิ์  กิจปรีชาวานิช
3. เด็กหญิงสุนิสา  แสวง
 
1. นางสาวณัฐณิชา  แบบสุวรรณ
2. นางสาวสุดารัตน์  แป้นทอง
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.67 ทอง 8 1. นางสาวขวัญจิรา  แซ่ลี้
2. นางสาวชนุตร์  พรธนาภูมิพัฒน์
3. นางสาวสุพิชญา  คณารักษ์สันติ
 
1. นางสาวนิตยา  ชัยมงคล
2. นายพัลลภ  เพ็ชรไชย
 
53 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพศิน  จันทร์ดำ
2. เด็กชายอชวิต  แสงทอง
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์   สุวรรณผล
 
1. นางสาวสุกัญญา  สีภักดี
2. นายทวีศักดิ์  สมศรีษะ
 
54 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรนันท์   หาริกัน
2. นางสาวปุณยาพร   ธนูธรณ์
3. นายอภิวัฒน์   เอื้อบัณฑิต
 
1. นายทวีศักดิ์  สมศรีษะ
2. นางสาวสุกัญญา  สีภักดี
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นายชาริต   บุญขจาย
2. นายปฏิพล   วงศ์สืบสันตติ
 
1. นายวรวุทธิ์   ล่านพญา
2. นายศักดิ์ศิริ  พามา
 
56 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกันย์   เเจ่มปัญญา
2. เด็กชายชาญเมธา  พรหมวิจิตรการ
3. เด็กหญิงสิรินทรา   ไทยศิลป์
 
1. นางสาวดรุณี  สุวรรณไตร
2. นายอิทธิภพ   ทิมวิภาค
 
57 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปุณณชัย   เพชรคงแก้ว
2. เด็กหญิงมาติกา   หมื่นสา
3. เด็กชายเอกอธิป   ธงถาวรสุวรรณ
 
1. นายศักดิ์ศิริ  พามา
2. นางสาวดรุณี  สุวรรณไตร
 
58 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคุณาธิป   มหาชัย
2. นายภาณุวัชร   มหาชัย
3. นายศุภวิชญ์   ศิริปัญญาวงศ์
 
1. นายศักดิ์ศิริ  พามา
2. นางสาวดรุณี  สุวรรณไตร
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคุณานนท์  สวัสดิ์มูล
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  บุญศุข
3. เด็กชายยอดยิ่ง  เจริญชัยเดช
 
1. นางสุวรรณี   สุขนิรันดร์
2. นางสาวประภัสสร   วานิชสุขสมบัติ
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปิยพัทธ์   ศรีสวาท
2. เด็กชายวีรภัทร   พัฒนาภิเศรษฐ์กุล
3. เด็กชายสิทธิชัย   พุ่มเจริญ
 
1. นางสุวรรณี   สุขนิรันดร์
2. นางสาวรัตนาภรณ์   โพธิกุดสัย
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมัฑณาพร   มุสิผล
2. นางสาวสลิลทิพย์   อุ่นคำ
3. นางสาวเมธาวี   อริยพงษ์พันธุ์
 
1. นางสุวรรณี   สุขนิรันดร์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  โพธิกุดสัย
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลกานต์   จิโนเขียว
2. เด็กหญิงพิชญานิน   แซ่ไน้
3. เด็กหญิงภัทรวดี  หวังสุนทรภักดี
4. เด็กหญิงวรัทยา   ศรีน้อย
5. เด็กหญิงวริศรา   สุขล้อม
6. เด็กหญิงวิธาวีร์  รุจิหิรัญธนณัฐ
 
1. นางสาวประภัสสร   วานิชสุขสมบัติ
2. นางสุวรรณี   สุขนิรันดร์
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกนาถ   เกตุไชโย
2. นายจักรพงษ์   อินเทพ
3. นางสาวณิชกานต์   คามทาหลง
4. นางสาวพิชชาภา   สว่างโสดา
5. นางสาวรมิดา   สิทธิ์สงวน
6. นางสาวอรวรินทร์   ปานหอม
 
1. นางสาวประภัสสร   วานิชสุขสมบัติ
2. นางสุวรรณี   สุขนิรันดร์
 
64 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิง รัตนาภรณ์   ศรีษะธาตุ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์   ศุภโชคดำเกิง
3. เด็กหญิงแพรวา   ตรีสิน
 
1. นางสาวสุธินี   ศรีชน
2. นางสาวทิวาพร   ประเสริฐประศาสน์
 
65 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนโชติ   บุญโชคส่ง
2. นายพงศ์ภัค   พิทักษ์เจริญวงศ์
3. นางสาวยุพิน   พันธุรัตน์
 
1. นางสาวสุธินี   ศรีชน
2. นางสาวทิวาพร   ประเสริฐประศาสน์
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กชายธนกฤต   งามบุญลือ
2. เด็กชายรัณภพ   มรรคหิรัญ
3. เด็กหญิงศศิภา   อามีดีนลามยาน
 
1. นางสาวประภัสสร   วานิชสุขสมบัติ
2. นางสาวพัชรี  เกตุบางลาย
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกลทีป์   อมรพรวิวัฒน์
2. นายกีรดิต   กาญจนาวิบูลย์
3. นางสาวภัทรวรรณ   ธงถาวรสุวรรณ
 
1. นางสาวประภัสสร   วานิชสุขสมบัติ
2. นางสาวพัชรี  เกตุบางลาย
 
68 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   มาละบุตร
2. เด็กชายภูริภัทร   ปิงหล้า
3. เด็กหญิงอนัญญา   แจ้งยิ้ม
 
1. นางสาวณัฏฐธิดา   ด้วงแพง
2. นางสาวอัษฎาภรณ์   สาคเรศ
 
69 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84.33 ทอง 5 1. นางสาวธนรส   ใจเก่งดี
2. นางสาวภูริชา   บุรุษเกิด
3. นางสาวเบญจรัตน์   ลีลาอาภา
 
1. นางสาวณัฏฐธิดา   ด้วงแพง
2. นางสาวอัษฎาภรณ์   สาคเรศ
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายสิรวิชญ์   โหมดพลาย
2. นายอธิภัทร   บุญปกครอง
3. นางสาวเกวลิน   ศรีทองกุล
 
1. นางสาวณัฏฐธิดา   ด้วงแพง
2. นางสาวอัษฎาภรณ์   สาคเรศ
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84.67 ทอง 7 1. เด็กหญิงจุฑามาส   มาคบดินทร์
2. เด็กชายภชร   ใส้พงษ์
3. เด็กหญิงมาติกา   หมื่นสา
 
1. นางสาวณัฏฐธิดา   ด้วงแพง
2. นางสาวอัษฎาภรณ์   สาคเรศ
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนพัฒน์   เลปิน
2. นายธีรภัทร   เรือนประภัสสร์
3. นายสหวัฒน์   กระโจมทอง
 
1. นางสาวณัฏฐธิดา   ด้วงแพง
2. นางสาวอัษฎาภรณ์   สาคเรศ
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84.17 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   ดนตรี
2. เด็กหญิงบุษบา  ทับไทย
3. เด็กหญิงภัทรชราภรณ์   ภูวนาถ
 
1. นางสาวณัฏฐธิดา   ด้วงแพง
2. นางสาวอัษฎาภรณ์   สาคเรศ
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87.75 ทอง 4 1. นายพนสุข   ฐิติเหมสกุล
2. นางสาวภัณฑิลา   ชัยมงคลทรัพย์
3. นางสาวอรอนงค์   ศรีวิชชุพงษ์
 
1. นางสาวณัฏฐธิดา   ด้วงแพง
2. นางสาวอัษฎาภรณ์   สาคเรศ