สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นายเรืองธารา  ทางเจริญ
 
1. นางธัชนันท์  ศตสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงชญาดา  ร่าเริง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  แก้วประสิทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ฉัตรวราภรณ์
2. เด็กหญิงพิสุทธินี  ผลวินิจ
 
1. นายสัจวุฒิ  บุญสรรค์
2. นายชาตรี  ตราชู
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายธนาพร  บุนนาค
2. นายนันทิวา  กุลาจันทร์
 
1. นางธัชนันท์  ศตสุข
2. นางสาวสุดาพิชญ์  ยมจินดา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวกรกมล  อบทอง
 
1. นายพัลลภ  เพ็ชรไชย
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัชวฤทธิ์  พิศสุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฏฐวดี  อภัยกุญชรพิสิฐ
3. เด็กหญิงวิภาณีย์  โชคกิจกรวิวัฒน์
 
1. นางสาวพงศ์ศิริ  เชาวน์ปรีชา
2. นายกิตติพงษ์  วงศ์สวัสดิ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินทรสวัสดิ์
2. เด็กหญิงซีมาอ์  สารี
3. เด็กหญิงพรพิมล  เอื้อบัณฑิต
 
1. นางศรีสุดา  สุขชุม
2. นางกุลธิดา  พลเยี่ยม
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพลอยพิมุกต์  ฐิติกุลนิธิ
2. นายเอกภาวิน  พรเสรีกุล
3. นายโภคิน  พรหมวิจิตรการ
 
1. นายอิทธิภพ  ทิมวิภาค
2. นางสาวฐิติมา  วงษ์สีทา
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวศุภรดา  ภัทรพงษาธิต
2. นายสรศักดิ์  พรหมดำ
 
1. นางสาวสุณี  ศรีสวาท
2. นางสาวมธุรินทร์  สุทธิเชษฐ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 71.97 เงิน 10 1. นางสาวกัญญารัตน์   ศรีเพ็ชร
2. นางสาวจริยา   ทั่งทอง
3. นายธนาพร  บุนนาค
4. นางสาวศิรินันท์  ขำจีน
5. นายสุทิ  พงษ์พิทักภักดี
 
1. นายศุภกร   กาญจนาอภิบาล
2. นายคมเพชร  พรหมจรรย์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 78.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรวัฒน์  บุญมีมา
2. นายชยพัฒน์   จรกรรณ
3. นายชัยพร   เอมโอช
4. นางสาวณภัสสร   สุขขวัญ
5. นายทนง   บัวสุก
6. นายทัศน์พล   บริรักษ์วรากร
7. นายธนธรณ์  จงกิจวรกุล
8. นางสาวนวพรรษ  แสนทวีสุข
9. นายภรรดล  มดแสง
10. นางสาวภัสสร  ยั่งยืน
11. นายภูมิภัทธ  ส่งแสง
12. นายภูวิศ  รุ่งเรือง
13. นางสาวมโนประภา   แก้วมโนรมย์
14. นางสาวรัตน์ประภา  สาพิมาน
15. นายวสวัตติ์  มูลหงส์
16. นางสาวศรุตา  คงรอด
17. นายศิวกร   กาทำมา
18. นางสาวสาธิดา  สมใจ
19. นายสิทธิศักดิ์  โสตสิริกุล
20. นางสาวสุธาทิพย์  ฤทธิรักษ์
 
1. นายวัชระ  ใบยูซบ
2. นายกมล  วงศ์เขียว
3. นางสาวศิริวรรณ  สุทธืวงษ์
4. นางสาวพิชญาภัคร์  เสาวดี
5. นางสาวตะวันฉาน  ศิริวัฒนาลิขิต
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นางสาวเฟื่องรัตน์ดา  ชะเอม
 
1. นายธเนศ  ดิ้นสกุล
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายธชิร  สิริภัทวัฒนกุล
 
1. นายธเนศ  ดิ้นสกุล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงประภาพร   แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงพรนภัส  พิจาระณา
 
1. นายธเนศ  ดิ้นสกุล
2. นายเฉลิมพันธุ์   ฤาวิชา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงวรัรธร  อ่อนละออ
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 79.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นายเฉลิมพันธุ์  ฤาวิชา
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงวรันธร  โชติชัยวิวงศ์กุล
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.67 เงิน 9 1. นางสาวณัฐรดา  เชียรศรี
 
1. นายอภิสิทธิ์  มาเนตร
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 4 1. เด็กชายพีระวรรตน์  กิตติภูมิวงศ์
 
1. นายอภิสิทธิ์  มาเนตร
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงเกศราภรณ์  จงเทพ
 
1. นายอภิสิทธิ์  มาเนตร
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กชายพีระวรรตน์  กิตติภูมิวงศ์
 
1. นายอภิสิทธิ์  มาเนตร
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.33 เงิน 9 1. นายชยพัฒน์  จรกรรณ
 
1. นายอภิสิทธิ์  มาเนตร
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงเกศราภรณ์  จงเทพ
 
1. นายอภิสิทธิ์  มาเนตร
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 70.33 เงิน 6 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีเพ็ชร
2. นางสาวจารุณี  สุวรรณพุ่ม
3. นางสาวชนิสรา  โรจนบวร
4. นางสาวณิณทร์ลดา  กระต่ายทอง
5. นางสาวภิรดา  บินรามัน
6. นางสาวรมิดา  สุวรรณพุ่ม
7. นางสาววชิราณี  คำบัณฑิตย์กุล
8. นางสาวศรสวรรค์  ตรวจมรรคา
 
1. นางสาวปิยดา  ทับประเทือง
2. นางสาวจลินรักษ์  บริบูรณ์
3. นายชยางกูร  ศิริวัตร
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 78.8 เงิน 4 1. เด็กหญิงอาทิตญา  ศักดิธัชโภคิน
 
1. นางสาวรัตนรัตน์  รังกาใจ
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 75.5 เงิน 5 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ภุชัยยานนท์
 
1. นางสุชัญญา  แสนสุมา
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวปพัชญา  วิศิษฐผล
2. นางสาววณิชา  เสือคง
 
1. นางสาวพรสุดา  ภู่พงษา
2. นางสาวศศิวิมล  รุ่งเรือง
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 77.8 เงิน 4 1. นางสาวชนิสรา  โรจนบวร
2. นางสาวสุภัทรา  เปรมปริ่ม
 
1. นางสาวสุภาพร  ช้างพลาย
2. นางสาวภัทลภา  ปั้นทอง
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.67 เงิน 7 1. นางสาวชวัลรัชต์  ลาภกิตติกุล
2. นายสุรวุฒิ  เที่ยงวงษ์
 
1. นางสาวพรสุดา  ภู่พงษา
2. นางสาวศศิวิมล  รุ่งเรือง
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  หมอผึ้ง
2. เด็กชายนพกฤษฏิ์   นิธิชัยสถิตย์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์    ศรีวิลาศ
2. นางสาวสุกัญญา   สีภักดี
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวกฤษทริกา  กลัดไวยเนตร
2. นางสาวสุพัชชา   ระดิ่งหิน
 
1. นางสาวดรุณี  สุวรรณไตร
2. นายวรวุทธิ์   ล่านพญา
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.5 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาคริต   อรุณแสงโรจน์
2. เด็กชายชิษณุพงศ์   ชวลี
 
1. นางสาวดรุณี  สุวรรณไตร
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นายนนทวัติ   วัชราเรืองวิทย์
2. นางสาวนริศรา   ลิมปิศิริสันต์
 
1. นางสาวดรุณี  สุวรรณไตร
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70.75 เงิน 13 1. เด็กหญิงกัลยากรณ์   สำเภาทิพย์
2. เด็กชายวีรวัฒน์   ทวีแสง
 
1. นางทิพา   ตวงสุวรรณ
2. นางสาวลัดดาวัลย์    ศรีวิลาศ
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 74.67 เงิน 11 1. นายคุณานนต์   เงาเบญจกุล
2. นายปัณณทัต   สิงห์งาม
 
1. นางสาวสุกัญญา   สีภักดี
2. นายทวีศักดิ์  สมศรีษะ
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นายณัชพล   คชนินทร์
2. นายธราธาร   ออมปริศ
3. นายภูริพัฒน์   เลียงศรีสุข
 
1. นางสุวรรณี   สุขนิรันดร์
2. นางสาวประภัสสร   วานิชสุขสมบัติ
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายดนุเดช   แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงนภสร   แสงคำ
3. เด็กหญิงอิสรีย์   พยุงศักดิ์สกุล
 
1. นางสาวณัฏฐธิดา   ด้วงแพง
2. นางสาวอัษฎาภรณ์   สาคเรศ