สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงขวัญหทัย  บูชาบุญ
 
1. นางสาวเบญริสา  งามสำโรง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 64 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงนิภาพร  ปัดภัย
 
1. นางสาวสกุณา  เทียมนาขา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พูลวงศ์
2. เด็กชายภชร  ใส้พงษ์
 
1. นางสาวณัฐณิชา  แบบสุวรรณ
2. นางสาวกิติยา  ฝาชัยภูมิ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นายพัฒนภูมิ  บรรณราช
2. นายวิศรุตม์  จงเจริญ
3. นายศรัณย์  ใจคำแหง
 
1. นายธนากร  ภู่ภวเศรษฐาวร
2. นางสาวคุรุรัตน์  ปูพบุญ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 1. เด็กชายชลธร  ไทยอุส่าห์
2. เด็กชายวรพรต  ธีระกุลชัย
 
1. นางสาวกมลชนก  มิ่งเมืองมูล
2. นายณัฐชัย  วรกิจธรรมกุล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 16 1. นายณัฐวัสส์  อิ่มสุขศิลป์
 
1. นายธนกฤต  แก้วเกิด
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กชายต่อโชค  รอบครอบ
2. เด็กหญิงศรัณย์รักษ์  ฐิติกุลนิธิ
 
1. นางสาวอาภาภรณ์   ดวงสา
2. นางสาวกรรณิการ์  ยวงรัมย์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายกศิตศักดิ์  บุญส่งเสริมสุข
2. เด็กชายณัฏฐชัย  วิสัยโสภณกุล
 
1. นายจิรวัฒน์  คงเทพ
2. นายณัฐพล  ภูมิกาศ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 1. เด็กชายธนพงษ์  ซิมมณี
2. เด็กชายวสุพล  เพ็งพุ่ม
 
1. นายพิชญ์พิชาภพ  นามศรีฐาน
2. นายจิรวัฒน์  คงเทพ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชกร  แก้วสินชัย
2. นายกริชทิชานนท์   มีศรี
3. นายกรีฑาพล   ปิตะคง
4. นายกฤษฎาธาร   แก้วสว่าง
5. นายกันต์ธร  พงศธรศิริกุล
6. เด็กหญิงจินดาพรรณ   ธุระกิจถาวร
7. นายชลสิทธิ์   เจริญวัฒนวิญญู
8. เด็กหญิงชวัลรัตน์  เจริญวัฒนาวิญญู
9. นายชิติพัทธ์    ตันตินันทะวงศ์
10. เด็กชายธนพงษ์  ซิมณี
11. นางสาวบุญญิสา  นิยมศักดิ์
12. นายปรมัท   เรืองพานิช
13. เด็กหญิงพีรดา  มลิวัลย์
14. นายราชวัลลภย์    สุขสิน
15. นายศุภเสกข์   ดายี่
16. นายสรวิชญ์   วิทยวรกุล
17. นางสาวสุพิชชา  น้อยอยู่นิตย์
18. เด็กหญิงสุวิมล  หล้าพวง
19. เด็กหญิงอารยา   จำปามูล
20. นายอิทธิพล  กล่อมแดง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  สุทธืวงษ์
2. นายกมล  วงศ์เขียว
3. นายวัชระ  ใบยูซบ
4. นางสาวรุ่งเจริญ  วงษา
5. นางสาวตะวันฉาน  ศิริวัฒนาลิขิต
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 60.37 ทองแดง 22 1. เด็กหญิง วรัชยา   กวางประสิทธิ์
2. เด็กชายกงสุล   วิอังศุธร
 
1. นายวันชนะ  ด้วงโยธา
2. นางสาวพิชญาภัคร์  เสาวดี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นางสาวนันทวัลย์  สุวรรณรงค์เดช
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 14 1. นางสาวณิชกานต์  โชติวสุธรากุล
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงธนพรรณ   จันทร์ศุภกุล
2. เด็กหญิงนิชชา   ศศิธรรัศมี
3. เด็กหญิงปีติญา  สุขใส
 
1. นายธเนศ  ดิ้นสกุล
2. นายเฉลิมพันธุ์   ฤาวิชา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 62 ทองแดง 15 1. นางสาวกุลปริยา  ศรีภัทรโชติ
2. นางสาวดินา  ป๋อพริ้ง
3. นางสาวทิพย์มณี  อินทร์สืบ
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
2. นายธเนศ  ดิ้นสกุล
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพิพรรษพร  แหวนประดับ
 
1. นายเฉลิมพันธุ์  ฤาวิชา
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 63.67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงอรนัฐชา  ช่วยแท่น
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 5 1. นายทิชานนท์  แคว้นไธสง
 
1. นายอภิสิทธิ์  มาเนตร
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 61.6 ทองแดง 11 1. นายสุธินันท์  ธาดาลิมะวัฒน์
 
1. นางสาวมาลินี  รัตนมาลี
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 64.4 ทองแดง 18 1. นางสาวณัฐณิชา  จำปาจีน
 
1. Mr.Ruggero  Fiore
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นางสาวจิณณ์จุฑา  ผาสุข
 
1. นายเตชทัต  หล้าหิบ
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชยาภา  ยศฟุ้งกุล
2. เด็กหญิงปัญญ์รวิชญา  เกิดบัวทอง
3. เด็กหญิงภนิตา  พงษ์มา
4. เด็กหญิงมธุมาส  ยะสุรีย์
5. เด็กหญิงรุจิรา  ดวงจันทร์
6. เด็กหญิงวิณันต์ญา  บัวแก้ว
7. เด็กหญิงสิโรธร  เย็นสุข
8. เด็กชายไพบูลย์  พิลาชัย
 
1. นางสาวศศิวิมล   รุ่งเรือง
2. นายกิตติพงษ์   วงศ์สวัสดิ์
3. นายธนกฤต  เกิดแก้ว
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 60.55 ทองแดง 6 1. นายชยุตม์  สุจิตรวัฒนะสุข
2. นายธนัท  พุ่มไสว
3. นางสาวประณยา  ชุนหสุนทร
4. นายศรัณย์   รำไพยกูล
5. นายสรวิชญ์  วิทยวรกุล
6. นางสาวไอริน  ดุลยตระกูล
 
1. นางสาวศศิวิมล  รุ่งเรือง
2. นายกิตติพงษ์  วงศ์สวัสดิ์
3. นายธนกฤต  เกิดแก้ว
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 60.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชยพัฒน์   จรกรรณ
2. นายธนธรณ์   จงกิจวรกุล
3. นางสาวนวพรรษ  แสนทวีสุข
4. นายภรดร  ทะนะวงค์
5. นางสาวภัสสร   ยั่งยืน
6. นางสาวรัตน์ประภา  สาพิมาน
7. นางสาวศรุตา   คงรอด
8. นายศิวกร   กาทำมา
9. นายสิทธิศักดิ์  โสตสิริกุล
10. นางสาวสุธาทิพย์  ฤทธิรักษ์
 
1. นายศุภกร   กาญจนาอภิบาล
2. นายนฤเบศ  พาณิชย์
3. นายอิทธิพล  ปัจจัยโภคา
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจณิสตา  วัฒนาพิสุทธิ์
2. นางสาวชนิสรา  โรจนบวร
3. นางสาวธนพร  ดามาพงษ์
4. นางสาวอัญชิสา  อมรธรภัทร
5. นางสาวไพริน  บุญช่วย
 
1. นางสาวตวงรัตน์  สนธิแป้น
2. นางสาวสุพิชญา  เทพวัลย์
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 7 1. เด็กชายรามิล   สุชาตินิติกุล
2. เด็กชายวศิน   เถาสมบัติ
 
1. นางสาวสุกัญญา   สีภักดี
2. นายทวีศักดิ์  สมศรีษะ
 
27 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   รื่นสัมฤทธิ์
2. เด็กชายโสภณวิชญ์   เข็มเพ็ํชร์
 
1. นางสาวดรุณี  สุวรรณไตร
2. นายอิทธิภพ   ทิมวิภาค
 
28 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นายณัฐวัสส์   อิ่มสุขศิลป์
2. นายศุภกร   ปัญญาคุณภรณ์
3. นายอาชวิน   ชัยตรีกาล
 
1. นางสาวดรุณี   สุวรรณไตร
2. นายอิทธิภพ   ทิมวิภาค