สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายคมสรร  เหลืองวรวิจิตร
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สุดตา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 13 1. นายกาจพล  เจริญประทีปกิจ
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ขวัญทะเล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูริภัทร  สอนสกุล
2. เด็กชายภูวริฐ  เก้าเอี้ยน
 
1. นางสาววรัญญา  นิลรัตน์
2. นางสาวปิยวรรณ  กมลฉ่ำ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 10 1. นางสาวพรทิวา  วงศ์วชิระกุล
2. นายภูมิสิทธิ์  นานรัมย์
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  นิ่มสุวรรณ์
2. นางสาวนลพรรณ  ไชยชารี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  พิศเพ็ง
 
1. นายภานุพงษ์  นิมิตมงคล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 10 1. นายทชากร  จารุสุทธิรักษ์
 
1. นางสาวอกนิษฐ์  อ้วนแก้ว
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายปูติน  หนูแดง
 
1. นายอภิราษฎร์  น้อยราษฎร์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายคณพัฒน์  ถือทอง
2. เด็กหญิงจิราภา  เจริญสินอนันต์
3. เด็กชายวีรวัฒน์  ทวีแสง
 
1. นายชำนาญ  สังข์ทอง
2. นางสาวชุติมา  อิศรานุกูล
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 8 1. นางสาวธัญลินี  แก้ววิมล
2. นายปาณัส  วงษ์พานิช
3. นายภานุกร  ศักดิ์ศุภนรา
 
1. นายชำนาญ  สังข์ทอง
2. นายปิยธิดา  สีนา
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงมุกดา  คุณวุฒิรักษ์
2. เด็กชายเทวัญ  วงศ์สังวาลย์
 
1. นางสาวเกวลี  ปัญโญใหญ่
2. นายพงษ์ศักดิ์  กิตติอุดมเดช
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 20 1. นางสาวชนินญา  ตระกูลแสงไพรศาล
2. นางสาวณัฐณิชา  จำปาจีน
 
1. นางสาวธนภรณ์  มูลอ้าย
2. นางสาววัชรี  นกแก้ว
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ภูอุดม
 
1. นายธเนศ  ดิ้นสกุล
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 55.99 เข้าร่วม 8 1. นายปรัชญา  ปัญโย
 
1. นางสาวสุภาพร  ช้างพลาย
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 45.67 เข้าร่วม 9 1. นางสาวดารินทร์  ธนะรุ่งเพชร
2. เด็กชายสมพล  เปลี่ยนประยูร
3. นางสาวสิรีธร  ชินวงค์
4. นางสาวสุดารัตน์  แสนสระ
5. นางสาวสุนันทนา  วาฤทธิ์
 
1. นางสาวพรสุดา  ภู่พงษา
2. นางสาวศศิวิมล  รุ่งเรือง
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  อินทร์จันทร์
2. เด็กหญิงวนัชพร  พุ่มศิริกุล
 
1. นางสาวยุวดี  อยู่เขียว
2. นางสาวสุรีรัตน์  เหมืองพลอย
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายบารมี   เหลืองประทีป
2. เด็กชายภรันยู   เขมชาติจิรปาณ
 
1. นางสาวดรุณี  สุวรรณไตร
2. นายวรวุทธิ์   ล่านพญา
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   ตั้งจิตปรีชาทัย
2. เด็กชายศุภกร    ตั้งปฐมปราโมทย์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์    ศรีวิลาศ
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 4 1. นายทินภัทร   อันอาจงาม
2. นายธีปวีศฒ์   ตั้งกิจจิรวณิช
 
1. นางทิพา   ตวงสุวรรณ
2. นางสาวดรุณี  สุวรรณไตร
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 3.3 เข้าร่วม 13 1. นายวศิน  สิริภัทรคุณ
2. นางสาวศศิวิมล  สังสี
 
1. นางทิพา   ตวงสุวรรณ
2. นางสาวดรุณี  สุวรรณไตร