สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงขวัญหทัย  บูชาบุญ
 
1. นางสาวเบญริสา  งามสำโรง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติรัตน์  จิตรอบอารีย์
 
1. นางสาวมณฑกาญจน์  ทองคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 64 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงนิภาพร  ปัดภัย
 
1. นางสาวสกุณา  เทียมนาขา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นายเรืองธารา  ทางเจริญ
 
1. นางธัชนันท์  ศตสุข
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงชญาดา  ร่าเริง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  แก้วประสิทธิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพันธิตรา  ทองภู
 
1. นางสาวมณฑกาญจน์  ทองคำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงนลินนิภา  ปานประไพ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  แป้นทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวณิณทร์ลดา  กระต่ายทอง
 
1. นางสาวฉัตรธิกา  รัดชำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงดาวฟ้า  สายบัว
2. เด็กหญิงพฤกษา  สุขรักษ์
3. เด็กหญิงพิชญา  อักษรพันธ์
 
1. นายสัจวุฒิ  บุญสรรค์
2. นางสาวบุญสิตา  ธำรงวีระชาติ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลภัทร  แก่นเพิ่ม
2. นางสาวอริสรา  สาโรวาท
3. นางสาวเมริสา  กังวรรัตน์
 
1. นางสาวมณฑกาญจน์  ทองคำ
2. นางสาวสุดาพิชญ์  ยมจินดา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ฉัตรวราภรณ์
2. เด็กหญิงพิสุทธินี  ผลวินิจ
 
1. นายสัจวุฒิ  บุญสรรค์
2. นายชาตรี  ตราชู
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายธนาพร  บุนนาค
2. นายนันทิวา  กุลาจันทร์
 
1. นางธัชนันท์  ศตสุข
2. นางสาวสุดาพิชญ์  ยมจินดา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พูลวงศ์
2. เด็กชายภชร  ใส้พงษ์
 
1. นางสาวณัฐณิชา  แบบสุวรรณ
2. นางสาวกิติยา  ฝาชัยภูมิ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวกรกมล  อบทอง
 
1. นายพัลลภ  เพ็ชรไชย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายคมสรร  เหลืองวรวิจิตร
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สุดตา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 13 1. นายกาจพล  เจริญประทีปกิจ
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ขวัญทะเล
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหมวรรณานุกูล
2. เด็กชายวิศรุต  ธนกิจโกศล
3. เด็กชายสุรเดช  ประดับเขตร
 
1. นายสิทธิชัย  สระตอมูฮัมหมัด
2. นางสาวเจริญขวัญ  โรจนพงศ์สถาพร
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวสุพิชชา  จานประเสริฐ
2. นายหฤษฏ์  บุญเกิด
3. นายอาชวิน  ชัยตรีกาล
 
1. ดร.ชนธิชา  เศตะพราหมณ์
2. นางสาวอารีรัตน์  ขวัญทะเล
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัชวฤทธิ์  พิศสุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฏฐวดี  อภัยกุญชรพิสิฐ
3. เด็กหญิงวิภาณีย์  โชคกิจกรวิวัฒน์
 
1. นางสาวพงศ์ศิริ  เชาวน์ปรีชา
2. นายกิตติพงษ์  วงศ์สวัสดิ์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นายพัฒนภูมิ  บรรณราช
2. นายวิศรุตม์  จงเจริญ
3. นายศรัณย์  ใจคำแหง
 
1. นายธนากร  ภู่ภวเศรษฐาวร
2. นางสาวคุรุรัตน์  ปูพบุญ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูริภัทร  สอนสกุล
2. เด็กชายภูวริฐ  เก้าเอี้ยน
 
1. นางสาววรัญญา  นิลรัตน์
2. นางสาวปิยวรรณ  กมลฉ่ำ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 10 1. นางสาวพรทิวา  วงศ์วชิระกุล
2. นายภูมิสิทธิ์  นานรัมย์
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  นิ่มสุวรรณ์
2. นางสาวนลพรรณ  ไชยชารี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  พิศเพ็ง
 
1. นายภานุพงษ์  นิมิตมงคล
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 10 1. นายทชากร  จารุสุทธิรักษ์
 
1. นางสาวอกนิษฐ์  อ้วนแก้ว
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 1. เด็กชายชลธร  ไทยอุส่าห์
2. เด็กชายวรพรต  ธีระกุลชัย
 
1. นางสาวกมลชนก  มิ่งเมืองมูล
2. นายณัฐชัย  วรกิจธรรมกุล
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 16 1. นายณัฐวัสส์  อิ่มสุขศิลป์
 
1. นายธนกฤต  แก้วเกิด
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายปูติน  หนูแดง
 
1. นายอภิราษฎร์  น้อยราษฎร์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96 ทอง 4 1. นายพันธุ์ธัช  เธียรพจีกุล
 
1. นางสาววารุณี  ใจดี
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายคณพัฒน์  ถือทอง
2. เด็กหญิงจิราภา  เจริญสินอนันต์
3. เด็กชายวีรวัฒน์  ทวีแสง
 
1. นายชำนาญ  สังข์ทอง
2. นางสาวชุติมา  อิศรานุกูล
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 8 1. นางสาวธัญลินี  แก้ววิมล
2. นายปาณัส  วงษ์พานิช
3. นายภานุกร  ศักดิ์ศุภนรา
 
1. นายชำนาญ  สังข์ทอง
2. นายปิยธิดา  สีนา
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินทรสวัสดิ์
2. เด็กหญิงซีมาอ์  สารี
3. เด็กหญิงพรพิมล  เอื้อบัณฑิต
 
1. นางศรีสุดา  สุขชุม
2. นางกุลธิดา  พลเยี่ยม
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนภัทร  ขุมรามัญ
2. นายปรเมศ  เฉิดมนูเสถียร
3. นายภาสวัฒน์  เฟื่องขจรศักดิ์
 
1. นายอิทธิภพ  ทิมวิภาค
2. นายธนวัฒน์  ทองดี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัณฑ์ฑิรา  เก่งการช่าง
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  เมธีภัทรกุล
3. เด็กหญิงสิริรัชญ์  สิริสมภพชัย
 
1. นางสาวสุจินดา  สีตาแสน
2. นางสาวจีราพร  เหมือนประสาท
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพลอยพิมุกต์  ฐิติกุลนิธิ
2. นายเอกภาวิน  พรเสรีกุล
3. นายโภคิน  พรหมวิจิตรการ
 
1. นายอิทธิภพ  ทิมวิภาค
2. นางสาวฐิติมา  วงษ์สีทา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  อินทร์แก้ว
2. เด็กชายธนวรพันธุ์  ณพิชญ์สิษฐ์
3. เด็กหญิงอัญญิกา  ใจตรง
 
1. นางสาววษมล  ศรีวิรัญ
2. นางสาวปัทมา  ถินสูงเนิน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  มุ่งเบียดกลาง
2. นางสาวปาลิดา  ประยูรไทย
3. นางสาววริยา  จันทร์เจียวใช้
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  คงพารา
2. นางสาวณัฐธนพร  เหมวิจิตร
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กชายต่อโชค  รอบครอบ
2. เด็กหญิงศรัณย์รักษ์  ฐิติกุลนิธิ
 
1. นางสาวอาภาภรณ์   ดวงสา
2. นางสาวกรรณิการ์  ยวงรัมย์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวศุภรดา  ภัทรพงษาธิต
2. นายสรศักดิ์  พรหมดำ
 
1. นางสาวสุณี  ศรีสวาท
2. นางสาวมธุรินทร์  สุทธิเชษฐ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายกศิตศักดิ์  บุญส่งเสริมสุข
2. เด็กชายณัฏฐชัย  วิสัยโสภณกุล
 
1. นายจิรวัฒน์  คงเทพ
2. นายณัฐพล  ภูมิกาศ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 1. เด็กชายธนพงษ์  ซิมมณี
2. เด็กชายวสุพล  เพ็งพุ่ม
 
1. นายพิชญ์พิชาภพ  นามศรีฐาน
2. นายจิรวัฒน์  คงเทพ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิฏิรัตน์  วงษ์ทองทิว
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  ทวีชัยพฤกษ์
3. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เลี้ยงเจริญทรัพย์
4. เด็กหญิงภัทรวดี  หวังสุนทรภักดี
5. เด็กหญิงสุจิมา  ใจอ่อน
 
1. นายวิศิษฏ์  มาแย้ม
2. นางสาวตะวันฉาน  ศิริวัฒนาลิขิต
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.64 ทอง 9 1. นางสาวชนุตร์   พรธนาภูมิพัฒน์
2. นางสาวญาณิศา   ฉับพลัน
3. นายทิชานนท์  แค้วนไธสง
4. นางสาวธัญสินี  เตรียมอุดมสุข
5. นางสาวสิริกร  เลิศสาครประเสริฐ
 
1. นายศิริวรรณ  สุทธิวงษ์
2. นางสาวตะวันฉาน  ศิริวัฒนาลิขิต
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  วงศ์เกษมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  อุ่มเจริญ
3. เด็กหญิงปัณณิกา  วิบูลยศรินทร์
4. เด็กหญิงภากมล  จิรรัตนะชัย
5. เด็กหญิงโชติรส  ษาเทศ
 
1. นายประวิทย์  ปานทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  ชัยสิทธิ์สงวน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 71.97 เงิน 10 1. นางสาวกัญญารัตน์   ศรีเพ็ชร
2. นางสาวจริยา   ทั่งทอง
3. นายธนาพร  บุนนาค
4. นางสาวศิรินันท์  ขำจีน
5. นายสุทิ  พงษ์พิทักภักดี
 
1. นายศุภกร   กาญจนาอภิบาล
2. นายคมเพชร  พรหมจรรย์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81.33 ทอง 5 1. นางสาวชนัญญา  เกษมปิยารมณ์
2. นายธนพล   กลิ่นเจริญ
3. นายนนทวัติ   วัชราเรืองวิทย์
4. นายประกฤษฎิ์  วงศ์นันทนานนท์
5. นายอาชวิน  ชัยตรีกาล
 
1. นายนฤเบศ  พานิชย์
2. นางสาวตะวันฉาน  ศิริวัฒนาลิขิต
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 78.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรวัฒน์  บุญมีมา
2. นายชยพัฒน์   จรกรรณ
3. นายชัยพร   เอมโอช
4. นางสาวณภัสสร   สุขขวัญ
5. นายทนง   บัวสุก
6. นายทัศน์พล   บริรักษ์วรากร
7. นายธนธรณ์  จงกิจวรกุล
8. นางสาวนวพรรษ  แสนทวีสุข
9. นายภรรดล  มดแสง
10. นางสาวภัสสร  ยั่งยืน
11. นายภูมิภัทธ  ส่งแสง
12. นายภูวิศ  รุ่งเรือง
13. นางสาวมโนประภา   แก้วมโนรมย์
14. นางสาวรัตน์ประภา  สาพิมาน
15. นายวสวัตติ์  มูลหงส์
16. นางสาวศรุตา  คงรอด
17. นายศิวกร   กาทำมา
18. นางสาวสาธิดา  สมใจ
19. นายสิทธิศักดิ์  โสตสิริกุล
20. นางสาวสุธาทิพย์  ฤทธิรักษ์
 
1. นายวัชระ  ใบยูซบ
2. นายกมล  วงศ์เขียว
3. นางสาวศิริวรรณ  สุทธืวงษ์
4. นางสาวพิชญาภัคร์  เสาวดี
5. นางสาวตะวันฉาน  ศิริวัฒนาลิขิต
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชกร  แก้วสินชัย
2. นายกริชทิชานนท์   มีศรี
3. นายกรีฑาพล   ปิตะคง
4. นายกฤษฎาธาร   แก้วสว่าง
5. นายกันต์ธร  พงศธรศิริกุล
6. เด็กหญิงจินดาพรรณ   ธุระกิจถาวร
7. นายชลสิทธิ์   เจริญวัฒนวิญญู
8. เด็กหญิงชวัลรัตน์  เจริญวัฒนาวิญญู
9. นายชิติพัทธ์    ตันตินันทะวงศ์
10. เด็กชายธนพงษ์  ซิมณี
11. นางสาวบุญญิสา  นิยมศักดิ์
12. นายปรมัท   เรืองพานิช
13. เด็กหญิงพีรดา  มลิวัลย์
14. นายราชวัลลภย์    สุขสิน
15. นายศุภเสกข์   ดายี่
16. นายสรวิชญ์   วิทยวรกุล
17. นางสาวสุพิชชา  น้อยอยู่นิตย์
18. เด็กหญิงสุวิมล  หล้าพวง
19. เด็กหญิงอารยา   จำปามูล
20. นายอิทธิพล  กล่อมแดง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  สุทธืวงษ์
2. นายกมล  วงศ์เขียว
3. นายวัชระ  ใบยูซบ
4. นางสาวรุ่งเจริญ  วงษา
5. นางสาวตะวันฉาน  ศิริวัฒนาลิขิต
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.32 ทอง 12 1. เด็กหญิงนพรัตน์   เอี่ยมอยู่
 
1. นางสาวรุ่งเจริญ  วงษา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.32 ทอง 12 1. นายธนวัฒน์   เนียมนิล
 
1. นางสาวศิริวรรณ  สุทธิวงษ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 60.37 ทองแดง 22 1. เด็กหญิง วรัชยา   กวางประสิทธิ์
2. เด็กชายกงสุล   วิอังศุธร
 
1. นายวันชนะ  ด้วงโยธา
2. นางสาวพิชญาภัคร์  เสาวดี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.33 ทอง 9 1. นางสาวจริยา  ทั่งทอง
2. นายวรกร   ศิลป์วิไลเลิศ
 
1. นางสาวพิชญาภัคร์  เสาวดี
2. นายวันชนะ  ด้วงโยธา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81.31 ทอง 4 1. นายณัฐอนันต์   เลิศนานาวงศ์
2. นายถมัด   นิยมอำนวยกุล
3. นายธนกฤต   ชัยวิริยะกิจ
4. เด็กหญิงพนิตนันท์  แก้วอุทัยเสถียร
5. เด็กหญิงรัตนมณี  ทองใบบัว
6. เด็กหญิงรัตนาวดี  สัตยวินิจ
7. เด็กหญิงวีรินทร์  ปาทา
8. นายหฤษฎ์   บุญเกิด
9. เด็กหญิงหัสต์กมล  เศรษฐิลาโภทัย
10. เด็กหญิงอรทัย  งามสวัสดิ์
 
1. นายประวิทย์  ปานทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  ชัยสิทธิ์สงวน
3. นายศุภกร   กาญจนาอภิบาล
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวกชกร  พรมวรรณ์
2. นางสาวกานต์สุดา  ชงขุนทด
3. นางสาวจงรักษ์  แสงสุริยวงษ์
4. นายจิรายุทธ  เจริญเนตร
5. นายปฏืพล  สุขเกษม
6. นางสาวพรหมพร  แซ่เซียว
7. นางสาวพัทธ์ธีรา  วงษ์คำนา
8. นางสาวภณิดา  วงศ์วิทยากูล
9. นายวุฒิวัฒน์  อภิรัฐชัยวงษ์
10. เด็กหญิงศศิภา  นิลนามะ
 
1. นางสาวสุนิษา  ทองมาก
2. นายวัลลภ  โพธิ์อบ
3. นางสาววัชรี  นกแก้ว
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนิกานต์  วิวัฒน์สกุลเจริญ
2. นางสาวชนเนตร  ลี้สุวรรณ
3. นางสาวณัฐฎาวรรณ  ชุมอับภัย
4. นางสาวธัญญลักษณ์  ใจอารีย์
5. นางสาวนาตาชา  ดามันซาบีดีน
6. เด็กหญิงพรรณวษา  กิตติสารธรรม
7. นางสาววรณัน  ปิยะกุล
8. นางสาววิภาภรณ์  อ่อนเกตุ
9. นางสาวสุกฤตา  เอื้อนพคุณ
10. นางสาวอารยา  ขุนเดช
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุรุษเกิด
2. นายชวลิต  โล่ห์รักษา
3. นายอดิศร  โตดิลกเวชช์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกษมา  กลั่นน้ำทิพย์
2. เด็กชายธนกร  วโรชาทนินท์
3. เด็กชายธีธัช  ภูสังข์
4. เด็กชายปัฐณ์กวิน  ชุ่มแจ่ม
5. เด็กชายภควัค  ชวพัฒนากุล
6. เด็กหญิงรัชรินทร์  บุญนาค
7. เด็กชายรัณภพ  มรรคหิรัญ
8. เด็กชายศิวกร  ยืนยิ่ง
9. เด็กชายศุภฤกษ์  บุญมา
10. เด็กหญิงสิรภัทร  จันทรธีรพจน์
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุรุษเกิด
2. นายชวลิต  โล่ห์รักษา
3. นายอดิศร  โตดิลกเวชช์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรชัย  คุณวุฒิรักษ์
2. นางสาวกัลยทรรศน์  น้ำจันทร์
3. นายธนบดี  ตระการรุ่งโรจน์
4. นางสาวนฤมล  โทนะหงษา
5. นางสาวบุษราคัม  แซ่ตั้ง
6. นางสาวพลอยชมพู  นิลละออ
7. นายวีรยุทธ  เล็กคำ
8. นายศุภกร  สุริยะคุปต์
9. นางสาวอัจฉรา  มาแดง
10. นายไพศาล  ศิริวงษ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุรุษเกิด
2. นายชวลิต  โล่ห์รักษา
3. นายอดิศร  โตดิลกเวชช์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงมุกดา  คุณวุฒิรักษ์
2. เด็กชายเทวัญ  วงศ์สังวาลย์
 
1. นางสาวเกวลี  ปัญโญใหญ่
2. นายพงษ์ศักดิ์  กิตติอุดมเดช
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 20 1. นางสาวชนินญา  ตระกูลแสงไพรศาล
2. นางสาวณัฐณิชา  จำปาจีน
 
1. นางสาวธนภรณ์  มูลอ้าย
2. นางสาววัชรี  นกแก้ว
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ภูอุดม
 
1. นายธเนศ  ดิ้นสกุล
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นางสาวเฟื่องรัตน์ดา  ชะเอม
 
1. นายธเนศ  ดิ้นสกุล
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตพิสิฐ  ทำนุรัฐ
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นางสาวนันทวัลย์  สุวรรณรงค์เดช
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุชานาถ  วัฒนวิจิตร
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาววรรณรท  ยงทางเรือ
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายธชิร  สิริภัทวัฒนกุล
 
1. นายธเนศ  ดิ้นสกุล
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 14 1. นางสาวณิชกานต์  โชติวสุธรากุล
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงประภาพร   แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงพรนภัส  พิจาระณา
 
1. นายธเนศ  ดิ้นสกุล
2. นายเฉลิมพันธุ์   ฤาวิชา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงวรัรธร  อ่อนละออ
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นายนวพล  ธรรมราช
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงธนพรรณ   จันทร์ศุภกุล
2. เด็กหญิงนิชชา   ศศิธรรัศมี
3. เด็กหญิงปีติญา  สุขใส
 
1. นายธเนศ  ดิ้นสกุล
2. นายเฉลิมพันธุ์   ฤาวิชา
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 62 ทองแดง 15 1. นางสาวกุลปริยา  ศรีภัทรโชติ
2. นางสาวดินา  ป๋อพริ้ง
3. นางสาวทิพย์มณี  อินทร์สืบ
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
2. นายธเนศ  ดิ้นสกุล
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพิพรรษพร  แหวนประดับ
 
1. นายเฉลิมพันธุ์  ฤาวิชา
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 79.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นายเฉลิมพันธุ์  ฤาวิชา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงวรันธร  โชติชัยวิวงศ์กุล
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 63.67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงอรนัฐชา  ช่วยแท่น
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนุชา  กนกพีระวุฒิ
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.7 ทอง 4 1. เด็กชายจิรเมธ  เทพณรงค์
2. เด็กชายธนทัต  แซ่โค้ว
3. เด็กชายวรรธณะ  แซ่ลี้
4. เด็กชายสรพัฒน์  พรหมณี
5. เด็กชายสิทธิธร  ศุภสังข์
6. เด็กชายเกริกฤทธิ์  ศิริพลนาวรรณ
 
1. นายอภิสิทธิ์  มาเนตร
2. นายปรเมศร์  ชะโลธร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายจารุทัศน์  สีสด
2. นายทชากร  จารุสุทธิรักษ์
3. นายรัฐศาสตร์  แย้มพงษ์
4. นายวรภัทร  กลิ่นหวาน
5. นายศรัณย์  ใจคำแหง
 
1. นายอภิสิทธิ์  มาเนตร
2. นายปรเมศร์  ชะโลธร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกนุช  ชินเจริญธรรม
2. นางสาวกมลภัทร  แก่นเพิ่ม
3. เด็กหญิงกฤติยา  วงศ์สอน
4. นางสาวกวินนาฏ  จาละ
5. นางสาวกษมา  ปฤษฏางค์กูล
6. นางสาวจิรประภา  แสงสว่าง
7. เด็กหญิงชญานันท์  พึ่งสาย
8. นางสาวณชารีญา  แท้เที่ยงสกุล
9. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไวยลาภา
10. นางสาวณัฐรดา  เชียรศรี
11. นายทชากร  จารุสุทธิรักษ์
12. นายทักษ์ดนัย  ถิรคุณาพันธ์
13. นางสาวธนัญญา  ราชบัวฤาษี
14. เด็กหญิงนงนภัส   วัฒนวิจิตร
15. นายนราวิชญ์  เกษแก้ว
16. เด็กหญิงปนัดดา  จงกลาง
17. เด็กหญิงพรพรหม  เจริญรัตน์
18. นางสาวพรรนนิตา  ภู่มาลัย
19. เด็กหญิงพลอยพรรณ  ตั้งธาราสันติ
20. เด็กหญิงพลอยพรรณ  ตั้งธาราสันติ
21. นางสาวพลอยสวย  มากทรัพย์ศรี
22. เด็กหญิงพัชราภา  ด้วงปั้น
23. เด็กชายภูรินทร์  คนบำรุง
24. นายรัฐศาสตร์  แย้มพงษ์
25. เด็กหญิงวนัชพร  มากทรัพย์
26. นายวรภัทร  กลิ่นหวาน
27. เด็กหญิงวรัทยา  ศรีน้อย
28. นางสาววราภรณ์  คำปุก
29. นายศรัณย์  ใจคำแหง
30. นางสาวสกนธวรรณ  จันทร์หอม
31. เด็กชายสรพัฒน์  พรหมณี
32. เด็กหญิงสิริรัตน์  เมฆสุวรรณ
33. นางสาวสุกฤตา  เอื้อนพคุณ
34. เด็กหญิงสุพิินิตา  เสน่ห์ดี
35. เด็กหญิงสุลิสรา   วงศ์ไพศาล
36. เด็กหญิงหทัยภัทร  สุวรรณโณ
 
1. นายอภิสิทธิ์  มาเนตร
2. นางสาวปิยดา  ทับประเทือง
3. นางสาวจลินรักษ์  บริบูรณ์
4. นายชยางกูร  ศิริวัตร
5. นายธเนศ  ดิ้นสกุล
6. นายปรเมศร์  ชะโลธร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายชยพัฒน์  จรกรรณ
 
1. นายอภิสิทธิ์  มาเนตร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงดาริกา  เถาว์พันธ์
 
1. นายอภิสิทธิ์  มาเนตร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.67 เงิน 9 1. นางสาวณัฐรดา  เชียรศรี
 
1. นายอภิสิทธิ์  มาเนตร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.6 ทอง 7 1. นางสาวสกนธวรรณ  จันทร์หอม
 
1. นายอภิสิทธิ์  มาเนตร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 4 1. เด็กชายพีระวรรตน์  กิตติภูมิวงศ์
 
1. นายอภิสิทธิ์  มาเนตร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 5 1. นายทิชานนท์  แคว้นไธสง
 
1. นายอภิสิทธิ์  มาเนตร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงเกศราภรณ์  จงเทพ
 
1. นายอภิสิทธิ์  มาเนตร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กชายพีระวรรตน์  กิตติภูมิวงศ์
 
1. นายอภิสิทธิ์  มาเนตร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.33 เงิน 9 1. นายชยพัฒน์  จรกรรณ
 
1. นายอภิสิทธิ์  มาเนตร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงเกศราภรณ์  จงเทพ
 
1. นายอภิสิทธิ์  มาเนตร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภิรมย์ปักษา
2. เด็กชายณัฐชาสิทธิ์  ปัญญาวรสกุล
3. เด็กหญิงพรพรหม  เจริญรัตน์
4. เด็กชายภูรินทร์  คนบำรุง
5. เด็กชายรชต ฮาเล่ย์  เรืองรอง
6. เด็กหญิงวรรณศิลป์  เอี่ยมสำอางค์
7. เด็กชายสรพัฒน์  พรหมณี
8. เด็กชายอภิชาติ  พ่วงสกุล
9. เด็กชายอัทธเมศร์  รุจิหิรัญธนณัฐ
 
1. นายอภิสิทธิ์  มาเนตร
2. นายปรเมศร์  ชะโลธร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 80.67 ทอง 5 1. นางสาวกนกนุช  ชินเจริญธรรม
2. นางสาวจิรประภา  แสงสว่าง
3. นายทักษ์ดนัย  ถิรคุณาพันธ์
4. นายนราวิชญ์  เกษแก้ว
5. นางสาวพรรนนิตา  ภู่มาลัย
6. นางสาวพลอยสวย  มากทรัพย์ศรี
7. นายรัฐศาสตร์  แย้มพงษ์
8. นางสาววราภรณ์  คำปุก
9. นางสาวสกนธวรรณ  จันทร์หอม
10. นางสาวสุกฤตา  เอื้อนพคุณ
 
1. นายอภิสิทธิ์  มาเนตร
2. นายปรเมศร์  ชะโลธร
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายชนสรณ์  โครงทอง
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ธรรมชุตินันท์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไวยลาภา
4. เด็กหญิงณัฐษยา  อินเทพ
5. เด็กชายดนุภัทร  วงษ์ทองดี
6. เด็กชายทิว  โถวสกุล
7. เด็กหญิงนงนภัส  อยู่ยืน
8. เด็กหญิงบุญญิสา   โพธิ์เงิน
9. เด็กชายวิชัยวัฒน์  อิ่มสุขศิลป์
10. เด็กชายวิวัฒน์  จันทวัฒน์
 
1. นางสาวปิยดา  ทับประเทือง
2. นางสาวจลินรักษ์  บริบูรณ์
3. นายชยางกูร  ศิริวัตร
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 70.33 เงิน 6 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีเพ็ชร
2. นางสาวจารุณี  สุวรรณพุ่ม
3. นางสาวชนิสรา  โรจนบวร
4. นางสาวณิณทร์ลดา  กระต่ายทอง
5. นางสาวภิรดา  บินรามัน
6. นางสาวรมิดา  สุวรรณพุ่ม
7. นางสาววชิราณี  คำบัณฑิตย์กุล
8. นางสาวศรสวรรค์  ตรวจมรรคา
 
1. นางสาวปิยดา  ทับประเทือง
2. นางสาวจลินรักษ์  บริบูรณ์
3. นายชยางกูร  ศิริวัตร
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐณิชา  จำปาจีน
2. นายพรรณบุตร  ใบบุตร
3. นายภาณุพงศ์  จุงาม
4. นายสิทธิกร  บุญเรืองขาว
5. นายอภิสิทธิ์  ชัยวัฒน์ไพชยนต์
 
1. นายจตุพล  บุญภิญโญ
2. นายชาตรี  ตราชู
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพิชญ์   ฮาเซกาว่า
2. เด็กชายรัตนกาญจน์  ฮาเซกาว่า
 
1. นายจตุพล  บุญภิญโญ
2. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 78.8 เงิน 4 1. เด็กหญิงอาทิตญา  ศักดิธัชโภคิน
 
1. นางสาวรัตนรัตน์  รังกาใจ
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 61.6 ทองแดง 11 1. นายสุธินันท์  ธาดาลิมะวัฒน์
 
1. นางสาวมาลินี  รัตนมาลี
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.8 ทอง 13 1. เด็กชายภัทรพล  อธิปัญญากุล
 
1. Mrs.Aisher Antwi  Boasuako
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 64.4 ทองแดง 18 1. นางสาวณัฐณิชา  จำปาจีน
 
1. Mr.Ruggero  Fiore
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 75.5 เงิน 5 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ภุชัยยานนท์
 
1. นางสุชัญญา  แสนสุมา
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นางสาวจิณณ์จุฑา  ผาสุข
 
1. นายเตชทัต  หล้าหิบ
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82.6 ทอง 5 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ชวลี
2. เด็กชายวีรภัทร  จารุเฉลิมรัตน์
3. เด็กหญิงอิสรีย์  สุวรรณรักษ์
4. เด็กหญิงเอญ่า  ศรีธนกฤช
5. เด็กชายโชติธนพัฒน์  วรชาติเมธากุล
 
1. นางสาวอัญชนา  บุญหนุน
2. Mrs.Aisher Antwi  Boasiako
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกีรติ  ต่อดำรงค์
2. นางสาวกุลภัสสร์  ไชยวรรณ์
3. นางสาวณัจยา  คงพูลเพิ่ม
4. นางสาวธนภรณ์  ดำรงกิจกุลชัย
5. นางสาวปราถนา  เตรียมสกุล
 
1. นางกนกเราขา  เทพเทียน
2. MissJennelyn L.  Presado
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิศวรา  พาดี
2. เด็กหญิงรมิดา  กิตติฤดีกุล
 
1. นายกุลวัฒน์  อภัยจิรวัฒน์
2. นางสาวรมณียา  อมาตยคง
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84.33 ทอง 6 1. นางสาวฐิตารีย์  ภูจอมแก้ว
2. นางสาววาทินี  สุขเกษม
 
1. นางสาวรมณียา  อมาตยคง
2. นายกุลวัฒน์  อภัยจิรรัตน์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวปพัชญา  วิศิษฐผล
2. นางสาววณิชา  เสือคง
 
1. นางสาวพรสุดา  ภู่พงษา
2. นางสาวศศิวิมล  รุ่งเรือง
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 55.99 เข้าร่วม 8 1. นายปรัชญา  ปัญโย
 
1. นางสาวสุภาพร  ช้างพลาย
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัณฑิภา  คล้ายบุญนาค
 
1. นางสาวพรสุดา  ภู่พงษา
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83.99 ทอง 5 1. นางสาวกุลปริยา  ศรีภัทรโชติ
2. นางสาวฐิตารีย์  สุวรรณธัมบุญ
3. นายทัศน์พล  บริรักษ์วรากร
4. นางสาวพลอยชมพู  โสภณสิริรักษา
5. นายวุฒิวัฒน์  อภิรัฐชัยวงษ์
 
1. นางสาวภัทลภา  ปั้นทอง
2. นางสาวสุภาพร  ช้างพลาย
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 45.67 เข้าร่วม 9 1. นางสาวดารินทร์  ธนะรุ่งเพชร
2. เด็กชายสมพล  เปลี่ยนประยูร
3. นางสาวสิรีธร  ชินวงค์
4. นางสาวสุดารัตน์  แสนสระ
5. นางสาวสุนันทนา  วาฤทธิ์
 
1. นางสาวพรสุดา  ภู่พงษา
2. นางสาวศศิวิมล  รุ่งเรือง
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 77.8 เงิน 4 1. นางสาวชนิสรา  โรจนบวร
2. นางสาวสุภัทรา  เปรมปริ่ม
 
1. นางสาวสุภาพร  ช้างพลาย
2. นางสาวภัทลภา  ปั้นทอง
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.67 เงิน 7 1. นางสาวชวัลรัชต์  ลาภกิตติกุล
2. นายสุรวุฒิ  เที่ยงวงษ์
 
1. นางสาวพรสุดา  ภู่พงษา
2. นางสาวศศิวิมล  รุ่งเรือง
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  อินทร์จันทร์
2. เด็กหญิงวนัชพร  พุ่มศิริกุล
 
1. นางสาวยุวดี  อยู่เขียว
2. นางสาวสุรีรัตน์  เหมืองพลอย
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนภณ  เขม่นกิจ
 
1. นางสาวรัศมี  มงคล
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชยาภา  ยศฟุ้งกุล
2. เด็กหญิงปัญญ์รวิชญา  เกิดบัวทอง
3. เด็กหญิงภนิตา  พงษ์มา
4. เด็กหญิงมธุมาส  ยะสุรีย์
5. เด็กหญิงรุจิรา  ดวงจันทร์
6. เด็กหญิงวิณันต์ญา  บัวแก้ว
7. เด็กหญิงสิโรธร  เย็นสุข
8. เด็กชายไพบูลย์  พิลาชัย
 
1. นางสาวศศิวิมล   รุ่งเรือง
2. นายกิตติพงษ์   วงศ์สวัสดิ์
3. นายธนกฤต  เกิดแก้ว
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 60.55 ทองแดง 6 1. นายชยุตม์  สุจิตรวัฒนะสุข
2. นายธนัท  พุ่มไสว
3. นางสาวประณยา  ชุนหสุนทร
4. นายศรัณย์   รำไพยกูล
5. นายสรวิชญ์  วิทยวรกุล
6. นางสาวไอริน  ดุลยตระกูล
 
1. นางสาวศศิวิมล  รุ่งเรือง
2. นายกิตติพงษ์  วงศ์สวัสดิ์
3. นายธนกฤต  เกิดแก้ว
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 60.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชยพัฒน์   จรกรรณ
2. นายธนธรณ์   จงกิจวรกุล
3. นางสาวนวพรรษ  แสนทวีสุข
4. นายภรดร  ทะนะวงค์
5. นางสาวภัสสร   ยั่งยืน
6. นางสาวรัตน์ประภา  สาพิมาน
7. นางสาวศรุตา   คงรอด
8. นายศิวกร   กาทำมา
9. นายสิทธิศักดิ์  โสตสิริกุล
10. นางสาวสุธาทิพย์  ฤทธิรักษ์
 
1. นายศุภกร   กาญจนาอภิบาล
2. นายนฤเบศ  พาณิชย์
3. นายอิทธิพล  ปัจจัยโภคา
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกมล  ขจร
2. เด็กหญิงฐิติพร  วัดตาล
3. เด็กหญิงปรียาวัฒน์  หลิน
4. เด็กหญิงอภิญญา  เจริญพร
5. เด็กหญิงเปมิกา  ศุภกนิษฐถวิล
 
1. นายชาญวุฒิ  รำไพ
2. นางสาวกุมารี  ไชยยะ
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจณิสตา  วัฒนาพิสุทธิ์
2. นางสาวชนิสรา  โรจนบวร
3. นางสาวธนพร  ดามาพงษ์
4. นางสาวอัญชิสา  อมรธรภัทร
5. นางสาวไพริน  บุญช่วย
 
1. นางสาวตวงรัตน์  สนธิแป้น
2. นางสาวสุพิชญา  เทพวัลย์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญณัฎฐ์  เต็มประเสริฐ
2. เด็กหญิงพรสวัสดิ์  กิจปรีชาวานิช
3. เด็กหญิงสุนิสา  แสวง
 
1. นางสาวณัฐณิชา  แบบสุวรรณ
2. นางสาวสุดารัตน์  แป้นทอง
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.67 ทอง 8 1. นางสาวขวัญจิรา  แซ่ลี้
2. นางสาวชนุตร์  พรธนาภูมิพัฒน์
3. นางสาวสุพิชญา  คณารักษ์สันติ
 
1. นางสาวนิตยา  ชัยมงคล
2. นายพัลลภ  เพ็ชรไชย
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  หมอผึ้ง
2. เด็กชายนพกฤษฏิ์   นิธิชัยสถิตย์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์    ศรีวิลาศ
2. นางสาวสุกัญญา   สีภักดี
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายบารมี   เหลืองประทีป
2. เด็กชายภรันยู   เขมชาติจิรปาณ
 
1. นางสาวดรุณี  สุวรรณไตร
2. นายวรวุทธิ์   ล่านพญา
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวกฤษทริกา  กลัดไวยเนตร
2. นางสาวสุพัชชา   ระดิ่งหิน
 
1. นางสาวดรุณี  สุวรรณไตร
2. นายวรวุทธิ์   ล่านพญา
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.5 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาคริต   อรุณแสงโรจน์
2. เด็กชายชิษณุพงศ์   ชวลี
 
1. นางสาวดรุณี  สุวรรณไตร
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นายนนทวัติ   วัชราเรืองวิทย์
2. นางสาวนริศรา   ลิมปิศิริสันต์
 
1. นางสาวดรุณี  สุวรรณไตร
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70.75 เงิน 13 1. เด็กหญิงกัลยากรณ์   สำเภาทิพย์
2. เด็กชายวีรวัฒน์   ทวีแสง
 
1. นางทิพา   ตวงสุวรรณ
2. นางสาวลัดดาวัลย์    ศรีวิลาศ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   ตั้งจิตปรีชาทัย
2. เด็กชายศุภกร    ตั้งปฐมปราโมทย์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์    ศรีวิลาศ
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 7 1. เด็กชายรามิล   สุชาตินิติกุล
2. เด็กชายวศิน   เถาสมบัติ
 
1. นางสาวสุกัญญา   สีภักดี
2. นายทวีศักดิ์  สมศรีษะ
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 74.67 เงิน 11 1. นายคุณานนต์   เงาเบญจกุล
2. นายปัณณทัต   สิงห์งาม
 
1. นางสาวสุกัญญา   สีภักดี
2. นายทวีศักดิ์  สมศรีษะ
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 4 1. นายทินภัทร   อันอาจงาม
2. นายธีปวีศฒ์   ตั้งกิจจิรวณิช
 
1. นางทิพา   ตวงสุวรรณ
2. นางสาวดรุณี  สุวรรณไตร
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 3.3 เข้าร่วม 13 1. นายวศิน  สิริภัทรคุณ
2. นางสาวศศิวิมล  สังสี
 
1. นางทิพา   ตวงสุวรรณ
2. นางสาวดรุณี  สุวรรณไตร
 
133 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพศิน  จันทร์ดำ
2. เด็กชายอชวิต  แสงทอง
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์   สุวรรณผล
 
1. นางสาวสุกัญญา  สีภักดี
2. นายทวีศักดิ์  สมศรีษะ
 
134 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรนันท์   หาริกัน
2. นางสาวปุณยาพร   ธนูธรณ์
3. นายอภิวัฒน์   เอื้อบัณฑิต
 
1. นายทวีศักดิ์  สมศรีษะ
2. นางสาวสุกัญญา  สีภักดี
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นายชาริต   บุญขจาย
2. นายปฏิพล   วงศ์สืบสันตติ
 
1. นายวรวุทธิ์   ล่านพญา
2. นายศักดิ์ศิริ  พามา
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   รื่นสัมฤทธิ์
2. เด็กชายโสภณวิชญ์   เข็มเพ็ํชร์
 
1. นางสาวดรุณี  สุวรรณไตร
2. นายอิทธิภพ   ทิมวิภาค
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกันย์   เเจ่มปัญญา
2. เด็กชายชาญเมธา  พรหมวิจิตรการ
3. เด็กหญิงสิรินทรา   ไทยศิลป์
 
1. นางสาวดรุณี  สุวรรณไตร
2. นายอิทธิภพ   ทิมวิภาค
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นายณัฐวัสส์   อิ่มสุขศิลป์
2. นายศุภกร   ปัญญาคุณภรณ์
3. นายอาชวิน   ชัยตรีกาล
 
1. นางสาวดรุณี   สุวรรณไตร
2. นายอิทธิภพ   ทิมวิภาค
 
139 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปุณณชัย   เพชรคงแก้ว
2. เด็กหญิงมาติกา   หมื่นสา
3. เด็กชายเอกอธิป   ธงถาวรสุวรรณ
 
1. นายศักดิ์ศิริ  พามา
2. นางสาวดรุณี  สุวรรณไตร
 
140 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคุณาธิป   มหาชัย
2. นายภาณุวัชร   มหาชัย
3. นายศุภวิชญ์   ศิริปัญญาวงศ์
 
1. นายศักดิ์ศิริ  พามา
2. นางสาวดรุณี  สุวรรณไตร
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคุณานนท์  สวัสดิ์มูล
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  บุญศุข
3. เด็กชายยอดยิ่ง  เจริญชัยเดช
 
1. นางสุวรรณี   สุขนิรันดร์
2. นางสาวประภัสสร   วานิชสุขสมบัติ
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นายณัชพล   คชนินทร์
2. นายธราธาร   ออมปริศ
3. นายภูริพัฒน์   เลียงศรีสุข
 
1. นางสุวรรณี   สุขนิรันดร์
2. นางสาวประภัสสร   วานิชสุขสมบัติ
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปิยพัทธ์   ศรีสวาท
2. เด็กชายวีรภัทร   พัฒนาภิเศรษฐ์กุล
3. เด็กชายสิทธิชัย   พุ่มเจริญ
 
1. นางสุวรรณี   สุขนิรันดร์
2. นางสาวรัตนาภรณ์   โพธิกุดสัย
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมัฑณาพร   มุสิผล
2. นางสาวสลิลทิพย์   อุ่นคำ
3. นางสาวเมธาวี   อริยพงษ์พันธุ์
 
1. นางสุวรรณี   สุขนิรันดร์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  โพธิกุดสัย
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลกานต์   จิโนเขียว
2. เด็กหญิงพิชญานิน   แซ่ไน้
3. เด็กหญิงภัทรวดี  หวังสุนทรภักดี
4. เด็กหญิงวรัทยา   ศรีน้อย
5. เด็กหญิงวริศรา   สุขล้อม
6. เด็กหญิงวิธาวีร์  รุจิหิรัญธนณัฐ
 
1. นางสาวประภัสสร   วานิชสุขสมบัติ
2. นางสุวรรณี   สุขนิรันดร์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกนาถ   เกตุไชโย
2. นายจักรพงษ์   อินเทพ
3. นางสาวณิชกานต์   คามทาหลง
4. นางสาวพิชชาภา   สว่างโสดา
5. นางสาวรมิดา   สิทธิ์สงวน
6. นางสาวอรวรินทร์   ปานหอม
 
1. นางสาวประภัสสร   วานิชสุขสมบัติ
2. นางสุวรรณี   สุขนิรันดร์
 
147 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิง รัตนาภรณ์   ศรีษะธาตุ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์   ศุภโชคดำเกิง
3. เด็กหญิงแพรวา   ตรีสิน
 
1. นางสาวสุธินี   ศรีชน
2. นางสาวทิวาพร   ประเสริฐประศาสน์
 
148 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนโชติ   บุญโชคส่ง
2. นายพงศ์ภัค   พิทักษ์เจริญวงศ์
3. นางสาวยุพิน   พันธุรัตน์
 
1. นางสาวสุธินี   ศรีชน
2. นางสาวทิวาพร   ประเสริฐประศาสน์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กชายธนกฤต   งามบุญลือ
2. เด็กชายรัณภพ   มรรคหิรัญ
3. เด็กหญิงศศิภา   อามีดีนลามยาน
 
1. นางสาวประภัสสร   วานิชสุขสมบัติ
2. นางสาวพัชรี  เกตุบางลาย
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกลทีป์   อมรพรวิวัฒน์
2. นายกีรดิต   กาญจนาวิบูลย์
3. นางสาวภัทรวรรณ   ธงถาวรสุวรรณ
 
1. นางสาวประภัสสร   วานิชสุขสมบัติ
2. นางสาวพัชรี  เกตุบางลาย
 
151 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   มาละบุตร
2. เด็กชายภูริภัทร   ปิงหล้า
3. เด็กหญิงอนัญญา   แจ้งยิ้ม
 
1. นางสาวณัฏฐธิดา   ด้วงแพง
2. นางสาวอัษฎาภรณ์   สาคเรศ
 
152 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84.33 ทอง 5 1. นางสาวธนรส   ใจเก่งดี
2. นางสาวภูริชา   บุรุษเกิด
3. นางสาวเบญจรัตน์   ลีลาอาภา
 
1. นางสาวณัฏฐธิดา   ด้วงแพง
2. นางสาวอัษฎาภรณ์   สาคเรศ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายดนุเดช   แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงนภสร   แสงคำ
3. เด็กหญิงอิสรีย์   พยุงศักดิ์สกุล
 
1. นางสาวณัฏฐธิดา   ด้วงแพง
2. นางสาวอัษฎาภรณ์   สาคเรศ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายสิรวิชญ์   โหมดพลาย
2. นายอธิภัทร   บุญปกครอง
3. นางสาวเกวลิน   ศรีทองกุล
 
1. นางสาวณัฏฐธิดา   ด้วงแพง
2. นางสาวอัษฎาภรณ์   สาคเรศ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84.67 ทอง 7 1. เด็กหญิงจุฑามาส   มาคบดินทร์
2. เด็กชายภชร   ใส้พงษ์
3. เด็กหญิงมาติกา   หมื่นสา
 
1. นางสาวณัฏฐธิดา   ด้วงแพง
2. นางสาวอัษฎาภรณ์   สาคเรศ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนพัฒน์   เลปิน
2. นายธีรภัทร   เรือนประภัสสร์
3. นายสหวัฒน์   กระโจมทอง
 
1. นางสาวณัฏฐธิดา   ด้วงแพง
2. นางสาวอัษฎาภรณ์   สาคเรศ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84.17 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   ดนตรี
2. เด็กหญิงบุษบา  ทับไทย
3. เด็กหญิงภัทรชราภรณ์   ภูวนาถ
 
1. นางสาวณัฏฐธิดา   ด้วงแพง
2. นางสาวอัษฎาภรณ์   สาคเรศ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87.75 ทอง 4 1. นายพนสุข   ฐิติเหมสกุล
2. นางสาวภัณฑิลา   ชัยมงคลทรัพย์
3. นางสาวอรอนงค์   ศรีวิชชุพงษ์
 
1. นางสาวณัฏฐธิดา   ด้วงแพง
2. นางสาวอัษฎาภรณ์   สาคเรศ