สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนอนันต์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.67 ทอง 8 1. นางสาวญาตาวี  เดโชชัยมณีวงศ์
2. นางสาววรรษชล  จำเนียร
3. นางสาวสิริกัญญา  รุ่งเจริญ
 
1. นางอารี  ใจดี
 
2 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนมงคล  แก้วอินทร์
 
1. นางนริสรา   สว่างภูมิ
 
3 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ณัฐพงษ์เพ็ญ
 
1. นายสุเพียร   สุลินทบูรณ์
 
4 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาสวิชญ์  พยัคฆเพศ
2. นางสาวรัชดาวัลย์  ตันติธรรมภูษิต
 
1. นายอรุณ  ตั้งมโนกุล
2. นางสาวมณฑยา  เสาวรส