สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนอนันต์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 70 เงิน 19 1. นายกนกพล  นาคสาทา
2. นางสาวกมลชนก  เหมศรี
3. นางสาววรรษชล  จำเนียร
 
1. นายสุนทร  คำวิสิทธิ์
2. นางสาวสาวิตรี  สีเผือก
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70 เงิน 21 1. เด็กชายณัฐพล  วงพาศกลาง
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  เทพวาที
 
3 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 4 1. เด็กชายณภัทร  ด้วงสุข
 
1. นางสาวอริษา  จันมา
 
4 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเบล  เถาแตง
 
1. นางนริสรา   สว่างภูมิ
 
5 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นายปรวิชญ์  ฤทธิเดช
 
1. นางสาวกานติรัตน์  ตยาคีพรรค