สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนอนันต์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปนัดดา  พึ่งสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอังศุมาลี  เตียวประไพ
3. เด็กหญิงเมธารัตน์  นามเอี่ยม
 
1. นายสุนทร  คำวิสิทธิ์
2. นางสาวสาวิตรี  สีเผือก
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  สงทุ่ม
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  นันทะกุล
3. เด็กหญิงวาสนา  กลิ่นสุวรรณ
 
1. นายสุนทร  คำวิสิทธิ์
2. นางสาวศุภลักษณ์  โค่นบ่อรัง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 63.8 ทองแดง 19 1. นายจรูญ  โล่สรรเสริญ
 
1. นางสาวระวิวรรณ  โพธิ์นอก
 
4 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรกนก  ศรีขันธ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์   นิลคำ