สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนอนันต์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงณิชกานต์  คุณสมบัติ
2. เด็กหญิงพลอยชมภู  ลุณบุตร
3. เด็กหญิงอนัญญา  เลือดทหาร
 
1. นางสาวกัญญาพร  ช่วงชิง
2. นางสำรวย  จินตนา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 22 1. นางสาวจารุวรรณ  สังกลมเกลี้ยง
2. นางสาวนันท์นภัส  นิ่มนวล
3. นายอาทิตย์  กล้าหาญ
 
1. นางสาวมะนิดดา  เกตุสุข
2. นางสาวกัญญาพร  ช่วงชิง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 45.66 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงศิริวิภา  ระหารนอก
 
1. นางสุทธิศรี  เรืองประทุม
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายคุณานนต์  ครุพงศ์
2. เด็กหญิงเมวี  นิลสุข
 
1. นางจุไรลักษณ์  ควรรับส่วน
2. นายดิเรก  คำอุปละ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 20 1. นางสาวกมลชนก  เหมศรี
2. นายธนโชติ  ธนาวรกิจ
 
1. นายดิเรก  คำอุปละ
2. นางจุไรลักษณ์  ควรรับส่วน
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 33.5 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  การถาง
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  เทพวาที