สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนอนันต์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชานนท์  เเซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวกนกนันท์  นิ่มนวลงาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพลอยชมภู  คุณบุตร
 
1. นางสาวกนกนันท์  นิ่มนวลงาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเเนน  มณีอินทร์
 
1. นางสาวกนกนันท์  นิ่มนวลงาม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงณิชกานต์  คุณสมบัติ
2. เด็กหญิงพลอยชมภู  ลุณบุตร
3. เด็กหญิงอนัญญา  เลือดทหาร
 
1. นางสาวกัญญาพร  ช่วงชิง
2. นางสำรวย  จินตนา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 22 1. นางสาวจารุวรรณ  สังกลมเกลี้ยง
2. นางสาวนันท์นภัส  นิ่มนวล
3. นายอาทิตย์  กล้าหาญ
 
1. นางสาวมะนิดดา  เกตุสุข
2. นางสาวกัญญาพร  ช่วงชิง
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปนัดดา  พึ่งสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอังศุมาลี  เตียวประไพ
3. เด็กหญิงเมธารัตน์  นามเอี่ยม
 
1. นายสุนทร  คำวิสิทธิ์
2. นางสาวสาวิตรี  สีเผือก
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพัชรพร  อสิพงษ์
2. เด็กหญิงอังศุมาลี  เตียวประไพ
3. เด็กหญิงเมธารัตน์  นามเอี่ยม
 
1. นายสุนทร  คำวิสิทธิ์
2. นางสาวสาวิตรี  สีเผือก
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  สงทุ่ม
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  นันทะกุล
3. เด็กหญิงวาสนา  กลิ่นสุวรรณ
 
1. นายสุนทร  คำวิสิทธิ์
2. นางสาวศุภลักษณ์  โค่นบ่อรัง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 70 เงิน 19 1. นายกนกพล  นาคสาทา
2. นางสาวกมลชนก  เหมศรี
3. นางสาววรรษชล  จำเนียร
 
1. นายสุนทร  คำวิสิทธิ์
2. นางสาวสาวิตรี  สีเผือก
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 45.66 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงศิริวิภา  ระหารนอก
 
1. นางสุทธิศรี  เรืองประทุม
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายคุณานนต์  ครุพงศ์
2. เด็กหญิงเมวี  นิลสุข
 
1. นางจุไรลักษณ์  ควรรับส่วน
2. นายดิเรก  คำอุปละ
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 20 1. นางสาวกมลชนก  เหมศรี
2. นายธนโชติ  ธนาวรกิจ
 
1. นายดิเรก  คำอุปละ
2. นางจุไรลักษณ์  ควรรับส่วน
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเมวี  นิลสุข
 
1. นางสาวระวิวรรณ  โพธิ์นอก
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70 เงิน 21 1. เด็กชายณัฐพล  วงพาศกลาง
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  เทพวาที
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 63.8 ทองแดง 19 1. นายจรูญ  โล่สรรเสริญ
 
1. นางสาวระวิวรรณ  โพธิ์นอก
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 33.5 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  การถาง
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  เทพวาที
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.67 ทอง 8 1. นางสาวญาตาวี  เดโชชัยมณีวงศ์
2. นางสาววรรษชล  จำเนียร
3. นางสาวสิริกัญญา  รุ่งเจริญ
 
1. นางอารี  ใจดี
 
18 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติภพ   ปานชะอุ่ม
 
1. นางสาวอริษา  จันมา
 
19 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 4 1. เด็กชายณภัทร  ด้วงสุข
 
1. นางสาวอริษา  จันมา
 
20 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจรรยพร  บึงลา
2. นางสาวปานทิพย์  พึ่งบุญชัยพัฒนา
3. เด็กชายอิศวรักษ์  สุเสวี
 
1. นางสาวศิริรัตน์  นิลคำ
2. นางสาวอริษา  จันมา
 
21 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเบล  เถาแตง
 
1. นางนริสรา   สว่างภูมิ
 
22 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนมงคล  แก้วอินทร์
 
1. นางนริสรา   สว่างภูมิ
 
23 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุภาพร  ผายพิมพ์
 
1. นางสาวอริษา  จันมา
 
24 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ณัฐพงษ์เพ็ญ
 
1. นายสุเพียร   สุลินทบูรณ์
 
25 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรกนก  ศรีขันธ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์   นิลคำ
 
26 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นายปรวิชญ์  ฤทธิเดช
 
1. นางสาวกานติรัตน์  ตยาคีพรรค
 
27 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาสวิชญ์  พยัคฆเพศ
2. นางสาวรัชดาวัลย์  ตันติธรรมภูษิต
 
1. นายอรุณ  ตั้งมโนกุล
2. นางสาวมณฑยา  เสาวรส