สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทิพย์สวัสดิ์
 
1. นางสาวรัสมี  โทอุตทา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สอาดวงศ์
 
1. นางสาวมนรัตน์  แก้วเกิด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง 8 1. นายจิรายุ  อินทวงษ์ศา
 
1. นายสุรศักดิ์  คำพุทธ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงกรพิรุฬห์  จันทคาด
2. เด็กหญิงศุภณัฏฐา  อุตตะระนาค
3. เด็กหญิงสมภาร  ศรีนวล
 
1. นางสาวอรุโณทัย  ทะไกรราช
2. นางสาวรัสมี  โทอุตทา
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพันธุ์   เมธานัย
2. นายยศกร   ผดุงกิจ
3. นายสิทธิ์ธนัฐ  สุขแสงพนมรุ้ง
 
1. นางสาวดนุรี   เงินศรี
2. นางสาวปิยาภรณ์   ปรีเปรม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริภัสสร   ศรีงามผ่อง
 
1. นางสาวภัทรวรรณ   ตรียสรศัย
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐกร   วินิชวงศ์
 
1. นางสาวดนุรี   เงินศรี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรพงษ์  บุญเลิศ
2. เด็กชายเวธน์วศิล   พิรุณกาญจน์
 
1. นางสาวฐิติพร   จันทร์ตรี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวดวงทิพย์  ตรัยมงคลกูล
 
1. นางสาวฐิติพร   จันทร์ตรี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง 12 1. นางสาวศรัณยา  เผือกผิววงษ์
 
1. นางสาวปิยาภรณ์   ปรีเปรม
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวชญาดา  อินทรมหันต์
2. นายธนาวิน  ทองภู
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ชาวกัณหา
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาวอนงค์  อัตตะโน
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมนรัตน์  ทองมนต์
2. นายอภิทักษ์  เพชรจรัสชัย
 
1. นางสาวธัญมน  นวลโฉม
2. นายปวริศ  พรหมเสนา
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤตณัฐ  เตี้ยเนตร
2. เด็กชายธนโชติ  วงศ์เครือสอน
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาวอนงค์  อัตตะโน
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายขวัญ  ศิริมิตร์
2. นายผ่องทอง  กิ่งเพชรเสรีชน
3. นางสาววราภรณ์  สุระมณี
4. นางสาวศรัญญา  กองสีหา
5. นางสาวโชติมณี  สมเทพ
 
1. นางสาวทัศน์ทอง  เข็มกลัด
2. นายชัชวาล  สุรวิทย์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมบุญลักษณ์  บุญมาเกิด
2. นายคณาธิป  มีบุญสูง
3. นางสาวจาฏุพัจน์  เชยชม
4. นายณัฐพงศ์  เทียบสี
5. นายณัฐพล  บุญยะ
6. นายทวีทรัพย์  นวลศรี
7. นายธนสิทธิ์  คงอ่ำ
8. นางสาวธัญญาเรศ  พรมเสนา
9. นายธีรศักดิ์  ปงรังษี
10. นายผ่องทอง  กิ่งเพชรเสรีชน
11. นางสาวพิชฌฌา  พันธุ์เอก
12. นายภูริคุณ  พิมพิลา
13. นางสาววราภรณ์  สุระมณี
14. นางสาวสุชาดา  ดวงจินดา
15. นายอนุชา  ตั้งศิริเสถียร
16. นายอิทธิกร  อุดมพร
17. นายอิทธิเวช  วทัญญุตากวิน
18. นางสาวโชติมณี  สมเทพ
19. นายไกรวิชญ์  สิมเกิด
 
1. นางประไพ  กลับไชย
2. นางสาวทัศน์ทอง  เข็มกลัด
3. นายนินาท  บุญโพธิ์ทอง
4. นายนาวี  ศรสำเร็จ
5. นางสาวกนกวลี  สุภมาตร
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิยดา  มัชิมา
 
1. นางสาวอัญชลี  บุเงิน
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.66 ทอง 5 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ชาวกัณหา
 
1. นายปริญญา  ประเทศ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 19 1. นายจอมพล  สมบัติไทย
2. นางสาวดลหทัย  พงษ์ประเสริฐ
 
1. นายนาวี  ศรสำเร็จ
2. นางสาวทัศน์ทอง  เข็มกลัด
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวปลายฝน   สกุลเสนารถ
 
1. นายวุฒิชัย   ตระการไทย
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพล  รัตนวิชัย
2. นายธนาธิป   งามฉ่องสกุล
3. นายวรภพ  จันทนราช
 
1. นายวุฒิชัย   ตระการไทย
2. นางสาวจินตภรณ์   กล่อมบุญธรรม
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจรูญ  ทาปา
 
1. นายลิขิต  น่วมนุ่ม
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.67 ทอง 4 1. นายสุรัตน์  บุญมีทวี
 
1. นายวุฒิชาติ  ลือขจร
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85.33 ทอง 4 1. เด็กชายจรรยวรรษ  จิรมณีวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์   ตราชู
3. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  พามตี๋
4. เด็กชายนพอนนต์  เอิบสุข
5. เด็กชายบรรพต  ณ จรัสวงษ์
6. เด็กหญิงพัชรณิตา  วงศ์คำ
7. เด็กหญิงพัชราพร  สารโพธิ์พันธ์
8. นายพีรพล  ม่วงพรหม
9. เด็กชายภูเบศธ์  เทียนชัย
10. เด็กชายรัฐศาสตร์  กุลเผือก
11. เด็กชายรัตพล  ประดู่
 
1. นายสมบูรณ์  ศรีลุปะบาต
2. นายวุฒิชาติ  ลือขจร
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงมุกดามาศ  นิตสุวรรณ
 
1. นางสาวธีรนุช  สังขศรี
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 81.01 ทอง 7 1. นางสาวกัณฐิกา  สังขพันธ์
2. นางสาวอัครมณี  สินธารา
 
1. นางสาวภัทร  พงษ์เจริญไทย
2. Miss·Chenchen  Li
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยา  ดวงจรัส
2. นางสาวชะลันตา   แซ่ตั้ง
3. นางสาวดลหทัย  พงษ์ประเสริฐ
4. นายธนาวิน  ทองภู
5. นางสาวปราณปรียา  ไชยองค์การ
6. นางสาวปุณณภา  ปิยะสรนาท
7. นายศุภวิชญ์  เกษรเพชร
8. นายอนวัช  จันทรศรี
9. นางสาวอาภัสรา  ทวีเสริมศักดิ์
10. นางสาวเสาวลักษณ์  เชากัณหา
 
1. นายวิวัฒน์   ทัศวา
2. นางสาวภัทรวรรณ  ตรียสรศัย
3. นายธนายุต  ขำวงษ์
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณาธิป  วิลาโพธิ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  ซาอิโตะ
 
1. นางสาวนัทธ์ธนัน   ธนันฐิติรัตน์
2. นางสาวนัทฐนุชรีย์  นันธ์ธดิตถ์
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 28 1. นายขวัญ  ศิริมิตร์
2. นายบวรพล  จิตต์อุไร
 
1. นายวันชัย  แคล้วภัย
2. นายปริญญา  ไชยพานิช
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงฐากูร  ได้ทุกทาง
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  มีทอง
3. เด็กหญิงพร  ทรัพย์ทอง
4. เด็กหญิงสิรินทิพย์  เหล่าวิริยะวงศ์
5. เด็กหญิงสุนันทา  ชุมจันทร์
6. เด็กหญิงเบญญาภา  โสลุน
 
1. นางสาวนารินี  อดุลทิฐิพัชร
2. นางสาวแพรวา  สูตรมงคล
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวกันตา  ทรงพิทักษ์กุล
2. นางสาวขวัญจิรา  ลาร์คคี่
3. นางสาวพลอยไพลิน  เติมผล
4. นางสาวภัทรภรณ์  จอมยิ้ม
5. นางสาววัลนิภา  ทองคำ
6. นางสาวหทัยกาญ  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวนารินี  อดุลทิฐิพัชร
2. นางสาวศศิกานต์  หมายสุข
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ชะอุ่มเกต
2. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีค้อ
3. เด็กหญิงปาริญาดา  นาคแป้น
 
1. นางสาวศศิกานต์  หมายสุข
2. นางสาวแพรวา  สูตรมงคล
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวัฒน์  ลุนอุบล
2. นางสาวธิดา  แซ่ม่า
3. นางสาวนัดธิดา  เสาวลัย
 
1. นางสาวศศิกานต์  หมายสุข
2. นางสาวนารินี  อดุลทิฐิพัชร
 
33 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเจษฎาพร  สิงห์ชา
 
1. นางณสิริ  คุ้มพร
 
34 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐริชา  หาตะ
 
1. นางณสิริ  คุ้มพร
 
35 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐกิตติ์  นานุสิทธิ์
 
1. นางณสิริ  คุ้มพร