สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวน้ำเพชร  แสงอรุณ
 
1. นางสาวศริญญา  ตรากลาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 73 เงิน 20 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ขอดเตชะ
 
1. นางสาวนิภา่ธร  มุลกุณี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนภัทร  ทรัพย์สวัสดิ์
 
1. นางสาวกมลธร  กิมอารีย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 75 เงิน 30 1. นายกันต์พจน์  วงศ์ปัทมชัย
 
1. นางสาวมนรัตน์  แก้วเกิด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงญาดา  ภักตร์ผ่อง
2. เด็กหญิงวชรรณพร  ปูรณามระ
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ไชยหานิตย์
2. นายสุรศักดิ์  คำพุทธ
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐจิรา   ทองสุกงาม
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์   ทองคำพิมพ์
3. เด็กหญิงศศิฉาย   สมเทพ
 
1. นางสาวภัทรวรรณ   ตรียสรศัย
2. นางสาวพักตร์วิภา   หน่อสุวรรณ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ   ทิพย์ธัญญา
2. เด็กชายพุทธิพงศ์  ตาทอง
3. เด็กชายสกภณ  แสนใจ
 
1. นางสาวนาตยา  โตแดง
2. นางสาวภัทราภรณ์  คำเกตุ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 70.65 เงิน 19 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทายิดา
2. เด็กหญิงวิภาวี  สุจารกิตติกุล
3. เด็กหญิงวโรทัย  กองทอง
4. เด็กหญิงเขมิกา  บุญสืบ
5. เด็กหญิงเนตรดาว  เร่งพัฒนา
 
1. นางชุลี  แย้มเกษร
2. นางสาวนัทรียา  เกลื่อนพันธ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76.98 เงิน 15 1. นางสาวธัญญารัตน์  เทพนิยม
2. นายประพจน์  พันธ์ไพศาล
3. นางสาวรติมา  มูลศรีนวล
4. นางสาววิราวรรณ์  บุญสำเร็จ
5. นางสาวสุทธชา  จันทลี
 
1. นางกัญญ์วรา  ประดิษฐสุวรรณ์
2. นายธนายุต  ขำวงษ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 78.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงชยธิดา  ไชยอำนาจ
2. เด็กหญิงธัญจิรา  อ้นแสง
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  เครือไชย
4. เด็กหญิงปราญชลี  แก้วขอนแก่น
5. เด็กหญิงปวรรัตน์  ทับทิมทอง
6. เด็กหญิงวิชญาดา  บุญรังษี
7. เด็กหญิงวิราวรรณ  บุบผา
8. เด็กหญิงสวิชญา  เกิดลาภ
9. เด็กหญิงสุภาณี  เหล่าศรี
10. เด็กหญิงอมรสิริ  สุวรรณเมือง
 
1. นางสาววิมลวรรณ  โพธิ์ทอง
2. นายนาวี  ศรสำเร็จ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.67 เงิน 14 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทิพย์สวัสดิ์
 
1. นายวุฒิชาติ  ลือขจร
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77 เงิน 10 1. นางสาวชลธร  เวินสันเทียะ
 
1. นางสาวธีรนุช  สังขศรี
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กชายณพวิทย์  เตี้ยเนตร
 
1. นางสาวธีรนุช  สังขศรี
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวปภา  ไชยผง
2. นางสาวเบญจภรณ์  ทิพรัตน์
 
1. นายคาซูย่า  วาทานาเบ้
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72.67 เงิน 8 1. นายกฤตเมธี  คงประโคน
2. นางสาวนารีโสภิต  ธนาศรีวงค์ชัย
 
1. นายคาซูย่า  วาทานาเบ้
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กชายณพวิทย์  เตี้ยเนตร
2. เด็กชายปิยังกูรณ์  มนูญวงศ์
 
1. นางสาวสุวิษา  จูเจี่ย
2. นางสาวทรายวะริน  อ้วนออ
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงปัณณพร  บุญสร้างสุข
2. เด็กหญิงวรฤทัย  สุขมานะ
3. เด็กหญิงเขมิกา  ลาร์คคี่
 
1. นายศิริพงศ์  พูลเทียบรัตน์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70.67 เงิน 20 1. นางสาวปราณปรีชา  ไชยองค์การ
2. นางสาวศรัญญา  กองสีหา
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ขาวกัณหา
 
1. นางพัชรียา  อุนธุโร
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71.33 เงิน 13 1. เด็กชายพชรดนัย  จันทร์เฉย
2. เด็กชายโจอี้  จรัญวัฒนากิจ
 
1. นายชัชวาล  สุรวิทย์
2. นางสาววิภาวี  รัตนวัน
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 13 1. นายกฤตนู  พึ่งเป็นสุข
2. นายอภิทักษ์  เพชรจรัสชัย
 
1. นางสาวนัทธ์ธนัน   ธนันฐิติรัตน์
2. นายจรูญวิชญ์  ผลสุวรรณ
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ย่างนามอินทร์
2. เด็กชายอิทธิโชติ  ฟองอรุณรุ่ง
 
1. นางสาววิภาวี  รัตนวัน
2. นางสาวนัทฐนุชรีย์  นันธ์ธดิตถ์
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71.67 เงิน 9 1. นางสาวศรัณยา  เผือกผิววงษ์
2. นายเกริกพงษ์  มีเทียน
 
1. นายชัชวาล  สุรวิทย์
2. นางสาวนัทธ์ธนัน   ธนันฐิติรัตน์
 
23 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทายิดา
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทศนักข์
3. เด็กหญิงวิภาวี  สุจารกิตติกุล
 
1. นายชัชวาล  สุรวิทย์
2. นายจรูญวิชญ์  ผลสุวรรณ
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.5 เงิน 12 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทายิดา
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทศนักข์
3. เด็กหญิงวิภาวี  สุจารกิตติกุล
 
1. นางสาวเสริมพร  ดวงจินดา
2. นางสาวแพรวา  สูตรมงคล
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 76.25 เงิน 10 1. นางสาวดรุณี  เพ็ชรสุข
2. นางสาวดาริสสา  วัฒน์จิรานนท์
3. นางสาวนิชดา  ตู้จินดา
 
1. นางสาวเสริมพร  ดวงจินดา
2. นางสาวแพรวา  สูตรมงคล