สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงดุจดาว  หาญจิตต์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ไชยหานิตย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 17 1. นางสาวกมบุญลักษณ์  บุญมาเกิด
2. นางสาวดรุณี  เพ็ชรสุข
3. นางสาวโชติมณี  สมเทพ
 
1. นายวิทยา  พุ่มยิ้ม
2. นางสาวนิภาธร  มุลกุณี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาววจนพร  ยนตราชีวะ
 
1. นางสาวกานต์ธิดา  แก้วกาม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 1. นายมนัสนนท์   ชีพอุบัติ
 
1. นางสาวผจงจิต   จำนงค์สุทธิ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายพัฒนะ  เฉลยรูป
2. เด็กหญิงภคกุล  วัฒนะรัตน์
3. เด็กหญิงอรวรา  รัตนอุดมสกุล
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาวอนงค์  อัตตะโน
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นางสาวณิศรา  เดชสูงเนิน
2. นายสุเมธา  ทองประเสริฐแสง
3. นางสาวอภิรดา   คำพุฒ
 
1. นายนนท์ปวิธ  กันเกลา
2. นางสาวรัตนาภรณ์  สุริยะโยธิน
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กชายธีรเดช  ปรีชาเกรียงไกร
2. เด็กหญิงวิชญาดา  บุญรังษี
3. เด็กหญิงสวิชญา  เกิดลาภ
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาวอนงค์  อัตตะโน
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 13 1. นางสาวชัญญาพัชญ์  จิระนัจพันธ์
2. นางสาวสุจิตรา  เร่งพัฒนา
3. นางสาวอรจิรา  นวนนบ
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาวอนงค์  อัตตะโน
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายฐิติพัฒน์  ค้ำบุตร
2. เด็กชายสถาพร  แววสูงเนิน
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาวอนงค์  อัตตะโน
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กชายปกรณ์  เกียรติบัณฑิต
2. เด็กหญิงลัลลลิล  มหาถาวร
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาวอนงค์  อัตตะโน
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชะลันตา  แซ่ตั้ง
2. นายธนะชัย  ธรรมพร
3. นายอันดา  ศรีสัจจัง
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาวอนงค์  อัตตะโน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงจอมนภัส  สมบัติไทย
2. เด็กชายภูริ  ส่วยปาน
 
1. นายนาวี  ศรสำเร็จ
2. นางสาววิมลวรรณ  โพธิ์ทอง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 9 1. นายศุภกร  ศุภพุฒิเมธ
 
1. นางสาวทรายวะริน  อ้วนออ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นางสาวพรรณพรรษ  ไกรอุโภค
 
1. นางสาวทรายวะริน  อ้วนออ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงชนิดาภา  บุญยงค์
2. เด็กหญิงณัฐจิรา   ทองสุกงาม
 
1. MissYanyan  Jia
2. นายอรรถพล  เผ่ามานะเจริญ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 17 1. นางสาวเฟื่องสกุล  ปัญจสุชาติ
 
1. นางสาวสุวิษา  จูเจี่ย
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรภัทร  ดอกบัว
2. นายธนภัทร  สิริธนา
3. นายนภดล  พรีโตเรียส
4. นายบุญญฤทธิ์  สินน้ำคำ
5. นายพีระพันธ์  พันภักดี
6. นายศุภวิชญ์  เกษรเพชร
 
1. นายสุกิจ  ประเสริฐกลิ่น
2. นายศิริพงศ์  พูลเทียบรัตน์
3. นายอธิวัฒน์  สนธิเมตตาพร
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 12 1. เด็กชายกาญจนพงษ์  เจียรไนสกุล
2. เด็กชายศุภกฤต  ไชยนอก
 
1. นายชัชวาล  สุรวิทย์
2. นายจรูญวิชญ์  ผลสุวรรณ
 
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายขันติศักดิ์  ชาวไทย
2. นายธนนท์  บุญอำไพ
3. นายนภดล  พรีโตเรียส
 
1. นายวันชัย  แคล้วภัย
2. นายชัชวาล  สุรวิทย์