สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศิลปทอง
2. เด็กหญิงเพียงขวัญ  โตสมจิตร
 
1. นางสาวอลิษา  อนนทสีหา
2. นางสาวกานต์ธิดา  แก้วกาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวพรพิชชา  พูลทรัพย์
2. นางสาวเบญจภรณ์  ทิพรัตน์
 
1. นายวิวัฒน์   ทัศวา
2. นางสาวศริญญา  ตรากลาง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายสรวิศ   วงศ์ษา
 
1. นายโกสินทร์  พูลสวัสดิ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา   แย้มชุติ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   ศิลมั่น
 
1. นางสาววรรณนิษา   เรืองเดช
2. นางรภัทรฐ์นรา   เนตร์สีเงิน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายโอบอังกูร   พรไพฑูรย์สกุล
 
1. นางสาวสุมิตรา  ชุนทร
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทศนักข์
2. เด็กหญิงภิรดา  ธัณรัฒม์สกุล
3. เด็กหญิงศศิฉาย  สมเทพ
 
1. นายณัฐพล  ทีปประชัย
2. นางณัฐณิชา  แสงเรือง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 19 1. นางสาวกรรวี  อึ้งวนิชบรรณ
2. นางสาวดวงทิพย์  ตรัยมงคลกูล
3. นายมนัสนนท์  ชีพอุบัติ
 
1. นายธนพล  ใจดี
2. นางสาวรัตนาภรณ์  สุริยะโยธิน
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชื่นมณี
2. นางสาวแสงโพรย  เมืองดี
 
1. นางสาววีรวรรณ  โพธิ์แย้ม
2. นางสาวอุบลรัตน์  หัสดี
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 19 1. นางสาวกรรวี  อึงวนิชบรรณ
2. นางสาวดรุณี  เพ็ชรสุข
 
1. นางสาววีรวรรณ  โพธิ์แย้ม
2. นางสาววิวารัตน์  กวางประสิทธิ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นายเกตุเกษม  วัจนะประพันธ์
 
1. นายลิขิต  น่วมนุ่ม
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงปิยากร  ลีวาณิชยกูล
 
1. นางสาวธีรนุช  สังขศรี
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 38.33 เข้าร่วม 7 1. นายบดินทร์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายคาซูย่า  วาทานาเบ้
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 38.95 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  สุวรรณ
2. เด็กหญิงกัลยา  นางาม
3. เด็กชายกาญจนพงศ์  มูลโค้ว
4. เด็กชายธนธรณ์  แสนเถิน
5. เด็กชายนันทวัช  ฟ้อนงามดี
6. เด็กชายรัฐนันท์  ศิริคะเณรัตน์
7. เด็กหญิงวิภาวณี  ชัยมี
8. เด็กชายศุภฤกษ์  ธนากุลวินิจ
 
1. นายสุกิจ  ประเสริฐกลิ่น
2. นายวุฒิชัย  ตระการไทย
3. นายอธิวัฒน์  สนธิเมตตาพร
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายรวัชร  เดชอาคม
2. เด็กชายสรายุทธ  กองสีหา
 
1. นายชัชวาล  สุรวิทย์
2. นายจรูญวิชญ์  ผลสุวรรณ
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายรณชัย  ดำรงวิทวัส
2. เด็กชายโจอี้  จรัญวัฒนากิจ
 
1. นายชัชวาล  สุรวิทย์
2. นายวันชัย  แคล้วภัย