สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทิพย์สวัสดิ์
 
1. นางสาวรัสมี  โทอุตทา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวน้ำเพชร  แสงอรุณ
 
1. นางสาวศริญญา  ตรากลาง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 73 เงิน 20 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ขอดเตชะ
 
1. นางสาวนิภา่ธร  มุลกุณี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนภัทร  ทรัพย์สวัสดิ์
 
1. นางสาวกมลธร  กิมอารีย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงดุจดาว  หาญจิตต์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ไชยหานิตย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 75 เงิน 30 1. นายกันต์พจน์  วงศ์ปัทมชัย
 
1. นางสาวมนรัตน์  แก้วเกิด
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สอาดวงศ์
 
1. นางสาวมนรัตน์  แก้วเกิด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง 8 1. นายจิรายุ  อินทวงษ์ศา
 
1. นายสุรศักดิ์  คำพุทธ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงกรพิรุฬห์  จันทคาด
2. เด็กหญิงศุภณัฏฐา  อุตตะระนาค
3. เด็กหญิงสมภาร  ศรีนวล
 
1. นางสาวอรุโณทัย  ทะไกรราช
2. นางสาวรัสมี  โทอุตทา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 17 1. นางสาวกมบุญลักษณ์  บุญมาเกิด
2. นางสาวดรุณี  เพ็ชรสุข
3. นางสาวโชติมณี  สมเทพ
 
1. นายวิทยา  พุ่มยิ้ม
2. นางสาวนิภาธร  มุลกุณี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศิลปทอง
2. เด็กหญิงเพียงขวัญ  โตสมจิตร
 
1. นางสาวอลิษา  อนนทสีหา
2. นางสาวกานต์ธิดา  แก้วกาม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวพรพิชชา  พูลทรัพย์
2. นางสาวเบญจภรณ์  ทิพรัตน์
 
1. นายวิวัฒน์   ทัศวา
2. นางสาวศริญญา  ตรากลาง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงญาดา  ภักตร์ผ่อง
2. เด็กหญิงวชรรณพร  ปูรณามระ
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ไชยหานิตย์
2. นายสุรศักดิ์  คำพุทธ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาววจนพร  ยนตราชีวะ
 
1. นางสาวกานต์ธิดา  แก้วกาม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายสรวิศ   วงศ์ษา
 
1. นายโกสินทร์  พูลสวัสดิ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 1. นายมนัสนนท์   ชีพอุบัติ
 
1. นางสาวผจงจิต   จำนงค์สุทธิ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐจิรา   ทองสุกงาม
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์   ทองคำพิมพ์
3. เด็กหญิงศศิฉาย   สมเทพ
 
1. นางสาวภัทรวรรณ   ตรียสรศัย
2. นางสาวพักตร์วิภา   หน่อสุวรรณ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพันธุ์   เมธานัย
2. นายยศกร   ผดุงกิจ
3. นายสิทธิ์ธนัฐ  สุขแสงพนมรุ้ง
 
1. นางสาวดนุรี   เงินศรี
2. นางสาวปิยาภรณ์   ปรีเปรม
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา   แย้มชุติ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   ศิลมั่น
 
1. นางสาววรรณนิษา   เรืองเดช
2. นางรภัทรฐ์นรา   เนตร์สีเงิน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริภัสสร   ศรีงามผ่อง
 
1. นางสาวภัทรวรรณ   ตรียสรศัย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐกร   วินิชวงศ์
 
1. นางสาวดนุรี   เงินศรี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรพงษ์  บุญเลิศ
2. เด็กชายเวธน์วศิล   พิรุณกาญจน์
 
1. นางสาวฐิติพร   จันทร์ตรี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวดวงทิพย์  ตรัยมงคลกูล
 
1. นางสาวฐิติพร   จันทร์ตรี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายโอบอังกูร   พรไพฑูรย์สกุล
 
1. นางสาวสุมิตรา  ชุนทร
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง 12 1. นางสาวศรัณยา  เผือกผิววงษ์
 
1. นางสาวปิยาภรณ์   ปรีเปรม
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทศนักข์
2. เด็กหญิงภิรดา  ธัณรัฒม์สกุล
3. เด็กหญิงศศิฉาย  สมเทพ
 
1. นายณัฐพล  ทีปประชัย
2. นางณัฐณิชา  แสงเรือง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 19 1. นางสาวกรรวี  อึ้งวนิชบรรณ
2. นางสาวดวงทิพย์  ตรัยมงคลกูล
3. นายมนัสนนท์  ชีพอุบัติ
 
1. นายธนพล  ใจดี
2. นางสาวรัตนาภรณ์  สุริยะโยธิน
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายพัฒนะ  เฉลยรูป
2. เด็กหญิงภคกุล  วัฒนะรัตน์
3. เด็กหญิงอรวรา  รัตนอุดมสกุล
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาวอนงค์  อัตตะโน
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นางสาวณิศรา  เดชสูงเนิน
2. นายสุเมธา  ทองประเสริฐแสง
3. นางสาวอภิรดา   คำพุฒ
 
1. นายนนท์ปวิธ  กันเกลา
2. นางสาวรัตนาภรณ์  สุริยะโยธิน
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กชายธีรเดช  ปรีชาเกรียงไกร
2. เด็กหญิงวิชญาดา  บุญรังษี
3. เด็กหญิงสวิชญา  เกิดลาภ
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาวอนงค์  อัตตะโน
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 13 1. นางสาวชัญญาพัชญ์  จิระนัจพันธ์
2. นางสาวสุจิตรา  เร่งพัฒนา
3. นางสาวอรจิรา  นวนนบ
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาวอนงค์  อัตตะโน
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ   ทิพย์ธัญญา
2. เด็กชายพุทธิพงศ์  ตาทอง
3. เด็กชายสกภณ  แสนใจ
 
1. นางสาวนาตยา  โตแดง
2. นางสาวภัทราภรณ์  คำเกตุ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวชญาดา  อินทรมหันต์
2. นายธนาวิน  ทองภู
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ชาวกัณหา
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาวอนงค์  อัตตะโน
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายฐิติพัฒน์  ค้ำบุตร
2. เด็กชายสถาพร  แววสูงเนิน
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาวอนงค์  อัตตะโน
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมนรัตน์  ทองมนต์
2. นายอภิทักษ์  เพชรจรัสชัย
 
1. นางสาวธัญมน  นวลโฉม
2. นายปวริศ  พรหมเสนา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กชายปกรณ์  เกียรติบัณฑิต
2. เด็กหญิงลัลลลิล  มหาถาวร
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาวอนงค์  อัตตะโน
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤตณัฐ  เตี้ยเนตร
2. เด็กชายธนโชติ  วงศ์เครือสอน
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาวอนงค์  อัตตะโน
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชะลันตา  แซ่ตั้ง
2. นายธนะชัย  ธรรมพร
3. นายอันดา  ศรีสัจจัง
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาวอนงค์  อัตตะโน
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 70.65 เงิน 19 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทายิดา
2. เด็กหญิงวิภาวี  สุจารกิตติกุล
3. เด็กหญิงวโรทัย  กองทอง
4. เด็กหญิงเขมิกา  บุญสืบ
5. เด็กหญิงเนตรดาว  เร่งพัฒนา
 
1. นางชุลี  แย้มเกษร
2. นางสาวนัทรียา  เกลื่อนพันธ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76.98 เงิน 15 1. นางสาวธัญญารัตน์  เทพนิยม
2. นายประพจน์  พันธ์ไพศาล
3. นางสาวรติมา  มูลศรีนวล
4. นางสาววิราวรรณ์  บุญสำเร็จ
5. นางสาวสุทธชา  จันทลี
 
1. นางกัญญ์วรา  ประดิษฐสุวรรณ์
2. นายธนายุต  ขำวงษ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายขวัญ  ศิริมิตร์
2. นายผ่องทอง  กิ่งเพชรเสรีชน
3. นางสาววราภรณ์  สุระมณี
4. นางสาวศรัญญา  กองสีหา
5. นางสาวโชติมณี  สมเทพ
 
1. นางสาวทัศน์ทอง  เข็มกลัด
2. นายชัชวาล  สุรวิทย์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมบุญลักษณ์  บุญมาเกิด
2. นายคณาธิป  มีบุญสูง
3. นางสาวจาฏุพัจน์  เชยชม
4. นายณัฐพงศ์  เทียบสี
5. นายณัฐพล  บุญยะ
6. นายทวีทรัพย์  นวลศรี
7. นายธนสิทธิ์  คงอ่ำ
8. นางสาวธัญญาเรศ  พรมเสนา
9. นายธีรศักดิ์  ปงรังษี
10. นายผ่องทอง  กิ่งเพชรเสรีชน
11. นางสาวพิชฌฌา  พันธุ์เอก
12. นายภูริคุณ  พิมพิลา
13. นางสาววราภรณ์  สุระมณี
14. นางสาวสุชาดา  ดวงจินดา
15. นายอนุชา  ตั้งศิริเสถียร
16. นายอิทธิกร  อุดมพร
17. นายอิทธิเวช  วทัญญุตากวิน
18. นางสาวโชติมณี  สมเทพ
19. นายไกรวิชญ์  สิมเกิด
 
1. นางประไพ  กลับไชย
2. นางสาวทัศน์ทอง  เข็มกลัด
3. นายนินาท  บุญโพธิ์ทอง
4. นายนาวี  ศรสำเร็จ
5. นางสาวกนกวลี  สุภมาตร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิยดา  มัชิมา
 
1. นางสาวอัญชลี  บุเงิน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.66 ทอง 5 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ชาวกัณหา
 
1. นายปริญญา  ประเทศ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงจอมนภัส  สมบัติไทย
2. เด็กชายภูริ  ส่วยปาน
 
1. นายนาวี  ศรสำเร็จ
2. นางสาววิมลวรรณ  โพธิ์ทอง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 19 1. นายจอมพล  สมบัติไทย
2. นางสาวดลหทัย  พงษ์ประเสริฐ
 
1. นายนาวี  ศรสำเร็จ
2. นางสาวทัศน์ทอง  เข็มกลัด
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 78.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงชยธิดา  ไชยอำนาจ
2. เด็กหญิงธัญจิรา  อ้นแสง
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  เครือไชย
4. เด็กหญิงปราญชลี  แก้วขอนแก่น
5. เด็กหญิงปวรรัตน์  ทับทิมทอง
6. เด็กหญิงวิชญาดา  บุญรังษี
7. เด็กหญิงวิราวรรณ  บุบผา
8. เด็กหญิงสวิชญา  เกิดลาภ
9. เด็กหญิงสุภาณี  เหล่าศรี
10. เด็กหญิงอมรสิริ  สุวรรณเมือง
 
1. นางสาววิมลวรรณ  โพธิ์ทอง
2. นายนาวี  ศรสำเร็จ
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชื่นมณี
2. นางสาวแสงโพรย  เมืองดี
 
1. นางสาววีรวรรณ  โพธิ์แย้ม
2. นางสาวอุบลรัตน์  หัสดี
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 19 1. นางสาวกรรวี  อึงวนิชบรรณ
2. นางสาวดรุณี  เพ็ชรสุข
 
1. นางสาววีรวรรณ  โพธิ์แย้ม
2. นางสาววิวารัตน์  กวางประสิทธิ์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวปลายฝน   สกุลเสนารถ
 
1. นายวุฒิชัย   ตระการไทย
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพล  รัตนวิชัย
2. นายธนาธิป   งามฉ่องสกุล
3. นายวรภพ  จันทนราช
 
1. นายวุฒิชัย   ตระการไทย
2. นางสาวจินตภรณ์   กล่อมบุญธรรม
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นายเกตุเกษม  วัจนะประพันธ์
 
1. นายลิขิต  น่วมนุ่ม
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจรูญ  ทาปา
 
1. นายลิขิต  น่วมนุ่ม
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธิคำพล  สีนายกอง
2. นายธีรภัทร  พลเยี่ยม
3. นายธีรภัทร  เที่ยงทวีทรัพย์
4. นายสุรวีร์  พลธรรมชัย
5. นายเกตุเกษม  วัจนะประพันธ์
 
1. นายสมบูรณ์  ศรีลุปะบาต
2. นายอนุชาต  อินทร์สุวรรณ
3. นางสาวสุวิมล  ช้างแจ้ง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวกชกร  ตรุษทิม
2. เด็กชายจรรยวรรษ  จิรมณีวงศ์
3. นายจักรกฤษพงษ์  คงเขียว
4. เด็กหญิงจันทนา  ฉิมมงคล
5. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ตราชู
6. เด็กหญิงดรุณรัศมิ์  บุญนาง
7. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  พามตี๋
8. นายธิคำพล  สีนายกอง
9. นายธีรภัทร  พลเยี่ยม
10. นางสาวนฤมล  ม่วงพรหม
11. เด็กหญิงนฤมล  รัตน์กำเนิด
12. เด็กหญิงนันท์นภัส  ลูกกลม
13. เด็กชายบรรพต  ณ จรัสวงษ์
14. เด็กชายบวงเทพ  ยศบุญ
15. นายประพจน์  พันธ์ไพศาล
16. เด็กหญิงพัชรมล  สนทอง
17. เด็กชายพีรพล  ม่วงพรหม
18. เด็กหญิงภาวิณี  ศิลารัตน์
19. เด็กชายรชานนท์  กล่ำทิม
20. เด็กหญิงลักษิกา  สะเล็ม
21. นางสาววนัญญา  ฐิติภัค
22. เด็กชายวรงกร  ปูรณามระ
23. เด็กหญิงศศธร  กาญจนมินมานนท์
24. นายศุภกิตติ์  สีกู
25. นายสันติภาพ  ชมจันทร์คำ
26. นางสาวสุพัตตรา  พระเทศ
27. นางสาวสุพัตรา  ธานี
28. นางสาวสุภัค  แก้วอบเชย
29. นายสุรชัย  อุดมรักษ์
30. นายสุรัตน์  บุญมีทวี
31. นายอติชาติ  ศรีสวัสดิ์
32. นางสาวอนุสรา  กุหลาบศรี
33. นายอภิวัฒน์  พัดคุ้ม
34. เด็กหญิงอลิสา  เชื้อฉ่ำหลวง
35. นางสาวอารีรัตน์  อุตมะกุล
36. เด็กหญิงอุไรรัตน์  หลำผึ้ง
37. เด็กหญิงเกตุมณีรัตน์  บุญเกิด
38. เด็กหญิงเกศกนก  ขัตติยะวงศา
39. นายเจษนิพัทธ์  จิรมณีวงศ์
40. เด็กชายเมฆา  ยิ้มใย
 
1. นายสมบูรณ์  ศรีลุปะบาต
2. นายวุฒิชัย  ตระการไทย
3. นายวุฒิชาติ  ลือขจร
4. นางสาวสุวิมล  ช้างแจ้ง
5. นายอนุชาต  อินทร์สุวรรณ
6. นายลิขิต  นวมนุ่ม
7. นายปริญญา  ไชยพานิช
8. นายภีระเมศร์ประสิทธิเมธี  มีช้าง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.67 ทอง 4 1. นายสุรัตน์  บุญมีทวี
 
1. นายวุฒิชาติ  ลือขจร
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.67 เงิน 14 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทิพย์สวัสดิ์
 
1. นายวุฒิชาติ  ลือขจร
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสุรัตน์  บุญมีทวี
 
1. นายสมบูรณ์  ศรีลุปะบาต
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85.33 ทอง 4 1. เด็กชายจรรยวรรษ  จิรมณีวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์   ตราชู
3. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  พามตี๋
4. เด็กชายนพอนนต์  เอิบสุข
5. เด็กชายบรรพต  ณ จรัสวงษ์
6. เด็กหญิงพัชรณิตา  วงศ์คำ
7. เด็กหญิงพัชราพร  สารโพธิ์พันธ์
8. นายพีรพล  ม่วงพรหม
9. เด็กชายภูเบศธ์  เทียนชัย
10. เด็กชายรัฐศาสตร์  กุลเผือก
11. เด็กชายรัตพล  ประดู่
 
1. นายสมบูรณ์  ศรีลุปะบาต
2. นายวุฒิชาติ  ลือขจร
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกิตติพงษ์  พิทักษ์
2. นายจักรกฤษพงษ์  คงเขียว
3. นายธีรเมธ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
4. นางสาวนฤมล  ม่วงพรหม
5. นายประพจน์  พันธ์ไพศาล
6. นายสรรเสริญ  กูรมะโรหิต
7. นางสาวสุภัค  แก้วอบเชย
8. นายสุรชัย  อุดมรักษ์
9. นายอภิวัฒน์  พัดคุ้ม
10. นางสาวอารีรัตน์  อุตมะกุล
 
1. นายสมบูรณ์  ศรีลุปะบาต
2. นายวุฒิชาติ  ลือขจร
3. นางสาวสุวิมล  ช้างแจ้ง
4. นายอนุชาต  อินทร์สุวรรณ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกรัชต์   อรชร
2. เด็กชายกฤตภาพ   ขึมสันเทียะ
3. เด็กชายกฤษดา   เหล่ามา
4. เด็กชายจันทรา   พัฒนา
5. เด็กชายจิรภัทร   กรมาทิตย์สุข
6. เด็กหญิงชมพูนุท   ไชยชนะ
7. เด็กหญิงณัฐชนก   เจเน็ท แปลงปัญญา
8. เด็กชายณัฐภัทร   ชุมภู
9. เด็กหญิงณิชกานต์   ฤทธิศักดิ์
10. เด็กหญิงธัญทิพย์   สืบวงษ์
11. เด็กหญิงธัญธร  แก้วน้ำเย็น
12. เด็กหญิงปริญาภรณ์   เพียงขุนทด
13. เด็กหญิงพรพิมล   จันทร์สุนทร
14. เด็กชายภานุพันธ์   ถิ่นประสงค์
15. เด็กหญิงระธีชล   บุผาทอง
16. เด็กชายรัตติพงษ์   ทองภูบาล
17. เด็กชายฤทธิชัย   สารีนวน
18. เด็กชายวชิรกรณ์   ชิน
19. เด็กหญิงวิชิตา   วิชัยณรงค์
20. เด็กหญิงวิภาวนี   ชัยมี
21. เด็กหญิงศศิมณฑล   ศรีประสิทธิ์
22. เด็กหญิงศิรินทิพย์   เจริญสวัสดิ์
23. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ยางธิสาร
24. เด็กหญิงศุภณัฏฐา   อุตตะระนาค
25. เด็กชายศุภมงคล  โชคจรูญพันธ์
26. เด็กหญิงสุวิดา   อินธิยศ
27. เด็กชายอนุกูล   สาลีวัน
28. เด็กชายอนุวัฒน์   ลัคนาลิขิต
29. เด็กหญิงอมรสิริ   สุวรรณเมือง
30. เด็กชายอาพล   นาคพญา
31. เด็กชายเจนณรงค์   สวนสวรรค์
32. เด็กหญิงเนตรฤทัย  พรพา
33. เด็กหญิงแพรวา   เอือน
 
1. นายสมบูรณ์  ศรีลุปะบาต
2. นายวุฒิชาติ  ลือขจร
3. นางสาวสุวิมล  ช้างแจ้ง
4. นายลิขิต  น่วมนุ่ม
5. นายอนุชาต  อินทร์สุวรรณ
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงปิยากร  ลีวาณิชยกูล
 
1. นางสาวธีรนุช  สังขศรี
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 9 1. นายศุภกร  ศุภพุฒิเมธ
 
1. นางสาวทรายวะริน  อ้วนออ
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงมุกดามาศ  นิตสุวรรณ
 
1. นางสาวธีรนุช  สังขศรี
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77 เงิน 10 1. นางสาวชลธร  เวินสันเทียะ
 
1. นางสาวธีรนุช  สังขศรี
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กชายณพวิทย์  เตี้ยเนตร
 
1. นางสาวธีรนุช  สังขศรี
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นางสาวพรรณพรรษ  ไกรอุโภค
 
1. นางสาวทรายวะริน  อ้วนออ
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนิดาภา  บุญยงค์
2. เด็กหญิงณัชชา  จิโรจน์วณิชชากร
3. เด็กหญิงณัฐจิรา   ทองสุกงาม
4. เด็กชายปิยังกูรณ์  มนูญวงศ์
5. เด็กหญิงศิริภัสสร  ศรีงามผ่อง
 
1. นางสาวอัญชลี  ปรานา
2. นางสาวสุดารัตน์  โยชน์เยื้อน
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงชนิดาภา  บุญยงค์
2. เด็กหญิงณัฐจิรา   ทองสุกงาม
 
1. MissYanyan  Jia
2. นายอรรถพล  เผ่ามานะเจริญ
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 81.01 ทอง 7 1. นางสาวกัณฐิกา  สังขพันธ์
2. นางสาวอัครมณี  สินธารา
 
1. นางสาวภัทร  พงษ์เจริญไทย
2. Miss·Chenchen  Li
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวปภา  ไชยผง
2. นางสาวเบญจภรณ์  ทิพรัตน์
 
1. นายคาซูย่า  วาทานาเบ้
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 38.33 เข้าร่วม 7 1. นายบดินทร์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายคาซูย่า  วาทานาเบ้
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72.67 เงิน 8 1. นายกฤตเมธี  คงประโคน
2. นางสาวนารีโสภิต  ธนาศรีวงค์ชัย
 
1. นายคาซูย่า  วาทานาเบ้
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กชายณพวิทย์  เตี้ยเนตร
2. เด็กชายปิยังกูรณ์  มนูญวงศ์
 
1. นางสาวสุวิษา  จูเจี่ย
2. นางสาวทรายวะริน  อ้วนออ
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 17 1. นางสาวเฟื่องสกุล  ปัญจสุชาติ
 
1. นางสาวสุวิษา  จูเจี่ย
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 38.95 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  สุวรรณ
2. เด็กหญิงกัลยา  นางาม
3. เด็กชายกาญจนพงศ์  มูลโค้ว
4. เด็กชายธนธรณ์  แสนเถิน
5. เด็กชายนันทวัช  ฟ้อนงามดี
6. เด็กชายรัฐนันท์  ศิริคะเณรัตน์
7. เด็กหญิงวิภาวณี  ชัยมี
8. เด็กชายศุภฤกษ์  ธนากุลวินิจ
 
1. นายสุกิจ  ประเสริฐกลิ่น
2. นายวุฒิชัย  ตระการไทย
3. นายอธิวัฒน์  สนธิเมตตาพร
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรภัทร  ดอกบัว
2. นายธนภัทร  สิริธนา
3. นายนภดล  พรีโตเรียส
4. นายบุญญฤทธิ์  สินน้ำคำ
5. นายพีระพันธ์  พันภักดี
6. นายศุภวิชญ์  เกษรเพชร
 
1. นายสุกิจ  ประเสริฐกลิ่น
2. นายศิริพงศ์  พูลเทียบรัตน์
3. นายอธิวัฒน์  สนธิเมตตาพร
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยา  ดวงจรัส
2. นางสาวชะลันตา   แซ่ตั้ง
3. นางสาวดลหทัย  พงษ์ประเสริฐ
4. นายธนาวิน  ทองภู
5. นางสาวปราณปรียา  ไชยองค์การ
6. นางสาวปุณณภา  ปิยะสรนาท
7. นายศุภวิชญ์  เกษรเพชร
8. นายอนวัช  จันทรศรี
9. นางสาวอาภัสรา  ทวีเสริมศักดิ์
10. นางสาวเสาวลักษณ์  เชากัณหา
 
1. นายวิวัฒน์   ทัศวา
2. นางสาวภัทรวรรณ  ตรียสรศัย
3. นายธนายุต  ขำวงษ์
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงปัณณพร  บุญสร้างสุข
2. เด็กหญิงวรฤทัย  สุขมานะ
3. เด็กหญิงเขมิกา  ลาร์คคี่
 
1. นายศิริพงศ์  พูลเทียบรัตน์
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70.67 เงิน 20 1. นางสาวปราณปรีชา  ไชยองค์การ
2. นางสาวศรัญญา  กองสีหา
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ขาวกัณหา
 
1. นางพัชรียา  อุนธุโร
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71.33 เงิน 13 1. เด็กชายพชรดนัย  จันทร์เฉย
2. เด็กชายโจอี้  จรัญวัฒนากิจ
 
1. นายชัชวาล  สุรวิทย์
2. นางสาววิภาวี  รัตนวัน
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณาธิป  วิลาโพธิ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  ซาอิโตะ
 
1. นางสาวนัทธ์ธนัน   ธนันฐิติรัตน์
2. นางสาวนัทฐนุชรีย์  นันธ์ธดิตถ์
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 13 1. นายกฤตนู  พึ่งเป็นสุข
2. นายอภิทักษ์  เพชรจรัสชัย
 
1. นางสาวนัทธ์ธนัน   ธนันฐิติรัตน์
2. นายจรูญวิชญ์  ผลสุวรรณ
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 12 1. เด็กชายกาญจนพงษ์  เจียรไนสกุล
2. เด็กชายศุภกฤต  ไชยนอก
 
1. นายชัชวาล  สุรวิทย์
2. นายจรูญวิชญ์  ผลสุวรรณ
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธิติฏฐ์  สิมะขจรเกียรติ
2. นายอภิทักษ์  เพชรจรัสชัย
 
1. นายจรูญวิชญ์  ผลสุวรรณ
2. นายวันชัย  แคล้วภัย
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ย่างนามอินทร์
2. เด็กชายอิทธิโชติ  ฟองอรุณรุ่ง
 
1. นางสาววิภาวี  รัตนวัน
2. นางสาวนัทฐนุชรีย์  นันธ์ธดิตถ์
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายรวัชร  เดชอาคม
2. เด็กชายสรายุทธ  กองสีหา
 
1. นายชัชวาล  สุรวิทย์
2. นายจรูญวิชญ์  ผลสุวรรณ
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายรณชัย  ดำรงวิทวัส
2. เด็กชายโจอี้  จรัญวัฒนากิจ
 
1. นายชัชวาล  สุรวิทย์
2. นายวันชัย  แคล้วภัย
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71.67 เงิน 9 1. นางสาวศรัณยา  เผือกผิววงษ์
2. นายเกริกพงษ์  มีเทียน
 
1. นายชัชวาล  สุรวิทย์
2. นางสาวนัทธ์ธนัน   ธนันฐิติรัตน์
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐภักดิ์  สังข์รัตน์
2. นายพีรพัฒน์  สุวิริยะกุล
 
1. นางสาววิภาวี  รัตนวัน
2. นางสาวนัทฐนุชรีย์  นันธ์ธดิตถ์
 
91 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทายิดา
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทศนักข์
3. เด็กหญิงวิภาวี  สุจารกิตติกุล
 
1. นายชัชวาล  สุรวิทย์
2. นายจรูญวิชญ์  ผลสุวรรณ
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 28 1. นายขวัญ  ศิริมิตร์
2. นายบวรพล  จิตต์อุไร
 
1. นายวันชัย  แคล้วภัย
2. นายปริญญา  ไชยพานิช
 
93 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายขจรเกียรติ  ปัตถาทุม
2. เด็กชายภาณุ  วังหอม
3. เด็กชายอิทธิโชติ  ฟองอรุณรุ่ง
 
1. นายวันชัย  แคล้วภัย
2. นายจรูญวิชญ์  ผลสุวรรณ
 
94 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายขันติศักดิ์  ชาวไทย
2. นายธนนท์  บุญอำไพ
3. นายนภดล  พรีโตเรียส
 
1. นายวันชัย  แคล้วภัย
2. นายชัชวาล  สุรวิทย์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงฐากูร  ได้ทุกทาง
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  มีทอง
3. เด็กหญิงพร  ทรัพย์ทอง
4. เด็กหญิงสิรินทิพย์  เหล่าวิริยะวงศ์
5. เด็กหญิงสุนันทา  ชุมจันทร์
6. เด็กหญิงเบญญาภา  โสลุน
 
1. นางสาวนารินี  อดุลทิฐิพัชร
2. นางสาวแพรวา  สูตรมงคล
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวกันตา  ทรงพิทักษ์กุล
2. นางสาวขวัญจิรา  ลาร์คคี่
3. นางสาวพลอยไพลิน  เติมผล
4. นางสาวภัทรภรณ์  จอมยิ้ม
5. นางสาววัลนิภา  ทองคำ
6. นางสาวหทัยกาญ  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวนารินี  อดุลทิฐิพัชร
2. นางสาวศศิกานต์  หมายสุข
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.5 เงิน 12 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทายิดา
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทศนักข์
3. เด็กหญิงวิภาวี  สุจารกิตติกุล
 
1. นางสาวเสริมพร  ดวงจินดา
2. นางสาวแพรวา  สูตรมงคล
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 76.25 เงิน 10 1. นางสาวดรุณี  เพ็ชรสุข
2. นางสาวดาริสสา  วัฒน์จิรานนท์
3. นางสาวนิชดา  ตู้จินดา
 
1. นางสาวเสริมพร  ดวงจินดา
2. นางสาวแพรวา  สูตรมงคล
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ชะอุ่มเกต
2. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีค้อ
3. เด็กหญิงปาริญาดา  นาคแป้น
 
1. นางสาวศศิกานต์  หมายสุข
2. นางสาวแพรวา  สูตรมงคล
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวัฒน์  ลุนอุบล
2. นางสาวธิดา  แซ่ม่า
3. นางสาวนัดธิดา  เสาวลัย
 
1. นางสาวศศิกานต์  หมายสุข
2. นางสาวนารินี  อดุลทิฐิพัชร
 
101 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเจษฎาพร  สิงห์ชา
 
1. นางณสิริ  คุ้มพร
 
102 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐริชา  หาตะ
 
1. นางณสิริ  คุ้มพร
 
103 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐกิตติ์  นานุสิทธิ์
 
1. นางณสิริ  คุ้มพร