สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81 ทอง 20 1. นางสาวกิริยา  หมวกไหม
 
1. นางสาวเสาวรส  วรรณเกษม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80 ทอง 13 1. นางสาวภัทราพร  รังสิรักษ์
 
1. นางสาวเสาวรส  วรรณเกษม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.31 ทอง 14 1. เด็กหญิงชาลิณี  พจนรุ่งเรืองกิจ
2. เด็กหญิงญาณิศา  เหลืองวิเชียร
3. เด็กหญิงลลิตพรรณ  ทิลารักษ์
4. เด็กหญิงสุวรรณี  ชื่นมงคล
5. เด็กหญิงอภิญญา  คงสนาม
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ปราบวงษา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.65 ทอง 10 1. นางสาวน้ำทิพย์  พิมมะการ
2. นายปฐวี  ชาวงษ์
3. นางสาวปทิตตา  ธรรมจันทร์
4. นางสาวยลดา  ดีมาก
5. นางสาวสุชาดา  โคตรพัฒน์
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ปราบวงษา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบงกช  สุทธิ
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ปราบวงษา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.32 ทอง 13 1. นางสาวปัณฑิตา  ธรรมจันทร์
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ปราบวงษา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.66 ทอง 9 1. นางสาวภัทราพร  รังสิรักษ์
2. นายอามรเทพ  ทันแล้ว
 
1. นางชลภัสสรณ์  พันธ์นพรัต
2. นางสาวเสาวนีย์  ปราบวงษา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.67 ทอง 4 1. นายอมรพิทักษ์  อุปคิ
 
1. นายวิชาญ  ชินานนท์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.67 ทอง 10 1. นางสาวชไมพร  ประทุมวัน
 
1. นายวิชาญ  ชินานนท์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.2 ทอง 5 1. นายธนพัฒน์  วงศ์โคทอง
 
1. นายวิชาญ  ชินานนท์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพัฒน์  วงศ์โคทอง
 
1. นายวิชาญ  ชินานนท์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง 22 1. เด็กหญิงวรลักษณ์  ทองตัน
 
1. นายสุพรรณ  สาระบุตร
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพัฒน์  วงศ์โคทอง
 
1. นายสุพรรณ  สาระบุตร
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นางสาวชไมพร  ประทุมวัน
2. นางสาวนิลาวัลย์  เกษหอม
 
1. นางรินทร์ลภัส  พงศ์ฤทธิพิมล