สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 18 1. นางสาวโชติรส  สมตน
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  บัวพล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 14 1. นางสาวชไมพร  ประทุมวัน
 
1. นางสาวพรรณิกา  กันตา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 70 เงิน 28 1. เด็กหญิงจินตนา  คงหอ
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  บัวพล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73 เงิน 14 1. เด็กชายพรนิรันดร์  ก้านจันทร์
2. เด็กชายพัทธพล  หล่อหลอม
 
1. นางสาวทาริกา  สวัสดิมงคล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 30 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  รสหอม
2. เด็กชายเมธาริน  ตะสุข
 
1. นางชลภัสสรณ์  พันธ์นพรัต
2. นางสาวเสาวนีย์  ปราบวงษา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 70 เงิน 13 1. นายธนพัฒน์  วงศ์โคทอง
 
1. นายวิชาญ  ชินานนท์
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันทิมา  ปทุมมาตย์
2. เด็กหญิงชลธิชา  นาโพธิ์
3. เด็กชายชัยชนะ  ทันศึก
4. เด็กชายชัยสิทธิ์  แสงเจือ
5. เด็กหญิงพรรพษา   ศรีวรรณ์
6. เด็กหญิงรัตนศิริ  อ่อนน้อมพันธ์
7. เด็กชายศุภกิตติ์  น้อยหา
8. เด็กชายศุภวิชญ์  น้อยหา
9. เด็กชายสุรพงษ์  วิชามูล
10. เด็กหญิงอรพรรณ  สุขยืน
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ส่งประเสริฐ
2. นายวิชาญ  ชินานนท์
3. นางสาวกุสุมา  จิตจำนงค์
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 78.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงจันทิมา  ปทุมมาตย์
2. นางสาวนิรชา   ปาลฤทธิ์
3. เด็กหญิงมุนินทร์   เกิดพ่วง
4. เด็กหญิงลดาวัลย์  รุ่งเรืองอสิตา
5. นางสาวอริสา  จันทร์ดี
6. นางสาวเบญญาภา  อิทธิธนากร
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ส่งประเสริฐ
2. นายวิชาญ  ชินานนท์
3. นายธนกร  ภูภากรณ์
4. นางสาวกุสุมา  จิตจำนงค์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 79.4 เงิน 5 1. นายธนพัฒน์  วงศ์โคทอง
 
1. นายสุพรรณ  สาระบุตร
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นายอภิสิทธิ์  แซ่ตั้ง
 
1. นายธิษณัย  ทามณี