สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงอรพรรณ  สุขยืน
 
1. นางสาวพิกุล  นามจุมจัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 65 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงนาราพร  บุญรอด
 
1. นางสาวพรรณิกา  กันตา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงสุวรรณี  ชื่นมงคล
 
1. นางสาวเสาวรส  วรรณเกษม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 16 1. นายจิรเดช  แซ่ลี้
 
1. นางสาวรุ่งนภา  อนันตโยธิน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 67.32 ทองแดง 9 1. นางสาวกาญจนา  พรมษา
2. นางสาวภัทราพร  รังสิรักษ์
3. นางสาวสุนันทา  เอิบสุข
4. นางสาวเบญจวรรณ  ผึ้งหลวง
5. นางสาวเบญญาภา  กรชาย
 
1. นางชลภัสสรณ์  พันธ์นพรัต
2. นางสาวพีรรัตน์  เมืองชื่น
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กชายกิตติพล  ลำภาษี
2. เด็กชายบงกช  สุทธิ
3. เด็กชายปฏิภาณ  แซ่ลี้
4. เด็กชายภัทรภณ  อภิชัยธนเชิดชู
5. เด็กชายรตินัธ  สะอาดจิตวิไล
 
1. นางสาวอัจฉราพร  วงษ์พัฒน์
2. นายพิชญุตม์  คหะวงษ์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 62.8 ทองแดง 7 1. นางสาวกิติมา  ทองประภา
2. นางสาวธัญญาภรณ์  ชัยปรีชา
3. นายพิชัยยุทธ  นรบุตร
4. นายวรวุฒิ  พันชน
5. นางสาวสุนิสา  เวียงวิเศษ
6. นายสุริยา  เยาว์ไธสง
7. นางสาวอารียา  แซ่ฉั่ว
8. นางสาวอำพร  สีสอาด
9. นางสาวเพ็ญพิชา  แก้วม่วง
10. นางสาวโชติรส  สมตน
 
1. นางสาวอัจฉราพร  วงษ์พัฒน์
2. นายสกล  อโศกวัฒนะ
3. นางสาววิลาวัลย์  จุลนันท์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 69 ทองแดง 22 1. นางสาวนงนภัส  ล่องทอง
2. นางสาวอินธิรา  เสนารักษ์
3. นางสาวเพ็ญพิชา  แก้วม่วง
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  บัวพล
2. นางสาวเสาวรส  วรรณเกษม
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กชายกษมา  เจริญวัฒนสุข
2. เด็กหญิงกาญจนาถ  ศรีประสมสอง
 
1. นางสาววิลาวัลย์  จุลนันท์