สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกิติมา  ทองประภา
2. นางสาวเกษร  จันทร์สวาท
 
1. นางสาวเสาวรส  วรรณเกษม
2. นางสาวทิพย์วรรณ  บัวพล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายนวพล  เย็นท้วม
 
1. นางสาวศศิธร  หลาบนารินทร์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 21 1. นายณัฐพงศ์  แขกนวม
 
1. นางสาวศศิธร  หลาบนารินทร์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายธีรวัฒน์  เอี่ยมรอด
 
1. นางสาวทาริกา  สวัสดิมงคล
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงกาญจนาถ  ศรีประสมสอง
2. นางสาวขวัญสุดา  ทุมาภา
3. เด็กชายบ๊อบลูน  ยาดาฟ
 
1. นางสาวอนุกูล  นนช้าง
2. นางสาวอัจฉริยา  ทองป้อง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 28 1. นางสาวกรรณิการ์  ประทุมมาตย์
2. นางสาวมินตรา  บัวงาม
3. นางสาวอารีญา  พานนท์
 
1. นางสาวอัจฉริยา  ทองป้อง
2. นางสาวอนุกูล  นนช้าง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงตะวัน  สอนสุภาพ
2. เด็กหญิงรัชตา  กองแสงศรี
 
1. นางสาวอัจฉริยา  ทองป้อง
2. นายสวัสดิ์เกียรติ  สว่างศรี
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 25 1. นางสาวถกลรัตน์  ลุ่มสุวรรณ
2. นางสาวเพ็ญพิชา  แก้วม่วง
 
1. นางสาวรภัทร  เตชเมธาพงศ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 41.5 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายธีรเทพ  แซ่ลี้
 
1. นายพิชญุตม์  คหะวงษ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 28 1. นางสาวณิชาภรณ์  เกิดรัตนกุล
 
1. นางสาวจิตวดี  วังสนาม
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายภาคิน  จุลนาค
2. เด็กชายศตายุ  แซ่ต่อ
 
1. นางสาวอัจฉราพร  วงษ์พัฒน์
2. นางสาวทวีพร  พลอยงาม
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 47.67 เข้าร่วม 21 1. นางสาวฉัตรพิรุณ  เรืองจิตประภา
2. นางสาวมัชฌิมา  วรรณวงษ์
 
1. นางรินทร์ลภัส  พงศ์ฤทธิพิมล