สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงอรพรรณ  สุขยืน
 
1. นางสาวพิกุล  นามจุมจัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 18 1. นางสาวโชติรส  สมตน
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  บัวพล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 65 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงนาราพร  บุญรอด
 
1. นางสาวพรรณิกา  กันตา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 14 1. นางสาวชไมพร  ประทุมวัน
 
1. นางสาวพรรณิกา  กันตา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงสุวรรณี  ชื่นมงคล
 
1. นางสาวเสาวรส  วรรณเกษม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81 ทอง 20 1. นางสาวกิริยา  หมวกไหม
 
1. นางสาวเสาวรส  วรรณเกษม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 70 เงิน 28 1. เด็กหญิงจินตนา  คงหอ
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  บัวพล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80 ทอง 13 1. นางสาวภัทราพร  รังสิรักษ์
 
1. นางสาวเสาวรส  วรรณเกษม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรนภัส  เทียนงาม
2. เด็กหญิงวชิรา  ศุภกิจวัฒนกุล
 
1. นางสาวพรรณิกา  กันตา
2. นางสาวพิกุล  นามจุมจัง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกิติมา  ทองประภา
2. นางสาวเกษร  จันทร์สวาท
 
1. นางสาวเสาวรส  วรรณเกษม
2. นางสาวทิพย์วรรณ  บัวพล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายนวพล  เย็นท้วม
 
1. นางสาวศศิธร  หลาบนารินทร์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 21 1. นายณัฐพงศ์  แขกนวม
 
1. นางสาวศศิธร  หลาบนารินทร์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73 เงิน 14 1. เด็กชายพรนิรันดร์  ก้านจันทร์
2. เด็กชายพัทธพล  หล่อหลอม
 
1. นางสาวทาริกา  สวัสดิมงคล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายธีรวัฒน์  เอี่ยมรอด
 
1. นางสาวทาริกา  สวัสดิมงคล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 16 1. นายจิรเดช  แซ่ลี้
 
1. นางสาวรุ่งนภา  อนันตโยธิน
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงกาญจนาถ  ศรีประสมสอง
2. นางสาวขวัญสุดา  ทุมาภา
3. เด็กชายบ๊อบลูน  ยาดาฟ
 
1. นางสาวอนุกูล  นนช้าง
2. นางสาวอัจฉริยา  ทองป้อง
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 28 1. นางสาวกรรณิการ์  ประทุมมาตย์
2. นางสาวมินตรา  บัวงาม
3. นางสาวอารีญา  พานนท์
 
1. นางสาวอัจฉริยา  ทองป้อง
2. นางสาวอนุกูล  นนช้าง
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงตะวัน  สอนสุภาพ
2. เด็กหญิงรัชตา  กองแสงศรี
 
1. นางสาวอัจฉริยา  ทองป้อง
2. นายสวัสดิ์เกียรติ  สว่างศรี
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.31 ทอง 14 1. เด็กหญิงชาลิณี  พจนรุ่งเรืองกิจ
2. เด็กหญิงญาณิศา  เหลืองวิเชียร
3. เด็กหญิงลลิตพรรณ  ทิลารักษ์
4. เด็กหญิงสุวรรณี  ชื่นมงคล
5. เด็กหญิงอภิญญา  คงสนาม
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ปราบวงษา
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.65 ทอง 10 1. นางสาวน้ำทิพย์  พิมมะการ
2. นายปฐวี  ชาวงษ์
3. นางสาวปทิตตา  ธรรมจันทร์
4. นางสาวยลดา  ดีมาก
5. นางสาวสุชาดา  โคตรพัฒน์
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ปราบวงษา
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 67.32 ทองแดง 9 1. นางสาวกาญจนา  พรมษา
2. นางสาวภัทราพร  รังสิรักษ์
3. นางสาวสุนันทา  เอิบสุข
4. นางสาวเบญจวรรณ  ผึ้งหลวง
5. นางสาวเบญญาภา  กรชาย
 
1. นางชลภัสสรณ์  พันธ์นพรัต
2. นางสาวพีรรัตน์  เมืองชื่น
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบงกช  สุทธิ
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ปราบวงษา
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.32 ทอง 13 1. นางสาวปัณฑิตา  ธรรมจันทร์
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ปราบวงษา
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 30 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  รสหอม
2. เด็กชายเมธาริน  ตะสุข
 
1. นางชลภัสสรณ์  พันธ์นพรัต
2. นางสาวเสาวนีย์  ปราบวงษา
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.66 ทอง 9 1. นางสาวภัทราพร  รังสิรักษ์
2. นายอามรเทพ  ทันแล้ว
 
1. นางชลภัสสรณ์  พันธ์นพรัต
2. นางสาวเสาวนีย์  ปราบวงษา
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 25 1. นางสาวถกลรัตน์  ลุ่มสุวรรณ
2. นางสาวเพ็ญพิชา  แก้วม่วง
 
1. นางสาวรภัทร  เตชเมธาพงศ์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.67 ทอง 4 1. นายอมรพิทักษ์  อุปคิ
 
1. นายวิชาญ  ชินานนท์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุดธิดา  กุ้ยอ่อน
 
1. นายวิชาญ  ชินานนท์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.67 ทอง 10 1. นางสาวชไมพร  ประทุมวัน
 
1. นายวิชาญ  ชินานนท์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.2 ทอง 5 1. นายธนพัฒน์  วงศ์โคทอง
 
1. นายวิชาญ  ชินานนท์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพัฒน์  วงศ์โคทอง
 
1. นายวิชาญ  ชินานนท์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 70 เงิน 13 1. นายธนพัฒน์  วงศ์โคทอง
 
1. นายวิชาญ  ชินานนท์
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันทิมา  ปทุมมาตย์
2. เด็กหญิงชลธิชา  นาโพธิ์
3. เด็กชายชัยชนะ  ทันศึก
4. เด็กชายชัยสิทธิ์  แสงเจือ
5. เด็กหญิงพรรพษา   ศรีวรรณ์
6. เด็กหญิงรัตนศิริ  อ่อนน้อมพันธ์
7. เด็กชายศุภกิตติ์  น้อยหา
8. เด็กชายศุภวิชญ์  น้อยหา
9. เด็กชายสุรพงษ์  วิชามูล
10. เด็กหญิงอรพรรณ  สุขยืน
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ส่งประเสริฐ
2. นายวิชาญ  ชินานนท์
3. นางสาวกุสุมา  จิตจำนงค์
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 78.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงจันทิมา  ปทุมมาตย์
2. นางสาวนิรชา   ปาลฤทธิ์
3. เด็กหญิงมุนินทร์   เกิดพ่วง
4. เด็กหญิงลดาวัลย์  รุ่งเรืองอสิตา
5. นางสาวอริสา  จันทร์ดี
6. นางสาวเบญญาภา  อิทธิธนากร
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ส่งประเสริฐ
2. นายวิชาญ  ชินานนท์
3. นายธนกร  ภูภากรณ์
4. นางสาวกุสุมา  จิตจำนงค์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 79.4 เงิน 5 1. นายธนพัฒน์  วงศ์โคทอง
 
1. นายสุพรรณ  สาระบุตร
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง 22 1. เด็กหญิงวรลักษณ์  ทองตัน
 
1. นายสุพรรณ  สาระบุตร
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพัฒน์  วงศ์โคทอง
 
1. นายสุพรรณ  สาระบุตร
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 41.5 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายธีรเทพ  แซ่ลี้
 
1. นายพิชญุตม์  คหะวงษ์
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 28 1. นางสาวณิชาภรณ์  เกิดรัตนกุล
 
1. นางสาวจิตวดี  วังสนาม
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กชายกิตติพล  ลำภาษี
2. เด็กชายบงกช  สุทธิ
3. เด็กชายปฏิภาณ  แซ่ลี้
4. เด็กชายภัทรภณ  อภิชัยธนเชิดชู
5. เด็กชายรตินัธ  สะอาดจิตวิไล
 
1. นางสาวอัจฉราพร  วงษ์พัฒน์
2. นายพิชญุตม์  คหะวงษ์
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายภาคิน  จุลนาค
2. เด็กชายศตายุ  แซ่ต่อ
 
1. นางสาวอัจฉราพร  วงษ์พัฒน์
2. นางสาวทวีพร  พลอยงาม
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นายอภิสิทธิ์  แซ่ตั้ง
 
1. นายธิษณัย  ทามณี
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 62.8 ทองแดง 7 1. นางสาวกิติมา  ทองประภา
2. นางสาวธัญญาภรณ์  ชัยปรีชา
3. นายพิชัยยุทธ  นรบุตร
4. นายวรวุฒิ  พันชน
5. นางสาวสุนิสา  เวียงวิเศษ
6. นายสุริยา  เยาว์ไธสง
7. นางสาวอารียา  แซ่ฉั่ว
8. นางสาวอำพร  สีสอาด
9. นางสาวเพ็ญพิชา  แก้วม่วง
10. นางสาวโชติรส  สมตน
 
1. นางสาวอัจฉราพร  วงษ์พัฒน์
2. นายสกล  อโศกวัฒนะ
3. นางสาววิลาวัลย์  จุลนันท์
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 69 ทองแดง 22 1. นางสาวนงนภัส  ล่องทอง
2. นางสาวอินธิรา  เสนารักษ์
3. นางสาวเพ็ญพิชา  แก้วม่วง
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  บัวพล
2. นางสาวเสาวรส  วรรณเกษม
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายรัชพล  ศรนุวัตร
2. เด็กชายวิศรุต  เที่ยงปา
 
1. นางสาววิลาวัลย์  จุลนันท์
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กชายกษมา  เจริญวัฒนสุข
2. เด็กหญิงกาญจนาถ  ศรีประสมสอง
 
1. นางสาววิลาวัลย์  จุลนันท์
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 47.67 เข้าร่วม 21 1. นางสาวฉัตรพิรุณ  เรืองจิตประภา
2. นางสาวมัชฌิมา  วรรณวงษ์
 
1. นางรินทร์ลภัส  พงศ์ฤทธิพิมล
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นางสาวชไมพร  ประทุมวัน
2. นางสาวนิลาวัลย์  เกษหอม
 
1. นางรินทร์ลภัส  พงศ์ฤทธิพิมล