สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงศรีภัสสร  ใจตรง
 
1. นางสาววรรณภา  ยิ้มยา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80 ทอง 13 1. นางสาวสุชญา  รุ่งกลั่้น
 
1. นางกุลวัชรีย์  สุวรรณสิริภักดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เหรียญจิโรจน์
2. เด็กหญิงณิชกุล  วงษ์สวรรค์
3. เด็กชายวัชรพล  รุ่งวัฒนะ
 
1. นางสาวปรารถนา  เลิศปิยะวรรณ
2. นางสาวสิริพร  รัชตาธิวัฒน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปวริศ  สุขุมาลไพบูรณ์
 
1. นายปรเมศวร์  ลิ้มสกุล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปภาณุวัฒน์  พงศ์สวัสดิ์
 
1. นางขอบใจ  สิงห์ศิลารักษ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจงรัก  ภักดี
2. เด็กหญิงนวัตกานต์  ตั้งเกริกโอฬาร
 
1. นางสาวสุพัตรา  จันทร
2. นางสาวนาฏยา  ฉุยฉาย
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจินตภัทร  บัณฑูรนิพิท
2. เด็กชายสารัทธ์  โชติรุ่งโรจน์
 
1. นางนิลเนตร  ชัยวิเชียร
2. นางสาวภคมน  สังข์วัง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพฤทธ์  เอี้ยวสุวรรณ
 
1. นางนิลเนตร  ชัยวิเชียร
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคณาธิป  คว้าพงศ์ไพฑูรย์
 
1. นายปรเมศวร์  ลิ้มสกุล
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐิดา  เร้าเสถียร
2. นางสาวธนภรวรรณ์  เหง้าพรหมมินทร์
3. นางสาวพิชญา  บุญมานะประเสริฐ
 
1. นางสาวธณัฏฐา  คงทน
2. นายชัยชนะ  นุชฉัยยา
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจันทน์ผา  รังสินธุ์
2. เด็กหญิงชฎาพร  สินธุภิญโญ
 
1. นางสาวศรีรดา  ดอกตาลยงค์
2. นายปวิช  ปวรไชยกร
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงพชรพร  พรหมบุตร
 
1. นายทายาท  สุทธิ์เสงี่ยม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นางสาวปรียานันท์  มลิวัลย์
 
1. นางพรพรรณ  อนะมาน
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวณัฐกานต์  แถวโพธิ์
 
1. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันและกัน  เลิศเลอพันธ์
 
1. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญานุช  คำบุญรัตน์
 
1. นายกฤตบุญ  ฉัตรบุรานนท์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอภิชญา  อภิชาตพงศธร
 
1. นายพงษ์พัฒน์  พร้อมสุขสันต์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.67 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เดชสุรางค์
 
1. นายพงษ์พัฒน์  พร้อมสุขสันต์
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทัศจิณา  ตันประเสริฐ
 
1. นางสาววรวรรณ  ปาริจฉัตต์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายต้นกันย์  ณ ถลาง
 
1. นางสาวปิยะมาศ  สนั่นรัมย์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวญาล์ฐิชา  อาจหาญ
 
1. นางสาวปิยะมาศ  สนั่นรัมย์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรชพร  ปฐมกสิกุล
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  ศรีประสิทธิ์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชวัลพัฒน์  ศิริพานิชย์
 
1. นายสุทธิพันธ์  หิรัญพฤกษ์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนกนันท์  ตันโชติกุล
2. เด็กชายตะวัน  เรืองตระกูล
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทร์จันทร์
4. เด็กชายภัทรดนัย  ลัคนานิธิพันธุ์
5. เด็กหญิงไซซี  หมวดเชียง
 
1. Mr.Timothy  Hutto
2. MissRoda  Dano
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวธนาภา  ค้าของ
2. นางสาวพรพรหม  เอื้อชลิตนุกกูล
 
1. นางสาวอัสมา  ทวีพงษ์ไพรัช
2. นางวิภาดา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรดา  อัศวเดชเมธากุล
2. นายสุรสิทธิ์  บูรณภักดี
 
1. นางสาวอารีย์   ประภพรัตนกุล
2. นางสาวพิมพ์นรี   สองเมือง
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 90.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววันมิ่งขวัญ  กำเนิดรัตน์
 
1. นางสาวอัสมา  ทวีพงษ์ไพรัช
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. นายชิษณุพงศ์  ใจนา
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เหรียญจิโรจน์
 
1. นางสาวญาสุมินทร์  แสนวิเศษ
2. นางสาวอนัญญา  ศรีสุดดี
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐานพัฒน์  วรวิจิตรชัยกุล
 
1. นายสุทธิพันธ์  หิรัญพฤกษ์
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัณฑิกา  ลี้ภากรณ์
2. เด็กหญิงมุกรินทร์  สิรินันทพล
3. เด็กหญิงวิชชุลดา  จังคศิริ
 
1. นางจิตรา  ลิ้มสุรัตน์
2. นางนวรัตน์  พวงนาค
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 12 1. นางสาวณัฐนันท์  ติรสุขวงศา
2. นางสาวปุณิกา  ศรีรัตนรุ่งเรือง
3. นายสิกขวิชญ์  ตั้งสกุล
 
1. นางจิตรา  ลิ้มสุรัตน์
2. นางนวรัตน์  พวงนาค
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวปันนา  อำไพรัตน์
2. นายอลงกต  บุญยก
 
1. นางกรกมล  กำเนิดกาญจน์
2. นายไพบูลย์  ปัทมวิภาต
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายขจรพงษ์  พิมพ์ม่วง
2. นายธนธร  จิรรุจิเรข
 
1. นางกรกมล  กำเนิดกาญจน์
2. นายไพบูลย์  ปัทมวิภาต
 
34 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชญากานต์  หรรษคุณาชัย
2. นางสาวศิรดาพร  วัยธรรม
3. นางสาวเนื้อแพร  ดวงศรี
 
1. นางกรกมล  กำเนิดกาญจน์
2. นายไพบูลย์  ปัทมวิภาต
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.75 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติพัศ  พรมเสน
2. เด็กหญิงมนัญชยา  ดอกบัว
3. เด็กหญิงสุธาวัลย์  เศรษฐจินดา
 
1. นางสาวจุฑารัสส์  วีระประภพ
2. นางสาวนัยนา  นาคฤทธิ์
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.75 ทอง 4 1. นางสาวกชพร  คงโชคชัย
2. นางสาวนิตินาถ  สัจจพงษ์
3. นางสาวยศวีร์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
1. นางสาวจุฑารัสส์  วีระประภพ
2. นางสาวนัยนา  นาคฤทธิ์
 
37 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร  พรจตุรินทร์
2. เด็กชายเกิดสุข  สนธิมา
3. เด็กหญิงโชติกา  ล้อมวงษ์
 
1. นางสาวตวงพร  คำเสียง
2. นางกรณิศา  ตันศิริ
 
38 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82.33 ทอง 6 1. นางสาวณพร  จันทราช
2. นางสาวพิมพพกานต์  โอวาสิทธิ์
3. นายวีรวิชญ์  ศิริบุญเรือง
 
1. นางสาวตวงพร  คำเสียง
2. นางกรณิศา  ตันศิริ
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวกัญญาวีร์  พุทธมีภาพ
2. นางสาววฤณ  ขำสำอางค์
3. นางสาวสุฑีลักษณ์  ฟักแก้ว
 
1. นางสาวตวงพร  คำเสียง
2. นางกรณิศา  ตันศิริ
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์วัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปิ่นวิเศษ
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  ขำเพชร
 
1. นางสาวตวงพร  คำเสียง
2. นางกรณิศา  ตันศิริ
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวีรวัฒน์  ปราบกูล
2. นายศิวกร  ตันศิริ
3. นายอณากร  วุฒิวงกต
 
1. นางสาวตวงพร  คำเสียง
2. นางกรณิศา  ตันศิริ
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศรีหทัยเลิศ
2. เด็กชายธเนศร์  ช่อเหมือน
3. เด็กหญิงอรณิชา  ยอดสุขเกษม
 
1. นางสาวตวงพร  คำเสียง
2. นางกรณิศา  ตันศิริ