สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงช่อชมพู  วงศ์นามสันต์
 
1. นางสาวสิริพร  รัชตาธิวัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวพิมพกานต์  โอวาสิทธิ์
 
1. นางสาวสิริพร  รัชตาธิวัฒน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเกสร  พิมพ์สมาน
 
1. นางสาววันชนก  วงศ์เขียว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 15 1. นางสาวภัทรวดี  นิรฉัตรสุวรรณ
2. นางสาววีรินทร์  เงาะจันทรา
3. นายไชยพัฒน์  ธรรมชุตินันท์
 
1. นางสาวชญาดา  พันธ์ยาว
2. นางสาวกันต์ฤทัย  แสงทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐรัช  ศรีสิงห์โฉม
2. เด็กชายธีระชยุตม์  วรชาติธนะสาร
 
1. นางสาวปรารถนา  เลิศปิยะวรรณ
2. นายโกวิทย์  บุญทวี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายกิตติธัช  รักษาคำ
2. นายรชต  รัตนธาดา
 
1. นายสุภ์ชาต  สะอิมิ
2. นายปรีดา  ศรีทาเวช
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงญาณิศา  ลิมปวัฒนภูมิ
2. เด็กหญิงพณิชา  ปวรางกูร
3. เด็กชายศักย์ประเสริฐ  บุญเนาว์
 
1. นางลักษณ์  ทรงธรรม
2. นายบรรพต   คงตรง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.55 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกานต์นภัส  จรดล
2. เด็กหญิงวิภาวี  คุณานพรัตน์
3. เด็กหญิงอรชพร  ปฐมกสิกุล
 
1. นางสาวดวงกมล  น้อยเอียด
2. นางสาวมะลิวัลย์  พิมพ์วันวงค์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชนพัฒน์  พงษ์ศิริวรรณ์
2. นายธนภณ   โชติกประคัลภ์
3. นางสาวสิรภัทร  ลิ้มประไพพงษ์
 
1. นางสาวปภาวริน  กรอบทอง
2. นางสาวธณัฏฐา  คงทน
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายวัลลภ  วิวิธวรรัตน์
2. เด็กหญิงศิรดา  ไมตรีจิตต์
3. นางสาวศิรดา  นามากุล
 
1. นายณัฐพล  ตฤณเกศโกศล
2. นางกฤษฎาภรณ์  ธีระวงศ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวกัญญาภัค  วงศ์สุวรรณ
2. นางสาวพรชนิตว์  สิริสุขนันทเดช
3. นางสาวศุภสุตา  รุ่งสาคร
 
1. นางสาวปภาวริน  กรอบทอง
2. นางสาวธณัฏฐา  คงทน
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. นางสาวกันติชา  เกษเพ็ชร์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  จารุกิจไพศาล
3. เด็กหญิงพัชรนันท์  งามขจรวิวัฒน์
 
1. นางสาวปภาวริน  กรอบทอง
2. นายมนตรี  มะลิกุล
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. นายคณาธิป  คว้าพงศ์ไพฑูรย์
2. เด็กหญิงวรันรัชต์  พัฒนศรี
3. เด็กหญิงอรณัส  ฉัตรศิริสกุล
 
1. นางสาวดวงกมล  น้อยเอียด
2. นางสาวมะลิวัลย์  พิมพ์วันวงค์
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชวนก  ธนะสุพรรณ
2. นายวรท  พานุรัตน์
 
1. นางสาวศรีรดา  ดอกตาลยงค์
2. นายปวิช  ปวรไชยกร
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงศศมน   พูลพิพัฒน์
 
1. นายทายาท  สุทธิ์เสงี่ยม
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวธนวรรณ   น้อยอยู่
 
1. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวกนกพิชญ์   กิจโกศล
2. นางสาวณัฏฐนิชา   พระสงฆ์
3. นางสาววรดา   อภัยราช
 
1. นายทายาท  สุทธิ์เสงี่ยม
2. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวฐิติภา  นุตยางกูร
2. นางสาวสุฑีลักษณ์   ฟักแก้ว
 
1. นางสาวมณัฐชยา  โสภณ
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปันนา  แก้วสุทธิพล
2. นางสาวอาทิตยา  เรืองศรี
 
1. นางวิภาดา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นางสาวอัสมา  ทวีพงษ์ไพรัช
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 72.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ทองเย็น
2. เด็กหญิงทัตพิชา  สุนทรวิภาค
3. เด็กหญิงศิปราง  หงสืศิริวัฒน์
 
1. นางสาวตวงพร  คำเสียง
2. นางกรณิศา  ตันศิริ