สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 25 1. เด็กชายติณณพัฒน์  สิทธิสุวรรณ
 
1. นางสาวพิสมัย  วงษ์ใหญ่
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงศิรดา  ไมตรีจิตต์
 
1. นายธานินทร์  กาญจนพานิช
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 65 ทองแดง 15 1. นางสาวนีรา   ทองอุปการ
 
1. นายทายาท  สุทธิ์เสงี่ยม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกฤตธีรา   ตันกิติยานนท์
 
1. นางพรพรรณ  อนะมาน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจิรพัชร์   อัมพรภัทรศักดิ์
2. เด็กหญิงบุญญปัญญ์  เล้าชัยวัฒน์
 
1. นางพรพรรณ  อนะมาน
2. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงพิมพ์  จุฑากรณ์
 
1. นายทายาท  สุทธิ์เสงี่ยม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกานติมา    ภมรประวัติ
2. เด็กหญิงณิชากร   เลิศไตรภิญโญ
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  แก้วมณี
 
1. นายทายาท  สุทธิ์เสงี่ยม
2. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอัยยา  สุขโข
 
1. นางสาววรวรรณ  ปาริจฉัตต์