สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นางสาวจารุวัลย์  หวังวัฒนากูล
2. นายสรวิชญ์  วรวิทย์ไพศาล
 
1. นางสาวสุชาดา  ศรัทธามั่น
2. นายบรรพต   คงตรง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 11 1. นายณัฐวุฒิ  วิศาลธนโชติ
 
1. นางวิลาสินี  กาญจนพานิช
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 52.6 เข้าร่วม 16 1. นายกัญจน์  จิตติวรรณ
2. นางสาวทิชา  เชียงกูล
3. นางสาวธัญธร  รัชฎาภรณ์กุล
4. นางสาวปัถนา  พิไลพงศ์
5. นางสาวพิมพ์ดาว  รจนกร
 
1. MissRoda  Dano
2. Mr.Timothy  Hutto