สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 25 1. เด็กชายติณณพัฒน์  สิทธิสุวรรณ
 
1. นางสาวพิสมัย  วงษ์ใหญ่
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศุภกานต์  อมรรัตนโกศล
 
1. นางวิไลรัตน์  ปัญญาสงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงช่อชมพู  วงศ์นามสันต์
 
1. นางสาวสิริพร  รัชตาธิวัฒน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวพิมพกานต์  โอวาสิทธิ์
 
1. นางสาวสิริพร  รัชตาธิวัฒน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเกสร  พิมพ์สมาน
 
1. นางสาววันชนก  วงศ์เขียว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพลอยไพลิน  มาลัย
 
1. นายสุภ์ชาต  สะอิมิ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงศรีภัสสร  ใจตรง
 
1. นางสาววรรณภา  ยิ้มยา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80 ทอง 13 1. นางสาวสุชญา  รุ่งกลั่้น
 
1. นางกุลวัชรีย์  สุวรรณสิริภักดิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เหรียญจิโรจน์
2. เด็กหญิงณิชกุล  วงษ์สวรรค์
3. เด็กชายวัชรพล  รุ่งวัฒนะ
 
1. นางสาวปรารถนา  เลิศปิยะวรรณ
2. นางสาวสิริพร  รัชตาธิวัฒน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 15 1. นางสาวภัทรวดี  นิรฉัตรสุวรรณ
2. นางสาววีรินทร์  เงาะจันทรา
3. นายไชยพัฒน์  ธรรมชุตินันท์
 
1. นางสาวชญาดา  พันธ์ยาว
2. นางสาวกันต์ฤทัย  แสงทอง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐรัช  ศรีสิงห์โฉม
2. เด็กชายธีระชยุตม์  วรชาติธนะสาร
 
1. นางสาวปรารถนา  เลิศปิยะวรรณ
2. นายโกวิทย์  บุญทวี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายกิตติธัช  รักษาคำ
2. นายรชต  รัตนธาดา
 
1. นายสุภ์ชาต  สะอิมิ
2. นายปรีดา  ศรีทาเวช
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปวริศ  สุขุมาลไพบูรณ์
 
1. นายปรเมศวร์  ลิ้มสกุล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปภาณุวัฒน์  พงศ์สวัสดิ์
 
1. นางขอบใจ  สิงห์ศิลารักษ์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงญาณิศา  ลิมปวัฒนภูมิ
2. เด็กหญิงพณิชา  ปวรางกูร
3. เด็กชายศักย์ประเสริฐ  บุญเนาว์
 
1. นางลักษณ์  ทรงธรรม
2. นายบรรพต   คงตรง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจงรัก  ภักดี
2. เด็กหญิงนวัตกานต์  ตั้งเกริกโอฬาร
 
1. นางสาวสุพัตรา  จันทร
2. นางสาวนาฏยา  ฉุยฉาย
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นางสาวจารุวัลย์  หวังวัฒนากูล
2. นายสรวิชญ์  วรวิทย์ไพศาล
 
1. นางสาวสุชาดา  ศรัทธามั่น
2. นายบรรพต   คงตรง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงศิรดา  ไมตรีจิตต์
 
1. นายธานินทร์  กาญจนพานิช
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 11 1. นายณัฐวุฒิ  วิศาลธนโชติ
 
1. นางวิลาสินี  กาญจนพานิช
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจินตภัทร  บัณฑูรนิพิท
2. เด็กชายสารัทธ์  โชติรุ่งโรจน์
 
1. นางนิลเนตร  ชัยวิเชียร
2. นางสาวภคมน  สังข์วัง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพฤทธ์  เอี้ยวสุวรรณ
 
1. นางนิลเนตร  ชัยวิเชียร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคณาธิป  คว้าพงศ์ไพฑูรย์
 
1. นายปรเมศวร์  ลิ้มสกุล
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.55 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกานต์นภัส  จรดล
2. เด็กหญิงวิภาวี  คุณานพรัตน์
3. เด็กหญิงอรชพร  ปฐมกสิกุล
 
1. นางสาวดวงกมล  น้อยเอียด
2. นางสาวมะลิวัลย์  พิมพ์วันวงค์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชนพัฒน์  พงษ์ศิริวรรณ์
2. นายธนภณ   โชติกประคัลภ์
3. นางสาวสิรภัทร  ลิ้มประไพพงษ์
 
1. นางสาวปภาวริน  กรอบทอง
2. นางสาวธณัฏฐา  คงทน
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายวัลลภ  วิวิธวรรัตน์
2. เด็กหญิงศิรดา  ไมตรีจิตต์
3. นางสาวศิรดา  นามากุล
 
1. นายณัฐพล  ตฤณเกศโกศล
2. นางกฤษฎาภรณ์  ธีระวงศ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวกัญญาภัค  วงศ์สุวรรณ
2. นางสาวพรชนิตว์  สิริสุขนันทเดช
3. นางสาวศุภสุตา  รุ่งสาคร
 
1. นางสาวปภาวริน  กรอบทอง
2. นางสาวธณัฏฐา  คงทน
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. นางสาวกันติชา  เกษเพ็ชร์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  จารุกิจไพศาล
3. เด็กหญิงพัชรนันท์  งามขจรวิวัฒน์
 
1. นางสาวปภาวริน  กรอบทอง
2. นายมนตรี  มะลิกุล
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐิดา  เร้าเสถียร
2. นางสาวธนภรวรรณ์  เหง้าพรหมมินทร์
3. นางสาวพิชญา  บุญมานะประเสริฐ
 
1. นางสาวธณัฏฐา  คงทน
2. นายชัยชนะ  นุชฉัยยา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. นายคณาธิป  คว้าพงศ์ไพฑูรย์
2. เด็กหญิงวรันรัชต์  พัฒนศรี
3. เด็กหญิงอรณัส  ฉัตรศิริสกุล
 
1. นางสาวดวงกมล  น้อยเอียด
2. นางสาวมะลิวัลย์  พิมพ์วันวงค์
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิณณพัต  คล้ายพุฒ
2. นางสาวณิชาภัทร  ยงค์วิบูลศิริ
3. นายนิรัติศัย  กสิวัตร
4. นางสาวปสุตา  คำมงคล
5. นายพงศ์คนัช  เศรษฐ์ฐิติกุล
6. นางสาวพรปวีณ์  จุลชาต
7. นางสาวศุภรดา  ชูหนู
8. นางสาวอธิชา   ศรีแสงรัตน์
9. นางสาวอังษฎา  สิงห์ขจรวรกุล
10. นางสาวเบญญา  กุลสูตร
 
1. นางสาวฐาณัชชา  กัญญาเงิน
2. นางสาวสุฎาภรณ์  สำราญรื่น
3. นายปวิช  ปวรไชยกร
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจันทน์ผา  รังสินธุ์
2. เด็กหญิงชฎาพร  สินธุภิญโญ
 
1. นางสาวศรีรดา  ดอกตาลยงค์
2. นายปวิช  ปวรไชยกร
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชวนก  ธนะสุพรรณ
2. นายวรท  พานุรัตน์
 
1. นางสาวศรีรดา  ดอกตาลยงค์
2. นายปวิช  ปวรไชยกร
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงพชรพร  พรหมบุตร
 
1. นายทายาท  สุทธิ์เสงี่ยม
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 65 ทองแดง 15 1. นางสาวนีรา   ทองอุปการ
 
1. นายทายาท  สุทธิ์เสงี่ยม
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงศศมน   พูลพิพัฒน์
 
1. นายทายาท  สุทธิ์เสงี่ยม
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นางสาวปรียานันท์  มลิวัลย์
 
1. นางพรพรรณ  อนะมาน
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกฤตธีรา   ตันกิติยานนท์
 
1. นางพรพรรณ  อนะมาน
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวณัฐกานต์  แถวโพธิ์
 
1. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันและกัน  เลิศเลอพันธ์
 
1. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวธนวรรณ   น้อยอยู่
 
1. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจิรพัชร์   อัมพรภัทรศักดิ์
2. เด็กหญิงบุญญปัญญ์  เล้าชัยวัฒน์
 
1. นางพรพรรณ  อนะมาน
2. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงพิมพ์  จุฑากรณ์
 
1. นายทายาท  สุทธิ์เสงี่ยม
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัชพล  สุวรรณรัตน์
 
1. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกานติมา    ภมรประวัติ
2. เด็กหญิงณิชากร   เลิศไตรภิญโญ
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  แก้วมณี
 
1. นายทายาท  สุทธิ์เสงี่ยม
2. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวกนกพิชญ์   กิจโกศล
2. นางสาวณัฏฐนิชา   พระสงฆ์
3. นางสาววรดา   อภัยราช
 
1. นายทายาท  สุทธิ์เสงี่ยม
2. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญานุช  คำบุญรัตน์
 
1. นายกฤตบุญ  ฉัตรบุรานนท์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอภิชญา  อภิชาตพงศธร
 
1. นายพงษ์พัฒน์  พร้อมสุขสันต์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.67 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เดชสุรางค์
 
1. นายพงษ์พัฒน์  พร้อมสุขสันต์
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอัยยา  สุขโข
 
1. นางสาววรวรรณ  ปาริจฉัตต์
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทัศจิณา  ตันประเสริฐ
 
1. นางสาววรวรรณ  ปาริจฉัตต์
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายต้นกันย์  ณ ถลาง
 
1. นางสาวปิยะมาศ  สนั่นรัมย์
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวญาล์ฐิชา  อาจหาญ
 
1. นางสาวปิยะมาศ  สนั่นรัมย์
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรชพร  ปฐมกสิกุล
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  ศรีประสิทธิ์
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชวัลพัฒน์  ศิริพานิชย์
 
1. นายสุทธิพันธ์  หิรัญพฤกษ์
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนกนันท์  ตันโชติกุล
2. เด็กชายตะวัน  เรืองตระกูล
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทร์จันทร์
4. เด็กชายภัทรดนัย  ลัคนานิธิพันธุ์
5. เด็กหญิงไซซี  หมวดเชียง
 
1. Mr.Timothy  Hutto
2. MissRoda  Dano
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 52.6 เข้าร่วม 16 1. นายกัญจน์  จิตติวรรณ
2. นางสาวทิชา  เชียงกูล
3. นางสาวธัญธร  รัชฎาภรณ์กุล
4. นางสาวปัถนา  พิไลพงศ์
5. นางสาวพิมพ์ดาว  รจนกร
 
1. MissRoda  Dano
2. Mr.Timothy  Hutto
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวธนาภา  ค้าของ
2. นางสาวพรพรหม  เอื้อชลิตนุกกูล
 
1. นางสาวอัสมา  ทวีพงษ์ไพรัช
2. นางวิภาดา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรดา  อัศวเดชเมธากุล
2. นายสุรสิทธิ์  บูรณภักดี
 
1. นางสาวอารีย์   ประภพรัตนกุล
2. นางสาวพิมพ์นรี   สองเมือง
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวฐิติภา  นุตยางกูร
2. นางสาวสุฑีลักษณ์   ฟักแก้ว
 
1. นางสาวมณัฐชยา  โสภณ
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 90.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววันมิ่งขวัญ  กำเนิดรัตน์
 
1. นางสาวอัสมา  ทวีพงษ์ไพรัช
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปันนา  แก้วสุทธิพล
2. นางสาวอาทิตยา  เรืองศรี
 
1. นางวิภาดา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นางสาวอัสมา  ทวีพงษ์ไพรัช
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. นายชิษณุพงศ์  ใจนา
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เหรียญจิโรจน์
 
1. นางสาวญาสุมินทร์  แสนวิเศษ
2. นางสาวอนัญญา  ศรีสุดดี
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐานพัฒน์  วรวิจิตรชัยกุล
 
1. นายสุทธิพันธ์  หิรัญพฤกษ์
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัณฑิกา  ลี้ภากรณ์
2. เด็กหญิงมุกรินทร์  สิรินันทพล
3. เด็กหญิงวิชชุลดา  จังคศิริ
 
1. นางจิตรา  ลิ้มสุรัตน์
2. นางนวรัตน์  พวงนาค
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 12 1. นางสาวณัฐนันท์  ติรสุขวงศา
2. นางสาวปุณิกา  ศรีรัตนรุ่งเรือง
3. นายสิกขวิชญ์  ตั้งสกุล
 
1. นางจิตรา  ลิ้มสุรัตน์
2. นางนวรัตน์  พวงนาค
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวปันนา  อำไพรัตน์
2. นายอลงกต  บุญยก
 
1. นางกรกมล  กำเนิดกาญจน์
2. นายไพบูลย์  ปัทมวิภาต
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายขจรพงษ์  พิมพ์ม่วง
2. นายธนธร  จิรรุจิเรข
 
1. นางกรกมล  กำเนิดกาญจน์
2. นายไพบูลย์  ปัทมวิภาต
 
68 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชญากานต์  หรรษคุณาชัย
2. นางสาวศิรดาพร  วัยธรรม
3. นางสาวเนื้อแพร  ดวงศรี
 
1. นางกรกมล  กำเนิดกาญจน์
2. นายไพบูลย์  ปัทมวิภาต
 
69 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพีร  สัตย์เพริศพราย
2. เด็กชายภูมิพัฒน  สัตย์เพริศพราย
3. นางสาวสิริกร  สุวรรณมาลี
 
1. นายไพบูลย์  ปัทมวิภาต
2. นางกรกมล  กำเนิดกาญจน์
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.75 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติพัศ  พรมเสน
2. เด็กหญิงมนัญชยา  ดอกบัว
3. เด็กหญิงสุธาวัลย์  เศรษฐจินดา
 
1. นางสาวจุฑารัสส์  วีระประภพ
2. นางสาวนัยนา  นาคฤทธิ์
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.75 ทอง 4 1. นางสาวกชพร  คงโชคชัย
2. นางสาวนิตินาถ  สัจจพงษ์
3. นางสาวยศวีร์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
1. นางสาวจุฑารัสส์  วีระประภพ
2. นางสาวนัยนา  นาคฤทธิ์
 
72 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร  พรจตุรินทร์
2. เด็กชายเกิดสุข  สนธิมา
3. เด็กหญิงโชติกา  ล้อมวงษ์
 
1. นางสาวตวงพร  คำเสียง
2. นางกรณิศา  ตันศิริ
 
73 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82.33 ทอง 6 1. นางสาวณพร  จันทราช
2. นางสาวพิมพพกานต์  โอวาสิทธิ์
3. นายวีรวิชญ์  ศิริบุญเรือง
 
1. นางสาวตวงพร  คำเสียง
2. นางกรณิศา  ตันศิริ
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 72.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ทองเย็น
2. เด็กหญิงทัตพิชา  สุนทรวิภาค
3. เด็กหญิงศิปราง  หงสืศิริวัฒน์
 
1. นางสาวตวงพร  คำเสียง
2. นางกรณิศา  ตันศิริ
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวกัญญาวีร์  พุทธมีภาพ
2. นางสาววฤณ  ขำสำอางค์
3. นางสาวสุฑีลักษณ์  ฟักแก้ว
 
1. นางสาวตวงพร  คำเสียง
2. นางกรณิศา  ตันศิริ
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์วัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปิ่นวิเศษ
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  ขำเพชร
 
1. นางสาวตวงพร  คำเสียง
2. นางกรณิศา  ตันศิริ
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวีรวัฒน์  ปราบกูล
2. นายศิวกร  ตันศิริ
3. นายอณากร  วุฒิวงกต
 
1. นางสาวตวงพร  คำเสียง
2. นางกรณิศา  ตันศิริ
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศรีหทัยเลิศ
2. เด็กชายธเนศร์  ช่อเหมือน
3. เด็กหญิงอรณิชา  ยอดสุขเกษม
 
1. นางสาวตวงพร  คำเสียง
2. นางกรณิศา  ตันศิริ