สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรันธร  องค์ศรีตระกูล
 
1. นางสาวปาริฉัตร  พลสมบัติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80 ทอง 13 1. นางสาวชื่นนภา  มาบางครุ
 
1. นายเอกวัฒน์  พัฒนวิบูลย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงวรดา  ยอดประเสริฐ
 
1. นางชลฤทัย  สุขเกษม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคัทลียา  ทาตะวงศ์
2. เด็กหญิงณิรชา  บุตระ
3. เด็กหญิงดาริกา  เปรมปรีดา
 
1. นายกีรติ  ไทยรัฐเทวินทร์
2. นายเอกวัฒน์  พัฒนวิบูลย์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  ฤทธิ์มังกร
2. เด็กหญิงจิตราภรณ์  ยิ้มแย้ม
3. เด็กหญิงนภกมล  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายบรรณรักษ์  บุญปก
2. นางสาวศิวิไลซ์  ธาราเพ็ชรัตน์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชุติกาญจน์  โอบนิธิพันธ์
2. นางสาวณิชาภา  ยงหนู
3. นางสาวสุนิสา  อัตถจริยกุล
 
1. นายนพดล  อารมณ์รัตน์
2. นางสาวสุนารี  ชินรัตน์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิณณธรรม  รักจรรยาบรรณ
2. เด็กหญิงฉัตรปวีณ์  มิวันเปี้ย
3. เด็กหญิงทิชานันทร์  สมขาว
 
1. นางสาววาสนา  ยะหัตตะ
2. นางสาวพรวิมล  อุตรัตน์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทัศน์สุดา  ประสิทธิ์วิเศษ
2. นางสาวธิดาพร  ประยงค์พันธุ์
3. นางสาววีรดา  เชาว์รูปดี
 
1. นางสาวนิตยา  ลิขิตภิญโญ
2. นางอรุณศรี  ทวีโภคา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.33 ทอง 10 1. นางสาวพรธัญญา  มณีรัตนะพร
2. นางสาวรุจีรัตน์  ทองอินทร์
 
1. นางสาวสุทิศา  รุจิวงศ์
2. นางสาวธิติมาศ  สุขประเสริฐชัย
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงวรดา  ยอดประเสริฐ
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  นาจำปา
 
1. นายกีรติ  ไทยรัฐเทวินทร์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันทา
2. เด็กหญิงดวงกมล  ผิวผาเมือง
3. เด็กหญิงนัทธมน  ลักขษร
4. เด็กหญิงนิชาภัทร  ธนธีระอมร
5. เด็กหญิงนิษฐกานต์  บรรณสิริพัฒน์
6. เด็กหญิงปิยดา  กายแก้ว
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  สังข์ยัง
8. เด็กหญิงรัชนี  คงฤทธิ์
9. เด็กหญิงวรัญญา  ฤกษ์งามชัย
10. เด็กหญิงวัลลภา  ลายทอง
11. เด็กหญิงวาทินี  สุนทรสนิท
12. เด็กหญิงสุพิชชาร์  คำตัน
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
2. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยรัตน์  ละออง
2. นางสาวภัททา  ร่มโพธิ์
 
1. นางสาวลัลนา   ปลั่งศรีรัตน์
2. Mrs.Keiko  Okawara
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปทิตตา  สรรพประวีณ
2. นางสาวรัญชิดา  ยุคเกษมวงศ์
3. นางสาววรินทร  อุ่นเสมาธรรม
 
1. นางสาวสินี  อินทสุวรรณ
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขนิษฐา  เก่งชัยภูมิ
2. นางสาวจินตหรา  ไชยเพชร
 
1. นายฤกษ์ชัย  ชะตาถนอม
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80.67 ทอง 5 1. นางสาววรรณพร  เกษมสัตย์
2. นางสาววรรณวิษา  สาคร
3. นางสาวเสาวภาคย์  สุขสมเลิศ
 
1. นางสาวทศพร  บุญชู
2. นางสาวราตรี  สุขขำ
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงรุจิรา  โคตวงษา
2. เด็กหญิงสุนิสา  บุญเสม
3. เด็กหญิงอรุณี  คิดสำราญ
 
1. นางสาวราตรี  สุขขำ
2. นางสาวทศพร  บุญชู
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80.25 ทอง 6 1. นางสาวณัฐณิชา  ภัทรชลิต
2. นางสาวพัณณิตา  โอฬารตระกูล
3. นางสาวสงกรานต์  พลสรรค์
 
1. นางสาวราตรี  สุขขำ
2. นายทศพร  บุญชู
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิชชาพร  คล่องแคล่ว
2. นางสาวพีรณัฐ  ฉัตรธนโชติ
3. นางสาวสมัชญา  หทัยธระ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ขณะรัตน์
2. นางสาวปนิดา  น้อยเกิด
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85.33 ทอง 5 1. นางสาวนิภาพร  ศรีสุข
2. นางสาวสิตานัน  บุตรแก้ว
3. นางสาวสุธินี  ขมขุนทด
 
1. นางสาวปนิดา  น้อยเกืด
2. นางสาวเบญจวรรณ  ขณะรัตน์