สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 9 1. นางสาวกมลรัตน์  สุขแสนสุข
 
1. นายสุรรักษ์  วรรณทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงนวลพรรณ  แววศรี
 
1. นางอังคนาง  บุญศิริ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธิดาพร  ประยงค์พันธ์ุ
 
1. นายกีรติ  ไทยรัฐเทวินทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวจามรี  กมลตรี
 
1. นางสาววรนุช  สวัสดิ์กิจไพโรจน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวประวีณ  เหล่าพูลทรัพย์
2. นางสาวสุนิสา  อัตถจริยกุล
3. นางสาวอัญชิษฐา  ชีพอารนัย
 
1. นายเอกวัฒน์  พัฒนวิบูลย์
2. นายกีรติ  ไทยรัฐเทวินทร์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนากานต์  ชีววัฒนรัตน์
2. เด็กหญิงนฎา  เกตุเมฆ
 
1. นายธนพงศ์  พลอยลอย
2. นางสาวสุนารี  ชินรัตน์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.33 เงิน 14 1. เด็กหญิงคทาทิพย์  โอศิริกาญจน์
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  ศรีผุย
 
1. นางสาวธิติมาศ  สุขประเสริฐชัย
2. นางสาวสุทิศา  รุจิวงศ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุกัญญา  จันศิริ
 
1. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นางสาวสุวนันท์  พงศ์กัณฑ์เอนก
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  ทองเรือง
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงกชพร   ตรัยปกรณ์
 
1. นายสมควร  แหสกุล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 12 1. นางสาวนฤสรณ์   รัตนแสงเสถียร
 
1. นายสมควร  แหสกุล
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชาดา  สิริภัคภิญโญ
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  ธรรมบวร
3. เด็กหญิงอิสรีย์  แซ่โง้ว
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
2. นายสมควร  แหสกุล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวกัญญารัตน์  รัตนเสาวภาคย์
2. นางสาวขวัญพิชชา  อัครคงสกุล
3. นางสาวฝนทิพย์  โรจน์ศิริลาวัณย์
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
2. นายสมควร  แหสกุล
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  ธนธีระอมร
2. เด็กหญิงปิยดา  กายแก้ว
3. เด็กหญิงรัชนี  คงฤทธิ์
4. เด็กหญิงวัลลภา  ลายทอง
5. เด็กหญิงอรนลิน  จรรยาสกุลโรจน์
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
2. นายกีรติ  ไทยรัฐเทวินทร์
3. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78 เงิน 12 1. นางสาวปาริชาติ  เจริญศรีสมบูรณ์
2. นางสาวพรชิตา  บุญศรี
3. นางสาววิลาวรรณ  วงค์ใหญ่
4. นางสาวสิริรัชต  ชัยดี
5. นางสาวสุภาพร  จิรดำรงพันธุ์
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
2. นายกีรติ  ไทยรัฐเทวินทร์
3. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันทา
2. เด็กหญิงชนิตา  เปลี่ยนแปลง
3. นางสาวญฎานิส  เพียรวิมุต
4. นางสาวญาณิศา  โครตหา
5. เด็กหญิงณิรชา  บุตระ
6. เด็กหญิงดวงกมล  ผิวผาเมือง
7. เด็กหญิงดาริกา  เปรมปรีดา
8. นางสาวธิดา  มนทาทอง
9. นางสาวนลินี  เปลี่ยนสุ่น
10. เด็กหญิงนิชาภัทร  ธนธีระอมร
11. เด็กหญิงปาริฉัตร  หาญคุณตุละ
12. นางสาวปาริชาติ  เจริญศรีสมบูรณ์
13. เด็กหญิงปิยดา  กายแก้ว
14. นางสาวพรชิตา  บุญศรี
15. นางสาวพัชนีมาศ  อยู่ทอง
16. นางสาวพิมพ์มาดา  โมกภา
17. นางสาวภัทราภรณ์  แสงสว่าง
18. เด็กหญิงมนสิชา  สารพล
19. เด็กหญิงรัชนี  คงฤทธิ์
20. เด็กหญิงรัตนาวดี  ตันติศิลปพงศ์
21. เด็กหญิงวรดา  ยอดประเสริฐ
22. เด็กหญิงวรัญญา  ฤกษ์งามชัย
23. นางสาววริษา  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
24. นางสาววสุ  ลิมทวีสมเกียรติ
25. เด็กหญิงวัลลภา  ลายทอง
26. เด็กหญิงวาทินี  สุนทรสนิท
27. นางสาววิลาวรรณ  วงค์ใหญ่
28. นางสาวศรสวรรค์  เนตรรังษี
29. นางสาวศศิธร  จันทร์ทอง
30. นางสาวสิรีรัชต  ชัยดี
31. เด็กหญิงสุพิชชาร์  คำตัน
32. นางสาวสุภาพร  จิรดำรงพันธุ์
33. นางสาวสุมิตา  ว่องวันดี
34. นางสาวอภิษฎา  กองวรนันท์
35. นางสาวอรณัฐ  วาณิชกุลนันทน์
36. เด็กหญิงอรนลิน  จรรยาสกุลโรจน์
37. นางสาวเดือน  ระยะทาง
38. เด็กหญิงเบญจพร  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
2. นายกีรติ  ไทยรัฐเทวินทร์
3. นายกษิตสันต์  ลีอำนนต์กุล
4. พันจ่าเอกวชิรศักดิ์  ตันทัศน์
5. ว่าที่ร้อยตรีจิตราวดี  ตันทัศน์
6. นางรุจิรา  เฉยเจริญ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 15 1. นางสาวเดือน  ระยะทาง
 
1. นายกีรติ  ไทยรัฐเทวินทร์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐนรี  แซ่ลิ้ม
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวพรชิตา  บุญศรี
 
1. นายกีรติ  ไทยรัฐเทวินทร์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.67 เงิน 8 1. เด็กหญิงอทิตยา  ผาไธสงค์
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนลินี  เปลี่ยนสุ่น
 
1. นายกีรติ  ไทยรัฐเทวินทร์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 71.33 เงิน 7 1. นางสาวญฎานิส  เพียรวิมุต
2. นางสาวณัฐญา  ธนวนิชตระกูล
3. นางสาวพรปภา  ทรัพย์อยู่
4. นางสาวพิมพ์มาดา  โมกภา
5. นางสาววิลาวรรณ  วงค์ใหญ่
6. นางสาวสิรีรัชต  ชัยดี
7. นางสาวอภิษฎา  กองวรนันท์
8. นางสาวอรฐิตา  อินมีศรี
9. นางสาวเกศราภรณ์  เตียงพาลาภ
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
2. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73.8 เงิน 18 1. เด็กหญิงปรียาภัคร  เชื้อบุญ
 
1. นางสาววรางคณา  ชลกาญจน์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78.2 เงิน 10 1. นางสาวจิตราทิพย์  เจียงศิริรุ่งเรือง
 
1. นางอัจฉรา  เพิ่มพูล
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงนวลพรรณ  แววศรี
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ศรีชมภู
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวฐิติพร  โกวิทย์สมบูรณ์
 
1. นายจักร์พงษ์  สายทองติ่ง
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวพิมพ์ใจ  วงค์แก้ววัน
2. นางสาวลภัสชา  นิ่มสอาด
 
1. นางสาวลัลนา   ปลั่งศรีรัตน์
2. นายชัยวัฒน์  ช้างชาวนา
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 72.35 เงิน 7 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงฐิตาภา  เกษมสุรี
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  ทาเหล็ก
4. เด็กหญิงณิรชา  บุตระ
5. เด็กหญิงดาริกา  เปรมปรีดา
6. เด็กหญิงธนาภรณ์  สิริวัฒนาพรพงศ์
7. เด็กหญิงปวริษา  ศัลย์ปานนท์
8. เด็กหญิงวรดา  ยอดประเสริฐ
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
2. นายบุญยวัฒน์  ฝนทองจุลกุล
3. นายสุรรักษ์  วรรณทอง
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70.25 เงิน 15 1. เด็กหญิงจิรชญา  รุ่งนนทรัตน์
2. เด็กหญิงอิสรีย์   อุไรสินธว์
 
1. นายอรรถพล  พรมสุวรรณ
 
31 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคทาทิพย์  โอศิริกาญจน์
2. เด็กหญิงจิรพัฒน์  กองการณ์
3. เด็กหญิงชภิญาดา  รัตนเลิศรทา
 
1. นายนิติ  ศุภรานันท์
2. นายอรรถพล  พรมสุวรรณ
 
32 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิณณธรรม  รักจรรยาบรรณ
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  วันกอน
3. เด็กหญิงศิริพร  จันทา
 
1. นายนิติ  ศุภรานันท์
2. นายิอรรถพล  พรมสุวรรณ