สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  ยิ้มมาก
 
1. นางวีรยา  ไชยมงคล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปุญญิศา  อัตตะวิริยสุวร
2. เด็กหญิงพชรสร  ศักดิ์เวคิน
 
1. นางดรุณี  เตชะวงศ์ประเสริฐ
2. นางสาวสุภา  เหร็นเส็บ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 13 1. นางสาวณีรนุช  สันติสุขมงคล
2. นางสาวประวีณ  เหล่าพูลทรัพย์
3. นางสาวไอรินลดา  ภูวัชร์ธนาวงษ์
 
1. นายนพดล  อารมณ์รัตน์
2. นางสาววิภาพรรณ  มักขุนทด
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพัชฌมณฑ์  แจ่มวิถีเลิศ
2. เด็กหญิงวรันธร  องค์ศรีตระกูล
3. เด็กหญิงเพียงรวี  แซ่เฮ้ง
 
1. นายบรรณรักษ์  บุญปก
2. นางสาวศิวิไลซ์  ธาราเพ็ชรัตน์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงงามพรรณ  โฉมงาม
2. เด็กหญิงญานิกา  เซี่ยง
 
1. นายบรรณรักษ์  บุญปก
2. นางอรุณศรี  ทวีโภคา
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 13 1. นางสาวสุภาวดี  เฉลยรักษ์
2. นางสาวอัจฉรี  สุทธิแสน
 
1. นายบรรณรักษ์  บุญปก
2. นายธนพงศ์  พลอยลอย
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 1. นางสาวศศิธร  เพิ่มอนันต์ชัย
2. นางสาวสัสสฬัส  สรรคม
3. นางสาวอรอารยา  ณัฎฐานาค
 
1. นายบรรณรักษ์  บุญปก
2. นายนิติ  ศุภรานันท์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  คะมุง
2. เด็กหญิงชนิตา  เปลี่ยนแปลง
3. เด็กหญิงปุณฑริกา   กองกัญญา
4. เด็กหญิงภัชราภรณ์  น้อยน้ำคำ
5. เด็กหญิงมนสิชา  สารพล
 
1. นางสาวณิศวัลย์  แจ้งกิจ
2. นายรชต  เปรมฤทัยสกุล
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงแก้วมะณี  ศรีพูล
 
1. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 13 1. นางสาวตะวัน  ฮานาฟี
 
1. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นางสาววรินทร  อุ่นเสมาธรรม
 
1. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
 
12 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาวปริยากร  สวัสดี
2. นางสาวปิยกานต์   ยิ้มสง่างาม
3. นางสาวอัญชิสา   บรรเทิง
 
1. นายนิติ  ศุภรานันท์
2. นายอรรถพล  พรมสุวรรณ
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชราภา  พูนธวัชสันติ
2. นางสาวเมธินี  สุรินทร์
3. นางสาวเยาวนิตย์  เฉิน
 
1. นายนิติ  ศุภรานันท์
2. นายอรรถพล  พรมสุวรรณ
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกรกฎ  สิราริยกุล
2. เด็กหญิงปณิฏฐา  มานะรุ่งวิทย์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  บุญพินิจ
 
1. นายนิติ  ศุภรานันท์
2. นายอรรถพล  พรมสุวรรณ