สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศิรินภา  จำเริญใหญ่
2. เด็กหญิงสมิตา  ธาดาศิลารวม
 
1. นายกีรติ  ไทยรัฐเทวินทร์
2. นายเอกวัฒน์  พัฒนวิบูลย์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ตังกวย
 
1. นายอภิวัฒน์  จันทนา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 21 1. นางสาวสุฑาวรรณ  สะโมสร
 
1. นางรุจิรา  บัวเผื่อน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนิลมณี  สอนสุภาพ
2. เด็กหญิงปนัดดา  สาระผล
 
1. นางรุจิรา  บัวเผื่อน
2. นางอุบลรัตน์  รากะสง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 11 1. นางสาวณภัทร  เลิศสัตตพรกุล
2. นางสาวปริญดา  สิงห์ซอม
 
1. นางสาวมธุตฤณ  ปล้องพันธุ์
2. นางรุจิรา  บัวเผื่อน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงกชกรณ์  รัตนวิเชียรชาญ
 
1. นางสาวทฤฒมน  บรรจงรอด
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 15 1. นางสาวไอรินลดา  ภูวัชร์ธนาวงษ์
 
1. นายจิรชัย  เสริมภักดีกุล
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 20 1. นางสาววิรดา  บัวเผื่อน
 
1. นางสาวพนิดา  น่วมทนงค์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงสุพิชญา  คู่ภิรมย์เจริญ
 
1. นางสาวกมลวรรณ  บุญแจ้ง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 22 1. นางสาวภัทรสุดา  พุ่มพันธุ์วงศ์
 
1. นางอภิญญา  สุวรรณทรัพย์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ตังกวย
2. เด็กหญิงนวลพรรณ  แววศรี
3. เด็กหญิงปุญญิศา  อัตตวิริยะสุวร
 
1. นางสาวศิวิไลซ์  ธาราเพ็ชรัตน์
2. นายนพดล  อารมณ์รัตน์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 10 1. นางสาวณัฐณิชา  เซี่ยง
2. นางสาวภัทรสุดา  พุ่มพันธุ์วงศ์
3. นางสาวอัญชิษฐา  ชีพอารนัย
 
1. นายนพดล  อารมณ์รัตน์
2. นายปรมินทร์  แก้วกล่ำศรี
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วิภาสกุลพิทย์
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สายกระโทก
 
1. นายธนพงศ์  พลอยลอย
2. นางสาวสุนารี  ชินรัตน์
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงวรัญญา  นกเล็ก
2. เด็กหญิงวรันธร  องค์ศรีตระกูล
 
1. นางสุภาภรณ์  เปรมแหวว
2. นายวรวุฒิ  กระจ่างพัตร์
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 8 1. นางสาวณัฐณิชา  เซี่ยง
2. นางสาวศศิธร  พนานุรักษา
 
1. นางวิจิตร  สุรชุติกาล
2. นายธนพงศ์  เพิ่มพูล
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงสุธินี  บุญภักดี
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงรินลณี  แซ่อ่อง
2. เด็กหญิงศุภสุตา  รัตนะ
 
1. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
2. นางสาวอนุตรา  สุวคันธกุล
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 47.6 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงวรัทยา  จันทร์ต้น
 
1. นางสาววรางคณา  ชลกาญจน์
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 48.75 เข้าร่วม 15 1. นางสาวเปรมฤดี  หวังธรรมเลิศ
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ศรีชมภู
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 59.33 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงณัฐพร  พิมพา
2. เด็กหญิงธรรม์วิศา  เรืองมณี
3. เด็กหญิงอรอารีย์  ธีระพิศาล
 
1. นางสาวสินี  อินทสุวรรณ
2. นางสาวสุรัชสาน์ุ  รัตนวรรณ
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 25 1. นางสาวภูษิญา  สุขศิริ
2. นางสาวศศิธร  พนานุรักษา
 
1. นายอรรถพล  พรมสุวรรณ
 
22 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 7 1. นางสาวกรชวัล  รักฤทธิ์
2. นางสาวณัฐวลัย  ศรีวิริยานนท์
3. นางสาวภาวิณี  ธรรมกิจ
 
1. นายนิติ  ศุภรานันท์
2. นายอรรถพล  พรมสุวรรณ