สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  ยิ้มมาก
 
1. นางวีรยา  ไชยมงคล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 9 1. นางสาวกมลรัตน์  สุขแสนสุข
 
1. นายสุรรักษ์  วรรณทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงนวลพรรณ  แววศรี
 
1. นางอังคนาง  บุญศิริ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธิดาพร  ประยงค์พันธ์ุ
 
1. นายกีรติ  ไทยรัฐเทวินทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรันธร  องค์ศรีตระกูล
 
1. นางสาวปาริฉัตร  พลสมบัติ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80 ทอง 13 1. นางสาวชื่นนภา  มาบางครุ
 
1. นายเอกวัฒน์  พัฒนวิบูลย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงวรดา  ยอดประเสริฐ
 
1. นางชลฤทัย  สุขเกษม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวจามรี  กมลตรี
 
1. นางสาววรนุช  สวัสดิ์กิจไพโรจน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคัทลียา  ทาตะวงศ์
2. เด็กหญิงณิรชา  บุตระ
3. เด็กหญิงดาริกา  เปรมปรีดา
 
1. นายกีรติ  ไทยรัฐเทวินทร์
2. นายเอกวัฒน์  พัฒนวิบูลย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวประวีณ  เหล่าพูลทรัพย์
2. นางสาวสุนิสา  อัตถจริยกุล
3. นางสาวอัญชิษฐา  ชีพอารนัย
 
1. นายเอกวัฒน์  พัฒนวิบูลย์
2. นายกีรติ  ไทยรัฐเทวินทร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศิรินภา  จำเริญใหญ่
2. เด็กหญิงสมิตา  ธาดาศิลารวม
 
1. นายกีรติ  ไทยรัฐเทวินทร์
2. นายเอกวัฒน์  พัฒนวิบูลย์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ตังกวย
 
1. นายอภิวัฒน์  จันทนา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 21 1. นางสาวสุฑาวรรณ  สะโมสร
 
1. นางรุจิรา  บัวเผื่อน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนิลมณี  สอนสุภาพ
2. เด็กหญิงปนัดดา  สาระผล
 
1. นางรุจิรา  บัวเผื่อน
2. นางอุบลรัตน์  รากะสง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 11 1. นางสาวณภัทร  เลิศสัตตพรกุล
2. นางสาวปริญดา  สิงห์ซอม
 
1. นางสาวมธุตฤณ  ปล้องพันธุ์
2. นางรุจิรา  บัวเผื่อน
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงกชกรณ์  รัตนวิเชียรชาญ
 
1. นางสาวทฤฒมน  บรรจงรอด
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 15 1. นางสาวไอรินลดา  ภูวัชร์ธนาวงษ์
 
1. นายจิรชัย  เสริมภักดีกุล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปุญญิศา  อัตตะวิริยสุวร
2. เด็กหญิงพชรสร  ศักดิ์เวคิน
 
1. นางดรุณี  เตชะวงศ์ประเสริฐ
2. นางสาวสุภา  เหร็นเส็บ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 20 1. นางสาววิรดา  บัวเผื่อน
 
1. นางสาวพนิดา  น่วมทนงค์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงสุพิชญา  คู่ภิรมย์เจริญ
 
1. นางสาวกมลวรรณ  บุญแจ้ง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 22 1. นางสาวภัทรสุดา  พุ่มพันธุ์วงศ์
 
1. นางอภิญญา  สุวรรณทรัพย์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ตังกวย
2. เด็กหญิงนวลพรรณ  แววศรี
3. เด็กหญิงปุญญิศา  อัตตวิริยะสุวร
 
1. นางสาวศิวิไลซ์  ธาราเพ็ชรัตน์
2. นายนพดล  อารมณ์รัตน์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 10 1. นางสาวณัฐณิชา  เซี่ยง
2. นางสาวภัทรสุดา  พุ่มพันธุ์วงศ์
3. นางสาวอัญชิษฐา  ชีพอารนัย
 
1. นายนพดล  อารมณ์รัตน์
2. นายปรมินทร์  แก้วกล่ำศรี
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  ฤทธิ์มังกร
2. เด็กหญิงจิตราภรณ์  ยิ้มแย้ม
3. เด็กหญิงนภกมล  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายบรรณรักษ์  บุญปก
2. นางสาวศิวิไลซ์  ธาราเพ็ชรัตน์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 13 1. นางสาวณีรนุช  สันติสุขมงคล
2. นางสาวประวีณ  เหล่าพูลทรัพย์
3. นางสาวไอรินลดา  ภูวัชร์ธนาวงษ์
 
1. นายนพดล  อารมณ์รัตน์
2. นางสาววิภาพรรณ  มักขุนทด
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพัชฌมณฑ์  แจ่มวิถีเลิศ
2. เด็กหญิงวรันธร  องค์ศรีตระกูล
3. เด็กหญิงเพียงรวี  แซ่เฮ้ง
 
1. นายบรรณรักษ์  บุญปก
2. นางสาวศิวิไลซ์  ธาราเพ็ชรัตน์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชุติกาญจน์  โอบนิธิพันธ์
2. นางสาวณิชาภา  ยงหนู
3. นางสาวสุนิสา  อัตถจริยกุล
 
1. นายนพดล  อารมณ์รัตน์
2. นางสาวสุนารี  ชินรัตน์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิณณธรรม  รักจรรยาบรรณ
2. เด็กหญิงฉัตรปวีณ์  มิวันเปี้ย
3. เด็กหญิงทิชานันทร์  สมขาว
 
1. นางสาววาสนา  ยะหัตตะ
2. นางสาวพรวิมล  อุตรัตน์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทัศน์สุดา  ประสิทธิ์วิเศษ
2. นางสาวธิดาพร  ประยงค์พันธุ์
3. นางสาววีรดา  เชาว์รูปดี
 
1. นางสาวนิตยา  ลิขิตภิญโญ
2. นางอรุณศรี  ทวีโภคา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงงามพรรณ  โฉมงาม
2. เด็กหญิงญานิกา  เซี่ยง
 
1. นายบรรณรักษ์  บุญปก
2. นางอรุณศรี  ทวีโภคา
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 13 1. นางสาวสุภาวดี  เฉลยรักษ์
2. นางสาวอัจฉรี  สุทธิแสน
 
1. นายบรรณรักษ์  บุญปก
2. นายธนพงศ์  พลอยลอย
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนากานต์  ชีววัฒนรัตน์
2. เด็กหญิงนฎา  เกตุเมฆ
 
1. นายธนพงศ์  พลอยลอย
2. นางสาวสุนารี  ชินรัตน์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วิภาสกุลพิทย์
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สายกระโทก
 
1. นายธนพงศ์  พลอยลอย
2. นางสาวสุนารี  ชินรัตน์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 1. นางสาวศศิธร  เพิ่มอนันต์ชัย
2. นางสาวสัสสฬัส  สรรคม
3. นางสาวอรอารยา  ณัฎฐานาค
 
1. นายบรรณรักษ์  บุญปก
2. นายนิติ  ศุภรานันท์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  คะมุง
2. เด็กหญิงชนิตา  เปลี่ยนแปลง
3. เด็กหญิงปุณฑริกา   กองกัญญา
4. เด็กหญิงภัชราภรณ์  น้อยน้ำคำ
5. เด็กหญิงมนสิชา  สารพล
 
1. นางสาวณิศวัลย์  แจ้งกิจ
2. นายรชต  เปรมฤทัยสกุล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 -    
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.33 เงิน 14 1. เด็กหญิงคทาทิพย์  โอศิริกาญจน์
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  ศรีผุย
 
1. นางสาวธิติมาศ  สุขประเสริฐชัย
2. นางสาวสุทิศา  รุจิวงศ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.33 ทอง 10 1. นางสาวพรธัญญา  มณีรัตนะพร
2. นางสาวรุจีรัตน์  ทองอินทร์
 
1. นางสาวสุทิศา  รุจิวงศ์
2. นางสาวธิติมาศ  สุขประเสริฐชัย
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงวรัญญา  นกเล็ก
2. เด็กหญิงวรันธร  องค์ศรีตระกูล
 
1. นางสุภาภรณ์  เปรมแหวว
2. นายวรวุฒิ  กระจ่างพัตร์
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 8 1. นางสาวณัฐณิชา  เซี่ยง
2. นางสาวศศิธร  พนานุรักษา
 
1. นางวิจิตร  สุรชุติกาล
2. นายธนพงศ์  เพิ่มพูล
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุกัญญา  จันศิริ
 
1. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นางสาวสุวนันท์  พงศ์กัณฑ์เอนก
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  ทองเรือง
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงกชพร   ตรัยปกรณ์
 
1. นายสมควร  แหสกุล
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงแก้วมะณี  ศรีพูล
 
1. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 13 1. นางสาวตะวัน  ฮานาฟี
 
1. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงสุธินี  บุญภักดี
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นางสาววรินทร  อุ่นเสมาธรรม
 
1. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงรินลณี  แซ่อ่อง
2. เด็กหญิงศุภสุตา  รัตนะ
 
1. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
2. นางสาวอนุตรา  สุวคันธกุล
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 12 1. นางสาวนฤสรณ์   รัตนแสงเสถียร
 
1. นายสมควร  แหสกุล
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชาดา  สิริภัคภิญโญ
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  ธรรมบวร
3. เด็กหญิงอิสรีย์  แซ่โง้ว
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
2. นายสมควร  แหสกุล
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวกัญญารัตน์  รัตนเสาวภาคย์
2. นางสาวขวัญพิชชา  อัครคงสกุล
3. นางสาวฝนทิพย์  โรจน์ศิริลาวัณย์
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
2. นายสมควร  แหสกุล
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  ธนธีระอมร
2. เด็กหญิงปิยดา  กายแก้ว
3. เด็กหญิงรัชนี  คงฤทธิ์
4. เด็กหญิงวัลลภา  ลายทอง
5. เด็กหญิงอรนลิน  จรรยาสกุลโรจน์
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
2. นายกีรติ  ไทยรัฐเทวินทร์
3. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78 เงิน 12 1. นางสาวปาริชาติ  เจริญศรีสมบูรณ์
2. นางสาวพรชิตา  บุญศรี
3. นางสาววิลาวรรณ  วงค์ใหญ่
4. นางสาวสิริรัชต  ชัยดี
5. นางสาวสุภาพร  จิรดำรงพันธุ์
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
2. นายกีรติ  ไทยรัฐเทวินทร์
3. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันทา
2. เด็กหญิงชนิตา  เปลี่ยนแปลง
3. นางสาวญฎานิส  เพียรวิมุต
4. นางสาวญาณิศา  โครตหา
5. เด็กหญิงณิรชา  บุตระ
6. เด็กหญิงดวงกมล  ผิวผาเมือง
7. เด็กหญิงดาริกา  เปรมปรีดา
8. นางสาวธิดา  มนทาทอง
9. นางสาวนลินี  เปลี่ยนสุ่น
10. เด็กหญิงนิชาภัทร  ธนธีระอมร
11. เด็กหญิงปาริฉัตร  หาญคุณตุละ
12. นางสาวปาริชาติ  เจริญศรีสมบูรณ์
13. เด็กหญิงปิยดา  กายแก้ว
14. นางสาวพรชิตา  บุญศรี
15. นางสาวพัชนีมาศ  อยู่ทอง
16. นางสาวพิมพ์มาดา  โมกภา
17. นางสาวภัทราภรณ์  แสงสว่าง
18. เด็กหญิงมนสิชา  สารพล
19. เด็กหญิงรัชนี  คงฤทธิ์
20. เด็กหญิงรัตนาวดี  ตันติศิลปพงศ์
21. เด็กหญิงวรดา  ยอดประเสริฐ
22. เด็กหญิงวรัญญา  ฤกษ์งามชัย
23. นางสาววริษา  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
24. นางสาววสุ  ลิมทวีสมเกียรติ
25. เด็กหญิงวัลลภา  ลายทอง
26. เด็กหญิงวาทินี  สุนทรสนิท
27. นางสาววิลาวรรณ  วงค์ใหญ่
28. นางสาวศรสวรรค์  เนตรรังษี
29. นางสาวศศิธร  จันทร์ทอง
30. นางสาวสิรีรัชต  ชัยดี
31. เด็กหญิงสุพิชชาร์  คำตัน
32. นางสาวสุภาพร  จิรดำรงพันธุ์
33. นางสาวสุมิตา  ว่องวันดี
34. นางสาวอภิษฎา  กองวรนันท์
35. นางสาวอรณัฐ  วาณิชกุลนันทน์
36. เด็กหญิงอรนลิน  จรรยาสกุลโรจน์
37. นางสาวเดือน  ระยะทาง
38. เด็กหญิงเบญจพร  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
2. นายกีรติ  ไทยรัฐเทวินทร์
3. นายกษิตสันต์  ลีอำนนต์กุล
4. พันจ่าเอกวชิรศักดิ์  ตันทัศน์
5. ว่าที่ร้อยตรีจิตราวดี  ตันทัศน์
6. นางรุจิรา  เฉยเจริญ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงวรดา  ยอดประเสริฐ
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 15 1. นางสาวเดือน  ระยะทาง
 
1. นายกีรติ  ไทยรัฐเทวินทร์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  นาจำปา
 
1. นายกีรติ  ไทยรัฐเทวินทร์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐนรี  แซ่ลิ้ม
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวพรชิตา  บุญศรี
 
1. นายกีรติ  ไทยรัฐเทวินทร์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.67 เงิน 8 1. เด็กหญิงอทิตยา  ผาไธสงค์
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนลินี  เปลี่ยนสุ่น
 
1. นายกีรติ  ไทยรัฐเทวินทร์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันทา
2. เด็กหญิงดวงกมล  ผิวผาเมือง
3. เด็กหญิงนัทธมน  ลักขษร
4. เด็กหญิงนิชาภัทร  ธนธีระอมร
5. เด็กหญิงนิษฐกานต์  บรรณสิริพัฒน์
6. เด็กหญิงปิยดา  กายแก้ว
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  สังข์ยัง
8. เด็กหญิงรัชนี  คงฤทธิ์
9. เด็กหญิงวรัญญา  ฤกษ์งามชัย
10. เด็กหญิงวัลลภา  ลายทอง
11. เด็กหญิงวาทินี  สุนทรสนิท
12. เด็กหญิงสุพิชชาร์  คำตัน
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
2. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 71.33 เงิน 7 1. นางสาวญฎานิส  เพียรวิมุต
2. นางสาวณัฐญา  ธนวนิชตระกูล
3. นางสาวพรปภา  ทรัพย์อยู่
4. นางสาวพิมพ์มาดา  โมกภา
5. นางสาววิลาวรรณ  วงค์ใหญ่
6. นางสาวสิรีรัชต  ชัยดี
7. นางสาวอภิษฎา  กองวรนันท์
8. นางสาวอรฐิตา  อินมีศรี
9. นางสาวเกศราภรณ์  เตียงพาลาภ
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
2. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 47.6 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงวรัทยา  จันทร์ต้น
 
1. นางสาววรางคณา  ชลกาญจน์
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 48.75 เข้าร่วม 15 1. นางสาวเปรมฤดี  หวังธรรมเลิศ
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ศรีชมภู
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73.8 เงิน 18 1. เด็กหญิงปรียาภัคร  เชื้อบุญ
 
1. นางสาววรางคณา  ชลกาญจน์
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78.2 เงิน 10 1. นางสาวจิตราทิพย์  เจียงศิริรุ่งเรือง
 
1. นางอัจฉรา  เพิ่มพูล
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงนวลพรรณ  แววศรี
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ศรีชมภู
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวฐิติพร  โกวิทย์สมบูรณ์
 
1. นายจักร์พงษ์  สายทองติ่ง
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยรัตน์  ละออง
2. นางสาวภัททา  ร่มโพธิ์
 
1. นางสาวลัลนา   ปลั่งศรีรัตน์
2. Mrs.Keiko  Okawara
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวพิมพ์ใจ  วงค์แก้ววัน
2. นางสาวลภัสชา  นิ่มสอาด
 
1. นางสาวลัลนา   ปลั่งศรีรัตน์
2. นายชัยวัฒน์  ช้างชาวนา
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 72.35 เงิน 7 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงฐิตาภา  เกษมสุรี
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  ทาเหล็ก
4. เด็กหญิงณิรชา  บุตระ
5. เด็กหญิงดาริกา  เปรมปรีดา
6. เด็กหญิงธนาภรณ์  สิริวัฒนาพรพงศ์
7. เด็กหญิงปวริษา  ศัลย์ปานนท์
8. เด็กหญิงวรดา  ยอดประเสริฐ
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
2. นายบุญยวัฒน์  ฝนทองจุลกุล
3. นายสุรรักษ์  วรรณทอง
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 59.33 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงณัฐพร  พิมพา
2. เด็กหญิงธรรม์วิศา  เรืองมณี
3. เด็กหญิงอรอารีย์  ธีระพิศาล
 
1. นางสาวสินี  อินทสุวรรณ
2. นางสาวสุรัชสาน์ุ  รัตนวรรณ
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปทิตตา  สรรพประวีณ
2. นางสาวรัญชิดา  ยุคเกษมวงศ์
3. นางสาววรินทร  อุ่นเสมาธรรม
 
1. นางสาวสินี  อินทสุวรรณ
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 25 1. นางสาวภูษิญา  สุขศิริ
2. นางสาวศศิธร  พนานุรักษา
 
1. นายอรรถพล  พรมสุวรรณ
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70.25 เงิน 15 1. เด็กหญิงจิรชญา  รุ่งนนทรัตน์
2. เด็กหญิงอิสรีย์   อุไรสินธว์
 
1. นายอรรถพล  พรมสุวรรณ
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขนิษฐา  เก่งชัยภูมิ
2. นางสาวจินตหรา  ไชยเพชร
 
1. นายฤกษ์ชัย  ชะตาถนอม
 
79 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคทาทิพย์  โอศิริกาญจน์
2. เด็กหญิงจิรพัฒน์  กองการณ์
3. เด็กหญิงชภิญาดา  รัตนเลิศรทา
 
1. นายนิติ  ศุภรานันท์
2. นายอรรถพล  พรมสุวรรณ
 
80 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาวปริยากร  สวัสดี
2. นางสาวปิยกานต์   ยิ้มสง่างาม
3. นางสาวอัญชิสา   บรรเทิง
 
1. นายนิติ  ศุภรานันท์
2. นายอรรถพล  พรมสุวรรณ
 
81 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิณณธรรม  รักจรรยาบรรณ
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  วันกอน
3. เด็กหญิงศิริพร  จันทา
 
1. นายนิติ  ศุภรานันท์
2. นายิอรรถพล  พรมสุวรรณ
 
82 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชราภา  พูนธวัชสันติ
2. นางสาวเมธินี  สุรินทร์
3. นางสาวเยาวนิตย์  เฉิน
 
1. นายนิติ  ศุภรานันท์
2. นายอรรถพล  พรมสุวรรณ
 
83 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกรกฎ  สิราริยกุล
2. เด็กหญิงปณิฏฐา  มานะรุ่งวิทย์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  บุญพินิจ
 
1. นายนิติ  ศุภรานันท์
2. นายอรรถพล  พรมสุวรรณ
 
84 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 7 1. นางสาวกรชวัล  รักฤทธิ์
2. นางสาวณัฐวลัย  ศรีวิริยานนท์
3. นางสาวภาวิณี  ธรรมกิจ
 
1. นายนิติ  ศุภรานันท์
2. นายอรรถพล  พรมสุวรรณ
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80.67 ทอง 5 1. นางสาววรรณพร  เกษมสัตย์
2. นางสาววรรณวิษา  สาคร
3. นางสาวเสาวภาคย์  สุขสมเลิศ
 
1. นางสาวทศพร  บุญชู
2. นางสาวราตรี  สุขขำ
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงรุจิรา  โคตวงษา
2. เด็กหญิงสุนิสา  บุญเสม
3. เด็กหญิงอรุณี  คิดสำราญ
 
1. นางสาวราตรี  สุขขำ
2. นางสาวทศพร  บุญชู
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80.25 ทอง 6 1. นางสาวณัฐณิชา  ภัทรชลิต
2. นางสาวพัณณิตา  โอฬารตระกูล
3. นางสาวสงกรานต์  พลสรรค์
 
1. นางสาวราตรี  สุขขำ
2. นายทศพร  บุญชู
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิชชาพร  คล่องแคล่ว
2. นางสาวพีรณัฐ  ฉัตรธนโชติ
3. นางสาวสมัชญา  หทัยธระ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ขณะรัตน์
2. นางสาวปนิดา  น้อยเกิด
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85.33 ทอง 5 1. นางสาวนิภาพร  ศรีสุข
2. นางสาวสิตานัน  บุตรแก้ว
3. นางสาวสุธินี  ขมขุนทด
 
1. นางสาวปนิดา  น้อยเกืด
2. นางสาวเบญจวรรณ  ขณะรัตน์