สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพรนภัส  กิจไพบูลย์เลิศ
 
1. นางเบญจา  สุขจันทร์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.67 เงิน 17 1. เด็กหญิงกัณญาพัชร  โชติกสถิตย์
 
1. นางสาวระพีพร  แก้วพลอย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 82.67 ทอง 5 1. นายทรงพล  ทิพยวงศ์
2. นางสาวนารดา  วรัชรังสิมันตุ์
3. นายบัณฑิต  ธีรกฤตยากร
4. นางสาวปิยะพร  แซ่ย่าง
5. นางสาวพิมพ์ลภัส  ชัยศรีวงค์
6. นายภานุมาศ  แก่งาม
7. นางสาวยุภารัตน์  ทองไชย
8. นางสาวสกาวเดือน  ใจยา
9. นางสาวสุวิมล  เงินส่วย
 
1. นายสาครินทร์  หวังสมบูรณ์ดี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนรธิดา  มาศขาว
2. นายณัฐนนท์  ทรงสวัสดิ์วงศ์
3. นายทวิชัย  บุญเลิศ
4. นางสาวธิดาภรณ์  ดวงแก้ว
5. นายนเรศ  แซ่ลี้
6. นางสาวน้ำฝน  การุณบริรักษ์
7. นายปิติกานต์  พันธ์วิไล
8. นางสาวพรนภัส  กิจไพบูลย์เลิศ
9. นางสาวพัณณ์ณิษา  ศิริพัชรกิตติกุล
10. นางสาวพิชญา  ทรงสวัสดิ์วงศ์
11. นางสาวพิมพ์ประภัทร  ไตยราช
12. นางสาวภัทรกร  มงคล
13. นายภัทรศักดิ์  รักษณรงค์
14. นายภาณุวัฒน์  ตะใคร่เสน
15. นายมานัส  เบเซกู่
16. นางสาวรดา  มิ่งพิพัฒน์
17. นางสาวรติมา  แสนศิริ
18. นางสาววราภรณ์  มูลพัน
19. นางสาววาสนา  แซ่ย้า
20. นายวิทวัส  พิสุวรรณ
21. นายวิรัตน์  แซ่หลอ
22. นายวีรภัทร  แซ่สง
23. นางสาวศิรินภา  ไม่โศรก
24. นางสาวศิริโสภา  จันทาทอน
25. นางสาวสุขฤดี  ทรงสวัสดิ์วงศ์
26. นางสาวสุดารักษ์  แซ่ว่าง
27. นางสาวสุนิสา  เบทูชา
28. นายอนิรุธ  มอาดเลิศ
29. นายอนุสรณ์  ชาววิวัฒน์
30. นายอัครพล  อัศราดร
31. นายอานนท์  โว่ยยือ
32. นางสาวเมย์ริสา  ชูรัตน์
33. นางสาวแจ่มจันทร์  บุญเรียน
34. นางสาวโยชิตา  วงศ์คำน้อย
 
1. นายจิโรจ  จิรวนิช
2. นางเบญจา  สุขจันทร์
3. นายกนก  จิรภาสปกรณ์