สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยาพร   สุขสมบุรณ์
 
1. นายศิริธรรม  หอมกลิ่น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนภัทร  ปานแสง
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  เต็มเกตุ
 
1. นางสาวฤดีมาศ  บุญธรรม
2. นางสาววารุณี  วาที
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.64 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววราภรณ์  ชาลีฟอง
2. นางสาวอรัญญา  สมานทอง
3. นายเกียรติศักดิ์  บุตรสุรินทร์
4. นางสาวแก้วตา  แป้นไทย
5. นางสาวโสธญา  สง่าศรี
 
1. นายนิรนาม  ชื่นบัวอินทร์
2. นางสาวรัชนี  ศรีทับทิม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.5 ทอง 16 1. นายภาณุวัฒน์  ศิริวรางกูร
2. นางสาวสิรินยา  วงทอง
 
1. นางสาวช่อผกา  แก้วนิล
2. นางสาววันดี  พงษ์อุดมปัญญา
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์มี  เหล่าหมวด
2. นางสาวจำปี  รักษา
3. เด็กหญิงจุฑารักษ์  เครือวงษ์
4. เด็กหญิงชลลดา  เอี่ยมละออ
5. เด็กชายณัฐพงษ์  กลางถิ่น
6. เด็กหญิงดวงดาว  พลอยฉาย
7. นางสาวนันทวัลย์  สิงห์ทอง
8. เด็กหญิงปกเกศ  ณ สงขลา
9. เด็กหญิงวิมลลักษณ์  จิตร์ปราณี
10. เด็กหญิงอุบลวรรณ  เต็มเกตุ
 
1. นางสาวสกุลดาว  ษรจันทร์ศรี
2. นางสาวอมรรัตน์  แก้วประเสริฐ
3. นางสาวสายฝน  พิษณุแสง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายอภิวัฒ  พันธุ์เมือง
 
1. นายธวัชชัย  สุขแจ่ม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาญชัย  บุญประกอบ
 
1. นายวราวุธ  กองแก้ว
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชาญชัย  บุญประกอบ
 
1. นายวราวุธ  กองแก้ว
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวตติยา  แก้วสีนวล
2. นางสาวธัญญารัตน์  ทรัพย์บุญมี
3. นางสาวธีรดา  ธูปทอง
4. นางสาวธีราอร  เกตุบัวขาว
5. นางสาวประไพพัฒน์  พิมพงษ์
6. นางสาวสุกัญญา  ปัญญาสูง
7. นางสาวอรพินธ์  ลิ้มมณี
 
1. นางสาวกรกช  นวพงศ์ธนานนท์
2. นางสาวสุวจนี  พุ่มทอง
3. นางสาวณัฐธิดา  เสมรสุวรรณ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวธีราอร  เกตุบัวขาว
2. นางสาวศศิธร  ประยุรศักดิ์
3. นางสาวสุธิดา   กิ่งแก้ว
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ยิ้มประดิษฐ์
2. นางสาวฤดีมาศ  บุญธรรม
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพลอย  ศรีสาเอี่ยม
2. นายวรภัทร  ใบบัว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช  รัตนจันทร์
2. นายรณภูมิ  สุวรรณนิ่ม
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 28 1. นายพงศธร  ถุงพลอย
2. นายพลภูมิ  ไทยคำ
 
1. นายเลิศพงศ์  ยงกิจเจริญลาภ
2. นายรณภูมิ  สุวรรณนิ่ม
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลิตา  คงนายศ
2. เด็กหญิงตรีเนตร  เย็นใจดี
3. เด็กหญิงน้ำผี้ง  สวัสดี
4. เด็กหญิงประภาศิริ  ธิวะโต
5. เด็กหญิงอรวรรณ   จันทร์ภูงา
6. เด็กหญิงเมรินทร์  ศิริบูรพารัตน์
 
1. นางวันทนา  แจ่มศรี
2. นางสาวอรอนงค์  แก้วคำ
3. นางสาวรัชนี  ศรีทับทิม
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวจำปี  รักษา
2. นางสาวปิยะฉัตร  ร่มสบาย
3. นางสาวพนัสเกศ  อินตา
4. นางสาวพิชชาภา  พรหมโชติ
5. นางสาววงศ์ระวี  แซ่หลิ่ว
6. นางสาวสกุลตลา  ปาริจฉัตต์
 
1. นางวันทนา  แจ่มศรี
2. นางสาวอรอนงค์  แก้วคำ
3. นางสาวรัชนี  ศรีทับทิม
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.67 ทอง 5 1. นางสาวกัณต์ฤทัย   แป้นปั้น
2. นายนครินทร์  สีดา
3. นางสาวปิยะธิดา   กุมภาพันธ์
 
1. นางกรองทอง  ทับเทศ
2. นางสาวปณิดา  ทองเต็ม
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธีราอร  เกตุบัวขาว
2. นางสาวศศิธร  ประยูรศักดิ์
3. นางสาวสุดาพร   สมบูรณ์
 
1. นางสาวปณิดา  ทองเต็ม
2. นางกรองทอง  ทับเทศ
 
17 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัทธดนย์  พิณสุวรรณ
 
1. นางสาวทัศนีย์  เฉลิมศักดิ์