สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79 เงิน 24 1. นางสาวศศินิภา   มาแก้ว
 
1. นางสาววารุณี  วาที
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 76 เงิน 19 1. นางสาวอรพินท์  ลิ้มมณี
 
1. นายศิริธรรม  หอมกลิ่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 17 1. เด็กหญิงน้ำฝน  เสลาคุณ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  พันธ์แก้ว
3. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทร์ภูงา
 
1. นายศิริธรรม  หอมกลิ่น
2. นางสาวเพ็ญนภา   ยิ้มประดิษฐ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงชุ้ยดุ่ย  ชัยทองคำ
2. เด็กหญิงดวงกมล  แม่นศร
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ยิ้มประดิษฐ์
2. นางสาวฤดีมาศ  บุญธรรม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นายพีรภัทร์  บัวไขย์
 
1. นางสาวสายใจ  เอียดจุ้ย
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 72 เงิน 21 1. นางสาวดลยา  ลาเทิง
2. นางสาวศศิธร  ประยูรศักดิ์
3. นางสาวสุธิดา  กิ่งแก้ว
 
1. นางสาวทิพย์รัตน์  เหลี่ยมแก้ว
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนนทชัย  มาเหมาะโชค
2. เด็กชายนพรัตน์  เนตรสว่าง
 
1. นายโยธิน  แสงสุดตา
2. นางสาวโอนี่  กุมารสิทธิ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78.98 เงิน 16 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เสียงเพราะดี
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปทุมเมือง
3. เด็กชายธนภัทร  ปานแสง
4. เด็กหญิงธรัญธร  รักษาภักดี
5. เด็กชายธเนศ  สังขดำรง
 
1. นายจารุ  โสภาคะยัง
2. นายปัญญาวุธ  ชัยชะนะ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 23 1. เด็กหญิงนริน  เทียนมิ่งมาตย์
2. เด็กชายพิพัฒน์  ดีพี้
 
1. นางสาวทัศนีย์  วงศ์สาม
2. นางสาวนัฐยา  สมเศรษฐ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงนริศรา  อ่องผุดผาด
 
1. นายปฐพี  ไร่กลาง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายสมโภชน์  แววมะโนรา
 
1. นายธวัชชัย  สุขแจ่ม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.67 เงิน 9 1. นางสาวจรัสศรี  ชิยางคะบุตร
 
1. นายวราวุธ  กองแก้ว
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73 เงิน 10 1. นางสาวภุมรินทร์  ศรีหรั่งไพโรจน์
 
1. นายวราวุธ   กองแก้ว
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงญนันทา  ทองชูช่วย
2. เด็กหญิงญาณาธร  อาจหาญ
3. เด็กหญิงมุทิตา  กุมภาพันธ์
4. เด็กหญิงศศิธร  ระดิ่งหิน
5. เด็กหญิงศุภาลัย  ชาปาน
6. เด็กหญิงอรวรรณ  วันริโก
 
1. นางสาวกรกช  นวพงศ์ธนานนท์
2. นางสาวณัฐธิดา  เสมรสุวรรณ
3. นางสาวสุวจนี  พุ่มทอง
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปทุมเมือง
2. เด็กหญิงมุฑิตา  แซ่เฮง
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กลิ่นหอม
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ยิ้มประดิษฐ์
2. นางสาวฤดีมาศ  บุญธรรม
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 4 1. เด็กชายธนเดช  จำปาพันธ์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  เสลาคุณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช  รัตนจันทร์
2. นายปรัชญาพล  เจริญรักษ์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กชายขันธพล  ชวนะเวสน์
2. เด็กชายศุภพิสิษฐ์  ทองจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช  รัตนจันทร์
2. นายรณภูมิ  สุวรรณนิ่ม
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77.25 เงิน 13 1. เด็กหญิงณัฐพร  สินสงวน
2. เด็กหญิงมธุรดา  พิมพ์เงิน
3. เด็กหญิงลักษิกา  แก้วนะทะ
 
1. นางสาวชนิกานต์  บัวศรี
2. นางวันทนา  แจ่มศรี
 
19 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศ์พัทธิ์  จารุตันติ์
 
1. นางสาวนวลระหงส์  ศรีจันทร์