สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 25 1. เด็กชายวัชรากร  ชูพันธ์
 
1. นางสาววารุณี  วาที
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 34 1. นางสาวนันทวัลย์  สิงห์ทอง
 
1. นางสาววารุณี  วาที
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 63 ทองแดง 29 1. นางสาวดลยา   ลาเทิง
 
1. นางสาวสุภาพร  แสงทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงดาราวลี  พิมพ์เงิน
 
1. นางสาวสุภาพร  แสงทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 22 1. นางสาวกิตติกา  นาคสุข
2. นางสาวพนัสเกศ  อินตา
3. นางสาวสิรินยา  วงทอง
 
1. นายศิริธรรม  หอมกลิ่น
2. นางสาวเพ็ญนภา  ยิ้มประดิษฐ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 20 1. นางสาววาสนา  บัวกอง
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ยิ้มประดิษฐ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 1. เด็กชายขันธพล  ชวนะเวสน์
2. เด็กหญิงตรีเนตร  เย็นใจดี
3. เด็กชายธนิต  อ่อนโพธิ์เตี้ย
 
1. นางสาวอัณฉรี  ศิลางัด
2. นางสาวปภาดา  เฉลิมวัฒน์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. นายธนา  เกษมสุข
2. นายภานุพงศ์  ผงผาย
 
1. นายโยธิน  แสงสุดตา
2. นางสาวโอนี่  กุมารสิทธิ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 10 1. นางสาวณัฐชนก  แก้วคำ
 
1. นายปฐพี  ไร่กลาง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจิราพร  สิงโหพล
2. เด็กหญิงภูริสา  พูนดิษฐ์
3. เด็กหญิงมธุรดา  พิมพ์เงิน
 
1. นายปฐพี  ไร่กลาง
2. นางสาวกรกช  นวพงศ์ธนานนท์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นายธนพล  เตชะสาย
2. นางสาวนัดติกา  ดวงมะโน
3. นายไกรวัฒน์  เอกชยานรรัตน์
 
1. นายปฐพี  ไร่กลาง
2. นางสาวกรกช  นวพงศ์ธนานนท์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงญาณิศา  เนาวสุข
2. เด็กหญิงณัชชา  คล้ายกระโทก
 
1. นางวราภรณ์  ศศิพยุงศักดิ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 19 1. นางสาวชลดา  แสงพิน
 
1. นางสาวอรอนงค์  แก้วคำ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 61.85 ทองแดง 9 1. เด็กชายกฤษณพล  โสธรวัฒน์
2. เด็กชายก้องภพ  วงค์คง
3. เด็กชายจิรพัฒน์  รักษา
4. เด็กชายชนะชัย  พันธุ์ดี
5. เด็กชายพิพัฒน์  ดีพี้
6. เด็กชายวรพจน์  นวลจันทร์
7. เด็กชายอภิชาติ  พันบุดดี
8. เด็กชายเจษฎา  นาวารัตน์
 
1. นายรณภูมิ  สุวรรณนิ่ม
2. นายธวัชชัย  สุขแจ่ม
3. นายฐิตวันต์  วนาศิลป์ศิริวงศ์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 15 1. เด็กชายศุภพิสิษฐ์  ทองจันทร์
2. เด็กชายอาทิตย์  ปทุมจิตรเจริญ
 
1. นางสาวศิริวัลภา  สารพล
2. นายปรัชญาพล  เจริญรักษ์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 22 1. นายธนภัทร  ประสิทธิชัย
2. นายวรภัทร  ใบบัว
 
1. นายเลิศพงศ์  ยงกิจเจริญลาภ
2. นางสาวละมัย  สินเพียง
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 7 1. นางสาวบุญญาพร  ศุภกิจกุลชัย
2. นางสาวสุปรียา  จันทร์กระจ่าง
 
1. นายรณภูมิ  สุวรรณนิ่ม
2. นายปรัชญาพล  เจริญรักษ์
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงธรัญธร  รักษาภักดี
2. เด็กชายพิพัฒน์  ดีพี้
 
1. นางสาวศิริวัลภา  สารพล
2. นางสาวละมัย  สินเพียง