สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 35 1. เด็กหญิงปิยดา  นิลพงษ์
 
1. นางสาวสุภาพร  แสงทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวทวินันท์   วันฟู
2. นายทินภัทร  ฒฤทธิ์
 
1. นางสาวฤดีมาศ   บุญธรรม
2. นายศิริธรรม  หอมกลิ่น
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายศุภกิจ  หิรัญจารุทัศน์
 
1. นายอรรถพล  สีสุวรรณ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 20 1. นางสาวตติยา  แก้วสีนวล
 
1. นางสาวสายใจ  เอียดจุ้ย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายนนทพัทธ์  เพชรรัตน์
 
1. นางลำใย  วันเพ็ญ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายธรรมรักษ์  เยาวชิรพงษ์
2. เด็กชายธิติพัชร  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวสายใจ  เอียดจุ้ย
2. นางสาวกาญจนา  แกล้วกสิกิจ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายศุภพิสิษฐ์  ทองจันทร์
 
1. นายวิทวัส  แซ่ลิ้ม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 23 1. นางสาวรติรส  ลับโกษา
 
1. นายวิทวัส  แซ่ลิ้ม
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายคมนัณพัทธ์  เขาพลอยแหวน
2. เด็กหญิงชลิตา  คงนายศ
3. เด็กหญิงอังศวีร์  พรพระ
 
1. นางสาวทิพย์รัตน์  เหลี่ยมแก้ว
2. นายวุฒิชัย  ศรีประไหม
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 28 1. นายก้องศักดิ์  โชคสิริวิทยา
2. นางสาวปรียาพร  ทองหล่อ
3. นางสาวอนุสรณ์  การพรั่งพร้อม
 
1. นางสาวทิพย์รัตน์  เหลี่ยมแก้ว
2. นางสาวโอนี่  กุมารสิทธิ์
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงน้ำตาล  นนตะแสน
2. เด็กหญิงพลอยพรรษา  ดีศรี
 
1. นายชัย  ถาน้อย
2. นางสาวธารินี  จิตสำราญ
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 25 1. นางสาวณัฐณิชา  ไพกะเพศ
2. นางสาววิภูษา  โหม่งพุฒ
 
1. นายชัย  ถาน้อย
2. นายฐิตวันต์  วนาศิลป์ศิริวงศ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายฐิติทัศน์  สิทธิเวช
 
1. นายธวัชชัย  สุขแจ่ม
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 40.2 เข้าร่วม 22 1. นางสาวนารถฤดี  นรดี
 
1. นางสาวมณีพร  ดีคำ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 57.1 เข้าร่วม 15 1. นายชยากรณ์  บัวอุไร
2. นายทศพล  สิงห์สุข
3. นายธนพล  เตชะสาย
4. นายนครินทร์  สีดา
5. นางสาวสุธิดา  กิ่งแก้ว
 
1. นางสาวทิชากร  กีรติวิทยากร
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายชยุต  หมอนใหญ่
2. เด็กชายชลสิทธิ์  จันทร์นิยม
 
1. นายเลิศพงศ์  ยงกิจเจริญลาภ
2. นางสาวละมัย  สินเพียง
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธนิต  อ่อนโพธิ์เตี้ย
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองพรมราช
 
1. นางสาวศิริวัลภา  สารพล
2. นางสาวละมัย  สินเพียง
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 4 1. นายปวิช  โรจน์เดชบวร
2. นางสาวศศิกานต์  กสิบุตร
 
1. นายเลิศพงศ์  ยงกิจเจริญลาภ
2. นางสาวศิริวัลภา  สารพล
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 13.3 เข้าร่วม 6 1. นางสาวมินตรา  บุญเสมอ
2. นางสาวสิริกัญญา  แก้วอุดม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช  รัตนจันทร์
2. นายปรัชญาพล  เจริญรักษ์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชุ้ยดุ่ย  ชัยทองคำ
2. เด็กชายวัชรากร  ชูพันธ์
3. เด็กหญิงศิริภัสสร  ฮาดทักษ์วงศ์
 
1. นางสาวปณิดา  ทองเต็ม
2. นางกรองทอง  ทับเทศ