สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 25 1. เด็กชายวัชรากร  ชูพันธ์
 
1. นางสาววารุณี  วาที
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 34 1. นางสาวนันทวัลย์  สิงห์ทอง
 
1. นางสาววารุณี  วาที
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 35 1. เด็กหญิงปิยดา  นิลพงษ์
 
1. นางสาวสุภาพร  แสงทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 63 ทองแดง 29 1. นางสาวดลยา   ลาเทิง
 
1. นางสาวสุภาพร  แสงทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงดาราวลี  พิมพ์เงิน
 
1. นางสาวสุภาพร  แสงทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79 เงิน 24 1. นางสาวศศินิภา   มาแก้ว
 
1. นางสาววารุณี  วาที
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยาพร   สุขสมบุรณ์
 
1. นายศิริธรรม  หอมกลิ่น
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 76 เงิน 19 1. นางสาวอรพินท์  ลิ้มมณี
 
1. นายศิริธรรม  หอมกลิ่น
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 17 1. เด็กหญิงน้ำฝน  เสลาคุณ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  พันธ์แก้ว
3. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทร์ภูงา
 
1. นายศิริธรรม  หอมกลิ่น
2. นางสาวเพ็ญนภา   ยิ้มประดิษฐ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 22 1. นางสาวกิตติกา  นาคสุข
2. นางสาวพนัสเกศ  อินตา
3. นางสาวสิรินยา  วงทอง
 
1. นายศิริธรรม  หอมกลิ่น
2. นางสาวเพ็ญนภา  ยิ้มประดิษฐ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนภัทร  ปานแสง
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  เต็มเกตุ
 
1. นางสาวฤดีมาศ  บุญธรรม
2. นางสาววารุณี  วาที
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวทวินันท์   วันฟู
2. นายทินภัทร  ฒฤทธิ์
 
1. นางสาวฤดีมาศ   บุญธรรม
2. นายศิริธรรม  หอมกลิ่น
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงชุ้ยดุ่ย  ชัยทองคำ
2. เด็กหญิงดวงกมล  แม่นศร
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ยิ้มประดิษฐ์
2. นางสาวฤดีมาศ  บุญธรรม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 20 1. นางสาววาสนา  บัวกอง
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ยิ้มประดิษฐ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายศุภกิจ  หิรัญจารุทัศน์
 
1. นายอรรถพล  สีสุวรรณ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 20 1. นางสาวตติยา  แก้วสีนวล
 
1. นางสาวสายใจ  เอียดจุ้ย
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนฤนารถ  นามเพ็ง
2. นางสาวมินตรา  บุญเสมอ
3. เด็กหญิงสิรินยา  วงทอง
 
1. นางสาวสายใจ  เอียดจุ้ย
2. นางลำใย  วันเพ็ญ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายนนทพัทธ์  เพชรรัตน์
 
1. นางลำใย  วันเพ็ญ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 -1 -    
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายธรรมรักษ์  เยาวชิรพงษ์
2. เด็กชายธิติพัชร  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวสายใจ  เอียดจุ้ย
2. นางสาวกาญจนา  แกล้วกสิกิจ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นายพีรภัทร์  บัวไขย์
 
1. นางสาวสายใจ  เอียดจุ้ย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายศุภพิสิษฐ์  ทองจันทร์
 
1. นายวิทวัส  แซ่ลิ้ม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 23 1. นางสาวรติรส  ลับโกษา
 
1. นายวิทวัส  แซ่ลิ้ม
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายคมนัณพัทธ์  เขาพลอยแหวน
2. เด็กหญิงชลิตา  คงนายศ
3. เด็กหญิงอังศวีร์  พรพระ
 
1. นางสาวทิพย์รัตน์  เหลี่ยมแก้ว
2. นายวุฒิชัย  ศรีประไหม
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 28 1. นายก้องศักดิ์  โชคสิริวิทยา
2. นางสาวปรียาพร  ทองหล่อ
3. นางสาวอนุสรณ์  การพรั่งพร้อม
 
1. นางสาวทิพย์รัตน์  เหลี่ยมแก้ว
2. นางสาวโอนี่  กุมารสิทธิ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัณย์  ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
2. นางสาวจรัสศรี  ชิยางคะบุตร
3. นายชานน  บุญเก๊า
 
1. นางสาวปภาดา  เฉลิมวัฒน์
2. นางสาวอัณฉรี  ศิลางัด
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงน้ำฝน  เสลาคุณ
2. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทร์ภูงา
3. เด็กหญิงเบญญาภา  มหาวัน
 
1. นางสาวอัณฉรี  ศิลางัด
2. นางสาวปภาดา  เฉลิมวัฒน์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนภัทร  ประสิทธิชัย
2. นางสาวนารถฤดี  นรดี
3. นางสาวปิยฉัตร  คุ้มวงศ์
 
1. นางสาวปภาดา  เฉลิมวัฒน์
2. นางสาวอัณฉรี  ศิลางัด
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 1. เด็กชายขันธพล  ชวนะเวสน์
2. เด็กหญิงตรีเนตร  เย็นใจดี
3. เด็กชายธนิต  อ่อนโพธิ์เตี้ย
 
1. นางสาวอัณฉรี  ศิลางัด
2. นางสาวปภาดา  เฉลิมวัฒน์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 72 เงิน 21 1. นางสาวดลยา  ลาเทิง
2. นางสาวศศิธร  ประยูรศักดิ์
3. นางสาวสุธิดา  กิ่งแก้ว
 
1. นางสาวทิพย์รัตน์  เหลี่ยมแก้ว
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนนทชัย  มาเหมาะโชค
2. เด็กชายนพรัตน์  เนตรสว่าง
 
1. นายโยธิน  แสงสุดตา
2. นางสาวโอนี่  กุมารสิทธิ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. นายธนา  เกษมสุข
2. นายภานุพงศ์  ผงผาย
 
1. นายโยธิน  แสงสุดตา
2. นางสาวโอนี่  กุมารสิทธิ์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78.98 เงิน 16 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เสียงเพราะดี
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปทุมเมือง
3. เด็กชายธนภัทร  ปานแสง
4. เด็กหญิงธรัญธร  รักษาภักดี
5. เด็กชายธเนศ  สังขดำรง
 
1. นายจารุ  โสภาคะยัง
2. นายปัญญาวุธ  ชัยชะนะ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.64 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววราภรณ์  ชาลีฟอง
2. นางสาวอรัญญา  สมานทอง
3. นายเกียรติศักดิ์  บุตรสุรินทร์
4. นางสาวแก้วตา  แป้นไทย
5. นางสาวโสธญา  สง่าศรี
 
1. นายนิรนาม  ชื่นบัวอินทร์
2. นางสาวรัชนี  ศรีทับทิม
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 23 1. เด็กหญิงนริน  เทียนมิ่งมาตย์
2. เด็กชายพิพัฒน์  ดีพี้
 
1. นางสาวทัศนีย์  วงศ์สาม
2. นางสาวนัฐยา  สมเศรษฐ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.5 ทอง 16 1. นายภาณุวัฒน์  ศิริวรางกูร
2. นางสาวสิรินยา  วงทอง
 
1. นางสาวช่อผกา  แก้วนิล
2. นางสาววันดี  พงษ์อุดมปัญญา
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์มี  เหล่าหมวด
2. นางสาวจำปี  รักษา
3. เด็กหญิงจุฑารักษ์  เครือวงษ์
4. เด็กหญิงชลลดา  เอี่ยมละออ
5. เด็กชายณัฐพงษ์  กลางถิ่น
6. เด็กหญิงดวงดาว  พลอยฉาย
7. นางสาวนันทวัลย์  สิงห์ทอง
8. เด็กหญิงปกเกศ  ณ สงขลา
9. เด็กหญิงวิมลลักษณ์  จิตร์ปราณี
10. เด็กหญิงอุบลวรรณ  เต็มเกตุ
 
1. นางสาวสกุลดาว  ษรจันทร์ศรี
2. นางสาวอมรรัตน์  แก้วประเสริฐ
3. นางสาวสายฝน  พิษณุแสง
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงน้ำตาล  นนตะแสน
2. เด็กหญิงพลอยพรรษา  ดีศรี
 
1. นายชัย  ถาน้อย
2. นางสาวธารินี  จิตสำราญ
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 25 1. นางสาวณัฐณิชา  ไพกะเพศ
2. นางสาววิภูษา  โหม่งพุฒ
 
1. นายชัย  ถาน้อย
2. นายฐิตวันต์  วนาศิลป์ศิริวงศ์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงนริศรา  อ่องผุดผาด
 
1. นายปฐพี  ไร่กลาง
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 10 1. นางสาวณัฐชนก  แก้วคำ
 
1. นายปฐพี  ไร่กลาง
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจิราพร  สิงโหพล
2. เด็กหญิงภูริสา  พูนดิษฐ์
3. เด็กหญิงมธุรดา  พิมพ์เงิน
 
1. นายปฐพี  ไร่กลาง
2. นางสาวกรกช  นวพงศ์ธนานนท์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นายธนพล  เตชะสาย
2. นางสาวนัดติกา  ดวงมะโน
3. นายไกรวัฒน์  เอกชยานรรัตน์
 
1. นายปฐพี  ไร่กลาง
2. นางสาวกรกช  นวพงศ์ธนานนท์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายสมโภชน์  แววมะโนรา
 
1. นายธวัชชัย  สุขแจ่ม
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายฐิติทัศน์  สิทธิเวช
 
1. นายธวัชชัย  สุขแจ่ม
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายอภิวัฒ  พันธุ์เมือง
 
1. นายธวัชชัย  สุขแจ่ม
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจรัสศรี  ชิยางคะบุตร
2. นายชาญชัย   บุญประกอบ
3. นายธนภัทร  คงฤทธิ์
4. นายธนาทิป  สิงห์โต
5. นายอานนท์  รุ่งมณี
 
1. นายวราวุธ  กองแก้ว
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาญชัย  บุญประกอบ
 
1. นายวราวุธ  กองแก้ว
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชาญชัย  บุญประกอบ
 
1. นายวราวุธ  กองแก้ว
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.67 เงิน 9 1. นางสาวจรัสศรี  ชิยางคะบุตร
 
1. นายวราวุธ  กองแก้ว
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73 เงิน 10 1. นางสาวภุมรินทร์  ศรีหรั่งไพโรจน์
 
1. นายวราวุธ   กองแก้ว
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงญนันทา  ทองชูช่วย
2. เด็กหญิงญาณาธร  อาจหาญ
3. เด็กหญิงมุทิตา  กุมภาพันธ์
4. เด็กหญิงศศิธร  ระดิ่งหิน
5. เด็กหญิงศุภาลัย  ชาปาน
6. เด็กหญิงอรวรรณ  วันริโก
 
1. นางสาวกรกช  นวพงศ์ธนานนท์
2. นางสาวณัฐธิดา  เสมรสุวรรณ
3. นางสาวสุวจนี  พุ่มทอง
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวตติยา  แก้วสีนวล
2. นางสาวธัญญารัตน์  ทรัพย์บุญมี
3. นางสาวธีรดา  ธูปทอง
4. นางสาวธีราอร  เกตุบัวขาว
5. นางสาวประไพพัฒน์  พิมพงษ์
6. นางสาวสุกัญญา  ปัญญาสูง
7. นางสาวอรพินธ์  ลิ้มมณี
 
1. นางสาวกรกช  นวพงศ์ธนานนท์
2. นางสาวสุวจนี  พุ่มทอง
3. นางสาวณัฐธิดา  เสมรสุวรรณ
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายคมน์ณพัทธ์  เขาพลอยแหวน
 
1. นางสาวดวงกมล  เกตุกราย
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 40.2 เข้าร่วม 22 1. นางสาวนารถฤดี  นรดี
 
1. นางสาวมณีพร  ดีคำ
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 57.1 เข้าร่วม 15 1. นายชยากรณ์  บัวอุไร
2. นายทศพล  สิงห์สุข
3. นายธนพล  เตชะสาย
4. นายนครินทร์  สีดา
5. นางสาวสุธิดา  กิ่งแก้ว
 
1. นางสาวทิชากร  กีรติวิทยากร
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงญาณิศา  เนาวสุข
2. เด็กหญิงณัชชา  คล้ายกระโทก
 
1. นางวราภรณ์  ศศิพยุงศักดิ์
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 19 1. นางสาวชลดา  แสงพิน
 
1. นางสาวอรอนงค์  แก้วคำ
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 61.85 ทองแดง 9 1. เด็กชายกฤษณพล  โสธรวัฒน์
2. เด็กชายก้องภพ  วงค์คง
3. เด็กชายจิรพัฒน์  รักษา
4. เด็กชายชนะชัย  พันธุ์ดี
5. เด็กชายพิพัฒน์  ดีพี้
6. เด็กชายวรพจน์  นวลจันทร์
7. เด็กชายอภิชาติ  พันบุดดี
8. เด็กชายเจษฎา  นาวารัตน์
 
1. นายรณภูมิ  สุวรรณนิ่ม
2. นายธวัชชัย  สุขแจ่ม
3. นายฐิตวันต์  วนาศิลป์ศิริวงศ์
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปทุมเมือง
2. เด็กหญิงมุฑิตา  แซ่เฮง
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กลิ่นหอม
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ยิ้มประดิษฐ์
2. นางสาวฤดีมาศ  บุญธรรม
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวธีราอร  เกตุบัวขาว
2. นางสาวศศิธร  ประยุรศักดิ์
3. นางสาวสุธิดา   กิ่งแก้ว
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ยิ้มประดิษฐ์
2. นางสาวฤดีมาศ  บุญธรรม
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 15 1. เด็กชายศุภพิสิษฐ์  ทองจันทร์
2. เด็กชายอาทิตย์  ปทุมจิตรเจริญ
 
1. นางสาวศิริวัลภา  สารพล
2. นายปรัชญาพล  เจริญรักษ์
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายชยุต  หมอนใหญ่
2. เด็กชายชลสิทธิ์  จันทร์นิยม
 
1. นายเลิศพงศ์  ยงกิจเจริญลาภ
2. นางสาวละมัย  สินเพียง
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 22 1. นายธนภัทร  ประสิทธิชัย
2. นายวรภัทร  ใบบัว
 
1. นายเลิศพงศ์  ยงกิจเจริญลาภ
2. นางสาวละมัย  สินเพียง
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 4 1. เด็กชายธนเดช  จำปาพันธ์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  เสลาคุณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช  รัตนจันทร์
2. นายปรัชญาพล  เจริญรักษ์
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 7 1. นางสาวบุญญาพร  ศุภกิจกุลชัย
2. นางสาวสุปรียา  จันทร์กระจ่าง
 
1. นายรณภูมิ  สุวรรณนิ่ม
2. นายปรัชญาพล  เจริญรักษ์
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงธรัญธร  รักษาภักดี
2. เด็กชายพิพัฒน์  ดีพี้
 
1. นางสาวศิริวัลภา  สารพล
2. นางสาวละมัย  สินเพียง
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธนิต  อ่อนโพธิ์เตี้ย
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองพรมราช
 
1. นางสาวศิริวัลภา  สารพล
2. นางสาวละมัย  สินเพียง
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กชายขันธพล  ชวนะเวสน์
2. เด็กชายศุภพิสิษฐ์  ทองจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช  รัตนจันทร์
2. นายรณภูมิ  สุวรรณนิ่ม
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพลอย  ศรีสาเอี่ยม
2. นายวรภัทร  ใบบัว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช  รัตนจันทร์
2. นายรณภูมิ  สุวรรณนิ่ม
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 4 1. นายปวิช  โรจน์เดชบวร
2. นางสาวศศิกานต์  กสิบุตร
 
1. นายเลิศพงศ์  ยงกิจเจริญลาภ
2. นางสาวศิริวัลภา  สารพล
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 13.3 เข้าร่วม 6 1. นางสาวมินตรา  บุญเสมอ
2. นางสาวสิริกัญญา  แก้วอุดม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช  รัตนจันทร์
2. นายปรัชญาพล  เจริญรักษ์
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 28 1. นายพงศธร  ถุงพลอย
2. นายพลภูมิ  ไทยคำ
 
1. นายเลิศพงศ์  ยงกิจเจริญลาภ
2. นายรณภูมิ  สุวรรณนิ่ม
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชุ้ยดุ่ย  ชัยทองคำ
2. เด็กชายวัชรากร  ชูพันธ์
3. เด็กหญิงศิริภัสสร  ฮาดทักษ์วงศ์
 
1. นางสาวปณิดา  ทองเต็ม
2. นางกรองทอง  ทับเทศ
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลิตา  คงนายศ
2. เด็กหญิงตรีเนตร  เย็นใจดี
3. เด็กหญิงน้ำผี้ง  สวัสดี
4. เด็กหญิงประภาศิริ  ธิวะโต
5. เด็กหญิงอรวรรณ   จันทร์ภูงา
6. เด็กหญิงเมรินทร์  ศิริบูรพารัตน์
 
1. นางวันทนา  แจ่มศรี
2. นางสาวอรอนงค์  แก้วคำ
3. นางสาวรัชนี  ศรีทับทิม
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวจำปี  รักษา
2. นางสาวปิยะฉัตร  ร่มสบาย
3. นางสาวพนัสเกศ  อินตา
4. นางสาวพิชชาภา  พรหมโชติ
5. นางสาววงศ์ระวี  แซ่หลิ่ว
6. นางสาวสกุลตลา  ปาริจฉัตต์
 
1. นางวันทนา  แจ่มศรี
2. นางสาวอรอนงค์  แก้วคำ
3. นางสาวรัชนี  ศรีทับทิม
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77.25 เงิน 13 1. เด็กหญิงณัฐพร  สินสงวน
2. เด็กหญิงมธุรดา  พิมพ์เงิน
3. เด็กหญิงลักษิกา  แก้วนะทะ
 
1. นางสาวชนิกานต์  บัวศรี
2. นางวันทนา  แจ่มศรี
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.67 ทอง 5 1. นางสาวกัณต์ฤทัย   แป้นปั้น
2. นายนครินทร์  สีดา
3. นางสาวปิยะธิดา   กุมภาพันธ์
 
1. นางกรองทอง  ทับเทศ
2. นางสาวปณิดา  ทองเต็ม
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธีราอร  เกตุบัวขาว
2. นางสาวศศิธร  ประยูรศักดิ์
3. นางสาวสุดาพร   สมบูรณ์
 
1. นางสาวปณิดา  ทองเต็ม
2. นางกรองทอง  ทับเทศ
 
80 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศ์พัทธิ์  จารุตันติ์
 
1. นางสาวนวลระหงส์  ศรีจันทร์
 
81 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัทธดนย์  พิณสุวรรณ
 
1. นางสาวทัศนีย์  เฉลิมศักดิ์