สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 82 ทอง 10 1. นางสาวพิพัศรา  ใจดี
 
1. นางสาวเกศินี  เที่ยงชุดติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา  พูลสุข
 
1. นางสาววิมล  ลครศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงรมิดา  ล่วงลือ
2. เด็กหญิงรัตติกาล  เสร็จกิจ
3. เด็กหญิงอินทิรา  เมืองประดิษฐ์
 
1. นางสาวปนัดดา  หงษ์ทอง
2. นางสาวนิชกานต์  โกฎคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธิวาวรรณ  โคกเที่ยง
2. นายพีรพล  อ่อนสี
3. นายอภิสิทธิ์  โชตะวัน
 
1. นางสาวอมรา  ขอดสันเทียะ
2. นายเชาวัฒน์  ดีดอม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  งามสง่า
 
1. นายธีระ  ลี้ศิริสรรพ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนพรัตน์  โพธิ์งาม
 
1. นายธีระ  ลี้ศิริสรรพ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงปณิษา  ปัถะพี
2. เด็กหญิงพิทยรัตน์  อารีย์วงศ์
3. เด็กชายพุฒิพงศ์  โชติพงศ์ปรีดา
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  เจริญหลิ่วค้ำฟ้า
2. นางสาวอโนชา  อุทุมสกุลรัตน์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 15 1. นางสาวธัญรดา  คงทอง
2. นางสาวอภิชญา  นิลดี
3. นางสาวเพ็ญพิชชา  อุทุมสกุลรัตน์
 
1. นางสาวอโนชา  อุทุมสกุลรัตน์
2. นางสาวหทัยรัตน์  เจริญหลิ่วค้ำฟ้า
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินพัฒน์  ฟองอ่อน
2. เด็กชายพงศกร  ชัยมา
 
1. นายวารุต  ขำเจริญ
2. นายศิริชัย  พงษ์พฤษพรรณ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรรณภูมิ  คุณลักษ์
2. เด็กชายสรธัญ  เตชะแก้วศิริ
 
1. นายสุรจักริ์  แก้วม่วง
2. นายวิฑูรย์  แสนบุดดี
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุขพัฒน์
2. เด็กชายวศวัฒน์  จารุภูมิ
 
1. นายสุรจักริ์  แก้วม่วง
2. นายวิฑูรย์  แสนบุดดี
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญย์ชนก  โคจีจุน
2. นางสาวพัชรินทร์  แกล้วกล้า
3. นางสาวรัตติกาล  จุฑารัตน์
4. นางสาวรุ่งทิพย์  ยุติธรรม
5. นางสาวสุพิชญา  เนสราช
 
1. นายสมานชัย  ริดจันดี
2. นายอนุศักดิ์  ติรสถิตย์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80.66 ทอง 7 1. นายกิติพงษ์  แสงงาม
2. นางสาวณัฐวดี  เจริญคำ
3. นายธนกร  ตรีเศรษฐ์ศักดิ์
4. นางสาวสรธร  จันทรทรงกลด
5. นางสาวอรวรรณ  บัวงาม
 
1. นางสาวยุพา  สมนึก
2. นางสาวจุรีย์พร  ด้วงชอุ่ม
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงกัณฐมาศ  แย้มเนตร์
 
1. นางสาวฐมน  ม่วงนาพูล
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.31 ทอง 16 1. นางสาวศิริวรรณ  ประทุมชาติ
 
1. นางสาวฐมน  ม่วงนาพูล
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทรงรัฐ  วิจิตรบรรจง
2. เด็กหญิงอรพรรณ  กุลดิลกสัมพันธ์
 
1. นางสาวภรณี  สืบเครือ
2. นางสาววิมลมาศ  ฟูบินทร์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 13 1. นายวิทวัส  ธาราเนตร
2. นางสาวอรวรรณ  บัวงาม
 
1. นางสาวสุภาวดี  พงประสิทธิ์
2. นางสาววานิดา  เสน่หา
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87.31 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  แก้วสี
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แอบเพ็ชร
3. เด็กหญิงชนม์นิภา  ฌานวังศะ
4. นางสาวปิยวรรณ  โทหนองตอ
5. เด็กหญิงพิมมาดา  คล้ายละมั่ง
6. เด็กหญิงภัทรวดี  ติวิทย์ศิริกุล
7. นางสาววรนุช  ทัศนิยม
8. นางสาวสมิตา  ปานาพรม
9. นางสาวสุดารัตน์  นิลทร
10. เด็กหญิงอนัญญา  เสือไพร
 
1. นางสาวยุพา  สมนึก
2. นางสาวจุรีย์พร  ด้วงชอุ่ม
3. นางสาวกนกวรรณ  พิมพ์ศรวงษ์
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกานต์ธิดา  บุญมาปัด
2. นางสาวชนิกานต์  ถมยางกูร
3. นางสาวญาณิกา  ใจเที่ยง
4. นายทักษ์ดนัย  สกุลเมตตาธรรม
5. นายนิติภูมิ  จำปานิล
6. นายภราดร  ลี้ศิริสรรพ์
7. นางสาวรินรดา  ทองพรม
8. นางสาวหทัยกาญจน์  บัวภู่
9. นางสาวหทัยรัตน์  บัวภู่
10. นายอภิสิทธิ์  โชตะวัน
 
1. นางสาวชลิสา  ชำนาญวารี
2. นางสาวชุลีพร  รื่นเริง
3. นางสาวนันทวรรณ  บุญวัฒน์
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคุณานนท์   ภักษา
2. นางสาวจรัญญา  จิตต์พานิชย์
3. นางสาวจินดารัตน์  จิตต์พานิชย์
4. นายชนวัฒน์  ลอองบัว
5. นายชโยดม   แรงฤทธิ์
6. นางสาวนันทภัค  นาคแก้ว
7. นายภรัญยู  ศิลาทอง
8. นางสาววลินดา  ขวัญทอง
9. นางสาวอรัญญา  กุลพิศาล
10. นางสาวไก่  สุดหล้า
 
1. นางสาวกัลยา  ทองโชติ
2. นายวันเฉลิม  เนตรธานนท์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  วันทุม
2. เด็กชายกฤษติน  จันทรสุภานนท์
3. นายกัญจนพัฒน์  จันทรสุภานนท์
4. นายณภัทร  แป้นประเสริฐ
5. เด็กหญิงนพวรรณ  แก่นอาสา
6. เด็กชายภัทรพล  มนต์ชูชีพ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  ยิ้มแย้ม
2. นายวราญุ  อุดมสี
3. นายสุธิกาญจน์  อรภักดี
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 10 1. นายฐนกร  เลิศวิทยภัทร์
2. นายฐนกร  สัญญะโม
3. นายนลธวัช  พงศักด์ขจร
4. นางสาววัลลภา  โตทรัพย์
5. นายวีรศักดิ์  แซ่หลี่
6. นายเกื้อกูล  หอมสุด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  ยิ้มแย้ม
2. นายวราญุ  อุดมสี
3. นายสุธิกาญจน์  อรภักดี
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรกมล  ภักดีวรกิจสกุล
2. เด็กชายกฤษติน  จันทรสุภานนท์
3. นายกัญจนพัฒน์  จัันทราพร
4. นายกิตติศักดิ์  คุ้มครอง
5. เด็กชายจักกฤษณ์  กำลังเจริญ
6. นางสาวจิตตรี  สุขใจ
7. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วสะอาด
8. นายชนุดม  เดชบุญ
9. เด็กหญิงชลดา  เนียมอ่อน
10. นายฐนกร  สัญญะโม
11. นายณภัทร  แป้นประเสริฐ
12. นางสาวณัฐพร  ไกลดิ้น
13. เด็กชายณัฐพล  ราศรี
14. เด็กชายธนวันต์  อินทร์สกุล
15. เด็กหญิงนพวรรณ  แก่นอาสา
16. เด็กหญิงนริศรา  ทองขันธ์
17. นายนวพล  บริบาล
18. นายปธิญญา  แซ่ตั้ง
19. เด็กหญิงปภิชญาภรณ์  แสงรีย์
20. เด็กหญิงปวีณทัศน์  ใจคง
21. นางสาวพรสวรรค์  เสืองามเอี่ยม
22. นายพีรพัฒน์  ทิมาศาสตร์
23. เด็กชายภัทรพล  มนต์ชูชีพ
24. นายภูมิศักดิ์  ภูมิพานิช
25. เด็กชายมณฑาทิพย์  สายสุวรรณ
26. เด็กหญิงมณธิการณ์  แสงไข่
27. เด็กชายมาวิน  ไกรฉัตร
28. นายวงศธร  สีหวัลลภ
29. นางสาววัลลภา  โตทรัพย์
30. นายศักดิพัฒน์  สายัณห์กุล
31. นางสาวศิริพร  ขาวเพียรพานิชย์
32. นายสังข์สุวรรณ  สังข์โพธิ์
33. เด็กชายสิริพัฒ  รอดขำ
34. เด็กหญิงสุมิตรา  คู่กระสังข์
35. นายอนุวัฒน์  หงสาวดี
36. นางสาวอัจฉราพร  ตุ้มนิลกาล
37. นายเกียรติศักดิ์  สายสุวรรณ
38. นางสาวเนเจล่า  เอลยาซี
39. นายเผดิมยศ  แก้วชาญศิลป์
40. เด็กหญิงเมขลา  ดีรักษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  ยิ้มแย้ม
2. นายศิวาวุฒิ  รัตนะ
3. นายสุธิกาญจน์  อรภักดี
4. นายวราญุ  อุดมสี
5. นายวชิรพันธุ์  กิจเสมอ
6. นางสาวฐายินี  ฐิตะฐาน
7. นางสาวภัทรานิษฐ์  สุวรรณพันธ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  ราศรี
 
1. นายศิวาวุฒิ   รัตนะ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญปลุก
 
1. นายศิวาวุฒิ   รัตนะ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญัฐฐาพร  โลมะวิสัย
2. เด็กหญิงญาดา  สาสุนันท์
3. เด็กชายดิษฐวัฒน์  จิตต์แช่มชื่น
4. เด็กชายธีรพงษ์  นามเสนา
5. เด็กหญิงนพวรรณ  แก่นอาสา
6. เด็กหญิงปรายหนาว  แสนแก้ว
7. เด็กหญิงพิมปริพัฒน์  ไชโย
8. เด็กชายภัทรพล  มนต์ชูชีพ
9. เด็กหญิงมณธิการณ์  แสงไข่
10. เด็กชายสิทธิชัย  พรอเนก
11. เด็กหญิงสุพรรณษา  เชียรประภา
12. เด็กหญิงอาทิตยา  รูปคุ้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  ยิ้มแย้ม
2. นายวราญุ  อุดมสี
3. นายสุธิกาญจน์  อรภักดี
4. นายวชิรพันธุ์  กิจเสมอ
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายกิติพงษ์  มินบุรี
2. เด็กชายพันธวัศ  ผองสว่าง
3. เด็กชายภูวดล  ชาติสุรเดช
4. เด็กชายวริทธินันท์  ขุนหมุด
5. เด็กหญิงสริตา  ดีมีศรี
6. เด็กหญิงสุรัรัตน์  บุญสุริยกิจจา
7. นางสาวออม  เอมแจ้ง
8. เด็กหญิงเนย  เอมแจ้ง
 
1. นางสาวรังษิยา   ชูขันธ์
2. นางสาวผกามาศ  เพ่งกิจ
3. นางสาวสิริกันยา  ไตรณรงค์
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ดนตรี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   เชื่อเกิด
3. เด็กหญิงธาริณี  รณเกียรติเมธา
4. เด็กหญิงปัทมพร  ปัญญาจิตร
5. เด็กหญิงพิชาพร  เจริญผล
6. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เอี่ยมโอฐ
7. เด็กหญิงวิจิตรา  แดงพลอย
8. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ปิ่นเพ็ชร
 
1. นางสาวรังษิยา  ชูขันธ์
2. นางสาวผกามาศ  เพ่งกิจ
3. นางสาวสิริกันยา  ไตรณรงค์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ฌานวังศะ
 
1. นางสาวธีรนุช  วารีรักษ์
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นางสาวพรทิพย์  ประสงค์รัตนกุล
 
1. นางสาวธีรนุช  วารีรักษ์
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 15 1. นายจิรกฤต  วิญญาณิช
2. นายไวษณวี  แก้วดี
 
1. นางสาวจุรีย์พร  ด้วงชอุ่ม
2. นายประพัฒน์  ทองขาว
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรประภา  ปานอวบ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มีนาคม
3. เด็กหญิงชยกร  ตติยจงสุข
4. เด็กหญิงณิชาภา  พลสันต์
5. เด็กหญิงธนัชชา  ภู่ศิริ
6. เด็กหญิงวรรณณิศา  สกุลณา
 
1. นางสาวจุรีย์พร  ด้วงชอุ่ม
2. นางสาวสุภาพร   บุญศิริ
3. นางสาวบุปผา  กาลพัฒน์
 
33 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงนัฐธิดา  ปานนุกุล
2. เด็กหญิงปภิชญาภรณ์  แสงรีย์
3. เด็กหญิงสีนีรัตน์  แสงบำรุง
 
1. นายวันพิชิต  ล่ามแขก
2. นางสาวพิสชา  พ่วงศรี
 
34 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นางสาวณัฐกานต์  ภัคดีทัย
2. นางสาวทัศนีย์  ทาวัน
3. นางสาวสุภารัตน์  ปากหวาน
 
1. นายวันพิชิต  ล่ามแขก
2. นางสาวพิสชา  พ่วงศรี
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.5 ทอง 5 1. เด็กชายนฤวุฒิ  ลียะวนิช
2. เด็กหญิงพนิดา  สุดชีแสง
3. เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  ยาและ
 
1. นางสาวรัศมี  กุลสุวรรณ
2. นายทวีทรัพย์  รสานนท์
 
36 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคณิศก์  สินภัทรทวี
2. นางสาวปรมาภรณ์  บุญชัย
3. นางสาวสุภิชา  วิยุทธ์
 
1. นางสาวพรศรี  เจริญวัย
2. นางสาวสุภาพร   บุญศิริ
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิมพ์พร  ผ่องบุรุษ
2. เด็กหญิงพิรุณทิพย์  มงคลกิจ
3. เด็กหญิงวริศา   สายทอง
 
1. นายศุภชัย  มณี
2. นางสาวนัยนา  จูรัตนศักดิ์เจริญ
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87 ทอง 8 1. นางสาวชญานิษฐ์  ชัยเลิศลังกา
2. นางสาวนิศากร  เกษตรสี
3. นางสาวพรทิพย์  น้อยประสาร
 
1. นายศุภชัย  มณี
2. นางสาวนัยนา  จูรัตนศักดิ์เจริญ